Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 42

PHẬT THUYẾT KINH BẢO SINH ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4  No.1412 ( Tr.916 )

 

Truyền Pháp Đại   Thi Hộ dịch Phạn ra Hán văn

Việt dịch : Huyền Thanh

 

Nẵng la đát-nẵng, la thấp-di, tán nại-la, bát-la để mạn ni đá nễ-diễm, đế nhạ, cụ thế thấp-phộc la, la nhạ , đát tha nga đá , la-hạ đế,  tam miệu tam bột đà . Đát nễ-dã tha : La đát-nễ, la đát-nẵng, cát la ni, la đát-nẵng , bát-la để mạn nị đế, la đát-nẵng tam đà ni, la đát-nẵng , bát-la nị , la đát-nỗ nột nga đế, sa-phộc hạ

         Nếu chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này, thọ trì cúng dường thì đời đời người ấy được Địa Vị Chuyển Luân ( Chuyển Luân Vị ), thành tựu Phạm Hạnh, đủ đại thần thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hằng sa sốchư Phật Như Lai chẳng hề vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chẳng đi vào nẻo luân hồi, chẳng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chẳng mất Tâm Bồ Đề, diệt hết tất cả tội, được Báo Thân Như Lai.

         Nếu người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên nhãn thanh tịnh. Nếu người kia một phen được nghe Đà La ni này  qua lỗ tai, thì luôn luôn ghi nhớ quyết định được Bồ Đề, hết thảy mọi căn lành đã tạo được đời quá khứ đều được hiện tiền.

         Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp gián thì tội đó đều được trừ diệt cắt đứt hẳn sự luân hồi. Người đó chẳng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại, được đầy đủ các căn, chẳng sinh mọi bệnh, chẳng bị dính mắc quỷ mỵ, mọi nơi yêu kính, đời sau được thọ trì Pháp vi diệu của Như Lai, cúng dường chư Phật.

         Nếu người nghe xong tâm vui vẻ, lễ bái, ca ngợi thì người ấy Công Đức lượng biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vi diệu bao trùm một do tuần. Trên thân thể, trong mọi lỗ chân lông luôn hào quang thường tự chiếu sáng, thuờng làm mọi việc thắng lợi của Như Lai, như Ngài A Nan Đà đủ công đức như vậy chẳng thể luận bàn .

 

PHẬT THUYẾT KINH BẢO SINH ĐÀ LA NI

 

ĐÀ LA NI BẢO SINH

Phục hồi chú thích Phạn Văn

 

         - NAMO RATNA LAKSMI CANDRA PRATIMANDITA  VIDYAM  TEJA  KU’SE’SVARA  RÀJAYA  TATHÀGATÀYA  ARHATE  SAMYAKSAMBUDDHÀYA : Quy mệnh Bảo Cát Khánh Nguyệt Nghiêm Sức Minh Uy Quang Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

     TADYATHAØ :Như vậy, liền nói Chú

     RATNE : Vật báu

     RATNA  KIRANI : Sự chói sáng của vật báu

     RATNA  PRATIMANDITE : sự trang hoàng bằng vật báu

     RATNA  SÀDHANI : Nghi thức báu

     RATNA  PRÀPTI : Đắc được báu

     RATNA  UDGATE : Phát sinh báu

     SVÀHÀ : Quyết định thành tựu 

23 /08/ 1998 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544