Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Thơ Ca Phật Giáo


...... ... .

 

Mấy khúc tơ lòng 2

Hòa Thượng Huyền Tôn


 

TAÏO HOÙA OÂNG LAØ AI ?

 

Hôdr|Gqgqi Taïo Hoùa teân oâng laø gì nhæ
Ngöôøi hay thaàn hay loaïi quæ voâ danh
Laø ngu ñaàn gian aùc löu manh
Hay hieàn haäu trô trô nhö cuïc ñaát
Nhaø cuûa oâng voïi cao cao chaát ngaát
Hay chæ laø hang nhoû beù tí teo
OÂng moät mình töï taïi nguû ngaùy pheo pheo
Hay raøng buoäc baày vôï con ludr|Gqgq khudr|Gqgq
OÂng coù taøi sinh ra muoân vaïn ludr|Gqgq
Choù Meøo Heo Ngöïa Deá Boï-hung
Khaép ñoâng taây vaø khaép caû nuùi röøng

Soâng vaø beå mịt muøng trong vudr|Gqgq truï
OÂng laø Taây laø Taøu laø Toâi hay laø Chuû
Laø bao goàm caû vaïn thöù danh xöng
Neáu thaät oâng laø taïo hoùa lay löøng
Thoâi döøng laïi ñöøng hoùa theâm nhödr|Gqgqng loaøi voâ duïng
Hay chuùng phịa ra oâng roài raäp ñaàu nhau ca tuïng
Duï con ngöôøi ñeå vô veùt heát löông tri
AÊn baùnh meâ ngôù ngaån ledr|Gqgq thị phi
Cha vôùi Meï loän xaø ngaàu moät thöù
OÂng nôdr|Gqgq taïo döïng leân loaøi hung dödr|Gqgq
Ñeå con ngöôøi môø mịt caû töông lai

Thoâi ñöøng huø nhaân loaïi cheát nay mai
OÂng chaû ñöôïc moät caùi gì raùo traïo
Ñịa nguïc thieân ñaøng ñeàu laø nôi taøn baïo
Nhödr|Gqgqng danh töø rong tueách quaù dadr|Gqgq mang
Soáng Töï-Do ñoù chính codr|Gqgqi Thieân-Ñaøng
Daïi quøy luïy van xin oâng ban phöôùc
Phöôùc cuûa oâng laø caû cuoäc ñôøi trieàn phöôïc
Nhaân loaïi ngöôøi xin döøng böôùc phieâu löu
Döïng nhaân baûn ñeå cuoäc ñôøi chung giaûi thoaùt 

Boû tham saân, boû caû oaùn cöøu vaø toäi aùc
Boû nhödr|Gqgqng laàm ñen baïc giödr|Gqgqa theá nhaân
Quay trôû veà taïo hoaù cuûa chaân taâm
Vaø, Taïo Hoaù chính laø mình !
Mình, môùi laø chaân taïo hoaù.

Taïo hoaù chæ laø moät Töø  mang tính thuaät-ngödr|Gqgq Tröøu-töôïng ñeå dien noùi söï sanh hoaù giao tieáp dính maéc lan nhau cuaû vaïn vaät maø thoâi. Ñöøng hieåu meùo moù nhö laø moät taøi naêng bieán hoaù, taát sedr|Gqgq bị vaên minh nhaân loaïi ñaøo thaûi . Ñöøng neân aùp ñaët kieán thöùc noâng caïn meâ tín leân neáp soáng thaêng hoa cuûa con ngöôøi maø toäi nghieäp. Ñöøng keùo nhaân loaïi vaøo traùi ñaát vuoâng.
 

 

KÍNH CHUÙC 


 Muøa Xuaân Di-Laëc  PL:2539. 
Vieät-Nam Quoác-Lịch 4874.  AÁt-Hôïi. 1995.

 

 Muøa Xuaân Phaät Di Laëc 
 Chung traø thôm höông bay 
 Chuoâng ngaân qua gioøng maùu 
 Ai tónh vaø ai say 
 Cuoäc ñôøi thô vaø moäng 
 Gioù cuoán laù vaøng bay 
 Höôùng nguyeàn caàu nhaân theá 
 Ra ngoaøi nghóa tónh say 
 Xuaân veà thöông kính chuùc 
 Ngöôøi vui tay trong tay 
 Ngöôøi, Vaät cuøng gioøng maùu 
 Vui buoàn van gioáng nhau 
Thöông ñeàu cho muoân loaïi 
 Ñôøi, vôi nheï khoå ñau 
 Thoâi ngöøng, chia bieân giôùi 
 Ñoâng Taây Xuaân moät maøu. 
 Xuaân ñaâu vöôùng baän thôøi   gian, 
 Xuaân trong taát caû muoân ngaøn  tình thöông . 
 

                                               

 Chuùc möøng,
 Xuaân Bính-Tyù. VL:4875. 1996

 Ñoài hoa xuaân nôû roä 
 Xuaân cöôøi trong caùnh hoa 
 Cuoái ñaàu laïy  Giaùc-ngoä 
 Xuaân mang aùnh  töø-hoøa 
 Chaáp tay Nam Moâ Phaät 
 Lôøi Xuaân cuûa Giaùc-tha ! 

 Xuaân trong nghìn caùnh hoa, 
 Hoa Mai vaøng röïc rôdr|Gqgq 
 Quaù Hieän  vaø Vi-lai... 
 Xuaân laø laøn hôi thôû ! 
 Caùnh böôùm vôøn muoân hoa, 
 Böôùm hoa xuaân ñang nôû, 
 Cuoäc ñôøi soáng haøi hoøa, 
 Ñaïo vaøng xuaân, che chôû. 
          Möøng ai dudr|Gqgq saïch buïi traàn, 
Chaân Xuaân khedr|Gqgq baûo phaùp-thaân ñaây roài. 

 
 
 

Böùc Tranh Ñôøi:

 

(Trong baøi thô khuyeân baïn, ñöøng nhìn ñôøi qua hình aûnh beà ngoaøi) 
 

 Böùc tranh ñôøi nhìn xa thì tuyeät   mydr|Gqgq, 
 Nhöng laïi gaàn nhìn kydr|Gqgq neùt thoâ sô ! 

 

      Meán taëng nhödr|Gqgqng taám loøng Töø AÙi vaø  Hieáu Haïnh. 
 

 Ñaïi-giôùi-Ñaøn     -  Muøa An-cö 1958 
 Phaät-hoïc-vieän Haûi-Ñöùc Nha-Trang. 
 
 
 

LUÏT 

 

 Ta naém baøn tay chaët laïi, 
 Ñaám thaúng vaøo maët  mudr|Gqgqi   khoâng gian, 
 Seùt gaàm saám chôùp keâu ñau  ñôùn ! 
 Möa traøn nöôùc ludr|Gqgq ngaäp leânh lang.

 

           Traïi laù treân bôø bieån Maran. 
            19.3.79. Malaysia  thaùng  9.79. 
 

 

 Cöôøi Vaøo Kyø thị 

 

Ñeå noù, bieát  raèng ta khoâng khoå , 
Nhödr|Gqgqng Ngöôøi tị-naïn van an vui ! 
Duø bao gian hieåm leân ngoâi ñeá, 
Ta cöù cöôøi leân, chôù ngaäm nguøi.  

 Khi ñoàng-baøo ta bị haát huûi. 

                                 
 
 
 

BUOÀN LÖ THÖÙ 

 

Hoâm nay gioù möa buoàn 
Codr|Gqgqi loøng toâi ngaäp nöôùc. 
Ñeâm nay gioù möa tuoân 
Trong toâi laïi ngaäp buoàn. 
Toâi laøm ngöôøi vien xöù, 
Chaúng ledr|Gqgq suoát ñôøi chaêng!? 
Leä saàu ñöôøng lödr|Gqgq thöù! 
Maây muø ñeâm khoâng traêng, 
Ñeâm mai gioù laëng möa yeân, 
Khaán caàu queâ meï moïi mieàn bình an. 
Coøn con, öôùc nguyeän theânh thang, 
 Böôùc ñöôøng lödr|Gqgq thöù muoân  ngaøn ..coøn xa. 
Muoán mang, mang caû sôn haø, 
Queâ cha khoâng ledr|Gqgq mang ra nöôùc ngöôøi . 

    

    Ñeâm möa 9/1979 
         Traïi Sungeibesi. 

 
 
 
 
 

         Möøng Phaät Giaùng Traàn 2623.
                                    Phaät-lịch: 2543.
                                    Vieät-Lịch: 4878.
                                     Taây-lịch: 1999.


Hai ngaøn saùu traêm hai möôi ba naêm tröôùc 
Theá-giôùi ba ngaøn sinh dieät, dieät sinh. 
Codr|Gqgqi hoàng traàn keát baèng nghieäp tham aùi   saân si, 
Trieäu ngaøn naêm vaéng boùng ñaáng Töø-bi, 
Giôø xuaát hieän haøo quang ngaøn haøo quang saùng. 
Muøng taùm Ngaøy raèm Thaùng tö Möøng Phaät Ñaûn, 
Ñaáng Töø-Bi voâ löôïng xuoáng traàn gian, 
Giôø phuùt thieâng lieâng, 
Huy hoaøng codr|Gqgqi tuïc. 
Ñịa Caàu saùng ngôøi trong baïch ngoïc, 
Ñoùa sen hoàng naâng böôùc Ñaáng Cha Laønh, 
Lôùp lôùp trôøi ngöôøi bao quang chuùc tuïng, 
Tieáng noùi dai huøng thieân thöôïng haï ñoäc toân. 
Sinh giaø beänh cheát kyø-thị khoå ñau, 
 Ñeå thay baèng : 
 Bình ñaúng, Giaûi thoaùt, Giaùc ngoâ ñaïi Töø-Bi. 
 Traùi ñaát loaøi ngöôøi boång bieán thaønh caùi 
 noâi cuûa ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi !. 
 Ma vöông buoàn goùi tuùi duïc lang thang. 
 Döïng rieâng moät codr|Gqgqi thieân ñaøng, 
 Thieân ñaøng laø cöûa beân trong laø tuø ! 
 Nhaát taâm nieäm Phaät cho tuø tieâu tan. 
 Nam Moâ Kính Le Muoân Vaøn Boån Sö, 
 Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät. 
 
 

Tien chaân

  Baøi Töø : Tien chaân HT Thích Taâm-Chaâu
  trôû veà Toå-Ñình Töø-Quang Canada.

  

Thaát thaäp nieân dö thöôïng haï caàu 
  Sö dung hieàn ñöùc hieäu Taâm Chaâu 
  Dieáu nhieân traïm tịch vieân Tam Taïng 
  Quaûng dien chôn thöøa lịch ngudr|Gqgq chaâu. 
  Tích nieân löu ladr|Gqgqng giang truaân nghieäp 
  Kham thöû nhaân gian coïng ñaûng saàu. 
  Taø tín Ngoâ-ñình.. lieâu nhieu loaïn 
  Phaät ñoà khoå naïn baù thieân caâu... 
  Xuaát tịch sö thöøa Lieân-Phaùi ladr|Gqgqnh, 
  Lao lung,hoaøn bị tieåu nhôn phu 
  Coå kim theá thaùi nhaân tình haän 
  Hyû xaû töø bi Phaät phaùp tu. 
  Theâ thinh vị baùo thaâm aân toäc 
  Löôdr|Gqgqng bieät sôn haø madr|Gqgqn leä chaâu. 
  Khöù lai kinh vó hoaèng döông ñaïo 
  Theá thöôïng naêng tieâu vaïn chöôùng thuø. 
Kim thôøi taùi ngoä ty lieân ngoä. 
   Nhöùt tieáu kha kha taïi thöû laâu. 

 
 
 

BEÂN NAÀY ÑAÏI DÖÔNG 

 

 Töøng toáp ngöôøi laën loäi 
 Böôùc moø trong röøng toái 
 Chuoät boø ngôø boä-ñoäi 
 Töøng böôùc toaùt moà hoâi 
 AÂm thaàm nhö khoâng thôû 
 Quôø quaïng trong boài hoài 

 Thuyeàn con, soùng caáp ba 
 Soùng gaàm, ngöôøi khoùc la 
 Soùng gaàm ! ngöôøi heát khoùc 
 Thuyeàn, laën vaøo phong ba 
 Nhödr|Gqgqng ngöôøi coøn soáng soùt 
 Raèng,   - ñi vì quoác-gia . 

 Ñeán beân naày ñaïi döông 
 Leä ñaày nhôù queâ höông 

 Modr|Gqgqi moøn treân xöù laï 
 Soáng nhôø caûnh tha phöông 
 Naém tay, thì khoán ñoán 
 Ngödr|Gqgqa tay, oâi ñoaïn tröôøng 

 ÔÛ beân naày Ñaïi-döông 
 Daï ngöôøi maát queâ höông 
 Baùn hoàn cho vong baûn 
 Noù, chæ ñoát hai nhang 
 Mang ñaày caû möôøi  aùc 
 Noù, töôûng noù phuù cöôøng. 

  Ñöôïc moät caùi tuû laïnh 
 Ñöôïc moät vaøi Dì thöông 
 Vôù ñöôïc moät thaèng cha 
 Noù töôûng noù leân höông 
 Naøo ngôø noù baùn meï 
 Cha ruoät leä ñau thöông. 

  Roài töø ñoù tieáp dien 
 Cheùm gieát vaø thöa kieän 
 Toùc bôøm quaàn xeù toaïc 
 Nghìn nhô ñaày soâng bieån 
 Phong hoùa naêm ngaøn naêm 
 Vieät Nam oâi ! theå dieän. 

 ÔÛ beân naày ñaïi-döông 
 Van coøn, ñaày  vong baûn 
 Thôø thaèng taây ñoâ hoä 
 Chöôdr|Gqgqi coïng maø coïng-saûn 
 Heø nhau döïng ñaïi nghieäp 
 Caàn lao leân quan ñaûng 

 ÔÛ beân naày ñaïi döông 
 Toâi ñoøi gioøng ngoâ vöôïng 
 Noù laøm kinh ngöôøi Vieät 
 Nhaèm phaù thoái luaân thöôøng 
 Ñoàng baøo ôi löu yù, 
 

 Gìn Daân-toäc thôm höông. 

 Coïng-saûn noøi  coïng-saûn 
 Taøn aùc vaø tham lam 
 Teân naøo ñeû ra mi 
 Mình saáu ñaàu saøi-lang 
 Soáng vôùi mi laø cheát 
 Xa queâ bao tuûi hôøn !. 

                       1986 

 

    Ñau buoàn sau khi döï buoåi le hai nhang ! Taïi sao hoï laïi ñang taâm ñaët Quoác-Toå Vieät Nam vaøo haøng thöù yeáu ngoaïi-lai nhö theá vaäy nhæ ?. 

Duø laø Trieát gia, maø lyù -töôûng  ñadr|Gqgq maát goác, 
Duø coù traêm maûnh baèng maø theo taø ñaïo,  Thì, 


OÂng Baø Cha Meï Toå-Quoác hoï cudr|Gqgqng queùt ñi  khoâng thöông tieác, hoï chæ thôø con Ma bị cheát treo loûn laún, do boïn xaêm lăng döïng neân. 
 

Haän Taây xaâm 
   Lónh-Nam 
 Thaèng Taây ôi hôûi thaèng Taây, 
 Mi gieo cuoàng tín bieát ngaøy naøo thoâi. 
 Taây ôi mi ôû xa xoâi, 
 Mi qua nöôùc Vieät Mi boâi  ñen ngoøm, 
 Boâi cho nhô nhôùp ñaày tham, 
 Boâi cho tình nghóa Baéc,Nam radr|Gqgq rôøi, 
 OÂng Baø Cha Meï  than  oâi, 
 Mi boâi saïch heát Mi ngoài chen voâ, 
 Laøm cha laøm meï laøm coâ 
 Laøm  oâng coá noäi van  ñoà ngoaïi lai. 
 Cha ta gioáng caû con Ngaøi 
 Meï ta gioáng caû thieân thai Laïc Hoàng 
 Coøn mi voâ toå voâ toâng 
 Mi ñeo giaù töû ñeo goâng nguïc  hình. 
 Mi gieo ñau khoå ñao binh, 
 Traêm naêm nöôùc Vieät toäi tình thaûm thöông. 
 Madr|Gqgqi coøn taø nguïy vaán vöông 
 Cöôùp cha cöôùp meï cöôùp höông löûa noàng, 
 Nguyeän caàu heát boïn thieân ma  töôûng 
 Non nöôùc nhaø Nam höôûng Thaùi-Bình. 

 Haän Coïng Noâ 
       Lónh Nam 
 Maùc, Leâ, Mao. Maùc Leâ Hoà, 
 Rodr|Gqgq raøng moät ludr|Gqgq coân ñoà chieán chinh 
 Hung haêng noi daäy thình lình 
 Xuùi ngöôøi caøy cuoác laëng thinh gieát caøn 
 Dao phay cheùm, gaäy goäc phang 
 Ñaàu laøng cuoái xoùm khoùc than ngaäp trôøi 
 Quaù nhieàu ñaøo lo choân töôi 
 Daùo ñaâm, ñaát laáp khoái ngöôøi, keâu la ! 
 Maùu xöông khaép codr|Gqgqi sôn haø 
 Chuû nghóa coïng saûn gieát cha quaät moà. 
 Vieät Nam bôûi giaëc coïng Hoà, 
 Nga kia maáy gaû toäi ñoà maùc leâ 
 Taøu mao aùc ñoäc thaûm theâ 
 Ñịa caàu ngoùt  nöûa si meâ huøng taøn 
 Sinh linh cheát choùc laàm than 
 Boïn coïng vô veùt cöôùp ngang cuûa tieàn 
 Laïy Quoác Toå, laïy  Thaùnh hieàn 
 Thöông daân tan toùc moïi mieàn ñieâu linh 
 Ra aân deïp nhödr|Gqgqng baát bình 
 Daân con hoài phuïc moái tình Queâ xöa.. 

 
 

LONG HOA NGHE PHAÙP

 

Nhöùt Taâm Ñaûnh Le, Nam Moâ Long Hoa Giaùo Chuû Ñöông Lai Töø Thị, Haï Sanh Di-Laëc Toân Phaät, Long Hoa Hoäi,  Long Hoa Tam Hoäi Ñeä-Töû  Nguyeän Töông Phuøng. 
 

Ñaàu naêm ngaøy Muøng Moät 
Ñaáng Töø Di Laëc hieän veà 
Cuùi ñaàu con laïy con theà mai sau 
Long-Hoa phaùp hoäi nhieäm maàu 
Con trong Thaùnh chuùng con haàu con nghe 
Töø Toân giaûng ñaïo Boà-ñeà 
Nghieäp traàn dieät taän taâm meâ saïch laøu 
Ngaøn xöa cho ñeán ngaøn sau 
Voâ bieân nhaát nieäm moät maøu chôn nhö 

Thì ra, vaïn phaùp laø hö 
Laø khoâng, laø coù, laø nhö vaäy maø 
Tuøy duyeân hoùa  ñoä Ta-baø 
Ai Nam moâ Phaät, Phaät Ñaø ôû ñaây 
A-tyø hoùa hieän höông maây 
Hieån nhieân voâ ngaïi troøn ñaày taùnh khoâng 
Quaùn nhö töï taïi vieân dung 
Ta-baø, Tinh-ñoä van chung moät loøng 
Tịnh thôøi nghieäp chöôùng tieâu vong 
Loaïn thôøi taâm trí noái voøng traàn lao 
Gioù eâm bieån chaúng ba ñaøo 
Thaân taâm thanh tịnh ra vaøo töï do. 
 

Xuaân Ñinh-Söûu
Vieät-Lịch 4876.
Taây-Lịch 1997.

 

Boán caâu trong Minh-Taâm cuûa Nho-Giaùo, noùi leân yù nghóa chödr|Gqgq KHOÅ cuûa ñôøi, toâi xin taïm dịch ra 2 theå : Ngudr|Gqgq-ngoân  vaø Luïc-baùt ñeå cuøng chieâm nghieäm .(baøi ñadr|Gqgq ñaêng trong baùo PGVN UÙc-Chaâu 1987).
 

A. Nguyeân vaên :

 Vị qui tam xích thoå
 Nan baûo nhöùt sanh thaân.
 Dó qui tam xích thoå
 Nan baûo baùch nieân phaàn.

 B. Vieät dịch :
1.  Theå ngudr|Gqgq-ngoân :

 Chöa vaøo trong loøng ñaát
 Suoát ñôøi khoù yeân thaân.
 Ñadr|Gqgq vaøo trong loøng ñaát
 Traêm naêm naùt moä phaàn.
 
 

2.  Theå luïc baùt : 

Xaùc thaân chöa laáp ñaát vaøng
Maáy ai giödr|Gqgq ñöôïc thaân an suoát ñôøi.
Naèm yeân trong codr|Gqgqi taøn hôi !
Traêm naêm khoù giödr|Gqgq moä phôi laïnh luøng .

 

                   Na-La-Dieân (HT)
 
 

 Vaïn nhaän thöông sôn baùch xích  laâu, 
 Taây phong xuy toáng madr|Gqgqn laâm  thu.
 Sô chung dieâu laïc khoâng ñình lyù,
 Ñoái thöû thaân ngöng taïi coá sôn. 

              Thi haøo Ñaøm-Thöû-Ngang.

 

Tieáng chuoâng vöøa rôi vaøo trong ñình vaéng Thi-só ngöng ñoïng ôû ñoù. Ít ra thi-só ñadr|GqgqThieàn.Tieáng chuoâng daïo qua Taâmoâng. Tieáng chuoâng ñadr|Gqgq hoøa Vôùi khoâng-gian, tuy aâm ba thöùc tónh löôùt ñi trong voâ-taän, nhöng thi-só ñadr|Gqgq ngöng. Giôø phuùt nhaäp dieäu, chæ rieâng mình oâng,  oâng bieát .
 Toâi xin dịch ra 2 theå Song thaát luïc baùt vaø
Luïc baùt, ñeå caùc baïn naøo thích söï rung caûm saâu kín cuûa thô. Thödr|Gqgq ngöng nhö Thi-só  nhaø Ñöôøng xem sao.

 

Vieät Dịch :

1. Song thaát luïc baùt :

*Nuùi xanh ñaù nhoïn laàu traêm thöôùc.
Gioù Taây thoåi ngaäp khaép röøng thu,
Chuoâng ngaân daïo tröôùc saân ñình,
Gaëp roài ngöng laïi beân mình coá sôn.
 

2. Luïc Baùt :

*Muoân ngaøn ñaù nhoïn nguùt trôøi
Laàu cao traêm thöôùc chôi vôi ñænh cuøng
Gioù Taây phuû kín nuùi röøng
Thu veà laù ruïng ngaäp ngöøng lieäng quanh,
Chuoâng chuøa buoâng gioïng töø thanh
Daïo qua saân vaéng daïo gaønh thöông-sôn
Nghe chuoâng, buoâng boû oaùn hôøn
Thaân Taâm ngöng ñoïng coá sôn ñaây roài.
 
Gaëp böùc tranh coù baøi thô mang í nhôù queâ nhaø. Thi töù laïi hay ! Thi khoâng ñeà töïa nhöng noåi nieàm töông töï... .Toâi taïm dịch ñeå töï thöôûng, töï buoàn theâm moät  muøa xuaân ly höông nödr|Gqgqa ! ñeå cuøng hoøa nhịp vôùi böùc tranh coå  Nhôù veà queâ meï khi Hoaøng Hoân Beân Suoái Vaéng .

 

Dó thaát Ba-Laêng vudr|Gqgq
Do phuøng thuïc baûn neâ
Thieân khai taø caûnh bieán
Sôn xuaát vadr|Gqgqn vaân ñeâ
Dö thaáp do chieám thaûo
Taøn löu thöôïng nhaäp kheâ
Kim tieâu hödr|Gqgqu minh nguyeät
Höông tö vien theâ theâ.

         Thi nhaân Ngoâ-Thaïch-Thuaán.
 

Vieät Dịch :

*Ba-laêng möa taïnh laâu roài
Daáu buøn coøn ñoïng beân ñoài Thuïc-sôn.
Chieàu nghieâng naéng roïi vaøi côn,
Maây vaàn  xuoáng thaáp taän chaân nuùi ñoài,
Coû caây söông öôùp maáy töøng
Nöôùc coøn tuoân chaûy vaøo röøng  thaâm kheâ,
Ñeâm nay coù aùnh traêng veà,
Noi nieàm queâ cudr|Gqgq laïnh teâ taát loøng.

 

Rodr|Gqgq raøng Thi-só  ñadr|Gqgq ñi töø Ba-Laêng ôû ñaát Thuïc, qua söôøn  nuùi Thuïc-sôn. Baáy giôø chieàu ñadr|Gqgq xeá taø, coù vaøi tia naéng roïi xuyeân maây,  vaø thi-só  ñi qua khe nuùi. Ñöôøng khuaát trong caây röøng . AÙnh traêng veà ñeâm, laøm saùng to ûloái ñi...thì ra,  Thi-só ñadr|Gqgq ngaâm mình trong thôøi gian khaù daøi,  vôùi noi loøng yeâu nhôù coá höông.  Toâi dịch laïi theå  Ngudr|Gqgq-Ngoân ñeå giödr|Gqgq nguyeân í cuûa Thi-nhaân  :

Ba-Laêng möa ñadr|Gqgq taïnh
Buøn ngaäp  daáu coøn ñaây
Trôøi chieàu tia naéng roïi
Laø laø maáy vaàng  maây
Nöôùc coøn chaûy vaøo khe
Söông ñoïng ñaày coû caây
Ñeâm nay traêng van saùng
Nhôù nhaø loøng ñaéng cay.
 
MÖÔÏN, TRAÛ.

 Khi böôùc vaøo ñôøi Möôïn moät thaân
Khi ra khoûi ñôøi Traû laïi thaân
Möôïn Traû quanh quanh qua saùu neûo

Thoâi ñöøng Möôïnnödr|Gqgqa, heát traàm luaân.

 

Muøa Taâm nieäm an cö Phaät-Ñaûn 2613. Kyû-tị 1989.
 
 
 

NGÖÔØI MAÁT GOÁC  ?

 

    Coù moät thaèng cha, tay daét ñöùa con , ñi 
chung vôùi Meï cuûa noù. Gaëp moät ngöôøi 
trung nieân baèng tuoåi noù. Noù vaø Meï noù 
cuùi ñaàu goïi baèng cha ?
    Nhöng Khoâng phaûi oâng Noäi ñöùa beùù! 
Laïi khoâng phaûi laø choàng cuûa Meï Noù ! 
Vaäy ngöôøi trung nieân ñoù,  Laø ai  ?

Thô Raèng :
Coù laém keû khoâng ñieân  sao ngoä quaù !
Khuùm nuùm  trình gadr|Gqgq tuoåi beù baèng cha! 
-OÂ ! , thì ra,
Gadr|Gqgq nuùp  mình trong  maûnh aùo dieâm la?
Vì maát goác goïi  cha buoâng maát meï!

Cha cuûa Noù, Noù khoâng heà  toân kính
Gadr|Gqgq ñen kia ! Noù laïi khuùm nuùm  trình
Noù boû Cha baùn Meï vôùi  tieát trinh,
Vaø chuûng toäc oâng baø cho ludr|Gqgq giaëc.
   ..............heát noùi !!!!!!!! taëc.

 
 

VỊNH NAØNG VOÂ THÖÔÏNG

 

Nöôøng aáy töøng qua ñuû saùu choàng,
Nöûa ñôøi, laên loùc nôï chaên boâng,
Maët ñeïp maøy xinh noâm le leù !
Mieäng cöôøi meo meùo de mong troâng.
Boång döng phuùt choác thaønh voâ thöôïng
Ñaïo phaùp baøy ra ledr|Gqgq Quaùn-AÂm.
Cudr|Gqgqng chay, cudr|Gqgqng muùa nhö troø haùt,
Cudr|Gqgqng eïo töøng treân, eïo khuùc hoâng.
Coù khi dieâm duùa traêm quaàn aùo,
Chaïy guoác ba te thôû phaäp phoàng.
AÁy theá maø sao  öø  laém keû !?
Cuùi ñaàu le le choång ñoâi moâng.
Ngöû naày phaù ñaïo tröông taø ñaoï !
Trí tueä, ñeå ñaâu ? aúm vôùi boàng !
Môùi ñaây naøng cöôùi anh chaøng treû,
Ñadr|Gqgq saïch loøng chöa, hay ôû khoâng ?

 

(vieát,sau khi xem phim Ma nödr|Gqgq laáy choàng) 15.12.99.
                     Chaân Ngoân
 

 

  TÖÔÛNG NIEÄM NHAØ BAÙC HOÏC GALILEO

Ñadr|Gqgq bị baïo löïc phi nhaân caàm tuø,vì ñadr|Gqgq khaùm phaù söï thaät cuûa Vudr|Gqgq-Truï.
 

Töôûng nieäm tình oâng thaät bao la.
Ñịa-caàu tinh tuù codr|Gqgqi haèng sa,
Vien voïng oâng nhìn troâng taän maët,
Ngu heøn chuùng chæ thaáy quanh da !
Chuùng gieo thieån-caän ñaày u-aùm !
OÂâng traûi vaên-minh khaép haûi-haø.
Sieâu nhaân thaùnh chuùa sao maø theá ? 
Traùi ñaát hình vuoâng oâi xoùt xa.

 

GALILEO hôûi nhaø Baùc hoïc,
Möôøi moät naêm trong choán lao lung!
Traùi ñaát hình troøn oâng khaùm phaù,
Nhaân loaïi nhôø oâng hieåu taän cuøng.
Maét oâng muø nhöng oâng khoâng khoùc!
Boïn ngu si che daáu lôùp haønh tung.
Duøng baïo löïc baét giam oâng vaøo nguïc,
Chuùng xöng thaàn nhöng thaät gioáng cuoàng ngoâng.

 

Hôûi caùc baïn , yeâu coâng lyù, khoâng chaáp nhaän baïo löïc hadr|Gqgqy cuøng töôûng nieäm nhaø Baùc-hoïc Galileo cuøng nhaát teà ñoøi Coâng-lyù bình-ñaúng, boài ñeàn oan khieân cho tieàn nhaân cuûa theá-giôùi. Chaân-lyù phaûi cuøng baûo veä. 

  Phi lyù phaûi trôû veà vôùi phaïm truø meâ tín cuûa noù, ñeå cho Thieân kyû 4878 neáp soáng taâm linh cuûa Nhaân-loaïi phaûi saùng laïn vaø khoâng bị yù ñoà ñen toái meâ môø caûn trôû con ñöôøng khoa-hoïc tieán boä treân ñaø thaêng hoa cuûa trí tueä..
                                                Na-La-Dieân 1960.

 

XUAÂN HOØA BÌNH


Xuaân veà mang caû vaïn lôøi höông saéc.
Khaùch lödr|Gqgq haønh thoâi döøng böôùc phieâu linh.
Baäc nhaân-giaû ñadr|Gqgq veà nôi sôû ñaéc,
Tích tröôïng reàn vang ba codr|Gqgqi laëng thinh.
Baøi phaùp khoâng lôøi saùu ñöôøng ngadr|Gqgq taét.
Chuùc qua chuùc laïi môû cöûa chieán chinh.
Duøi modr|Gqgq, mieäng chuoâng nuùm thaèng ñaïo taëc,
Vaát leân thieân ñöôøng baûo noù tuïng kinh
Theá giôùi hoøa-bình chuùng sinh an laïc.

 

 

 

Maáy Khuùc Thô Loøng  35

VNQL 4878. Khai Buùt.
 

 

KHOÂNG KHOÂNG

Ñaàu naêm khai buùt, buùt khai hoa
Hoa thôm phaùp vị toûa xa trong ngoaøi
Buùt hoa höông saéc xöa nay
Saéc höông vi dieäu ñeán ngaøy Long-Hoa.
Chuùng sanh chöø, thaønh Phaät !
Codr|Gqgqi ta baø kieáp soáng ñeïp muoân thu
Ñôøi tan tieáng khoùc hu hu
Ngoït lịm gioïng cöôøi  Bi Trí !
Thöôïng Ñeá chöø,
Lang thang meät nghó !
Coøn ai thöôûng phaït vôùi ai ñaây ?
Taïo hoaù chöø, nöûa tónh nöûa say !
Nhaân loaïi saùng ngôøi
Chuùng chaû caàn nhaät nguyeät.
Thoâi hai ta chöø, ñi du thuyeát :
Choïn phaùp Phaät-Ñaø bình ñaúng khoâng hai .
Ta ngheùo baøn tay
Thì ra, Phaät laïi laø ta !
Maø ta vôùi  Phaät laïi laø khoâng khoâng.
 
 

THÖÔNG!

 

Toâi vieát baøi thô ñeå hoûi ngöôøi
Hoûi ngöôøi traêm tuoåi, hoûi ñoâi  möôi,
Khoå ñau, sung söôùng laø chi nhæ :
Coù phaûi buoàn than vôùi tieáng cöôøi ?
Yeâu ñöông thaâm thieát cho laø söôùng,
Cô haøn ñaøy ñoaï khoå vaán vöông.
Ngang taøn hung aùc gaây tai hoïa,
Luïy kieáp taøn hôi kieáp ñoaïn tröôøng !
Ngoïng caâm ngaây ñieác ñui queø quaëc,
Ñeán cheát coøn ñau nhöùc thaâm xöông !
Sum vaày giaøu coù laø sung söôùng ?
Tuø toäi ñoùi ngheøo hoïa tai öông !
Cuoäc soáng ñaày vôi trong söôùng, khoå.
Nghóa aân chöa troïn tuûi ñau thöông.
Taùc nghieäp truøng truøng quanh quaån madr|Gqgqi,
Laøm thaân caùt buïi khaép muoân phöông.
Lang thang vudr|Gqgq-truï haèng sa kieáp...
Muoân tyû luaân hoài laïc coá höông !
Baây giôø ngöôøi ñadr|Gqgq döøng chaân laïi, 
Giaùc ngoä! ñau buoàn ! chæ taïi Thöông ..!
 

Na-La-Dieân
Ngaøy Tịnh-Ñoä. 17.11.4878.
 

 

GIOÙ TRAÊNG

 

Ñeâm khuya Gioù ñeán thaêm Traêng,
Gioù gaëp chị Haèng gioù laëng ñi ñaâu ?
Hoûi ra môùi bieát Traêng saàu!
Gioù Traêng gaù nghóa baáy laâu voâ tình.
Gioù reo Traêng cöù laøm thinh,
Traêng ôi ! Sao sôï bình minh trôû veà ?
Bình minh veà coäi Boà Ñeà!
GioùTraêng chôït tónh mình meâ laâu roài.
Voøng quanh Traùi Ñaát  luaân hoài,
Móm cöôøi môùi bieát luaân-hoài ñoä sanh..
Gioù Traêng keát nghóa tu haønh,
Voøng quanh traùi ñaát, giuùp laønh nhaân gian. 
 

NUÙI  OÙ !


Sao anh khoâng nieäm chödr|Gqgq linh san ?

Daùng nuùi hình chim où
Coù ngöôøi chaáp nuùi coù
Ñöùc Phaät Ngöï ôû ñaây
Ñoá !  Ai  naøo daùm boû.

Vaø moät ngaøy naøo  ñoù
Coù gaû troïc tham lam
Laáy nuùi laøm caùi gioû
Döïng ...Giaùo-chuû linh sôn !

Vaø roài cudr|Gqgqng töø ñoù
Ngöôøi chaân tu phaûi boû
Nieäm Nam Moâ Ñaïo Traøng
Khoâng nieäm chödr|Gqgq linh san.
 

 

 Moät Buoåi Tieäc,Ba höôùng ñi ...

 

Buoåi tieäc hoâm nay buoåi tieäc möøng
 Tieáng reo, tay vo codr|Gqgqi laâng laâng
 Tien Thaày trôû laïi vuøng baêng laïnh
 Daï vöôùng nao nao vöôùng chuùt tình ! 

 Buoåi tieäc hoâm nay buoåi tieäc laønh
 Goùp phaàn gaây quydr|Gqgq troå caây xanh
 Döïng chuøa Tu vieän, Ñeàn daân toäc
 Höôùng thieän töø bi ñoä chuùng sanh.

 Maûnh ñaát chao oâi , lôùn meânh moâng,
 Baûy mau ba naày :
 Ngaøn caây töôi laù goác vun troàng
 Coù chuøa thôø Phaät vöôn cao vuùt,
 Coù ñænh höông xoâng neùt ñoû ñoàng
 Hoà xanh nöôùc Vieät hình queâ cudr|Gqgq
 Cuûa ngöôøi con Vieät, gioáng tieân long .
 Nôi ñaây coù ñuû tình daân toäc ,
 Coù caûnh moâ hình cuûa non soâng
 Coù chuøa Moät Coät, Ñeàn Quoác Toå
 Ghi daáu ngaøn xöa Boán Ñoäng Taâm.
 Ñoàng höông Phaät-töû  tình queâ Vieät,
 Goùp ñöùc vun troàng troïn nghóa chung.

            10.01.1999.

 

---o0o---

| Mục lục Tác gia |


Cập nhật ngày: 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thơ Ca

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com