Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 38

 

PHÁP YẾU MA HÊ THỦ LA THIÊN

 

Mật Tạng Bộ 4 . No 1279 ( Tr 339 - Tr 340 )

 

Việt dịch : Huyền Thanh

 

          Bấy giờ, Ma Thủ La Thiên trên trời cùng với các Thiên Nữ du hóa lạc, tấu các kỹ nhạc. Đột nhiên, trong tóc hóa ra một vị Thiên Nữ dung nhan đoan chính, kỹ nghệ bậc nhất các Thiên chúng không thể hơn được,r ồi nói chú :

         - Nẳng mồ Uất nhĩ sái ma Tỳ dược thi khư địa Tỳ bát la Bát để Thức già la giả tăng lâm tăng lâm, đát nễ dả tha : Thấp phộc nhược để kiêm bạt la ma nhược lị nể hồng phấn tra

         Người trì tụng chú này, chẳng kể tịnh bất tịnh, vợ hay không vợ, ăn ngũ tân, rượu thịt... thường trì tụng, thảy đều thành tựu tất cả Thiện nguyện, huống chi người 3 nghiệp thanh tịnh sẽ sớm thành Tất Địa, còn nghi ngờ làm chi ? Nếu người vào lúc ngày tàn ( sập tối ) tụng chú này 108 biến, liền hiệu nghiệm.

         Tiếp, Pháp vẽ tượng : Trước hết vẽ tượng Ma Thủ La Thiên dung nhan kỳ đặc, đoan chính thù diệu. Từ chân tóc hóa ra một vị Thiên Nữ đoan chính bậc nhất, Anh Lạc diệu, 2 tay đeo vòng xuyến. Tay trái dâng Hoa Trời cho Thiên Vương cùng nhìn dung mạo đáng yêu. Tay phải hướng xuống dưới thành thế nắm quần, Thiên Ma Đăng Già ngồi trên đầu gối trái.

         Tiếp, nói về tướng của tay Aán : 2 (2 bàn tay ) cùng cài chéo các ngón bên ngoài, bên trái đè bên phải thành Phộc ( nắm lại thành quyền ). Dựng đứng Đàn Tuệ (2 ngón út ), duỗi Thiền Trí (2 ngón cái ) cùng hợp với Thiền Dữu ( ? ) làm thỉnh triệu. Chân ngôn :

         - Án- đá la sa ni Bạt la ma lị đà ni, Sân đà ni Sân đà na, Tần đà ni Tần đà ni, Sa phộc ha.

         Nếu người ngày ngày thọ trì Aán Chân ngôn này, cúng dường Ma Thủ La Thiên thì mọi thứ đều hiệu nghiệm. Cứ mỗi lần tác Aán Chú này cúng dường tất cả chư Phật, thì chư Phật sinh hoan hỷ trị liệu tất cả bệnh đều hiệu nghiệm.         

         Nếu tụng 1000 biến thì khiến cho người nữ sinh vui vẻ. Nếu tụng 2000 biến thì khiến cho tất cả mọi người sinh vui vẻ. Nếu tụng 3000 biến sẽ được hàng Phi Nhân yêu kính. Nếu tụng 4000 biến thì tất cả Tỳ Na Đa La qủy đều vui vẻ. Nếu tụng 5000 biến thì tất cả Long Nữ sinh tâm vui vẽ. Cho đến tụng một vạn biến thì tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, Tiên 5 thần thông thảy đều vui vẻ.

         Nếu người muốn thấy Bản Thân thì lấy củi còn sót sau khi thiêu đốt người chết, tụng chú 108 biến để triệu, liền được thấy Bản Thân. Lại Pháp, nếu muốn giáng phục Oan gia thì lấy đất đỏ vẽ hình người đó, viết tên họ người đó, rồi dùng bàn chân trái đạp lên. Tụng chú 108 biến thì chẳng kể xa gần, người đó tự nhiên đến, hướng theo sự giáng phục.

         Lại Pháp, nếu muốn cho vợ chồng yêu nhau thì vẽ hình, viết tên họ người đó, dựa theo pháp trước, đạp lên thì họ liền yêu kính nhau. Lại Pháp, nếu muốn được Quốc vương, Đại thần, tất cả mọi người kính yêu thì dựa theo pháp trước làm.

         Nếu trị liệu bệnh do quỉ làm, thì lấy gỗ Gìa đàØ cắt làm 21 đoạn, chú 21 biến. Một lần chú, một lần thiêu đốt sẽ khỏi bệnh. Nếu bị bệnh do thần làm thì lấy A ngùy, An tất hương, Hùng hoàng, Thanh mộc hương, Khổ luyện diệp chia đều mỗi thứ trộn lẫn nhau, sàng lọc bụi nhỏ rồi hòa với nước làm thành viên. Tụng chú thiêu đốt, liền khỏi bệnh. Nếu bị bệnh do Hồ Mỵ gây ra thì lấy Hùng hoàng, An tất hương, Khung cùng, đầu con vượn, sừng núi màu đen, nước tiểu đực, móng chân ngựa trắng, nước mắt con lừa đều chia làm 8 vị để thiêu đốt, xông vào lỗ mũi, xoa trên thân. Nếu muốn thành Kết Giới thì dùng nước, chú vào 7 biến rồi rải vảy bốn phương, tùy ý xa gần như Pháp thành kết giới. (Vị Ma Thủ La Thiên trong Pháp này Y Na Thiên góc Đông Bắc vậy )   30/ 04/ 1996

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544