Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 53

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THẤT BẢO ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1368 ( Tr. 888 )

 

Phụ Bản Lục của Đời Lương,

  mất  tên người dịch từ Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền  Thanh

 

         Như vậy tôi nghe : Một thời Đức Phật ngự tại Tịnh Kỳ Thọ Cấp Độc. Lúc đó, Đức Phật bảo A Nan :Ông nên thọ trì Đại Thất Bảo Đà La Ni Chú này".

         Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú rằng :

         - Tả địa tha: Thải đàm, để , luật đề. Ba la nhạ, ba la thức xoa cừu na tỷ trà .

         ( TADYATHÀ : SIDDHAM TEJA ‘SUDDHE PRAJNÕA  PRAMOKSA  GUNA  VÌRYA )

         Này A Nan ! Nếu người đọc tụng tu hành Đà La Ni Chú này cho đến hết đời thì tất cả oán cừu đều thể khiến cho vui vẻ, lửa chẳng thể đốt, đao chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn trôi, không bị phương đạo quỷ mị bắt giữ kể cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đà cho đến nhân phi nhân.

         A Nan ! Thất Bảo Chú này, khi vào trong nước lửa, nơi oán tặc hoặc ăn phải chất độc, bị phương đạo độc thì nên niệm Chú này. Nếu bị sợ hãi, lông tóc dựng đứng...đều được giải thoát

Do dùng Uy đức của Phật Tỳ Thi, Thần lực của Phật Thi Khí, Trí Tuệ của Phật Tỳ Thi , ( ? Phật Tỳ Phù ) Phật lực của Phật Câu Lưu Tôn, Giới của Phật Ca Na Mâu Ni, Công Đức của Phật Ca Diếp, Tinh tiến của Phật Thích Ca Mâu Ni khiến cho tất cả chúng sinh đều dứt trừ sự sợ hải, khiến được tốt lành.

         Khi ấy, A Nan nghe lời Phật dạy liền vui vẻ phụng hành .

 

19/04/1998

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544