Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 20

Quyển thứ 476

Hội thứ hai Phẩm Ðạo Sĩ thứ 80

 

Quyển thứ 477

Hội thứ hai Phẩm Chánh Ðịnh thứ 81

Hội thứ hai Phẩm Phật Pháp thứ 82

 

Quyển thứ 478

Hội thứ hai Phẩm Vô Sự thứ 83

Hội thứ hai Phẩm Nói Thật thứ 84

Hội thứ hai Phẩm Không Tánh thứ 85

 

Tựa hội thứ ba

Quyển thứ 479

Hội thứ ba Phẩm Duyên Khởi thứ 1

Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-1

 

Quyển thứ 480

Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-2

 

Quyển thứ 481

Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-3

 

Quyển thứ 482

Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-4

Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 3-1

 

Quyển thứ 483

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-2

 

Quyển thứ 484

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-3

 

Quyển thứ 485

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-4

 

Quyển thứ 486

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-5

 

Quyển thứ 487

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-6

 

Quyển thứ 488

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-7

 

Quyển thứ 489

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-8

 

Quyển thứ 490

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-9

 

Quyển thứ 491

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-10

 

Quyển thứ 492

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-11

 

Quyển thứ 493

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-12

 

Quyển thứ 494

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-13

 

Quyển thứ 495

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-14

 

Quyển thứ 496

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-15

 

Quyển thứ 497

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-16

 

Quyển thứ 498

Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-17

Hội thứ ba Phẩm Thiên Ðế thứ 4-1

 

Quyển thứ 499

Hội thứ ba Phẩm Thiên Ðế thứ 4-2

 

Quyển thứ 500

Hội thứ ba Phẩm Thiên Ðế thứ 4-3

Hội thứ ba Phẩm Hiện Tháp Bảo thứ 5-1

--- o0o ---

Mục Lục Tập 20

Quyển thứ:  | 476| 477| 478| 479| 480

481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490

491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Thiền Lâm Đông Phương
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com