Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 03). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịchICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Âm Sám Hối Chú. HT Thích Huyền Tôn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thần chú 100 âm (
100 Syllable Mantra ) : mp3
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Chơn Ngôn Tông Nhật Bản. Satoo Ryoosei & Komine Ichiin. Thích Như Điển dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bộ Mật Tông . Thích Viên Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Đề Tâm Luận (bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hồng Như dịch)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cái nhìn của một hành giả về Bộ Đại Thủ Ấn. Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chánh văn Giáo Pháp của Lạt Ma Tông Khách Ba. Hồng Như dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cu-lợi-già-la đại long thắng ngoại đạo phục đà-ra-ni kinh. Thích Viên Đức dịch  


ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đại Bi Quán Thế Âm hay Liên Hoa Bộ. Cư Sĩ Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đưa vào Mật Tông . Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới thiệu về Mật Tông . Thích Viên Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới thiệu về Kim Cương Thừa. Nguyễn Thế Đăng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Lễ Hỏa Tịnh. Sonam Nyima Chân Giác và Giao Trinh Diệu Hạnh soạn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp tu Tây Tạng. His Holiness. Dalai Lama giảng. Hồng Như dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh túy trong sáng của Giáo lý Phật Giáo. Phạm Công Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu luận Yết Ma Bộ hoặc cái dụng của Đạo Phật. Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu luận Bảo Bộ hay sự khai triển Phật chất.... Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu luận Kim Cang Bộ hay tính không trong PG. Cư Sĩ Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Phật.
A.Ferdinand Herold. Lê Trung Hưng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Tán Thán Thuyết Duyên Khởi. Diệu Hạnh & Chân Giác dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cang Thọ Mạng  Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tông . Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những lời khai thị của Đức Liên Hoa Sanh. An Phong dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Mật Tông Kalachakra được dạy ở Tây Ban Nha. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp và Sự Sáng Tạo. Trungpa Rinpoche

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) A Lợi Đa La Đà La Ni... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) A Súc Như Lai Niệm Tụng.  Thích Quảng Trí dịch Huyền Thanh sưu tầm Phạn bản

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bạch Cứu độ Phật Mẫu Tán. (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương... (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Biểu tượng của cõi Tịnh Thổ Tịnh Lưu Ly. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Chú Ngũ Thủ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh.  Vọng Chi, Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuẩn Đề Phật Mẫu. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cúng dường 12 trời Đại Uy Đức. (PDF). Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Du Già Liên Hoa Bộ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Du Già Kim Cương Đỉnh Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai..  Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dược Sư Như Lai Quán Hạnh. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ. Huyền Thanh dịch
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đa La Bồ Tát Hộ Trì (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Tỳ Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến gia trì kinh (thượng). Huyền Thanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Tỳ Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến gia trì kinh (hạ). Huyền Thanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đô Bộ Đà La Ni Mục. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đô Biểu Như Ý Chuyển Luân Ma Ni ... Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ha Gia Yết Lợi Bà Tượng Pháp. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ha Gia Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni niệm tụng pháp. (PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni kinh pháp. (PDF) Huyền Thanh dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Du Già 37 Tôn Tâm Yếu. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Du Già 37 Tôn Xuất Sinh Nghĩa. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Du Gia 18 Hội Chỉ Quy. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Đại Thừa... Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp. (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Giáng Tam Thế.... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Kinh Tỳ Lô Giá Na... (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Khủng Bố Tập Hội.... Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Kỳ Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim cương đỉnh du già thiên thủ thiên nhãn.  (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni. (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Đại Thánh Hàn Lâm Nan Noa Đà La Ni (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Lễ Tán 21 Loại Cứu Độ Phật Mẫu. (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh tán dương 108 danh của Đức đa la tôn bồ tát. (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú. Huyền Thanh dịch  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tiêu Trừ Nhất Thiết Tiêu Chướng .(PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh hộ mệnh pháp môn thần chú (PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Kinh Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Chú (PDF) Huyền Thanh dịch

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược Thuật Kim Cương Đỉnh Du Già. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mã Đầu Quan Âm Đà Ra Ni Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 1) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huyền Thanh, Như Pháp Quân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 2) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huyền Thanh, Như Pháp Quân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười sáu Tôn Đời Hiền Kiếp (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười Tám Khế Ấn. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Quỹ Pháp Tạo Thứ Tự của Thiên Thủ Quán Âm.. (PDF). Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Quỹ Pháp Tạo Thứ Tự của Thiên Thủ Quán Âm.. (PDF). Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Quỹ cúng mười hai thiên (PDF). Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng...  (PDF)
Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì ... (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh....(PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Như Ý Luân Đà La Ni. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Như Ý Luân Bồ Tát Quán Môn Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm. Huyền Thanh dịch
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp thành tựu quán niệm Lục độ mẫu. (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. Thích Quảng Trí dịch. Huyền Thanh sưu tầm Phạn bản
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm phá địa ngục.
Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Sa Môn Phật Đà Ba Lợi. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Thắng Phan Anh Lạc Đà La Ni. (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Thắng Ma Ni La Đản.  Huyền Thanh dịch  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Thắng Lạc Xoa Đà La Ni.  Huyền Thanh dịch  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú.  Huyền Thanh dịch  

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Tối Thượng Ý  Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Thuyết Như Ý Luân Liên Hoa....Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm... Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật thuyết Đại BạchTản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh (1). (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật thuyết Đại BạchTản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh (2). (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Thuyết Thánh Đa La Bồ Tát Kinh (PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Thuyết Tỳ Nại Gia Kinh. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng....Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Đà La Ni Kinh.... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Luân... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Luân. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Âm Ngũ Bộ Chú. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú Kinh. (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Du Già. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ... Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn... Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền.. Huyền Thanh dịch
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng. Sa Môn Tuệ Trí. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền.... Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thánh cứu độ Phật Mẫu Tu Hành Pháp. (PDF) Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công Đức Tán. Đại Sư Thi Hộ. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Pháp Kinh...Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thí Bát Thiên Nghi Tắc. Quán Đỉnh A Xà Lê thuật. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thiên Chuyển Đà La Ni Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Chuyển Đà La Ni Kinh. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Thiên Nhãn Quán Tự Tại....(PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên nhãn thiên tý quán thế âm bồ tát Đà la ni thần chú kinh (PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Quang Nhãn Quán Bát Nhã Tự Tại Bồ Tát....(PDF) Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nạn .....(PDF) Huyền Thanh dịch  
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thọ Bồ-đề tâm Bồ-tát giới yết-ma nghi quỹ. Thích Viên Đức dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán. Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trì Thế Đà La Ni Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tú Diệu Nghi Quỹ. Ngài Nhất Hạnh soạn. Huyền Thanh dịch  

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh Huyền Thanh dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Trị Bệnh Hợp Dược Kinh. Huyền Thanh dịch 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Đỉnh Thắng Sơ Du Già Trung Lược Xuất.  Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thắng Sơ D
u Già Nghi Quỹ Chân Ngôn. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ.. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bào Tàng Đà La Ni. Huyền Thanh dịch 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ. Huyền Thanh dịch 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà la Ni. Huyền Thanh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thích Bồ Đề Tâm Luận. Long Thọ Bồ Tát trước tác
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Căn Bản Trung Quán Luận Tụng. Long Thọ Bồ Tát trước tác
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Bảo Hành Vương Chính Luận. Long Thọ Bồ Tát trước tác

 

 


Webmaster: banbientap@quangduc.com

Trở về Thư Mục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: banbientap@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544