Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 40

PHẬT THUYẾT KINH CHÚ TRỊ BỆNH THỜI KHÍ

 

Mật Tạng Bộ.4  No.1326 (Tr.491)

 

Đông Phổ Tây Tháp Tam Tạng Trúc Đàm Lan

dịch từ  Phạn ra Hán văn.

Huyền Thanh dịch Hán ra Việt văn.

 

         Nam Phật. Nam Pháp. Nam Tăng

         Quy mạng bảy vị Phật đời Quá Khứ

         Quy mạng chư Phật đời hiện tại

         Quy mạng chư Phật đời vị lai

         Quy mạng các đệ tử của Đức Phật

         Hãy khiến cho Chú sở trì của con được theo như nguyện

         - A khư ni, ni khư ni, a khư gia, ni khư ni, a tỳ la mạn đa lợi,  ba trì ni , ba đề .

           (AKHANI  NIKHANI  AKHAYA  NIKHANI  AVÌRA  MANDALI  PATINI  PADDHELE )

         Nam Phật. Nam Pháp. Nam Tăng

         Quy mệnh bảy vị Phật đời quá khứ

         Quy mệnh chư Phật đời hiện tại

         Quy mệnh chư Phật đời vị lai

         Quy mệnh các đệ tử của Đức Phật

         Quy mệnh chư    cùng các đệ tử của các Ngài.

         Hãy khiến cho Chú sở trì của con liền được như nguyện

         Nếu người bị bệnh thời khí thì kết chỉ 7 lần, chú vào vẽ danh tự của vị Quỷ Thần bên trên. Hoặc vẽ lên tờ giấy, vỏ cây hòe, rồi cột dính vào đầu sợi dây. Nên trai giới thanh tịnh, tắm gội, đốt hương, chí Tâm rồi hãy đọc chú nầy. 

KINH PHẬT THUYẾT CHÚ TRỊ BỆNH THỜI KHÍ

20/03/1998

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544