Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 2

 

Quyển thứ 26

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-16.

 

Quyển thứ 27

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-17. 

 

Quyển thứ 28

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-18.

 

Quyển thứ 29

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-19.

 

Quyển thứ 30

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-20.

 

Quyển thứ 31

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-21.

 

Quyển thứ 32

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-22.

 

Quyển thứ 33

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-23.

 

Quyển thứ 34

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-24.

 

Quyển thứ 35

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-25.

 

Quyển thứ 36

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-26.

Hội thứ nhất Phẩm Khuyến học thứ 8.

Hội thứ nhất Phẩm Vô Trụ thứ 9-1.

 

Quyển thứ 37

Hội thứ nhất Phẩm Vô Trụ thứ 9-2.

 

Quyển thứ 38

Hội thứ nhất Phẩm Bát Nhã hành tướng thứ 10-1.

 

Quyển thứ 39

Hội thứ nhất Phẩm Bát Nhã hành tướng thứ 10-2. 

 

Quyển thứ 40

Hội thứ nhất Phẩm Bát Nhã hành tướng thứ 10-3.

 

Quyển thứ 41

Hội thứ nhất Phẩm Bát Nhã hành tướng thứ 10-4.

 

Quyển thứ 42

Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-1.

 

Quyển thứ 43

Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-2. 

 

Quyển thứ 44

Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-3.

 

Quyển thứ 45

Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-4.

Hội thứ nhất Phẩm Bồ tát thứ 12-1.

 

Quyển thứ 46

Hội thứ nhất Phẩm Bồ tát thứ 12-2.

 

Quyển thứ 47

Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-1.

 

Quyển thứ 48

Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-2. 

 

Quyển thứ 49

Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-3.

Hội thứ nhất Phẩm Áo giáp Ðại Thừa thứ 14-1.

 

Quyển thứ 50

Hội thứ nhất Phẩm Áo giáp Ðại Thừa thứ 14-2.

 

--- o0o ---

Mục Lục Tập 2

Quyển thứ:   26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Hải Hạnh Ngọc Dung

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com