Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 23

 Quyển Thứ 551

Hội thứ tư Phẩm Giác Việc Ma thứ 21-2

Hội thứ tư Phẩm Bạn Lành thứ 22-1

 

Quyển Thứ 552

Hội thứ tư Phẩm Bạn Lành thứ 22-2

Hội thứ tư Phẩm Thiên Chủ thứ 23

Hội thứ tư Phẩm Không Tạp Không Vị thứ 24

Hội thứ tư Phẩm Chóng Mau thứ 25-1

 

QuyểnThứ 553

Hội thứ tư Phẩm Chóng Mau thứ 25-2

Hội thứ tư Phẩm Huyễn Dụ thứ 26

Hội thứ tư Phẩm Bên Chắc thứ 27-1

 

Quyển Thứ 554

Hội thứ tư Phẩm Bền Chắc thứ 27-2

Hội thứ tư Phẩm Rải Hoa thứ 28

 

Quyển Thứ 555

Hội thứ tư Phẩm Tùy Thuận thứ 29

 

Tựa Hội thứ Năm

Quyển Thứ 556

Hội thứ năm Phẩm Thiện Hiện thứ 1

Hội thứ năm Phẩm Thiên Đế thứ 2

 

Quyển Thứ 557

Hội thứ năm Phẩm Bảo Tháp thứ 2

Hội thứ năm Phẩm Thần Chú thứ 4

 

Quyển Thứ 558

Hội thứ năm Phẩm Thiết LợI La thứ 5

Hội thứ năm Phẩm Kinh Điển thứ 6

Hội thứ năm Phẩm Hồi Hướng thứ 7

 

Quyển Thứ 559

Hội thứ năm Phẩm Địa Ngục thứ 8

Hội thứ năm Phẩm Thanh Tịnh thứ 9

Hội thứ năm Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn thứ 10-1

 

Quyển Thứ 560

Hội thứ năm Phẩm Chẵng Nghĩ Bàn thứ 10 -2

Hội thứ năm Phẩm Việc Ma thứ 11

Hội thứ năm Phẩm Chơn Như thứ 12

 

Quyển Thứ 561

Hội thứ năm Phẩm Tướng Thẵm Sâu thứ 13

Hội thứ năm Phẩm Dụ Thuyền Thảy thứ 14

Hội thứ năm Phẩm Như Lai thứ 15 -1

 

Quyển Thứ 562

Hội thứ năm Phẩm Như Lai thứ 15-2

Hội thứ năm Phẩm Chẳng Lui thứ 16

Hội thứ năm Phẩm Tham Hành thứ 17-1

 

Quyển Thứ 563

Hội thứ năm Phẩm Tham Hành thứ 17-2

Hội thứ năm Phẩm Chị Em thứ 18

Hội thứ năm Phẩm Mộng Hành thứ 19

 

Quyển Thứ 564

Hội thứ năm Phẩm Thắng Ý Lạc thứ 20

Hội thứ năm Phẩm Tu Học thứ 21

Hội thứ năm Phẩm Gốc Chồi thứ 22-1

 

Quyển Thứ 565

Hội thứ năm Phẩm Gốc Chồi thứ 22-2

Hội thứ năm Phẩm Phó Chúc thứ 23

Hội thứ năm Phẩm Thấy Phật Bất Động thứ 24

 

Tựa Hội thứ Sáu

Quyển Thứ 566

Hội thứ sáu Phẩm Duyên KhởI thứ 1

Hội thứ sáu Phẩm Thông Suốt thứ 2

 

Quyển Thứ 567

Hội thứ sáu Phẩm Hiển Tướng thứ 3

Hội thứ sáu Phẩm Pháp Giơí thứ 4-1

 

Quyển Thứ 568

Hội thứ sáu Phẩm Pháp Giơí thứ 4-2

Hội thứ sáu Phẩm Niệm Trụ thứ 5

 

Quyển Thứ 569

Hội thứ sáu Phẩm Pháp Tánh thứ 6

 

Quyển Thứ 570

Hội thứ sáu Phẩm Bình Đẳng thứ 7

Hội thứ sáu Phẩm Hiện Tướng thứ 8

 

Quyển Thứ 571

Hội thứ sáu Phẩm Vô Sở Đắc thứ 9

Hội thứ sáu Phẩm Chứng Khuyên thứ 10

 

Quyển Thứ 572

Hội thứ sáu Phẩm Hiển Đức thứ 11

Hội thứ sáu Phẩm Hiện Hóa thứ 12

Hội thứ sáu Phẩm Đà La Ni thứ 13

Hội thứ sáu Phẩm Khuyên Răn thứ 14-1

 

Quyển Thứ 573

Hội thứ sáu Phẩm Khuyên Răn thứ 14-2

Hội thứ sáu Phẩm Hai Hạnh thứ 15

Hội thứ sáu Phẩm Khen Ngơị thứ 16

Hội thứ sáu Phẩm Phó Chúc thứ 17

 

Tựa Hôị thứ bảy Phần Mạn Thù Thất Lợi

Quyển Thứ 574

Hôị thứ bảy Phần Mạn Thù Thất Lợithứ 1

 

Quyển Thứ 575

Hôị thứ bảy Phần Mạn Thù Thất Lợithứ 2

--- o0o ---

Mục Lục Tập 23

Quyển thứ: 551 | 552 | 553 | 554 | 555

 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562  | 563 | 564 | 565

 566 | 567  | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Mướt-Liên Thúy Loan - Chân  Hiền Tịnh
Cập nhật: 01-12-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com