Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 19

 Quyển Thứ 451

Hội thứ hai Phẩm Mộng Hành thứ 56

Hội thứ hai Phẩm Nguyện Hạnh thứ 57

Hội thứ hai Phẩm Trời Căng Già thứ 58-35

 

Quyển Thứ 452

Hội thứ hai Phẩm Tập Cận thứ 59 40

Hội thứ hai Phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 60-1 63

 

Quyển Thứ 453

Hội thứ hai Phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 60-2 72

 

Quyển Thứ 454

Hội thứ hai Phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 60-3 101

Hội thứ hai Phẩm Đồng Học thứ 61-1 123

 

Quyển Thứ 455

Hội thứ hai Phẩm Đồng Học thứ 61-2 134

Hội thứ hai Phẩm Đồng Tánh thứ 62-1 150

 

Quyển Thứ 456

Hội thứ hai Phẩm Đồng Tánh thứ 62-2 164

Hội thứ hai Phẩm Vô Phân Biệt thứ 63 170

Hội thứ hai Phẩm Bền Chẳng Bền thứ 64-1 190

 

Quyển Thứ 457

Hội thứ hai Phẩm Bền Chẳng Bền thứ 64-2 196

Hội thứ hai Phẩm Thật Ngữ thứ 65-1 219

 

Quyển Thứ 458

Hội thứ hai Phẩm Thật Ngữ thứ 65-2 226

Hội thứ hai Phẩm Vô Tận thứ 66 247

 

Quyển Thứ 459

Hội thứ hai Phẩm Nhiếp Nhau thứ 67 258

 

Quyển Thứ 460

Hội thứ hai Phẩm Xảo Tiện thứ 68-1 288

 

Quyển Thứ 461

Hội thứ hai Phẩm Xảo Tiện thứ 68-2 319

 

Quyển Thứ 462

Hội thứ hai Phẩm Xảo Tiện thứ 68-3 349

 

Quyển Thứ 463

Hội thứ hai Phẩm Xảo Tiện thứ 68-4 379

Hội thứ hai Phẩm Dụ Cây thứ 69 386

 

Quyển Thứ 464

Hội thứ hai Phẩm Bồ Tát Hạnh thứ 70 409

Hội thứ hai Phẩm Gần Gũi thứ 71 419

Hội thứ hai Phẩm Biến Học thứ 72-1 430

 
Quyển Thứ 465

Hội thứ hai Phẩm Biến Học thứ 72-2 443

Hội thứ hai Phẩm Lần Hồi thứ 73-1 469

 

Quyển Thứ 466

Hội thứ hai Phẩm Lần Hồi thứ 73-2 476

Hội thứ hai Phẩm Vô Tướng thứ 74-1 497

 

Quyển Thứ 467

Hội thứ hai Phẩm Vô Tướng thứ 74-2 508

Hội thứ hai Phẩm Không Tạp thứ 75-1 529

 

Quyển Thứ 468

Hội thứ hai Phẩm Không Tạp thứ 75-2 539

Hội thứ hai Phẩm Nhiều Đức Tướng thứ 76-1 559

 

Quyển Thứ 469

Hội thứ hai Phẩm Nhiều Đức Tướng thứ 76-2 571

 

Quyển Thứ 470

Hội thứ hai Phẩm Nhiều Đức Tướng thứ 76-3 603

 

Quyển Thứ 471

Hội thứ hai Phẩm Nhiều Đức Tướng thứ 76-4 636

Hội thứ hai Phẩm Khéo Đạt thứ 77-1 649

 

Quyển Thứ 472

Hội thứ hai Phẩm Khéo Đạt thứ 77-2 670

 

Quyển Thứ 473

Hội thứ hai Phẩm Khéo Đạt thứ 77-3 700

Hội thứ hai Phẩm Thật Tế thứ 78-1 707

 

Quyển Thứ 474

Hội thứ hai Phẩm Thật Tế thứ 78-2 732

Hội thứ hai Phẩm Vô Khuyết thứ 79-1 757

 

Quyển Thứ 475

Hội thứ hai Phẩm Vô Khuyết thứ 79-2 765

--- o0o ---

Mục Lục Tập 19

Quyển thứ:  451| 452 | 453 | 454 | 455

 456| 457| 458 | 459| 460| 461| 462| 463| 464| 465

466| 467 | 468 | 469| 470| 471| 472| 473| 474| 475

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Thùy Dung
Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com