Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 7

Quyển Thứ 151

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-49

 

Quyển Thứ 152

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-50

 

Quyển Thứ 153

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-51

 

Quyển Thứ 154

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-52

 

Quyển thứ 155

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-53

 

Quyển Thứ 156

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-54

 

Quyển Thứ 157

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-55

 

Quyển thứ 158

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-56

 

Quyển Thứ 159

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-57

 

Quyển Thứ 160

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-58

 

Quyển Thứ 161

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-59

 

Quyển Thứ 162

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-60

 

Quyển Thứ 163

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-61

 

Quyển Thứ 164

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-62

 

Quyển Thứ 165

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-63

 

Quyển Thứ 166

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-64

 

Quyển Thứ 167

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-65

 

Quyển Thứ 168

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-66

Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-1

 

Quyển Thứ 169

Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-2

 

Quyển Thứ 170

Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-3

 

Quyển Thứ 171

Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-4

 

Quyển Thứ 172

Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-5

Hồi thứ nhất Phẩm Khen Bát Nhã thứ 32-1

 

Quyển Thứ 173

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bát Nhã thứ 32-2

 

Quyển Thứ 174

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bát Nhã thứ 32-3

 

Quyển Thứ 175

Hội thứ nhất Phẩm Khen Bát Nhã thứ 32-4

--- o0o ---

Mục Lục Tập 7

Quyển thứ:   151 | 152 | 153 | 154  | 155 

156  | 157  | 158  | 159 | 160 |  161 | 162 | 163 | 164 | 165

 166 | 167 | 168 | 169  | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Thục Đức - Đông Phương

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com