Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 1

Quyển Thứ 1

Hội thứ nhất Phẩm Duyên khởi thứ 1-1

 

Quyển Thứ 2

Hội thứ nhất Phẩm Duyên khởi thứ 1-2

 

Quyển Thứ 3

Hội thứ nhất Phẩm Học quán thứ 2-1

 

Quyển Thứ 4

Hội thứ nhất Phẩm Học quán thứ 2-2

Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-1

 

Quyển Thứ 5

Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-2

 

Quyển Thứ 6

Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-3

 

Quyển Thứ 7

Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-4

Hội thứ nhất Phẩm Chuyển sanh thứ 4-1

 

Quyển Thứ 8

Hội thứ nhất Phẩm Chuyển sanh thứ 4-2

 

Quyển Thứ 9

Hội thứ nhất Phẩm Chuyển sanh thứ 4-3

 

Quyển Thứ 10

Hội thứ nhất Phẩm Khen thắng đức thứ 5

Hội thứ nhất Phẩm Hiện tướng lưỡi thứ 6

 

Quyển Thứ 11

 Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-1

 

Quyển Thứ 12

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-2

 

Quyển Thứ 13

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-3

 

Quyển Thứ 14

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-4

 

Quyển Thứ 15

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-5

 

Quyển Thứ 16

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-6

 

Quyển Thứ 17

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-7

 

Quyển Thứ 18

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-8

 

Quyển Thứ 19

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-9

 

Quyển Thứ 20

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-10

 

Quyển Thứ 21

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-11

 

Quyển Thứ 22

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-12

 

Quyển Thứ 23

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-13

 

Quyển Thứ 24

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-14

 

Quyển Thứ 25

Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-15

--- o0o ---

Mục Lục Tập 1

Quyển thứ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Hoa Giác - Quảng Thức

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com