Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 41

PHẬT THUYẾT KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI

DANH HIỆU ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ.4  No.1350 ( Tr.864 )

 

Tây Thiên dịch Kinh, Tam Tạng Triều Tán Đại Phu Thí  Quang Lộc Khanh, Minh Giáo Đại Pháp Hiền

 phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Như thực tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự tại Đạo Trường Đại Bồ Đề Pháp trong nước Ma Già Đà. Khi Ngài mới thành Chánh Giác, các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát gồm tám vạn người đến dự, lại 8 vạn 4 ngàn vị Đại Phạm Thiên Tử cũng tại Đạo Trường, thảy đều vây quanh chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn.

         Bấy giờ trong Hội Vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên Quán Tự Tại từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! danh hiệu của tất cả Đức Như Lai Đà La Ni. Các Danh hiệu của tất cả Như Lai Đà La Ni đó, chính điều chư Phật Như Lai trong Kiếp Trang Nghiêm, Kiếp Hiền, Kiếp Tinh đã nói, đang nói. Nay con nương theo uy lực của Đức Phật cũng lợi ích an vui cho các chúng sanh, nên muốn diễn nói. Nguyện xin Đức Thế Tôn hãy lòng thương chở che, giúp đỡ”.

         Lúc đó, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Tự Tại rằng:  "Lành thay! Lành thay Quán Tự Tại! Ông hay lợi ích cho tất cả chúng sanh phát Tâm Đại Bi. Nay, Ông hãy diễn nói như ý ông muốn”.

         Thời, Bồ Tát Quán Tự  Tại vâng lời Đức Phật hứa, liền bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu người muốn tụng Đà La Ni nầy. Trước tiên, nên chí thành tụng danh hiệu của chư Phật Như Lai. Đó : Như Lai Bảo Tử Tự Tại, Như Lai Bảo Vân, Như Lai Bảo Trang Nghiêm Tạng, Như Lai Tử Đại Vân, Như Lai Vân Tử , Như Lai Tu DiNhư Lai Tử Hống, Như Lai Tử Lợi, Như Lai Phạm Âm, Như Lai Liên Hoa Thượng, Như Lai Nhiên Đăng, Như Lai Liên Hoa Sanh, Như Lai Tốn Na La, Như Lai Trì HoaNhư Lai Trì Bảo, Như Lai Pháp Sanh, Như Lai Nhật Quang, Như Lai Nhật Chiếu, Như Lai Nguyệt Quang, Như Lai Lượng Tạng, Như Lai Lượng Trang Nghiêm TạngNhư Lai Lượng Quang, Như Lai Liên Hoa Tạng, Như Lai Thiên Diệu Âm, Như Lai Câu Chỉ La Âm. Nếu người được nghe danh hiệu của các Vị Phật Như Lai như vậy, rồi người khác diễn nói thì người đó trong 60 ngàn kiếp chẳng hề nghe tên các nẻo ác, huống chi bị đọa vào A Tỳ Địa Ngục".

         Bồ Tát Quán Tự Tại nói danh hiệu của chư Phật Như Lai xong, liền nói Đà La Ni rằng:

         - Đát nãnh tha. Tạt đổ la thi đế, dụ nhạ na thiết đa tát hạ tát-la ni. Nhạ trạch la mạt tra lãng khất-lị đa. Đà la ni, sa hạ. Tát lị-phạ đát tha nga đa mậu lị-để đa. Đà La ni, sa hạ. A phạ lộ cát đế thuyết la , sa hạ. Tát lị-phạ đát tha nga đô ô sắt-nị saĐà la ni, sa hạ. Tát lị-phạ đát tha nga đa thỉ đa. Đạt lị-ma tắc-kiến đà. Đà la ni, sa ha. Tát lị-phạ đát tha nga đa thỉ đa. Táp bát-đa đà la ni, sa ha. Bát nạp-ma a ni ca , sa hạ. A sắt-tra ma hạ bạt đà la ni, sa hạ. Thuế đa phạ lan-noa , sa hạ. Tát lị-phạ đát tha nga đa na ma đà la ni, sa hạ.  A thi đế bát nạp-ma thiết nễ ca , đát tha nga đa đà la ni, sa hạ. Bát nạp-ma hạ tất-đa , sa hạ. Tát lị-phạ mãn đát-la đà la ni, sa hạ.

         (TADYATHÀ: CATURA ‘SITÌ YOJANA AJITA  SAHASRANÀM JAYA VARA MAKUTA LUMKRTA DHÀRANI SVÀHÀ. SARVA TATHÀGATA MÙRTTA  DHÀRANI SVÀHÀ. AVALOKITE’SVARÀYA SVÀHÀ. SARVA TATHÀGATA USNÌSA  DHÀRANI  SVÀHÀ. SARVA TATHÀGATA BHASITA DHARMA SKANDA DHÀRANI SVÀHÀ. SARVA TATHÀGATA BHASITA SAPTA DHÀRANI SVÀHÀ. PADMA PÀNI KÀYA SVÀHÀ. ASTA MAHÀ PÀYA DHÀRANI SVÀHÀ. ‘SUDDHA AVARNÀYA SVÀHÀ. SARVA TATHÀGATA NAMA  DHÀRANI  SVÀHÀ. AJITA PADMA JINI KÀYA TATHÀGATA DHÀRANI SVÀHÀ. PADMA  HASTÀYA  SVÀHÀ. SARVA  MANTRA  DHÀRANI  SVÀHÀ).

         Sau khi, Bồ Tát Quán Tự Tại nói Đà La Ni này xong, lại bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Đà La Ni Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu này. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì, đọc tụng, suy , ghi nhớ người khác nói, thì bao nhiêu nghiệp Ngũ Gián của người đó đều được tiêu diệt. Sau khi chết được tái sinh làm vị vua của cõi Trời, thọ 84 ngàn câu đê kiếp số. Sau cùng được địa vị Chuyển Luân Vương, thọ 60 trung kiếp. Trải qua kiếp đó xong, người ấy sẽ được thành Phật tên Như Lai Liên Hoa Tạng, Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác".

         Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong, thì 8 vạn chúng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với 8 vạn 4 ngàn Vị Đại Phạm Thiên Tử nghe lời Đức Phật nói  đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

Ngày 19/03/1998

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544