Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 10

Quyển Thứ 226

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-45

 

Quyển Thứ 227

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-46

 

Quyển Thứ 228

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-47

 

Quyển Thứ 229

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-48

 

Quyển Thứ 230

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-49

 

Quyển Thứ 231

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-50

 

Quyển Thứ 232

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-51

 

Quyển Thứ 233

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-52

 

Quyển Thứ 234

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-53

 

Quyển Thứ 235

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-54

 

Quyển Thứ 236

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-55

 

Quyển Thứ 237

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-56

 

Quyển Thứ 238

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-57

 

Quyển Thứ 239

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-58

 

Quyển Thứ 240

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-59

 

Quyển Thứ 241

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-60

 

Quyển Thứ 242

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-61

 

Quyển Thứ 243

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-62

 

Quyển Thứ 244

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-63

 

Quyển Thứ 245

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-64

 

Quyển Thứ 246

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-65

 

Quyển Thứ 247

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-66

 

Quyển Thứ 248

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-67

 

Quyển Thứ 249

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-68

 

Quyển Thứ 250

Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu thứ 34-69

--- o0o ---

Mục Lục Tập 10

Quyển thứ:  | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |

 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |

  |244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250|

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Bích Thi - Cao Thân

Cập nhật: 01-03-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com