Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 24

 Tựa  Hội thứ tám Phần Na Già Thất Lợi

Quyển Thứ 576

Hội thứ tám Phần Na Già Thất Lợi

 

Tựa  Hội thứ chín Phần Kim Cương Năng Đoạn

Quyển Thứ 577

Hội thứ chín Phần Kim Cương Năng Đoạn

 

Tựa Hội thứ mười Phần Lý Thú Bát Nhã

Quyển thứ 578

Hội thứ mười Phần Lý Thú Bát Nhã

 

Tựa Hội thứ mười một Phần Bố Thí Ba La Mật Đa

Quyển thứ 579

Hội thứ mười một Phần Bố Thí Ba La Mật Đa thứ 1

 

Quyển thứ 580

Hội thứ mười một Phần Bố Thí Ba La Mật Đa thứ 2

 

Quyển thứ 581

Hội thứ mười một Phần Bố Thí Ba La Mật Đa thứ 3

 

Quyển thứ 582

Hội thứ mười một Phần Bố Thí ba La Mật Đa thứ 4

 

Quyển thứ 583

Hội thứ mười một Phần Bố Thí Ba La Mật Đa thứ 5

 

Tựa Hội thứ mười hai Phần Tịnh Giới ba La Mật Đa thứ 1

Quyển thứ 584

Hội thứ mười hai Phần Tịnh Giới Ba La Mật Đa thứ 1

 

Quyển thứ 585

Hội thứ mười hai Phần Tịnh Giối Ba La Mật Đa thứ 2

 

Quyển thứ 586

Hội thứ mười hai Phần Tịnh Giới Ba La Mật Đa thứ 3

 

Quyển thứ 587

Hội thứ mười hai Phần Tịnh Giới Ba La Mật Đa thứ 4

 

Quyển thứ 588

Hội thứ mười hai Phần Tịnh Giới Ba La Mật Đa Thứ 5

 

Tựa Hội thứ mười ba Phần An Nhẫn Ba La Mật Đa

Quyển thứ 589

Hội thứ mười ba Phần An Nhẫn Ba La Mật Đa

 

Tựa Hội thứ mười bốn Phần Tinh Tiến Ba La Mật Đa

Quyển thứ 590

Hội thứ mưồi bốn Phần Tinh Tiến Ba La Mật Đa

 

Tựa Hội thứ mưồi lăm Phần Tĩnh Lự Ba La Mật Đa

Quyển thứ 591

Hội thứ mười lăm Phần Tĩnh Lự Ba La Mật Đa thứ 1

 

Quyển thứ 592

Hội thứ mười lăm Phần Tĩnh Lự Ba La Mật Đa thứ 2

 

Tựa Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển thứ 593

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 1

 

Quyển thứ 594

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 2

 

Quyển thứ 595

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 3

 

Quyển thứ 596

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 4

 

Quyển thứ 597

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 5

 

Quyển thứ 598

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 6

 

Quyển thứ 599

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã ba La Mật Đa thứ 7

 

Quyển thứ 600

Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã ba La Mật Đa thứ 8

--- o0o ---

Mục Lục Tập 24

Quyển thứ:  | 576  |  577 | 578 |  579 |  580

 581 | 582 | 583  |  584  | 585 |  586  |  587 | 588 | 589 | 590

591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Chân Nguyện
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com