Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 21

 Quyển thứ 501

Phẩm Hiện Bảo Tháp: thứ 5-2

 

Quyển thứ 502

Phẩm Hiện Bảo Tháp: thứ 5-3

Phẩm Xưng Nêu Công Đức: thứ 6-1

 

Quyển thứ 503

Phẩm Xưng Nêu Công Đức: thứ 6-2

Phẩm Thiết Lợi La: thứ 7

Phẩm Phước Tụ: thứ 8-1

 

Quyển thứ 504

Phẩm Phước Tụ: thứ 8-2

Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng : thứ 9-1

 

Quyển Thứ 505

Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng: thứ 9-2

Phẩm Địa Ngục: thứ 10-1

 

Quyển Thứ 506

Phẩm Địa Ngục: thứ 10-2

Phẩm Khen Tịnh: thứ 11-1

 

Quyển Thứ 507

Phẩm Khen Tịnh: thứ 11-2

Phẩm Khen Đức: thứ 12

 

Quyển Thứ 508

Phẩm Đà La Ni: thứ 13-1

 

Quyển Thứ 509

Phẩm Đà La Ni: thứ 13-2

Phẩm Việc Ma: thứ 14

 

Quyển Thứ 510

Phẩm Hiện Thế Gian: thứ 15

 

Quyển Thứ 511

Phẩm Bất Tư Nghì Đẳng: thứ 16

Phẩm Thí Dụ: thứ 17

 

Quyển Thứ 512

Phẩm Bạn Lành: thứ 18

 

Quyển Thứ 513

Phẩm Chơn Như: thứ 19-1

 

Quyển Thứ 514

Phẩm Chơn Như: thứ 19-2

Phẩm Tương Bất Thối: thứ 20-1

 

Quyển Thứ 515

Phẩm Tương Bất Thối: thứ 20-2

Phẩm Không Tướng: thứ 21-1

 

Quyển Thứ 516

Phẩm Không Tướng: thứ 21-2

 

Quyển Thứ 517

Phẩm Không Tướng: thứ 21-3

Phẩm Căng Già Thiên: thứ 22

Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-1

 

Quyển Thứ 518

Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-2

 

Quyển Thứ 519

Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-3

 

Quyển Thứ 520

Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-4

Phẩm Khi Học: thứ 24

 

Quyển Thứ 521

Phẩm Thấy Bất Thối: thứ 25-1

 

Quyển Thứ 522

Phẩm Thấy Bất Thối: thứ 25-2

 

Quyển Thứ 523

Phẩm Phương Tiện Khéo Léo: thứ 26-1

 

Quyển Thứ 524

Phẩm Phương Tiện Khéo Léo: thứ 26-2

 

Quyển Thứ 525

Phẩm Phương Tiện Khéo Léo: thứ 26-3

--- o0o ---

Mục Lục Tập 21

Quyển thứ: 501 | 502 | 503 | 504 | 505

506 | 507 | 508| 509| 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515

 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521| 522 | 523 | 524 | 525

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Diệu Xuyến - Diệu Thu
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com