Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 30

 

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

 

Mật Tạng Bộ 2  No.935 ( Tr.80 - Tr.82 )

 

Chùa Phước Cổ, Đạt Lạt Ma Mộc Đan Đạt Nhĩ Kiết

soạn ra Hán văn.

Việt dịch : Sa Môn Thích Quảng Trí

 

Bố Thí phước đức không tận rất ít có

Mỗi niệm hay khiến xa lìa các thứ nạn

Xem khắp hữu tình như là con mồ côi

Trước Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ lễ lạy

 

Tiếp đến lễ lạy Phật Thích Ca

Xưng tán ngợi khen việc làm tốt

Cầu sanh Cực Lạc Nguyện Văn này

Do vì Từ Bi nên cố gắng

Thiện ác các thứ vô minh che

Trời Người mạng sống không bền chắc

Thương yêu cột trói nẻo Luân Hồi

Ngụp lặn chìm nơi ba biển độc

Bệnh, già các thứ thật ghê thay

Chí quyết thoát ly biển sanh tử

Không tham các Dục phải trầm luân

Không chỗ dựa nương cầu cứu độ

Đem hết lòng thành nguyện hiến dâng

Cứu độ chúng con : Di Đà Phật

Quán Âm, Thế Chí, các Bồ Tát

Cùng với quyến thuộc lại vây quanh

Bởi lũ chúng con nhiều số kiếp

Phát lời thệ nguyện chẳng hề quên

Mau chóng như chim dang cánh rộng

Từ Bi thương xót giáng Đạo Tràng.

         Phục nguyện : Con và tất cả chúng sanh đầy đủ Phước Trí, hai món tư lương. Khi mạng chung được gần gũi thấy Phật Di Đà, hai vị Bồ Tát : Quán Âm, Thế Chí cùng các quyến thuộc trước sau vây quanh. Bấy giờ, đối với Phật và quyến thuộc sanh lòng tôn kính, chí thành không bị khổ vì sự chết chóc, không xa lìa tâm thành kính, cùng thấy được Cảnh Giới  nên niệm không gián đoạn. Tám Đại Phật Tử dùng các Thần Biến đi đến chỉ lối đưa đường dẫn về Cực Lạc. Theo đây mà được về cảnh giới Thù Thắng của Phật, sanh nơi hoa sen báu, phát căn lành Chủng Tánh Đại Thừa.

         Khi vừa sanh ra, tất cả các Pháp:  Tổng trì, Thiền định, Vô Duyên Đạo Tâm, Vô Tận Biện Tài, các công đức thù thắng đều có đầy đủ. Nương vào Đạo Sư A Di Đà Phật cùng mười phương chư Phật, Bồ Tát thảy đều hoan hỷ, được thọ các pháp Đại thừa, nơi nghĩa các pháp trong khoảng chốc lát đều được thấu hiểu. Lại nương Thần Biến vô ngại đến khắp các cõi nước của chư Phật, rộng làm các Hạnh Bồ Tát, nguyện được đầy đủ.

         Khi được sanh ra nơi cõi Phật rồi, khởi tâm dõng mãnh Từ Bi, dùng Thần Biến không ngăn ngại đến các cõi nhơ uế vì các chúng sanh, theo nhân duyên của chúng mà giáo hóa. Nguyện tất cả đều xưng tán và an ở nơi Đạo thanh tịnh của chư Phật, làm những việc hiếm có, mau được đầy đủ, lợi ích vô biên chúng sanh, làm cho tất cả mau được Quả Phật.

     Nguyện khi con lâm chung       Di Đà và quyến thuộc

     Rõ ràng hiện trước mắt             Khiến cho con tin chắc

     Nơi thân Trung Ấm được          Các Phật Tử dẫn đường

     Sanh về nơi Tịnh Độ                 Trở lại cứu Hàm Linh

Cảnh Giới thù thắng trên, nếu chưa được sanh vào. Nguyện xin đời đời kiếp kiếp thường gặp Phật Pháp, trong các Kinh Điển liễu ngộ : Văn, Tư , Tu . Nguyện được thân thanh tịnh. Được thân này rồi, nơi bảy Đức trang nghiêm, Nguyện không xa lìa, nơi tất cả mọi lúc luôn luôn nhớ niệm đời trước. Nguyện được Túc Mệnh Trí. Đời đời kiếp kiếp thấy tam hữu, sanh tâm nhàm lìa. Nơi công đức giải thoát, khởi tâm ham vui, ưa nơi Phật Đạo. Nguyện được xuất gia, khi được xuất gia, nơi các chỗ ác tâm không nhiễm đắm, giữ gìn giới cấm đầy đủ, đắc Đại Bồ Đề. Nguyện như Đại Tỳ Kheo của Phật A Súc.

         Lại đời đời kiếp kiếp, nơi các pháp sạch dơ, nghĩa lý đều rõ, mau được Đạo Quả. Nơi văn nghĩa các pháp, giữ gìn không mất các tổng trì. Nguyện đầy đủ cả, ghi nhớ các pháp, không quên nơi các khổ, các thời. Nguyện được thanh tịnh, biện tài vô ngại.

         Lại đời đời kiếp kiếp, các môn Định như : Lăng Nghiêm… Nhẫn Nhục, cho đến Ngũ Nhãn, sáu cảnh giới thần thông. Nguyện đều được tất cả. Lại đời đời kiếp kiếp, tự có sức lực , phân rõ các thứ Thiện Ác . Nguyện được Trí Huệ rộng lớn. Nơi các pháp nhiễm tịnh, nghĩa lý sâu xa thảy đều hiểu thấu, không có lẫn lộn. Nguyện được Lợi Minh Trí Huệ.

         Nếu có chỗ chưa rõ, chưa hiểu, sanh tâm nghi ngờ. Khi vừa khởi tâm, đều bị tiêu diệt không sót. Nguyện Tốc Kiến Trí Huệ được đầy đủ. Thấy người không đủ sức phân tách nghĩa lý Diệu Pháp. Nguyện được Thậm Thâm Trí Huệ.

         Nói chung, trình bày các tội về Trí Huệ và nghĩa lý Văn Chương khó hiểu, thảy đều trình bày mổ xẻ rõ ràng, từ phương tiện Chánh Trí tu Hạnh Bồ Tát mau đến bờ kia. Nguyện được như Bồ Tát Văn Thù. Như vậy, vì lợi ích rộng lớn, nguyện mau được các món Trí Huệ sâu xa, tùy duyên gìn giữ, chiết phục các Tà kiến khiến kẻ Trí hoan hỷ, nghe Phật nói Pháp, hay rõ ràng giải nói . Nguyện có Trí Huệ Đáo Bỉ Ngạn.

         Lại đời đời kiếp kiếp, vì trọng tự lợi đối với các Hạnh to lớn của Bồ Tát sanh lòng thoái chuyển, nguyện đều chặt đứt. Dùng tâm dõng mãnh làm lợi ích cho kẻ khác đều đến bờ kia, tùy theo phương tiện, nơi Đạo Bồ Đề làm hạnh Bồ Tát đến cuối cùng. Nguyện được như Bồ Tát Quán Tự Tại.

         Lại đời đời kiếp kiếp, tu hành lợi mình lợi người, trừ dẹp tà ma, ngoại đạo và tất cả thời, tùy phương tiện sức lực tu hạnh Bồ Tát cho đến rốt ráo. Nguyện được như Bồ Tát Bí Mật Chủ Kim Cang Thủ. Lại đời đời kiếp kiếp, luôn luôn tinh tấn, làm đủ các Hạnh vi diệu của Bồ Tát mới phát tâm, không một giây phút ngừng nghỉ. Từ nơi Hạnh Đại Tinh Tấn đó, mau được Bồ Đề. Nguyện được như Phật Vô Đẳng Thích Ca Vương.

         Lại đời đời kiếp kiếp, trừ diệt sự gián đoạn trong khi tu tập, thân tâm có bệnh thời niệm danh hiệu của Phật tức hay trừ các sai lầm của thân, khẩu, yÙ. Nguyện được như Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang. Lại đời đời kiếp kiếp, nếu muốn sống lâu, xưng danh hiệu Phật tức hay trừ diệt hoạnh tử. Nguyện được như Như Lai Vô Lượng Thọ.

         Nếu Thọ chướng ( Chướng nạn của mạng sống ) đến, tức thấy Cứu Tế Vô Lượng Thọ dùng 4 nghiệp, tùy nghiệp hiện thân (Noãn, thai, thấp, hóa) điều phục, được thấy thân Ngài. Nguyện thọ chướng thảy đều diệt sạch. Khi được hiện thân hóa độ tức biết được sống lâu, không còn tạo ác nghiệp. Chí thành nương theo lực này sanh về các cõi. Nguyện không xa lìa Phật Vô Lượng Thọ, gần gũi các Thiện Tri Thức.

         Lại nguyện đời đời kiếp kiếp được đầy đủ các công đức căn bản xuất thế gian , đầy đủ căn tánh Đại Thừa. Nguyện Thiện Trí Thức Sư hoan hỷ hộ trì. Khi được hộ trì, ở trước Thiện Trí Thức Sư được sanh lòng tin bền chắc, không lui sụt. Nguyện được hoan hỷ. Lại Thiện Trí Thức Sư  dạy bảo, các lời dạy bảo đều nhớ đầy đủ, theo đó tu tập. Nguyện được rốt ráo dầu trong chốc lát, nguyện không bị bạn ác sai khiến.

         Lại đời đời kiếp kiếp, tin sâu nhân quả và tâm xa lìa. Thấy biết rõ ràng tâm Bồ Đề, không thù ghét, ganh tỵ. Nguyện thường không gián đoạn. Dầu sanh nơi nào đều theo thân khẩu ý, tu các căn lành, thảy đều vì lợi tha. Nguyện thành Thanh Tịnh Bồ Đề.

Chỉ có Quả Phật là trên hết

Dầu con hiện nay chưa chứng được

Nguyện thân trong sạch để lo tu

Đời đời kiếp kiếp được xuất gia

Biện tài, Thiền định, các Thần thông

Giữ gìn vô biên các công đức

Mau được Trí Huệ lớn vô cùng

Cứu cánh Bồ Đề mau chứng được

Tướng đoản mệnh hiện ra trước mắt

Phật Di Đà theo nghiệp hiện thân

Diệt trừ tất cả nghiệp chết oan

Mau được đủ đầy Tánh không chết ( Vô Tử Tánh )

Lại nguyện đời đời Vô Lượng Thọ

Gần gũi giữ gìn Đại Thừa Sư

Phật đã nói ra các ý màu

Siêng năng tu tập không biếng trễ

Xả bỏ chúng sanh vì tự lợi

Phân biệt các tâm nguyện chẳng sanh

Vì Hạnh lợi tha không nhàm mỏi

Phương tiện, Trí Huệ thảy đều dùng

Nay con trì niệm xưng danh hiệu

Tiêu trừ tội chướng đắc Đạo Quả

Xin nguyện nơi đây thành Tịnh Thỗ

Theo Đại Thừa tu các Pháp Môn

Phật Tử cứu thoát đã dẫn đường

Làm Hạnh Bồ Tát vì  lợi ích

Tất cả mong cầu đều đầy đủ

Theo ý khởi lên tức được thành

Di Đà, Thích Ca cùng Di Lặc

Văn Thù, Mật Chủ, Quán Thế Âm

Cùng với quyến thuộc của chư Phật

Nguyện này mau chóng được tròn đầy.

 

CỰC LẠC NGUYỆN VĂN

Mùa Hạ năm Bính Tý 1996


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544