Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

Thần Chú 100 âm
Chủng tử Kim Cang Tát Tỏa thần chú (Tibet)

100 Syllable Mantra
 One Hundred Syllable Mantra of Vajrasattva

 

 

 

Om Benza Sato Samaya, Manu Palaya
Benza Sato Tei No Pa, Tisthira Dridho Me Bawa
Suto Khayo Mei Ba Wa, Anu Rakto Me Ba Wa
Su Po Khayo Mei Ba Wa
Sar Wa Siddhi Mei Pra Yatsa, Sarwa Karma Sutsa Me,
Tsi Tam Shri Yam Kuru Hung, Ha Ha Ha Ha Ho Bagawan
Sarwa Tathagata Hri Daya, Benza Ma Mei Muntsa
Benzi Bhawa Maha Samaya Sato Ah


Nghe: mp3


File: PDF

arka, sarv2

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-06-2007

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544