Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 14

Quyển Thứ 326

Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-2

 

Quyển Thứ 327

Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-3

 

Quyển Thứ 328

Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-1

 

Quyển Thứ 329

Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-2

 

Quyển Thứ 330

Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-3

 

Quyển Thứ 331

Hội thứ nhất Phẩm Nguyện Hạnh thứ 51

Hội thứ nhất Phẩm Căng Già Thiên thứ 52

Hội thứ nhất Phẩm Khéo Học thứ 53-1

 

Quyển Thứ 332

Hội thứ nhất Phẩm Khéo Học thứ 53-2

 

Quyển Thứ 333

Hội thứ nhất Phẩm Khéo Học thứ 53-3

 

Quyển Thứ 334

Hội thứ nhất Phẩm Khéo Học thứ 53-4

 

Quyển Thứ 335

Hội thứ nhất Phẩm Khéo Học thứ 53-5

Hội thứ nhất Phẩm Dứt Phân Biệt thứ 54-1

 

Quyển Thứ 336

Hội thứ nhất Phẩm Dứt Phân Biệt thứ 54-2

 

Quyển Thứ 337

Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-1

 

Quyển Thứ 338

Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-2

 

Quyển Thứ 339

Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-3

 

Quyển Thứ 340

Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-4

 

Quyển Thứ 341

Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-5

Hội thứ nhất Phẩm Nguyện Dụ thứ 56-1

 

Quyển Thứ 342

Hội thứ nhất Phẩm Nguyện Dụ thứ 56-2

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-1

 

Quyển Thứ 343

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-2

 

Quyển Thứ 344

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-3

 

Quyển Thứ 345

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-4

 

Quyển Thứ 346

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-5

Hội thứ nhất Phẩm Chúc Lụy thứ 58-1

 

Quyển Thứ 347

Hội thứ nhất Phẩm Chúc Lụy thứ 58-2

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tận thứ 59-1

 

Quyển Thứ 348

Hội thứ nhất Phẩm Vô Tận thứ 59-2

 

Quyển Thứ 349

Hội thứ nhất Phẩm Dẫn Nhiếp thứ 60-1

 

Quyển Thứ 350

Hội thứ nhất Phẩm Dẫn Nhiếp thứ 60-2 

--- o0o ---

Mục Lục Tập 14

Quyển thứ:  | 326| 327|  328| 329|  330|

 331| 332| 333|  334|  335| 336| 337|  338|  339| 340

 341| 342| 343|  344|  345|  346|  347|  348|  349| 350

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Phương Trang & Thế Tâm
 Thiền Lâm Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com