Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


......... .


KINH ĐẠI BỬU TÍCH

Việt dịch:  Thích Trí Tịnh

--- o0o --- 

 

Mục Lục Tập 6

 

Phần 26

PHÁP HỘI THIỆN TÝ BỒ TÁT THỨ HAI MƯƠI SÁU

 

Phần 27

PHÁP HỘI THIỆN THUẬN BỒ TÁT

THỨ HAI MƯƠI BẢY

 

Phần 28

PHÁP HỘI DŨNG MÃNH THỌ TRƯỞNG GIẢ THỨ HAI MƯƠI TÁM

 

Phần 29

PHÁP HỘI ƯU ÐÀ DIÊN VƯƠNG

THỨ HAI MƯƠI CHÍN

 

Phần 30

PHÁP HỘI DIỆU HUỆ ÐỒNG NỮ

THỨ BA MƯƠI

 

Phần 31

PHÁP HỘI HẰNG HÀ THƯỢNG ƯU BÀ DI THỨ BA MƯƠI MỐT

 

Phần 32

PHÁP HỘI VÔ ÚY ÐỨC BỒ TÁT

THỨ BA MƯƠI HAI

 

Phần 33

PHÁP HỘI VÔ CẤU THÍ BỒ TÁT

ỨNG BIỆN THỨ BA MƯƠI BA

 

Phần 34

PHÁP HỘI CÔNG ÐỨC BỬU HOA PHU BỒ TÁT THƯ BA MƯƠI BỐN

 

Phần 35

PHÁP HỘI THIỆN ÐỨC THIÊN TỬ

THỨ BA MƯƠI LĂM

 

Phần 36

PHÁP HỘI
THIÊN TRỤ Ý THIÊN TỬ
THỨ BA MƯƠI SÁU

 

Phần 37

PHÁP HỘI A XÀ THẾ VƯƠNG TỬ
THỨ BA MƯƠI BẢY

 

Phần 38

PHÁP HỘI ÐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN

THỨ BA MƯƠI TÁM

 

Phần 39

PHÁP HỘI HIỀN HỘ TRƯỞNG GIẢ

THỨ BA MƯƠI CHÍN

 

Phần 40

PHÁP HỘI TỊNH  TÍN  ÐỒNG  NỮ THỨ BỐN MƯƠI

 

 

--- o0o ---

Mục Lục Tổng quát Kinh Đại Bửu Tích

--- o0o ---

Mục Lục tập 6 | Phần 26 | Phần 27 | Phần 28 | Phần 29

Phần 30| Phần 31| Phần 32| Phần 33 | Phần 34| Phần 35

Phần 36 | Phần 37  |Phần 38 | Phần 39 |Phần 40

--- o0o ---

Cập nhật ngày 01-03-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com