Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 16

 Quyển Thứ Nhất 376

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tướng Vô Đắc thứ 66-4

 

Quyển Thứ 377

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tướng Vô Đắc thứ 66-5

 

Quyển Thứ 378

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tướng Vô Đắc thứ 66-6

Hội thứ nhất Phẩm Pháp Nghĩa Không Tạp thứ 67-1

 

Quyển Thứ 379

Hội thứ nhất Phẩm Pháp Nghĩa Không Tạp thứ 67-2

Hội thứ nhất Phẩm Các Tướng Công Đức thứ 68-1

 

Quyển Thứ 380

Hội thứ nhất Phẩm Các Tướng Công Đức thứ 68-2

 

Quyển thứ 381

Hội thứ nhất Phẩm Các Tướng Công Đức thứ 68-3

 

Quyển Thứ 382

Hội thứ nhất Phẩm Các Tướng Công Đức thứ 68-4

 

Quyển Thứ 383

Hội thứ nhất Phẩm Các Tướng Công Đức thứ 68-5

Hội thứ nhất Phẩm Các Pháp Bình Đẳng thứ 69-1

 

Quyển Thứ 384

Hội thứ nhất Phẩm Các Pháp Bình Đẳng thứ 69-2

 

Quyển Thứ 385

Hội thứ nhất Phẩm Các Pháp Bình Đẳng thứ 69-3

 

Quyển Thứ 386

Hội thứ nhất Phẩm Các Pháp Bình Đẳng thứ 69-4

Hội thứ nhất Phẩm Chẳng Khá Động thứ 70-1

 

Quyển Thứ 387

Hội thứ nhất Phẩm Chẳng Khá Động thứ 70-2

 

Quyển Thứ 388

Hội thứ nhất Phẩm Các Chẳng Khá Động thứ 70-3

 

Quyển Thứ 389

Hội thứ nhất Phẩm Các Chẳng Khá Động thứ 70-4

 

Quyển Thứ 390

Hội thứ nhất Phẩm Các Chẳng Khá Động thứ 70-5

Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-1

 

Quyển Thứ 391

Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-2

 

Quyển Thứ 392

Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-3

 

Quyển Thứ 393

Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-4

Hội thứ nhất Phẩm Nghiêm Tịnh Cõi Phật thứ 72-1

 

Quyển Thứ 394

Hội thứ nhất Phẩm Nghiêm Tịnh Cõi Phật thứ 72-2

Hội thứ nhất Phẩm Phương tiện Tịnh Độ thứ 73-1

 

Quyển Thứ 395

Hội thứ nhất Phẩm Nghiêm Tịnh Phật Độ thứ 73-2

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tánh Tự Tánh thứ 74-1

 

Quyển Thứ 396

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tánh Tự Tánh thứ 74-2

Hội thứ nhất Phẩm Thắng Nghĩa Du Già thứ 75-1

 

Quyển Thứ 397

Hội thứ nhất Phẩm Thắng Nghĩa Du Già thứ 75-2

Hội thứ nhất Phẩm Vô Động Pháp Tánh thứ 76

 

Quyển Thứ 398

Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Thường Khóc thứ 77-1

 

Quyển Thứ 399

Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Thường Khóc thứ 77-2

Hội thứ nhất Phẩm Pháp Dũng Bồ Tát thứ 78-1

 

Quyển Thứ 400

Hội thứ nhất Phẩm Pháp Dũng Bồ Tát thứ 78-2

Hội thứ nhất Phẩm Kiết Khuyến thứ 79

--- o0o ---

Mục Lục Tập 16

Quyển thứ:  |  376| 377| 378| 379| 380

 381| 382 | 383| 384| 385|  386| 387| 388| 389| 390  

391|  392| 393| 394| 395| 396| 397|  398| 399| 400

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Bích Ty - Phi Uyên
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com