Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 35

 

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI KIẾT TƯỜNG THIÊN NỮ 12 KHẾ 108 DANH VÔ CẤU

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1253 ( Tr.253 - Tr.255 )

 

Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí 

Bất Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại Thế Giới An Lạc (‘Sukhavati) cùng với chúng Đại Bồ Tát là: Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Cái Chướng, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Quang, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Kim Cương Thủ, Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Bố Úy, Bồ Tát Trì Nhất Thiết Thanh Tĩnh Kiết Tường, Bồ Tát Trì Nhất Thiết Phước Tướng, Bồ Tát Trì Nhật Nguyệt Tam Thế, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi...Các vị Bồ Tát như vậy đều là Bậc Thượng Thủ.

         Bấy giờ Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Tự Tại đi đến nơi Phật ngự, cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật rồi lui về một bên. Lúc đó, Thiên Nữ Cát Tường cũng đến chỗ Phật ngự, cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật vô lượng trăm ngàn vòng, làm lễ tất cả Bồ Tát có mặt ở Thế Giới Cực Lạc rồi lui về một bên.

         Khi ấy Đức Thế Tôn thấy Thiên Nữ Kiếùt Tường có vô lượng trăm ngàn phước trang nghiêm, được câu đê Như Lai vây quanh gia hộ, tất cả Thích Phạm Hộ Thế đều tán dương xưng thán, nên dùng Đại Phạm Âm bảo Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Tự Tại rằng:

         "Này Bồ Tát Quán Tự Tại! Nếu có Quốc Vương, Vương Tử, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn, Sát Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà thọ trì Đại Cát Tường Thiên Nữ 12 Khế 108 Danh Vô Cấu Tán Thán thì Quốc Giới, Sát Lợi của Vị Vua ấy có bao nhiêu chúng sanh, thì tất cả sự sợ hãi, bức não đều được tiêu trừ. Tất cả oán tặc, người, phi nhân đáng sợ cũng chẳng dám làm hại. Tất cả tài bảo, ngũ cốc đều được dư đầy.Thiên Nữ Kiết Tường thường chọn nhà cửa trong đất nước của vị Vua ấy làm nơi cư ngụ".

         Thời, vị Bồ Tát đó nói rằng: "Lành thay! Lành thay! Thế Tôn khéo nói lời này. Thực vậy, nếu có ai trì Danh hiệu Thiên Nữ Kiết Tường (‘Srì Devu) thì người đó được phước lợi như vậy"

         Lúc đó Bồ Tát Ma Ha Tát Vô Úy Quán Tự Tại (Abhaya Avalokite'svaràya Bodhisatvàya mahà satvàya) liền bạch với Đức Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Vị Thiên Nữ Kiết Tường nầy  từng gieo trồng căn lành ở nơi nào?".

         - "Này Bồ Tát Vô Úy Quán Tự Tại! Ta nhớ về thời quá khứ, ở Thế Giới Bảo Sanh (Ratna Sambhava) có Đức Như Lai Bảo Hoa Công Đức Hải Phệ Lưu Ly Kim Sơn Kim Quang Minh Kiết Tường, Ứng Cúng Chánh Biến Tri (Ratna Puspa Guna Sàgara Vaiturya Suvarna Giri Suvarna Prabhasa 'Srì Tathàgatàya  Arhate  Samyaksamïbuddhàya) xuất hiện nơi đời. Thiên Nữ Kiết Tường đã gieo trồng căn lành nơi Đức Phật ấy, cùng với nhiều nơi của các Như Lai khác. Do xưng danh hiệu Như Lai như vậy, Thiên Nữ Kiết  Tường đã được thành tựu các căn lành. Các Đức Như Lai này thường tùy theo việc làm, khiến cho Thiên Nữ Kiết Tường tác thành tựu căn lành, hay trừ tất cả tội hoặc diệt tất cả phiền não, làm cho thân được vô cấu (Không nhơ bẩn), triệu tập tăng ích tất cả tài cốc (Tiền bạc và ngũ cốc), lại hay trừ bỏ sự nghèo túng. Hay nhiếp triệu tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn sát Bà, A Tu La,  Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Hay ngưng tất cả sự bức não, tranh giành, chiến đấu, hay thành biện 6 Ba La Mật. Các Đức Như Lai ấy là :

     - Nam mô Như Lai Kiết Tường Mật

     - Nam mô Như Lai Bảo Hoa Công Đức Hải Phệ Lưu Ly Kim

       sơn Quang Minh Kiết Tường.

     - Nam mô Như Lai Hằng Hà Nhất Thiết Tân (Nước miếng) 

       Khẩu Kiết Tường Kiết Khánh Kiết Tường.

     - Nam mô Như Lai Chiên Đàn Hoa Uy đức Tinh Quang Kiết         

       Tường.

     - Nam mô Như Lai Phổ Biến Chiếu Diệu Thắng Đấu Chiến  

       Kiết  Tường.

     - Nam mô Như Lai Công Đức Hải Chiếu Diệu Man TRà La 

       Kiết Tường.

     - Nam mô Như Lai Pháp Thần Thông Tràng Tiến Cát Tường

     - Nam mô Như Lai Diệu Tịch Tĩnh Hương Chiếu Diệu Cát  

       Tường.

     - Nam mô Như Lai Chúng Sinh Ý Lạc Tịch Tĩnh Thân Cát  

       Tường.

     - Nam mô Như Lai Nguyện Hải Quang Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Diệu Biến Xưng Thán Danh Hiệu Cát    

       Tường .

     - Nam mô Như Lai Bất Thoái Chuyển Luân Bảo Xứ Cát 

       Tường .

     - Nam mô Như Lai Nhật Luân Chiếu Diệu Dũng Khởi Cát

       Tường .

     - Nam mô Như Lai Vô Số Tinh Tiến Diệu Trụ Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Vô Lượng Thiện Trụ Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Âm Thanh Chi Phần Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Bát Nhã Đăng Vô Số Quang Tràng Cát   

       Tường .

     - Nam mô Như Lai Na La Diên Cấm Giới Giáp Trụ Cát

       Tường.

     - Nam mô Như Lai Phạm Cát Tường

     - Nam mô Như Lai Ma Hê Thủ La Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Nhật Nguyệt Cát Tường.

     - Nam mô Như Lai Thậm Thâm Pháp Quang Vương Cát

       Tường.

     - Nam mô Như Lai Hư Không Đăng Hiện Hỷ Cát Tường.

     - Nam mô Như Lai Nhật Quang Tràng Cát tường .

     - Nam mô Như Lai Hương Đăng Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Hải Tạng Sinh Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Biến Hóa Vân Diệu Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Nhất Thiết Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát  

       Tường .

     - Nam mô Như Lai Thọ Vương Tăng Trưởng Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Bảo Diệm Sơn Vương Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Trí Diệm Hải Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Đại Nguyện Tinh Tiến Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Đại Vân Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Kim Tràng Vương Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Đế Tràng Phan Vương cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Câu Triệu Nhất Thiết Tài Cốc Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Câu Triệu Tịch Tĩnh Cát Tường .

     - Nam mô Như Lai Câu Triệu Cát Khánh Cát Tường .

         Danh Hiệu Như Lai như vậy, nếu có người cung kính thọ trì đọc tụng thì kẻ trai lành, người nữ thiện ấy được phát sinh nhiều phước báu. Tất cả Như Lai thọ ký cho Thiên Nữ Đại Cát Tường là : "Ngươi sẽ ở Thế Giới Cát Tường Bảo Trang Nghiêm  ( ‘SRÌ RATNA  VYUHA ) thành đẳng Chính Giác có hiệu là Như Lai Cát Tường Ma Ni Bảo Sinh Ứng Cúng Chính Biến Tri ( ‘SRÌ  MANI  RATNA SAMBHAVA Tathàgatàya arhate samyaksamïbuddhàya ) Thế Giới đó có mọi loại báu Trời dùng để trang nghiêm. Tuy Vị Như Lai này ở Thế Giới đó tác hào quang, nhưng chúng Bồ Tát ở trong Thế Giới đó tự nhiên có hào quang, sống lâu vô lượng. Từ hư không diễn ra âm thanh về Phật, Pháp, Tăng. Bao nhiêu Bồ Tát sinh ở Thế Giới đó thảy đều do Đài hoa sen hóa sinh.

         Thế nào là 12 Khế 108 Danh Vô Cấu Tán Thán ? Này Vô Úy Quán Tự Tại ! Nay ông hãy lắng nghe. Đó là :

     1- Nhất Thiết Như Lai Sở Quán Đỉnh . 2- Nhất Thiết Như Lai Mẫu . 3- Nhất Thiết Thiên Mẫu . 4- Nhất Thiết Như Lai Cát Tường . 5- Nhất Thiết Bồ Tát Cát Tường . 6- Nhất Thiết Hiền Thánh Thanh Văn Duyên Giác Cát Tường . 7- Phạm Tỳ Lữu Ma Hê Thủ La Cát Tường . 8- Nhất Thiết Thiên Thượng Thủ Cát Tường . 9- Nhất Thiết Xứ Đáo Cát Tường . 10- Nhất Thiết Thiên, Long, Dược Xoa, La Sát, Càn sát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già Cát Tường . 11- Nhất Thiết Trì Kim Cương Thủ Trì Kim Cương Cát Tường . 12- Tứ Thiên Vương Hộ Thế Cát Tường . 13- Bát Diệu ( ? Cửu Diệu ), Nhị Thập Bát Tú Cát Tường . 14- Án sa nĩ đát lị . 15- Đà đát lị ma đa . 16- Tứ Minh Cát Tường . 17- Cát Tường Quỷ Mẫu . 18- Thắng                                19- Tối Thắng . 20- Hằng Hà . 21- Nhất Thiết Tân (Nước miếng)

22- Nhất Thiết Cát Khánh . 23- Vô Cấu Cát Tường . 24- Nhất Thiết Trừ Tội . 25- Vô Dật . 26- Nguyệt Cát Tường . 27- Nhật Cát Tường . 28- Nhất Thiết Diệu Cát Tường . 29- Thừa ( Ngự cỡi ) Sư Tử . 30- Bách Thiên Câu Đê Tần Bà La Liên Hoa Trang Nghiêm . 31- Liên Hoa . 32- Đại Liên Hoa . 33- Liên Hoa Tòa                   34- Liên Hoa Tạng . 35- Trì Liên Hoa . 36- Cụ Liên Hoa . 37- Vô Thượng Bảo Quang Minh . 38- Thí Tài . 39- Bạch ( Màu trắng ) .    40- Đại Bạch . 41- Bạch Tý (Cánh tay màu trắng) . 42- Trì Nhất Thiết Cát Khánh . 43- Trang Nghiêm Nhất Thiết Phước Thân .   44- Điều Nhu Giả . 45- Bách Thiên Tý . 46- Bách Thiên Nhãn             47- Bách Thiên Đầu . 48- Trì Chủng Chủng Gián Thác Ma Ni Quan ( Cái mão ) . 49- Diệu Sắc . 50- Chủng Chủng Sắc . 51- Danh Xưng . 52- Cực Danh Xưng . 53- Tịch Tĩnh                           54- Nhị Mẫu Đa . 55- Thanh Tĩnh Phát ( Mái tóc ) . 56- Nguyệt Quang . 57 ) Nhật Quang . 58- Tác Đoan Nghiêm . 59- Nhất Thiết Hữu Tình Đối Diện Cát Tường . 60- Thánh Giả . 61- Y Hoa . 62- Hoa Tự Tại . 63- Nhất Thiết Tu Di Sơn Vương Cát Tường . 64- Nhất Thiết Giang Hà Cát Tường . 65- Nhất Thiết Hải Thủy Cát Tường . 66- Nhất Thiết Tân Khẩu Cát Tường .   67- Nhất Thiết Dược Thảo Thọ Tài Cốc Cát Tường . 68- Thí Kim                             69- Thí Ẩm Thực . 70- sắc Thanh Tĩnh Thân . 71- Sắc Giả ( Người có hình sắc tốt đẹp ) . 72- Nhất Thiết Như Lai Tự Tại Giả . 73- Nhất Thiết Thiên Chúng Đối Diện Cát Tường . 74- Diễm Ma, Thủy Thiên, Câu Vĩ  La, Phộc Sa Phộc, Thượng Thủ Cát Tường . 75- Dữ  Giả ( Người ban bố ) . 76- Thực Giả ( Người có đầy đủ thức ăn uống ) . 77- Uy Quang . 78- Cụ Uy Quang . 79- Phong Nhiêu . 80- Vinh Thịnh . 81- Tăng Trưởng . 82- Cao Thiên ( Dời đổi ) . 83- Pháp Cát Tường . 84- Y Quyền . 85- Câu Mâu Đà Tạng . 86- Từ Bi Giả . 87- Y Trượng Phu Thân . 88- Nhất Thiết Thanh Tĩnh Cát Khánh Thủ ( Bàn tay ) . 89- Trừ Nhất Thiết Bất Tường Giả . 90- Câu Triệu Nhất Thiết Phước Cát Tường . 91- Nhất Thiết Địa Vương Cát Tường . 92- Nhất Thiết Trì Minh Cát Tường . 93- Nhất Thiết Ma, Dược Xoa, La Sát, Ngã Quỷ, Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà, Ma Hầu La Già Cát Tường . 94- Nhất Thiết Thiên Cung Chư Thiên Cát Tường . 95- Nhất Thiết Niệm Tụng Hộ Ma Cát Tường . 96- Diệu Cực hỷ . 97- Phước Đức Du Hý . 98- Nhất Thiết Thiên Thanh Tĩnh Cát Tường . 99- Nhất Thiết Cát Tường . 100- Nhất Thiết Cung Điện Tôn Thắng Cát Tường . 101- Nhất Thiết Khẩn Na La Cát Tường . 102- Nhất Thiết Nhật Thắng Cát Tường . 103- Vô Tội Xứ Lưu Giả . 104- Ý Lạc . 105- Thích Duyệt ( Ưa Thích )   106- Câu Vĩ La . 107- Khánh Giả . 108- Pháp Vương Cát Tường .

         Chân Ngôn 108 Danh hiệu trên là :

         - Án , vi lô ca gia đa la gia ( OM- VILOKÀYA  TRAYA ) Mô giả gia tát phộc nậu khế tỳ dược ( MOCAYA  SARVA  DUHKHE  BHYAH ) Tát phộc bổ ni gia ( SARVA  PÙNYA  ) Tam bà la na ma mục xí câu lỗ sa-phộc hạ ( SAMBHARA  NAMA  KUKSI  KURU  SVÀHÀ ). Án, nghĩ nga, tát phộc để lật-tha mục xí, sa-phộc ha ( OM- GAH  GA  SARVA  ARTHA  KUKSI  SVÀHÀ ). Án, sa vĩ đát lị, sa-phộc ha ( OM- SAVIDURI  SVÀHÀ ). Tát phộc mãng nga la đà lị ni, sa-phộc ha ( SARVA  MAMGALA  DHÀRÀNI  SVÀHÀ ). Già đốt-phệ na, tát phộc nhược yết-sa đát-la nghiệt-la nga noa địa mẫu lật-đề đới duệ, sa bà ha ( CATURVEDA  SARVA  NAKSATRA  GRAHÀ  GANA  ADHIMUKTIYE  SVÀHÀ). Một-la hàm ma gia, sa-phộc ha ( BRAHMÀYA  SVÀHÀ ). Vĩ sắt-nỗ vĩ, sa-phộc ha ( VISNUVI  SVÀHÀ ). Lỗ nại-la gia, sa-phộc ha ( RUDRÀYA  SVÀHÀ) Vĩ thấp-phộc  mục khư gia, sa-phộc ha ( VI’SVA  MUKHEYA_ SVÀHÀ ).  Án, khất-ly nễ, khất-ly nễ ( OM- ‘SRÌNI  ‘SRÌNI ) Tát phộc ca lị-gia ( SARVA KÀRYA ) Tăng sa đạt neã ( SAMSÀDHANI )  Tất nễ, tất neã ( SINI  SINI ) Nễ nễ nễ nễ ( NI NI NI NI ) A lạc khất sái nhĩ mê, na xá gia ( ALAKSAMI  NÀ’SAYA ) A phộc ha nê vĩ ( AVÀKA DEVI ) Thất-lị vi thất la mạt noa gia ( ‘SRÌ  VAI’SRAMANÀYA ) Sa-phộc ha ( SVÀHÀ ) Tát phộc bố-ni gia yết lị sắt ni, sa-phộc ha ( SARVA  PÙNYA  GRSNI  SVÀHÀ ). Thất lị nê phộc đa, yết lị sắt ni, sa-phộc ha ( ‘SRÌ  DEVATÀ  GRSNI  SVÀHÀ ). Tát phộc lạc khất sắt nễ ( SARVA  LAKSMI ). Bát-la xa mạt ni, sa-phộc ha ( PRA’SAMANI SVÀHÀ ).  Tát phộc đát nễ nghiệt đa vĩ sắt yết tha duệ, sa-phộc ha ( SARVA  TATHÀGATA  VI’SISTAYE  SVÀHÀ ). Tát phộc nê mạt đa bát-la mục khư thất-lị duệ, sa-phộc ha ( SARVA DEVATÀ  PRAMUKHE  ‘SRÌYE  SVÀHÀ ). A dục ma la mạt-lị noa ca la duệ, sa-phộc ha ( AYUH  MÀLÀ  VARNA  KÀRÀYE  SVÀHÀ ). Tát phộc ba vĩ đát la mãng tát la ha tát đa duệ, sa-phộc ha ( SARVA  PAVITRA  MAMGALA  HASTAYE  SVÀHÀ ). Tăng chất phộc tứ nễ duệ, sa-phộc ha ( ‘SÀNTI  VASÌNIYE   SVÀHÀ ). Bá ná tam bộ đa, sa-phộc ha ( PADMA  SAMBHÙTA  SVÀHÀ ).  Phộc ha tát phộc cát lị đà ca khu lật ná vĩ ná thi ni duệ, sa-phộc ha ( VAHA SARVA HRDAYA KALANA  VINA’SANIYE  SVÀHÀ ) .

         Này Bồ Tát Vô Úy Quán Tự Tại! Chân Ngôn Đại Cát Tường và 108 Danh Hiệu nầy hay trừ tất cả phiền não, hay nghiền nát tất cả tội, hay câu triệu tất cả phước, hay trừ tất cả điều chẳng lành, hay câu triệu tất cả phước đức.

        Nếu có người thọ trì, đọc tụng và xưng danh hiệu các Như Lai, thì người đó vào buổi sáng sớm ở trước tất cả chư Phật đốt hương, dâng hoa cúng dường. Vì Thiên Nữ Cát Tường thiêu đốt Đàn hương, nên đọc Kinh này ắt chẳng bao lâu người ấy đắc được tất cả điều tốt lành, tất cả sự an vui thích ý, được tất cả chư Thiên ủng hộ và được thành tựu tất cả sự nghiệp" .

         Đức Phật nói Kinh nầy xong, thì Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Tự Tại, Thiên Nữ Đại Cát Tường, tất cả Đại Chúng nghe lời Đức Phật dạy thảy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ

12 KHẾ 108 DANH VÔ CẤU

                                 ( Hết )

 

Chân Ngôn này y theo Bản đời Minh và có đối chiếu với Bản của đời Tống, Nguyên. Cf.P.254 c

                      ( Phụ chú Phạn văn )

        

- Án ( OM ) : Tam Thân quy mệnh

- Đát nễ dã tha ( TADYATHÀ ) : Quyết định thành tựu

- Án ( OM ) : Tam Thân quy mệnh    

- Vĩ lộ ca đá la dã Mô giả daõ ( VILOKA  TRAYA  MOCAYA ) : Quán chiếu quả của 3 Thừa

- Tát phộc Nậu khế  Tỳ dược Tát phộc Bổ ni dã Thậm bà la ( SARVA  DUHKHE  BHYAH  SARVA  PÙNYA  SAMBHARA ) : Tất cả các khổ não được chân chính chuyễn đỗi thành tất cả phước đức.

- Nẵng ma Mục khế Củ lỗ Sa phộc ha ( NAMA MUKHE KURU  SVÀHÀ ) : Tạo tác Danh Môn  quyết định  thành tựu

- Án ( OM ) : Quy mệnh

- Nghĩ  Nga ( GAH  GA ) : Chủng tử

- Tát phộc Để lật đà Mục xí Sa phộc ha ( SARVA ARTHA  KUKSI  SVÀHÀ ) : Tất cả của cải giàu có quyết định thành tựu

- Án ( OM ) : Quy mệnh

- Tát phộc Sa vĩ để-lị  Sa phộc ha ( SARVA  SAVIDURI  SVÀHÀ ) : Tất cả sự thông minh khéo léo quyết định thành tựu

 - Tát phộc Mộng nga la Đà lị nê Sa phộc ha ( SARVA  MAMGALA  DHÀRINI  SVÀHÀ ) : Tất cả Đà la ni Cát Khánh ( vui mừng an lạc ) quyết định thành tựu

- Giả đốt phệ ná Tát phộc Nhược khất-xoa  Đát-la  Nghiệt-la Ha nga noa địa mô đới duệ  Sa phộc ha ( CATURVEDA  SARVA  NAKSATRA  GRAHA  GANA  ADHIMUKTIYE  SVÀHÀ ) : Tín Giải  4 Phệ Đà, tất cả Tinh tú, Chấp Diệu quyết định thành tựu

- Một-la hật-ma dã Sa phộc ha ( BRAHMÀYA  SVÀHÀ ) : Phạm Thiên đẳng  viên mãn cát tường

- Vĩ sắt-nỗ phệ Sa phộc ha ( VISNUVI  SVÀHÀ ) : Tỳ Lữu Thiên Phi, viên mãn cát tường

- Lỗ nại-la dã Sa phộc ha ( RÙDRÀYA  SVÀHÀ ) : Tự Tại Thiên đẳng, viên mãn cát tường

- Vĩ thấp-phộc Mục khư dã Sa phộc ha ( VI’SVA  MUKHEYA  SVÀHÀ ) : Xảo Diệu Môn đẳng, viên mãn cát tường

- Án ( OM ) : Tam Thân Quy Mệnh

- Nghĩ-lý ni ( ‘SRÌNI ) : Cát Tường Nữ

- Nghĩ-lý ni Tát phộc Ca lị dã Tăng sa đà ninh (‘SRÌNI SARVA  KÀRYA  SAMSÀDHANI ) : Tất cả Nghi Thức hành động của Cát Tường Nữ

- Tư ninh Tư ninh ( SINI  SINI ) : Nhỏ nhiệm, nhỏ nhiệm

- Ninh ninh ninh ninh ( NI  NI  NI  NI ) : Chuyển động thay đổi, chuyển động thay đổi

- A la khất-sử nhĩ  Nẵng xả dã ( ALAKSMI   NÀ’SAYA ) : Trừ bỏ sự chẳng tốt lành, chẳng an vui

- A phộc ha Nê vĩ  Thất-lợi ( AVAHA  DEVI  ‘SRÌ ) : Nam phương Thiên Nữ Cát Tường

- Phệ thất-la ma noa dã Sa phộc ha ( VAI’SRAMANÀYA  SVÀHÀ ) Tỳ Sa Môn Thiên đẳng, viên mãn cát tường

- Tô miệt noa Đà nẵng Đà ninh-dạ Yết lệ ni Sa-phôc ha ( SURVANA   DHÀNA  DÀNYA  GRSTI  SVÀHÀ ) : Thí Kim Tài Thực Thần Mẫu, viên mãn cát tường

- Tát phộc Bổ ni-dạ Yết lị ni Sa-phộc ha ( SARVA  PÙNYA  GRSNI  SVÀHÀ ) : Nhất Thiết Phước Đức Thần Mẫu, viên mãn cát tường

- Thất-lị Nê phộc đá Yết lị ni Sa-phộc ha ( ‘SRÌ  DEVA  GRSNI  SVÀHÀ ) : Cát Tường Thiên Thần Mẫu Cát Tường

- Tát phộc Bá bả Nẵng xả ninh Sa phộc ha ( SARVA PÀPA  NÀ’SANI  SVÀHÀ ) : Trừ bỏ tất cả tội lỗi quyết định thành tựu

- Tát phộc La khất-sử nhĩ Bát-la xả ma ninh Sa phộc ha ( SARVA  LAKSMI  PRA’SAMANI  SVÀHÀ ) : Tiêu diệt tất cả điều chẳng tốt lành, quyết định thành tựu

- Tát phộc Đát đà nga đá Vĩ sắc đá duệ Sa phộc ha ( SARVA  TATHÀGATA  VI’SISTAYE  SVÀHÀ ) : Nhất thiết Như Lai tối diệu đẳng, viên mãn cát tường

- Tát phộc Nê phộc đá Vĩ sắc đá duệ Sa phộc ha ( SARVA  DEVATÀ  VI’SISTAYE  SVÀHÀ ) : Nhất thiết Thiên Thần tối diệu đẳng, viên mãn cát tường

- Tát phộc Nê phộc đá  Bát-la mục khư  Thất-lị duệ Sa phộc ha ( SARVA DEVATÀ  PRAMUKHE ‘SRÌYE  SVÀHÀ ) : Nhất Thiết Thiên Thần Thắng Môn Cát Tường, quyết định thành tựu

- A dục Ma la Miệt noa Ca la duệ Sa phộc ha ( AYUH  MÀLÀ VARNA  KÀRÀYE  SVÀHÀ ) : Tạo tác hình sắc tràng hoa Thọ Mệnh, quyết định thành tựu

- Tát phộc Bả vĩ đát la Mộng nga la Ha sa-đá duệ Sa-phộc ha ( SARVA PAVITRA  MAMGALA HASTAYE  SVÀHÀ ) : Nhất thiết chủng chủng cát khánh Thủ, viên mãn cát tường.

- Tăng ha Phộc tứ nại duệ Sa-phộc ha ( SIMHA VASÌNIYE  SVÀHÀ ) : Sư Tử Nghiêm Sức, viên mãn thành tựu

- Bá nạp-ma Tam bộ đá duệ Sa-phộc ha ( PADMA  SAMBHÙTÀYE  SVÀHÀ ) : Liên Hoa Đồ Chúng, viên mãn cát tường

- Tát phộc Ngột-lị đinh dã Ca khuất   nẵng thí nại duệ Sa-phộc ha ( SARVA  HRDAYA  KALANA VINA’SANIYE  SVÀHÀ ) : Cứu tế sự hám lợi tham lam của tất cả tâm, viên mãn Cát Tường

 

                                         04 /10/ 1999

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544