Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 18

 Quyển thứ 426

Hội thứ hai phẩm Ðế Thích thứ 25

Hội thứ hai phẩm Tín Thọ thứ 26

Hội thứ hai phẩm Rải Hoa thứ 27-1

 

Quyển thứ 427

Hội thứ hai phẩm Rải Hoa thứ 27-2

Hội thứ hai phẩm Trao Ký thứ 28

Hội thứ hai phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-1

 

Quyển thứ 428

Hội thứ hai phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2

Hội thứ hai phẩm Bảo Tháp thứ 30

 

Quyển thứ 429

Hội thứ hai phẩm Phước Sanh thứ 31

Hội thứ hai phẩm Công Ðức thứ 32

Hội thứ hai phẩm Ngoại Ðạo thứ 33

Hội thứ hai phẩm Trời Ðến thứ 34-1

 

Quyển thứ 430

Hội thứ hai phẩm Trời Ðến thứ 34-2

Hội thứ hai phẩm Thiết Lợi La thứ 35

 

Quyển thứ 431

Hội thứ hai phẩm Kinh Văn thứ 36-1

 

Quyển thứ 432

Hội thứ hai phẩm Kinh Văn thứ 36-2

Hội thứ hai phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng thứ 37-1

 

Quyển thứ 433

Hội thứ hai phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng thứ 37-2

 

Quyển thứ 434

Hội thứ hai phẩm Ðại Sư thứ 38

Hội thứ hai phẩm Ðịa Ngục thứ 39-1

 

Quyển thứ 435

Hội thứ hai phẩm Ðịa Ngục thứ 39-2

 

Quyển thứ 436

Hội thứ hai phẩm Thanh Tịnh thứ 40

Hội thứ hai phẩm Không Nêu Cờ thứ 41-1

 

Quyển thứ 437

Hội thứ hai phẩm Không Nêu Cờ thứ 41-2

Hội thứ hai phẩm Bất Khả Ðắc thứ 42

 

Quyển thứ 438

Hội thứ hai phẩm Ðông Bắc Phương thứ 43-1

 

Quyển thứ 439

Hội thứ hai phẩm Ðông Bắc Phương thứ 43-2

 

Quyển thứ 440

Hội thứ hai phẩm Ðông Bắc Phương thứ 43-3

Hội thứ hai phẩm Ma Sự thứ 44

Hội thứ hai phẩm Chẳng Hòa Hợp thứ 45-1

 

Quyển thứ 441

Hội thứ hai phẩm Chẳng Hòa Hợp thứ 45-2

Hội thứ hai phẩm Phật Mẫu thứ 46-1

 

Quyển thứ 442

Hội thứ hai phẩm Phật Mẫu thứ 46-2

Hội thứ hai phẩm Chỉ Tướng thứ 47-1

 

Quyển thứ 443

Hội thứ hai phẩm Chỉ Tướng thứ 47-2

 

Quyển thứ 444

Hội thứ hai phẩm Thành Xong thứ 48

Hội thứ hai phẩm Dụ Thuyền Thảy thứ 49-1

 

Quyển thứ 445

Hội thứ hai phẩm Dụ Thuyền Thảy thứ 49-2

Hội thứ hai phẩm Sơ Nghiệp thứ 50-1

 

Quyển thứ 446

Hội thứ hai phẩm Sơ Nghiệp thứ 50-2

Hội thứ hai phẩm Ðiều Phục Tham Thảy thứ 51

Hội thứ hai phẩm Chơn Như thứ 52-1

 

Quyển thứ 447

Hội thứ hai phẩm Chơn Như thứ 52-2

 

Quyển thứ 448

Hội thứ hai phẩm Chơn Như thứ 52-3

Hội thứ hai phẩm Bất Thối Chuyển thứ 53

 

Quyển thứ 449

Hội thứ hai phẩm Chuyển Bất Chuyển thứ 54

Hội thứ hai phẩm Nghĩa Thẳm Sâu thứ 55-1

 

Quyển thứ 450

Hội thứ hai phẩm Nghĩa Thẳm Sâu thứ 55-2

--- o0o ---

Mục Lục Tập 18

Quyển thứ: 426  | 427 | 428  | 429 | 430

431  | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440

 441  | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Kim Ngân
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com