Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Luật học


 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bách Trượng Thanh Quy . HT Thích Bảo Lạc dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát Giới . HT Thích Trí Quang
dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thọ Giới . HT Thích Huệ Hưng giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bước tới thảnh thơi, giới luật & uy nghi của các vị Sa Di. TS Nhất Hạnh   

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chú giải Luật Thiện Kiến. Tăng-già-bạt-đà-la, Tỳ kheo Tâm-Hạnh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cương yếu giới luật. HT Thích Thiện Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðịa Trì Bồ Tát Giới Bổn.  Tam tạng Pháp sư Ðàm Vô Sấm. Thích Pháp Chánh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Pháp Sư Diễn Bồi giảng. Thích Minh Trí dịch dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự tích giới luật Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thọ và đắc Đại Thừa Bồ Tát Giới. Thích Thái Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi truyền Bồ Tát Giới & Thập Thiện Giới. HT Thích Trí Thủ

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Tứ Phần. HT Thích Đỗng Minh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Tướng Biểu Ký. Thích Tâm Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma. Thích Tâm Hạnh

Luật học đại cương. HT Thích Thanh Kiểm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Ma Ha Tăng Kỳ. Phật Bà Bạt Đà La & Pháp Hiển. T.Phước Sơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Xuất Gia. Tỳ Khưu Hộ Tông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Tướng Biểu Ký.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma.
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Luật Nghi Tổng Quát. Tỳ Kheo Giác Giới

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những truyện duyên khởi trong Luật Ngũ Phần. T.Phước Thắng dịch.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những chuyện duyên khởi trong Luật Bí Sô Ni. Giác Tuệ dịch.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người xuất gia. HT Thích Trí Quang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghĩ về năm đức của người xuất gia. Thích Nữ Lệ Thành  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nền tảng thiết lập giới. Thích Viên Giác
 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phân Tích Giới Tỷ-Kheo Ni. Tỳ kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quá trình truyền dịch Luật Điển Đại Thừa ở Trung Quốc. TN Như Lộc
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới .Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sa Di Luật Nghi Yếu Lược. PS Tịnh Không giảng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Kheo Giới.  Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Nại Da. Tam Tạng Nghĩa Tịnh, Tỳ khưu Tâm Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Kheo Ni Giới.  Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tứ Thanh Tịnh Giới. Vansarakkhita. Tỳ kheo Hộ Tông dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ-nại-da Tạp Sự.  Tam Tạng Nghĩa Tịnh, Tỳ khưu Tâm Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của bậc xuất gia. HT Bửu Chơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thức Xoa Ma Na Ni Giới . Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trùng Trị Tỳ Ni. Sa Môn Trí Húc. Thích Đỗng Minh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Như Trí Thủ toàn tập  
Tính thiết yếu của giới luật.  Như Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tiểu Phẩm. Tỳ kheo Indachanda Nguyệt Thiên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp phức & ý nghĩa hành trì giới luật. Tỳ khưu Tâm Hạnh
 


Bài Viết:

 

Bát quan trai giới. Thích Tuệ Sỹ

Ba học. Giới định tuệ. Thích Đức Thắng

Bát kỉnh pháp. TT Thích Minh Thông

Bát kỉnh pháp chướng ngại hay căn bệnh thời đại. Thích Lệ Thọ

Bình giải 13 việc chướng ngại sự tu tập của người xuất gia. Thích Giác Quả

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Công dụng giới đức.Tỳ kheo Thanissaro. Bình Ansơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo đức Phật giáo . Thích Chơn Thiện
Để có một tương lai. Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới luật công truyền hay bí truyền. Thích Phước Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giới học . Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Không sát sanh, tôn trọng sự sống . Thích Minh Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời cảnh giác và khích lệ của Thiền sư Quy Sơn  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguồn gốc đạo đức Phật giáo . Thích Chí Thiện

Nhìn lại giá trị quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Diễn Nôm sau 100 năm lưu hành. Thích Nguyên Hùng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Năm giới, nếp sống lành mạnh, an lạc và vị tha . HT Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nền tảng xây dựng đời sống đạo đức theo Phật giáo. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thọ Giới . Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tụng năm giới
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vấn đề phục hồi việc thọ Đại giới Tỳ Kheo Ni...Bhikkhu Bodhi. T. Như Mai dịch
 

 


---o0o---

Cập nhật : 1-3-2011
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung:  Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:  
quangduchomepage@gmail.com