Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Pháp số


...... ... .

 

Trích Lục Phật Học

Cao Hữu Đính

--- o0o ---

 

--- o0o ---

Mục Lục

Phần 1

1. Lời giới thiệu

2. Thuật ngữ Phật giáo

3. Pháp

4. Pháp Phật

5. Cốt lõi của Pháp Phật

6. Tứ Ðế

7. Ngũ Uẩn (cơ sở của tâm lí học Phật giáo)

8. Ngũ Uẩn

9. Tương quan giữa Tứ Thiền và Ngũ Uẩn

10. Tứ niệm xứ

 

Phần 2

 

11. Lời trăng trối cuối cùng của Phật ghi chép trong Kinh Du Hành ( Trường A. Hàm )

12. Nghiệp và quy luật vận hành của nghiệp

13. Nói về trí

14. Cứu độ theo nghĩa của Phật giáo

15. Ðạo Ðế

16. Thân năm Uẩn

17. Trung Ðạo của Phật

18. Trung Ðạo

19. Trung Ðạo của Phật

20. Ngã và Pháp

 

Phần 3

 

21. Trung Dung của Nho

22. Nguyên lý duyên khởi ( từ nguyên thuỷ đến đại thừa)

23. Duyên khởi

24. Trung đạo

25. Giáo hội

Phật giáo nguyên thủy

Phật giáo tiểu thừa

Phật giáo Ðại thừa

26. Ðóng góp quan trọng của các bộ phái Tiểu thừa

27. Pháp tướng duy thức(Trường phái Du Già)

28. Pháp tướng duy thức

29. Nhận xét về duy thức tam thập tụng

30. Bát thức quy củ Tụng ( Tập trung nói về khuôn phép của 8 thức do Huyền Trang tạo)

 

Phần 4

 

31. Tứ trí (Cuả giáo nghĩa Duy Thức)

32. Duy thức tam thập tụng

33. Nòng cốt ách yếu của duy thức tam thập tụng

34. Tướng năng biến một: A Lại Da

35. Tướng năng biến thứ ba: Tiền lục thức sự sinh khởi của sáu thức đầu

36. Duy thức tam thập tụng

37. Duy thức hành

38. Duy thức quả

39. Nghiã cuả Ba tánh và ba vô tánh

40. Phật giáo Ðại thừa

 

Phần 5

 

41. Hai giai đoạn lớn của Ðại thừa

42. Pháp thân

43. BHAVA: Hữu

44. Nhất và Dị

45. Trong Bát Nhã

46. Những điều cần nắm vững khi học luận Khởi tín

47. Tứ đại dịch giả

48. Vị trí của giáo nghĩa khởi tín trong toàn bộ gíao pháp Phật giáo

49. Bất biến và tuỳ duyên

50. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể

 

Phần 6

 

51. Tâm chân như và tâm sinh diệt – Như Lai tạng và thức tạng

52. Lục nhiễm: Sáu nhiễm tâm

53. Le conscient Le Subconcien L’ inconscient

54. Tâm lý học Phật giáo( Pháp tướng)

55. Tâm lý học trong Phật giáo

56. Pháp tánh và pháp tướng

57. Tâm lý mặt tầng và tâm lý mặt đáy trong Phật giáo

58. Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức

59. Ba sự thật(Tam đế) trong giáo nghiã thiên thai Không, giả, trung

60. Tâm kinh bát nhã

 

Phần 7

 

61. Trung đạo của Phật

62. Hữu vô tứ cú và nhất dị tứ cú trong bát nhã

63. Kim cang bát nhã

64. Bố cục kinh kim cang

65. Yếu chỉ kinh kim cang

66. Các điểm ách yếu trong kinh kim cang

67. Nói rõ thêm về phần nòng cốt trong kinh kim cang

68. Nhắc lại về nắm cho thêm vững yếu chỉ kinh kim cang

69. Bốn phương nhã, nhân, chúng sinh, thọ giả

70. Tổng quan về giáo nghĩa kinh kim cang

 

Phần 8

 

71. Kinh kim cang bát nhã ba la mật trong hệ thống kinh văn bát nhã và trong thiền

72. Sự khác nhau giũa hành gỉa tiểu thừa và hành gỉa đại thừa

73. Ngã và pháp

74. Vai trò bát nhã trong thiền Tổ sư

75. Duy chứng tương ứng

76. Cái tư nghì được và cái bất khả tư nghì trong Pháp Phật

77. Ba khu tâm lý

78. Chân, thiện, mỹ

79. Nói về cái thấy chân thật(chân kiến)

80. Phép tứ y trong việc học phật

 

Phần 9

81. Thực tại cứu cánh

82. Tổ sư thiền

83. Như lai thiền

84. Bốn kệ duy thức hành

85. Đột biến trong nội tâm thiền

86. Phật thập hiệu( Mười đức hiệu của Phật)

87. Thập lục tâm

88. Bộ và tông

89. Sự khác nhau giữa trí và thức

90. Bát chánh đạo

 

Phần 10

 

91. Giai đoạn đầu tiên

92. Phật niết bàn

93. Di giáo của Phật

94. Danh từ Pháp số

95. Phật giáo Việt Nam

96. Phật giáo Việt Nam từ thiền cho đến bộ kinh tam bảo

97. Ðại cương về Phật giáo Trung Quốc

98. Bốn pháp nạn của Phật giáo Trung Hoa

99. Hai triều đại lớn trong lịch sử Ấn Ðộ liên quan mật thiết đến Phật Giáo

100. Các ký tái đặc biệt có gía trị đối với việc nghiên cứu lịch sử Ấn Ðộ và lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ 

 

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo Sư Cao Hữu Ðính lúc sinh tiền đã dành rất nhiều thời giờ cho việc nghiên cứu và giải dạy Phật Pháp cho Tăng Ni sinh trong các trường Phật học. Ông từng soạn dịch ra nhiều quyển sách Phật học như Phật và Thánh Chúng, Văn Học Sử Phật giáo, Na Tiên Tỳ kheo ... Quyển Trích Lục Phật Học là di cảo của ông. Con ông là Cao Hữu Dũng cùng gia đình xin ấn tống quyển sách này để báo hiếu cho thân phụ và cửu huyền thất tổ.

Thể theo nguyện vọng của thân nhân ông. Ban văn hóa thành hội Phật gíao Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu quyển Trích Lục Phật Học cùng độc giả.

 

Ban văn hóa    

Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh

--- o0o ---

Mục Lục | Phần 1 | Phần 2 |Phần 3 | Phần 4 

Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9| Phần 10

--- o0o ---

| Tủ sách Phật học |

--- o0o ---
Vi tính: Ngọc Nga, Kim Dung, Nguyên Trang
Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-01-2003

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Pháp Số

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com