Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 3

Quyển Thứ 51

Hội thứ nhất Phẩm áo giáp Đại thừa thứ 14-3

Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-1

 

Quyển Thứ 52

Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-2

 

Quyển Thứ 53

Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-3

 

Quyển Thứ 54

Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-4

 

Quyển Thứ 55

Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-5

 

Quyển Thứ 56

Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-6

Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-1

 

Quyển Thứ 57

Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-2

 

Quyển Thứ 58

Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-3

 

Quyển Thứ 59

Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-4

 

Quyển Thứ 60

Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-5

 

Quyển Thứ 61

Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-6

Hội thứ nhất Phẩm Tùy thuận thứ 17

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-1

 

Quyển Thứ 62

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-2

 

Quyển Thứ 63

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-3

 

Quyển Thứ 64

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-4

 

Quyển Thứ 65

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-5

 

Quyển Thứ 66

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-6

 

Quyển Thứ 67

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-7

 

Quyển Thứ 68

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-8

 

Quyển Thứ 69

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-9

 

Quyển Thứ 70

Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-10

Hội thứ nhất Phẩm Quán hạnh thứ 19-1

 

Quyển Thứ 71

Hội thứ nhất Phẩm Quán hạnh thứ 19-2

 

Quyển Thứ 72

Hội thứ nhất Phẩm Quán hạnh thứ 19-3

 

Quyển Thứ 73

Hội thứ nhất Phẩm Quán hạnh thứ 19-4

 

Quyển Thứ 74

Hội thứ nhất Phẩm Quán hạnh thứ 19-5

Hội thứ nhất Phẩm Vô sanh thứ 20-1

 

Quyển Thứ 75

Hội thứ nhất Phẩm Vô sanh thứ 20-2

Hội thứ nhất Phẩm Tịnh đạo thứ 21-1

--- o0o ---

Mục Lục Tập 3

Quyển thứ  51 | 52 | 53 | 54 | 55

56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Hồng Liên

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com