Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 39 

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ.4  No.1303 ( Tr.421 - Tr.422 )

 

Truyền Giáo Đại Sư Pháp Thiên phụng chiếu

dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế. Bấy giờ, có vô số Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân , Phi Nhân với Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh, Thái Âm, Thái Dương, La Hầu, Kế Đô, 27 Diệu của nhóm như vậy cung kính vây quanh. Kim Cương Tam Muội Trang Nghiêm Đạo Trường này lại có vô số ngàn Bồ Tát Ma Ha Tát chúng. Tên các vị ấy là: Bồ Tát Kim Cương Thủ, Bồ Tát Kim Cương Phẫn Nộ, Bồ Tát Kim Cương Quân, Bồ Tát Kim Cương Bá Ni, Bồ Tát Kim Cương Chủ, Bồ Tát Kim Cương Trang Nghiêm, Bồ Tát Kim Cương Minh, Bồ Tát Kim Cương Số, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Phổ Quán Thế, Bồ Tát Cát Tường, Bồ Tát Liên Hoa Tràng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Mục, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Các Vị Đại Bồ Tát như vậy cung kính vây quanh. Đức Phật vì tất cả mà thuyết Pháp: Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện. Nghĩa đó thâm sâu, ngôn ngữ xảo diệu, thuần nhất không tạp, đầy đủ thanh bạch, trang nghiêm như ý.

         Lúc đó Bồ Tát Ma Ha Tát Kim Cương Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng sức thần thông nhiễu quanh bên phải Đức Thế Tôn trăm ngàn vòng, cúi đầu làm lễ rồi ngồi Kiết già, dùng mắt thanh tịnh quán sát Đại Chúng xong, liền chắp tay Kim Cương bạch với Đức Thế Tôn rằng : "Có các Tú Diệu, hình mạo hung ác, tâm nhiều phẫn nộ, não hại chúng sinh. Hoặc chặt đứt mệnh căn, hoặc tổn hoại tài bảo của con người, hoặc làm giảm sút tinh thần của con người, hoặc cần tuổi thọ của con người. Như vậy thường gây tổn não cho tất cả chúng sinh. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Pháp Chính Mật để tác ủng hộ".

         Đức Phật bảo : "Lành thay! Lành thay! Ông có lòng Từ mẫn, hay vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà hỏi về Pháp bí mật tối thượng của Như Lai. Nay ông hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì ông mà nói.

         Này Kim Cương Thủ ! Các Tú Diệu ác cùng với hàng Trời, Rồng , Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân v.v...như vậy, nên dùng nước Ứ già tối thượng, âm nhạc... y theo Pháp gia trì, mỗi mỗi cúng dường khiến cho họ vui vẻ diệt trừ các ác ".

         Thời ở ngay trong trái tim của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuôn ra ánh hào quang lớn tên là Bi Quang nhập vào đỉnh đầu các Tú Diệu. Trong khoảng sát na, tất cả Tú Diệu với Nhật, Nguyệt liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật rồi quỳ gối phải sát đất, chắp tay cunh kính bạch với Đức Phật rằng : "Bạch Thế Tôn ! Đức Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Nguyện xin ban ân nhiếp thọ ! Hãy vì chúng con mà nói Chính Pháp. Nếu chúng con nghe được sẽ ủng hộ các hữu tình, khiến cho họ không có não hại cùng với hết thảy sự cấm buộc cột trói ( Cấm phộc ) đao kiếm, độc trùng, tất cả thứ độc. Con sẽ kết Địa Giới để thường ủng hộ ".

         Bấy giờ Đức Như Lai Thích Ca liền nói Chân Ngôn Cúng Dường Tú Diệu :

         - Án- Mính củ la-ca da Sa-phộc ha. Án- Thi đán xả vĩ  Sa-phộc hạ. Án- Lạc khất-đán nga câu ma la dã Sa-phộc hạ Án- Mạo đà dã, mạo đà dã Sa-phộc hạ. Án- Bộ nga sa-ba na dã Sa-phộc hạ. Án- A tô la tát đa ma dã  Sa-phộc ha. Án- Khất-lý sắt-noa phộc la-noa dã Sa-phộc haï. Án- A mật-lý đa bát-lý dạ dã Sa-phộc haï. Án- Nhũ để kế đa phệ Sa-phộc hạ

         ( OM- ANÕGÀRAKÀYA   SVÀHÀ.  OM- ‘SANIH ‘SCETE  SVÀHÀ.  OM-  ‘SUKRAH KUMALÀYA  SVÀHÀ. OM-  BUDHÀYA  BUDHÀYA  SVÀHÀ.  OM-  PITA  SVANÀYA  SVÀHÀ. OM-  ASURA  ATMÀYA   SVÀHÀ. OM- KRSNA  AVARNÀYA   SVÀHÀ. OM- AMRTA  ‘SRÌYÀYA   SVÀHÀ. OM- ANUDGATA  VIH  SVÀHÀ ).

         Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn xong liền bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: "Cửu Diệu Chân Ngôn như vậy, người niệm đều được thành tựu. Trước hết nên y theo Pháp dùng nước thơm xoa Man Noa La ( Đàn trường ) rộng 12 ngón tay. Hoặc dùng vật khí bằng vàng bạc, hoặc vật bằng đồng, vật bằng sành sứ hiến nước Ứ Già cúng dường Tinh Diệu, dùng Chân Ngôn trước đều niệm 108 biến, thì việc mong cầu ắt đều thành tựu ".

         Đức Phật bảo : "Này Bồ Tát Kim Cương Thủ! Nay Ta lại nói Đà La Ni tên là Thánh Diệu Mẫu có sức lực của Đại Minh  hay làm việc ủng hộ, tất cả Tú Diệu nghe được đều vui vẻ. Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe Kinh Điển này ở trong Man Noa La hiến Ứ già cúng dường, niệm Chân Ngôn này 7 biến liền được giàu có, cao sang, trường thọ. Nếu mỗi ngày đều trì tụng, thì tất cả Tú Diệu ấy hay làm cho thỏa mãn tất cả ý nguyện của Hữu Tình.

         Đà La Ni Tú Diệu Mẫu là :

         - Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô một đà dã Nẵng mô phộc nhật-la đà la dã. Nẵng mô bát nại-ma đà la dã Nẵng mô tát phộc cật-la ha nản Tát phộc Thương bà lị Bố la ca nản Nẵng mô nhược khất-xoa đát-la nản. Nẵng mô nạp-phộc na xả la thi nam  Đát nễ-dã tha : Án- Một đệ Phộc nhật-lý, phộc nhật-lý Bát nại-mính  Sa la Sa la Bát-la sa la, bát-la sa la Sa-ma la, sa-ma la  Khất-lý noa dã, khất-lý noa dã Mạt lý-noa dã Già đa dã, già đa dã Tát phộc vĩ cận-nẵng Cụ lỗ, cụ lỗ thân na, thân na Tần na, tần na  Sát bả dã, sát bả dã Phiến đế, phiến đế Nan đế, nan đế  Na ma dã, na ma dã Nạp-lỗ đát na lị xá dã tát-ma nam Ma Ma Lạc khất-xoa, lạc-khất xoa Tát phộc tát đát-phộc thất ta Tát phộc nhược khất-sát đát-la, khất-la ha bế nản Ma nễ lị-phộc la duệ Bà nga phộc để Ma hạ ma duệ , bát-la sa đà dã Tát phộc bá bá nễ di Tát phộc tát đát-phộc nan Tán ni, tán ni Độ lỗ, độ lỗ Ba nga phộc đế Tán ni, tán ni Tô mẫu, tô mẫu Tổ mẫu, tổ mẫu Bà phộc bà phệ Ô cật-lị, ô cật-la Đa bế bố la dã Ma ma Tát phộc tát đát-phộc nan tả Ma nỗ la tha Tát phộc đát tha nga đa địa sắt-xỉ đa tam bà duệ Sa-phộc ha. Án- Sa phộc hạ. Hồng Sa-phộc hạ. Gật-lăng Sa-phộc hạ.  Thông Sa-phộc hạ. Định Sa-phộc hạ. Phộc nhật-la đà la dã Sa-phộc hạ Bát nại-ma đà la dã Sa-phộc hạ. A nãnh để-dã dã Sa-phộc ha.  Tô ma dã Sa-phộc hạ. Đà la ni tô đa dã  Sa-phộc hạ. Mẫu đà dã Sa-phộc hạ. Vật-lý hạ tát-ba đa duệ Sa-phộc hạ. Tốc khất-la dã Sa-phộc hạ. Ngật-lý sắt-noa phộc la-noa dã Sa-phộc hạ. La hạ phệ Sa-phộc hạ. Ca đa phệ Sa-phộc hạ. Một đà dã Sa-phộc hạ. Phộc nhật-la đà la dã Sa-phộc hạ Bát na-ma đà la dã Sa-phộc hạ. Câu ma la dã Sa-phộc hạ Nhược khật-xoa đát-la nản Sa-phộc haï. Tát lý vũ ba na-la phộc nản Sa-phộc hạ.  Án- Tát lị-phộc vĩ nễ, hồng, phát tra Sa-phộc hạ

         ( NAMO RATNATRAYÀYA.  NAMO  BUDDHÀYA.  NAMO  VAJRA DHÀRÀYA.  NAMO PADMA DHÀRÀYA. NAMO SARVA GRAHÀNAM  SARVA A’SAM PARIPÙRAKANÀM. NAMO NAKSATRANÀM. NAMO  DHVA DA‘SA RSINÀM TADYATHÀ : OM- BUDDHE VAJRI VAJRI  PADMI  SARA  SARA PRASARA PRASARA  SMARA SMARA GRNÀYA GRNÀYA AVARNÀYA JATÀYA JATÀYA SARVA  VIGHNÀM KURU KURU CCHINDHA CCHINDHA BHINDHA BHINDHA STAMBHÀYA STAMBHÀYA ‘SÀNTI  ‘SÀNTI  DÀNTE DÀNTE  NAMÀYA  NAMÀYA TRÙ SADHÀRI ‘SAYA ATMANÀM MAMA RAKSA RAKSA SARVA SATVANÀMCA SARVA NAKSATRA GRAHE BHYAH MADIRVARÀYE BHAGAVATI   MAHÀ  MAYE  PRASÀDHÀYA SARVA  PÀPAN  IME  SARVA  SATVANÀM  CANDI  CANDI  DHURU  DHURU  BHAGAVATI  CANDI  CANDI  SUMU  SUMU CUMU  CUMU BHAVA  BHAVE  UGRI  UGRA  DHAPE  PÙRÀYA  MAMA  SARVA SATVANÀMCA MANU ARTHA SARVA  TATHÀGATA  ADHISTITA  SAMBHAVE  SVÀHÀ. OM- SVÀHÀ.  HÙM  SVÀHÀ. TRIM  SVÀHÀ. ‘SRÙM  SVÀHÀ.  HRUM SVÀHÀ. VAJRA DHÀRÀYA SVÀHÀ. PADMA DHÀRÀYA SVÀHÀ. ADITYÀYA SVÀHÀ. SOMÀYA  SVÀHÀ. DHÀRANI  SUTÀYA SVÀHÀ. BUDHÀYA  SVÀHÀ. VRHASPATÀYE  SVÀHÀ. ‘SUKRÀYA  SVÀHÀ. KRSNA  AVARNÀYA  SVÀHÀ. RAHUVE  SVÀHÀ. KETUVE  SVÀHÀ. BUDDHÀYA SVÀHÀ. VAJRA DHÀRÀYA  SVÀHÀ. PADMA DHÀRÀYA SVÀHÀ. KUMALÀYA  SVÀHÀ.  AKSATRANÀM  SVÀHÀ .  SARVA  UPADRAVANÀM  SVÀHÀ.  OM-  SARVA  VIDE  HÙM  SVÀHÀ )  Ï

         Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong, liền bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: "Nay, bí mật tối thượng của Chân Ngôn này là hay cho chúng sinh mãn tất cả nguyện. Nếu có người cầu sự trường thọ, thì vào ngày mồng bảy tháng tám bắt đầu thọ trì trai giới đến đêm ngày 14, y theo Pháp cúng dường Tú Diệu cho đến ngày 15, trong một ngày đêm đọc tụng Đà La Ni này thì người đó sẽ sống lâu đến 99 năm. Hết thảy hàng Lôi Điển, Rồng, Quỷ, các Tinh Diệu ác đều chẳng có thể gây sợ hãi. Lại được Túc Mệnh Trí, mọi sở nguyện đều như ý ".

         Khi ấy tất cả Tú Diệu nghe lời Đức Phật nói đều khen ngợi rằng : "Lành thay ! Lành thay ! Thật là hiếm có ! Chúng con xin thọ trì". Nói xong, liền cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi đột nhiên chẳng hiện . 

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI

                                07 /09/ 1998

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544