Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 27

 

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT

BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

 

Mật Tạng Bộ 2 No 925a ( Tr.33 - Tr.37 )

 

Quyển Thượng

 

Tam Tạng Sa Môn Sa La Ba phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. Tôn giả Thiện Hộ soạn

Sa Môn Thích Quảng Trí dịch Hán ra Việt văn.

 

       Nam mô Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang.

         Người tu nghi thức này, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần mới sạch, ăn các món thanh tịnh, xa lìa các phiền não, tâm phải thanh tịnh suy nghĩ nhớ niệm công đức của Tam Bảo và công đức của Kinh, phát lòng tin trong sạch tu bốn món vô lượng, nếu tại gia thì phải thọ trì giữ gìn Tám giới; sáng ngày mùng tám mỗi tháng y Pháp tạo lập Đàn tràng sái tịnh, trưng bày các thứ trang nghiêm, tràng phan bảo cái, dùng các bột màu hoặc các loại hoa rải khắp ở nơi trong Đàn, an trí Xá Lợi Phật tượng cùng các vị Hiền Thánh, tùy sức bày biện các món cúng dường. Trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn, treo 7 phướng đủ màu cùng đốt các danh hương, hoa, đồ hương, thức ăn thơm ngon tốt đẹp, dùng các món kỹ nhạc, bình báu trong sạch, mọi thức đều tùy sức bày biện, thỉnh Tăng tụng các kinh Bát Nhã, Đại Phương Quảng, hoặc 1 thất, 2 thất cho đến 7 thất, nghi thức tạo lập Đạo tràng. Dâng cúng tu trì như vậy xong. Nhóm đại chúng y trước sau mà tu, trước quán tánh Không, vì hữu tình tu Tứ Vô lượng quán, phát tâm Bồ đề quán trong 10 phương tất cả Chư Phật, Bồ Tát cũng đều như vậy, gia trì nhiếp thọ như thế này: “Lực chân thật của Tam Bảo, lực gia trì nhiếp thọ của Chư  Phật, chư Đại Bồ Tát, hai loại tư lương đầy đủ của lực quả báo, lực thanh tịnh không thể nghĩ bàn của Pháp giới. Chư  Phật, Bồ Tát có thệ nguyện rộng lớn tạo thành quốc độ thanh tịnh y như Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh nói, tập hội 10 phương tất cả Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp Thánh chúng, cung diện Đạo tràng cùng tất cả các thứ cúng dường quốc độ trang nghiêm, xin nguyện chuyển thành giống như sự trang nghiêm nơi quốc độ của Phật Vô Lượng Thọ, tất cả công đức cũng không khác. Cõi Phật bằng phẳng đều do 7 báu tạo thành, đầy đủ sự vui sướng, sạch sẽ không dơ, ánh sáng chiếu khắp, có mùi hương thơm của Chiên Đàn đốt, tán rải các hoa Trời, có ao báu dùng các thứ báu bao quanh, lại dùng các loại vàng, bạc, trân châu rải nơi đáy, có các hoa Ưu Bát La, Câu Vật Đầu, Ba Đầu Ma … lại có các loại chim thú đủ màu hót ca các tiếng vi diệu làm vui lòng đại chúng, lại có các thứ ao đầy đủ nước tắm công đức sạch sẽ rất đáng ưa muốn, lại có các loại cây báu cõi Trời mỗi cây có đủ các thứ hoa trái, ở nơi mỗi cành treo các loại báu Lưu ly, Ma ni, chuông, mõ không đánh tự kêu, phát ra các âm thanh nói các diệu Pháp. Như vậy, đầy đủ các thứ nghiêm sức. Nơi điện thắng diệu cũng dùng 7 báu nghiêm sức, ánh sáng chiếu khắp 10 phương thế giới, 10 phương thế giới đều hiện ở trong. Tất cả các quốc độ đều thanh tịnh, siêu vượt thế gian. Đây đều do oai lực thanh tịnh căn lành của Như Lai mà có. Như Lai dùng độ các Bồ Tát vô lượng chúng và các Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Yết Nại Trà, Khẩn Na La, Ma Hô Lạc Già, nhân và phi nhân thường hưởng thọ các Pháp vị vui sướng khoái lạc lợi ích hữu tình, xa lìa các tạp nhiễm ưu, bi, khổ não không có việc ma. Như Lai trang nghiêm thành quách cung điện, dùng niệm Đại Bi thắng giải sanh ra. Do Xa Ma Tha Tỳ Bà Xá na nhập vào cửa giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, có vô lượng vô biên công đức, hoa vương trong cung điện báu, các toà Như Lai Liên Hoa Sư tử Thiệân Danh Xưng Cát Tường Vương, Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Như Lai Bổn Sư Thích Ca và 10 phương thế giới tất cả Như Lai, chư Đại Bồ Tát chúng, Hộ Pháp Thánh chúng, mong các Thánh chúng nguyện lực thù thắng, tùy theo quả báo nguyện được như pháp thành tựu tối thù thắng. Lại ở trong, ngoài tùy các loại xuất ra các thứ thượng diệu tư cụ, đồ ăn uống, y phục, vòng xuyến, kỹ nhạc, các thứ tối diệu cúng dường như mây biển, như vậy tùy theo nguyện mà chuyển thành tất cả các thứ nghiêm sức, phổ biến đầy đủ các món cúng dường mây biển, cúi xin tùy ý được đầy đủ, nguyện cho các Thánh chúng cũng được như vậy, gia trì nhiếp thọ vui vẻ thọ dụng". Nói như vậy 3 lần. Lại nói: “ Sức chân thật của Tam Bảo, sức gia trì nhiếp thọ của Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, sức quả báo viên mãn của hai món tư lương, đức thanh tịnh không tư nghì của Pháp giới, cúi mong tất cả đều tùy ý thành tựu ”. Nói 3 lần, tức nhiếp thọ gia trì cúng dường xong.

         Lại thỉnh Thánh chúng, 2 gối sát đất, chắp tay cầm hoa triệu thỉnh rằng: “Một lòng phụng thỉnh: Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, Như  Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Như Lai Bổn Sư Thích Ca, 10 phương ba đời tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các Đại Bồ Tát, cúi xin thương xót . Chư Thế Tôn đại từ đại bi vì lợi ích đời sau 500 năm khi Tượng Pháp chuyển, tất cả hữu tình bị nghiệp chướng ngăn che, các bệnh tật bức bách thường bị u sầu, khổ não làm hại, các hữu tình tham đắm các khổ mà làm các việc ích lợi, vì muốn an lạc Trời người, y theo oai thần thù thắng vi diệu phương tiện rộng lớn của Chư Như Lai. Nay chúng con vì muốn nương dựa, muốn hộ pháp, muốn thế lực kiềân thành triệu thỉnh, duy nguyện Thánh chúng giáng lâm Đạo tràng này, cúi xin nạp thọ. Một lòng phụng thỉnh Đạo sư của chúng con là Phật Thích Ca Mâu Ni vì lợi ích hữu tình, tại Diêm Phù Đề thị hiện Niết Bàn. Xin nguyện Như Lai thần thông du hý tự tại lợi ích hữu tình, nguyện Thế Tôn đại từ đại bi nhớ nghĩ không bỏ lời nguyện, nay con muốn báo ân đức của chúng sanh, vì tất cả hữu tình làm chỗ nương dựa, làm pháp cứu hộ, làm thế lực kiềân thành triệu thỉnh, cúi xin giáng lâm nơi Đàn xót thương nạp thọ. Một lòng triệu thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi, tất cả các Bồ Tát Thánh chúng đại từ đại bi nhớ lại khi trước đã nói công đức của 7 vị Phật bổn nguyện Kinh ở trước đại chúng, nói ra lời thệ vâng theo lời Phật giữ gìn kinh điển. Chư vị Bồ Tát, nay con vì tất cả hữu tình làm nơi nương tựa, làm pháp cứu hộ, muốn thế lực kiền thành triệu thỉnh, duy nguyện giáng lâm đạo tràng thọ lãnh sự cúng dường. Một lòng phụng thỉnh xưa nay các vị gần gũi Như Lai, các vị dùng lời chân thật của Chư Thiên thừa giáo sắc của Phật thệ nguyện hộ Chánh Pháp và nguyện hộ trì bốn chúng cùng Kinh Bảy Phật Như Lai Bổn Nguyện, Thiên Vương Đại Phạm, Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn … và các Hộ pháp Thánh chúng, nay con vì các hữu tình làm nơi nương tựa, làm pháp cứu hộ, muốn thế lực kiền thành triệu thỉnh, xin nguyện giáng lâm đạo tràng thọ nạp sự cúng dường. Một lòng triệu thỉnh xưa nay ở nơi đại hội của Chư Phật, nơi trước đại chúng phát đại thệ nguyện: " Nếu có ai thọ trì, đọc tụng, cúng dường Kinh Thất Phật Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, chúng con sẽ ủng hộ người đó khiến cho tất cả mọi điều cầu nguyện đều được đầy đủ ".

         Các vị thệ nguyện hộ trì là: Đại Tướng Cung Tỳ La, Đại Tướng Phát Chiết La, Đại Tướng Mê Xí La,  Đại Tướng An Để La, Đại Tướng Át Nễ la, Đại Tướng San Để La, Đại Tướng Nhơn Đà La, Đại Tướng Ba Di La, Đại Tướng Ma Hổ La, Đại Tướng Chân Đạt La, Đại Tướng Chiêu Đổ La,  Đại Tướng Tỳ Yết La. Các vị Đại Tướng nhớ lại lời thệ nguyện, nay con vì các hữu tình làm chỗ nương dựa, làm chỗ cứu hộ, làm thế lực kiền thành triệu thỉnh, duy nguyện giáng lâm Đạo tràng thọ nạp các món cúng dường.”

         Như vậy triệu thỉnh xong. Quán tưởng Thánh chúng từ bổn quốc dùng sức thần thông nương hư không mà lại, nơi tòa Liên Hoa Sư tử trong cung điện thắng diệu, an 8 vị Như Lai và Pháp Bảo, ở 2 bên an các Tòa của các vị Bồ Tát hoặc các vị tùy tùng của các Ngài. Phía trước, an Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim Cang Thủ, thỉnh giáo các vị nhớ bổn nguyện làm các việc lợi ích, bên tả an 12 vị Đại Tướng, bên hữu để Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Thích, 4 cửa để 4 Đại Thiên Vương, quán tưởng mọi thứ cúng dường đầy đủ suy nghĩ như phần trước.

         Lại dùng nước công đức… lễ bái bạch rằng: “Nam mô quy y cúng dường thập phương hết thảy Thiện Thệ các đại Bồ Tát. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật vàvô lượng bách thiên vạn ức Bồ Tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật và vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật và vô lượng vạn ức bá thiên Bồ Tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật cùng vô lượng Bồ Tát Chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Lôi Âm Phật và vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật và vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu cùng vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bổn  Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng ba vạn sáu ngàn Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim Cang Thủ, cùng các chúng Đại Bồ Tát. Nam mô quy y cúng dường Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Tứ Đại Thiên Vương, Hộ Pháp Thánh Hiền chúng. Nam mô quy y cúng dường Cung Tỳ La Đại Tướng thập nhị Dạ Xoa chúng.

         Lại phụng cúng rằng: “ Trước các Đại Thánh, nay con dùng diệu công đức thủy, hương xoa, hương đốt, đèn sáng, đồ ăn uống, các món kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái các món đầy đủ, cùng 10 phương cõi trời người ham thích các món tư cụ tốt nhất. Lại dùng thần lực của thần chú, lực của tín nguyện gia trì khiến đồ cúng dường biến nhiều như mây biển, cũng như hạnh nguyện của Phổ Hiền, hiện ra đầy đủ hư không các món cúng dường tối thắng. Con nay xin cúng dường Đại Thánh chúng. Con từ vô thủy sanh ra từ trước đến nay tạo ra các tội nghiệp ác, cùng làm tất cả các việc không nên làm, các việc không lành. Như vậy tất cả các tội nghiệp, nay con đều xin sám hối. Ba đời Chư Phật và các hữu tình có các căn lành, con đều xin tùy hỷ. Mười phương tất cả các Như Lai, con xin ân cần thỉnh chuyển Đại Pháp Luân. Tất cả Thế Đăng muốn vào cõi Niết Bàn, con xin ân cần thỉnh Ngài khoan nhập, ở đời dài lâu lợi lạc hữu tình. Như vậy các Thế Tôn, các Thánh chúng tại đại hội xin thương xót con. Các Đức Thế Tôn đại từ đại bi vì lợi ích cho đời sau khi Tượng Pháp chuyển 500 năm, tất cả các hữu tình nghiệp chướng sâu dày, bị các bệnh tật áp bức, thường bị buồn khổ ưu sầu làm hại, vì các hữu tình chìm đắm nơi khổ hải mà làm các việc nghĩa lợi, vì muốn trời người được lợi ích an lạc, nên Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác Thất Phật Như Lai xưa nay đã từng dùng phương tiện thiện xảo phát đại tối thắng vi diệu Thượng nguyện gia trì nhiếp thọ. Đức Phật Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng con cũng như vậy, nói các Kinh điển gia trì nhiếp thọ Bồ Tát Mạn Thù, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim Cang Thủ, tất cả các chúng Bồ Tát thành tựu chân thật. Đức Thế Tôn đã phát đầy đủ thệ nguyện rộng lớn cũng vì muốn đầy đủ các việc nghĩa lợi của Kinh này, thành tựu các Thánh, phụ thuộc lời Phật, gia trì nhiếp thọ. Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Tứ Đại Thiên Vương, Thập nhị Dạ Xoa, các Thánh chúng, các Ưu Bà Tắc đã từng ở nơi đại hội ngày trước phát nguyện rộng lớn ủng hộâ Kinh này và người thọ trì. Do đó hôm nay con cũng muốn được như các Ngài nói ra Nghi quỹ Bổn nguyện công đức này, tạo lập Đạo tràng, tập hội tất cả Chư Phật Bồ Tát Thánh chúng, trưng bày các món cúng dường đầy đủ, xưng dương Thánh hiệu và dâng các phẩm vật cúng dường trong Đạo tràng đến tất cả Thánh chúng. Cầu xin Thánh chúng gia bị thọ hưởng, nhớ lời thệ nguyện cho chúng con được đầy đủ, cho con và các hữu tình hiện tiền tìm được tất cả các việc công đức lợi ích như Kinh đã nói (đọc ba lần)."

         Sau lại nơi Thánh chúng cúng dường, phát nguyện, cầu xin. Đầu tiên. xưng niệm danh hiệu của Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, thân thọ cúng dường. Cầu nguyện rằng:

         - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật ( 7 lần).

         Sau lại thân cúng dường. Đối nơi trước Chư Phật, chư Đại Bồ tát Thánh chúng, bạch rằng : " Nếu người nghe được danh hiệu của Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, chánh niệm tư duy, xưng tụng Thánh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần, được sức oai thần cũng như Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương phát thắng nguyện. Xin cho chúng con và các hữu tình bị các bịnh khổ nơi thân, bị nóng, rét, trùng đạo, yểm mị, khởi thi quỷ … tất cả các sự sợ hãi làm não hại. Xin cho chúng con từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả tai nạn bịnh khổ thảy đều tiêu trừ. Lại xin cho chúng con và các hữu tình bị các bệnh đui, ngọng, câm, điếc, bạch lại, điên cuồng, các thứ bệnh khổ, từ nay cho đến Chánh Đẳng Bồ Đề, các căn đầy đủ, tất cả tật bệnh, nhân khổ, xin tiêu trừ sạch. Lại cho chúng con cùng các hữu tình vì bị ràng buộc bởi tham, sân, si tạo tội Vô gián và làm các việc ác, phỉ báng Chánh Pháp, không tu việc lành nên bị đọa vào các Địa ngục Ác thú, bị nhiều bệnh khổ, xin cho chúng con có tất cả các tội Vô gián và các nghiệp chướng thảy đều trừ sạch, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề không còn bị đọa lạc vào ba ác thú, thường hưởng các sự sung sướng thù thắng ở cõi trời người. Lại xin cho chúng con và tất cả hữu tình tham đắm các khổ, vì thiếu thốn các đồ ăn mặc, trang sức, giường nằm, tiền bạc, châu báu, hương hoa, kỹ nhạc, từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả các đồ ăn mặc, trang sức, giường nằm, tiền bạc, châu báu, hương hoa, kỹ nhạc, các món tư sanh đầy đủ giàu có. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hoặc bị gông cùm xiềng xích cột trói, roi vọt đánh đập, bị các khổ não, từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả các khổ não trên đều được giải thoát, đều được tiêu trừ. Lại nguyện con và các hữu tình tất cả mọi việc, không cứu, không nương, không bị các khổ bức bách, nơi các chỗ hiểm nạn, các thú ác, cọp, beo, sư tử, hổ lang, rắn rít, bọ cạp làm khổ nạn muốn ăn thịt, từ nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả mọi sự khủng bố đều được giải thoát, các loại ác trên đều sanh lòng Từ, thường được an lạc. Lại nguyện con và các hữu tình, nơi chỗ biện luận tranh cãi, đấu tranh lẫn nhau sanh các loại buồn rầu, từ nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, nguyện đều giải thoát mọi khủng bố phiền não ở trên, nguyện đều tiêu trừ tất cả, đều khởi lòng Từ đối đãi với nhau. Lại nguyện con và tất cả hữu tình vì cuộc sống mà vào nơi sông biển, bị các ác phong thổi thuyền bè trôi giạt không biết nơi về, sanh lòng sợ hãi vô cùng, từ nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, không có các sự sợ hãi, mọi việc tùy tâm, đến nơi sung sướng, thọ các điều vui sướng. Lại nguyện cho con đến khi lâm chung được sanh về quốc độ của Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, liên hoa hóa sanh, ngồi nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức. Lại ở nơi Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương và 10 phương Chư Phật được nghe Diệu Pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không bị ngăn ngại.

     - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật  ( 7 lần).

         Thứ đến thân cúng dường. Đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Thánh chúng. Nếu nghe được danh hiệu của Đức Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, chánh niệm suy nghĩ xưng dan hiệu Ngài, cung kính cúng dường lễ lạy 7 lần, do sức oai thần như  Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, đã phát tối thắng vi diệu thượng nguyện. Nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình vì các nghề làm lụng, buôn bán, cày cấy tham đắm các dục lạc khiến tâm bận rộn ưu phiền, không tu các Pháp lành giải thoát, đọa lạc trong sanh tử không ra khỏi được, bị vô lượng vô biên các thứ Suy, Lão, Bệnh, Tử, Ưu, Bi, Khổ, Não. Xin nguyện chúng con từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, quần áo, đồ ăn uống, các thứ tư sanh đều đầy đủ, vàng bạc các báu dư dật, các căn lành ngày càng thêm lớn, không xa lìa Tâm Bồ đề, các khổ trong đường ác đều được giải thoát. Lại nguyện con và các hữu tình, nếu vì nóng lạnh đói khát làm cho thân bị khổ não, từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, các tội nghiệp của các đời trước đều được tiêu trừ, xa lìa các khổ, thọ hưởng các điều vui sướng ở cõi trời người. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, nếu có thân nữ bị các thứ khổ bức bách, muốn được xa lìa sanh lòng nhàm chán, hoặc khi sanh đẻ bị các đau đớn, như vậy các loại khổ kia thảy đều tiêu trừ. Lại nguyện đời sau cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề thường làm thân nam. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hoặc cha mẹ, anh em, chị em, vợ con quyến thuộc cùng bạn bè thân thiết đi vào các nơi nguy hiểm bị giặc cướp làm cho khổ sở. từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nơi hiểm nạn, giặc cướp làm khổ bức đều được giải thoát, đều được tiêu trừ. Lại nguyện con và tất cả hữu tình nơi chỗ tăm tối làm các sự nghiệp bị các quỷ thần làm phiền nhiễu sanh ra sợ hãi, xin nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các ác Khổ nạn từ chỗ tối đến chỗ sáng các ác quỷ thần khởi tâm ý từ bi, phát đại tinh tấn thừa sự cúng dường. Lại nguyện con và tất cả hữu tình làm các việc ác không tin Tam Bảo, trí huệ yếu kém không tu các Pháp lành, căn, lực, giáo đạo, niệm định, tổng trì đều không tu tập, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề trí huệ đầy đủ, tin sâu Tam Bảo, thảy đều tu học ba bảy phẩm Bồ đề phần. Lại nguyện con cùng tất cả hữu tình, ham thích Tiểu Thừa, không ham ưa Vô Thượng Bồ Đề, chúng con xả bỏ Nhị Thừa, phát tâm Bồ đề nơi Vô Thượng giác không có thối chuyển. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, khi kiếp này diệt, Nam Thiên Bộ Châu lửa dục lẫy lừng nổi lên sanh đại lo rầu sợ sệt, do vì ác nghiệp thân trước mà thọ khổ não không chỗ nương dựa, xin nguyện chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các nỗi buồn khổ đều bị tiêu trừ hưởng sự mát mẻ. Lại nguyện chúng con khi mạng chung sanh về cõi Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, sanh nơi hoa sen, ở nơi các Tòa báu Liên Hoa Sư tử chứng được các môn Đà La Ni, các Tam Ma Địa, các thứ công đức, sau lại được nơi đạo sư Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương và 10 phương Như Lai, được nghe Diệu Pháp thừa sự cúng dường, được Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các quốc độ của Chư Phật không có ngăn ngại.

     - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật ( 7 lần ).

         Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng, nếu nghe được danh hiệu của Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, suy nghĩ chân chánh xưng niệm danh hiệu, cung kính cúng dường lễ bái 7 lần, sức đại oai thần lực cũng như của Như Lai Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, đã phát tối thắng vi diệu thượng nguyện. Nguyện cho con và tất cả hữu tình tạo các nghiệp giết hại, do ác nghiệp này phải chịu khổ nơi Địa ngục, nếu được làm người lại bị nhiều bệnh chết yểu, hoặc bị nước, lửa, đao, độc thương hại phải chịu khổ về sự chết, nguyện cho chúng con từ nay cho đến khi được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả ác nghiệp đều được tiêu trừ, không bị bệnh tật, không bị hoạch tử, được sống lâu. Lại nguyện cho con và các hữu tình từng làm các ác nghiệp, dùng sức cướp đoạt, hoặc trộm tiền của nên đọa vào ác thú, dầu được làm người sanh vào nhà nghèo khổ, ăn mặc thiếu thốn, thọ các điều khổ, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả ác nghiệp đều được tiêu trừ, áo quần, đồ ăn uống không có thiếu thốn, đều được no đủ. Lại nguyện cho con và các hữu tình lăng bức lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả khổ não đều được tiêu trừ, ai nấy đều khởi lòng từ xem nhau như cha mẹ. Lại nguyện cho con và các hữu tình đối với các chúng sanh do Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, tại gia hay xuất gia, nam nữ, 7 chúng hủy phạm các học xứ của Như Lai, tạo các nghiệp ác, phí uổng của tín thí, đọa vào Địa ngục thọ các báo khổ, xin cho chúng con từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nghiệp ác đều được tiêu trừ, đoạn các phiền não, giữ đúng giới luật, giữ gìn thân, khẩu, yÙ không có thoái chuyển.

         Đà La Ni rằng:

         - Đát điệt tha: Tất đế Tất đế Tô Tất đế, mục tạt ni mục khất xoa ni, mục đế tì mục đế a ma lệ tì ma lệ mang ca lệ lan nhạ yết rị tì ra na yết rị tì tát rị, phạ a lị tha tát đà ni, bàn ra ma rị a nhạ đế a thất nhạ đế tì đa bà di tô phạ rị ni, bát ra ha ma cù sắc bát ra a ma đổ sắc đệ đế, tát rị phạ a rị đề thuật tát rị phạ đà a bát ra đế ha đế, tạt đổ rô, sa sắc đế phổ đà cụ đê bà sắc đệ đế na ma tát lị phạ đát tha nga đa nẫm sa phạ ha.

         Đức Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu xưa ngồi nơi cội Bồ đề xem khắp chúng sanh vì Tham, Sân, Si bị các phiền não, bệnh tật bức bách, oan gia sai sử hoặc bị chết oan, lại vì nghiệp ác đọa vào Địa ngục bị các khổ não, vì muốn cứu các chúng sanh đó, vì trừ nghiệp chướng rốt ráo an trụ Vô Thượng Bồ Đề nói Thần chú này. Con nay thành tâm tụng trì, dùng sức nhiếp thọ của Thần chú, nguyện cho con và tất cả hữu tình chỗ có các tội lớn, năm tội Vô Gián và các nghiệp chướng đều được tiêu trừ, các chỗ cầu nguyện đều được đầy đủ, lúc lâm chung được thấy Thế Tôn, được Ngài từ bi hộ niệm, được vãng sanh về quốc độ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử , liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức; lại ở nơi Đạo sư Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu và 10 phương Như Lai được nghe Diệu pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không ngăn ngại.

     - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Ứng Chánh Đẳng Giác Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật (7 lần)

          Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương, suy nghĩ chân chánh, cung kính cúng dường lễ bái xưng niệm danh hiệu 7 lần, được oai thần lực như  Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương đã phát đại thệ nguyện tối thắng vi diệu. Xin nguyện con và tất cả hữu tình thường bị các nỗi buồn khổ cột trói, từ nay trở đi cho đến chứng Vô Thượng Bồ Đề, tất cả mọi buồn rầu khổ não thảy đều tiêu trừ, lại nguyện không bị ái biệt ly khổ, sống lâu an ổn vui sướng. Nguyện cho con và tất cả hữu tình tạo các nghiệp ác phải vào xứ Vô Gián hắc ám, ở trong Địa ngục lớn chịu các khổ não, xin cho chúng con được hào quang của Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương chiếu đến, tất cả nghiệp chướng đều được tiêu trừ, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, giải thoát các Khổ, được sanh cõi trời người thọ các điều vui sướng. Lại nguyện con và các hữu tình tạo các nghiệp ác sát, đạo, tà dâm trong đời này bị khổ vì đao gậy, đời sau đọa vào ác thú, dầu được thân người sanh vào nhà bần tiện, nhiều tật bệnh lại bị chết yểu, đồ ăn mặc thường bị thiếu thốn, thường bị các khổ nóng lạnh đói khát, thần sắc tối tăm, quyến thuộc bà con không hiền lương, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tùy theo lời cầu, đồ ăn thức uống thảy đều đầy đủ, thân có ánh sáng như chư Thiên, quyến thuộc hiền lành. Lại nguyện chúng con và các hữu tình bị loài Dạ Xoa, các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí bị các bệnh và các khổ não, xin nguyện từ nay cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề, các loại Dạ Xoa, các quỷ thần ác thảy đều bỏ chạy, đều khởi lòng từ, tinh khí đoạt mất lại được như cũ, giải thoát tất cả bệnh khổ. Lại nguyện chúng con đến lúc mạng chung được vãng sanh nơi quốc độ của Đức Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương, nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử, liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức; lại nơi Đạo sư Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương và 10 phương Như Lai được nghe các Diệu pháp thừa sự cúng dường mong Phật hoan hỷ, ở trong chốc lát được đến các cõi Phật không có ngăn ngại.

     - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Lôi Âm Phật (7 lần).

         Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng, được nghe danh hiệu của Phật Pháp Hải Lôi Âm, suy nghĩ chân chánh, xưng tụng danh hiệu 7 lần cung kính cúng dường lễ bái, được oai thần lực, như Phật Pháp Hải Lôi Âm đã phát các lời nguyện vi diệu. Nguyện con và tất cả hữu tình, nếu sanh vào các nhà tà kiến nơi Phật, Pháp, Tăng không sanh lòng tin trong sạch, xa lìa tâm Vô Thượng Bồ Đề, chúng con xin nguyện từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả tà kiến vô minh ngày đêm đều được tiêu trừ, nơi Tam Bảo sanh lòng tin sâu chắc, không lui sụt tâm Vô Thượng Bồ đề. Lại nguyện con và tất cả hữu tình sanh trong Địa ngục do gần bạn ác tạo các nghiệp ác, không tu các việc lành, chưa từng nghe qua tên Tam Bảo, sau khi chết đọa vào 3 đường ác, các chúng sanh đó nếu được nghe danh hiệu của Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, lại nghe được Pháp văn Pháp Hải âm thanh, nguyện cho chúng con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến chứng Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, gặp Thiện tri thức, không đọa ác, không lìa bỏ tâm Bồ đề, nguyện cho con và tất cả hữu tình, y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dược, các món tư sanh đều bị thiếu thốn, do vì như vậy sanh lòng buồn khổ, vì cầu cho được mà tạo các nghiệp ác. Xin nguyện chúng con từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, áo quần, đồ ăn uống, dồ nằm, thuốc thang, chỗ cần các đồ tư sanh tùy ý đều được không có thiếu thốn. Lại nguyện cho con và các hữu tình do các ác nghiệp đời trước kéo lại đòi hỏi không được lợi ích, cung, tên, đao, gậy muốn làm hại nhau, nguyện cho con và tất cả chúng sanh cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề khiến các kẻ dùng đao, gậy mưu hại lẫn nhau đều khởi lòng từ không còn ganh ghét, xả bỏ ác niệm không còn nổi lên huống là giết hại, thường làm việc hỷ xả, các thứ thọ dụng đều biết đủ không còn tham lam. Lại nguyện cho con đến khi mạng chung được sanh về quốc độ của Phật Pháp Hải Lôi Âm, nơi tòa Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa và các công đức; lại ở nơi Đạo sư Như Lai Pháp Hải Lôi Âm cùng 10 phương Như Lai được nghe Diệu Pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không có ngăn ngại.

 

 

Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ

Quyển Thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT

BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

 

Mật Tạng Bộ 2  No- 925b ( Tr.37 - Tr.41 )

 

Quyển Hạ

 

Tam Tạng Sa Môn Sa La Ba phụng Chiếu dịch Phạn ra Hán văn. Thiện Hộ Tôn Giả soạn

            Việt Dịch : Sa Môn Thích Quảng Trí

 

         - Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

         - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như  Lai ( 7 lần )

         Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ tát, và chư Thánh chúng. Nếu nghe danh hiệu của Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, chân chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai thần như Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông đã phát các thệ nguyện tối thắng vi diệu rộng lớn. Nguyện cho con cùng tất cả hữu tình tạo các nghiệp ác, cày cấy trồng tỉa làm chết các sanh mạng, sau lại buôn bán dối gạt lừa đảo, can qua chiến trận thường hay giết hại lẫn nhau, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả mọi thứ cần dùng cho cuộc sống không cần lao cầu, tùy tâm đầy đủ. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình, tạo ra các tội về 10 nghiệp ác, giết hại … do vì thế mà đọa vào Điạ ngục, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nơi 10 nẻo lành đều được thành tựu, chẳng đọa vào nẻo ác. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình lệ thuộc nơi người không được tự tại, hoặc cùm trói, giam giữ, đánh đập các thứ cực hình, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các ách nạn cùm trói roi vọt đều được giải thoát, được oai đức tự tại đầy đủ. Lại nguyện cho con và các hữu tình làm các nghiệp ác, thọ mạng ngắn ngủi, không bị các thứ hoạch tử, khi lâm mạng được nghe danh hiệu của Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, chánh niệm hiện tiền, giải thoát tất cả ách nạn, thường sanh trung quốc, hưởng mọi sự vui sướng, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, vĩnh viễn xa lìa các nạn, thường sanh nơi cõi trời người, hưởng mọi điều vui sướng. Lại nguyện cho đến lúc lâm chung được sanh về cõi Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, nơi tòa Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa và các thứ công đức. Lại ở nơi Đạo sư Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông  và 10 phương Như Lai được nghe Diệu pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ, chỉ trong phút chốc được đến các cõi Phật không sự ngăn ngại.

     - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ( 7 lần )

         Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và chư Thánh chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, chân chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai thần, như Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang đã phát các nguyện rộng lớn vi diệu. Nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình có đầy đủ 32 tướng Trượng phu, 10 vẻ đẹp dùng trang nghiêm thân, ánh sáng chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới như Phật không khác. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình thân như Lưu ly trong ngoài sáng suốt, không có dơ bẩn, hào quang rộng lớn, công đức cao sâu, thân thường an ở trong lưới rực rỡ sáng hơn mặt trời mặt trăng. Lại nguyện con và tất cả hữu từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề được như Phật Lưu Ly Quang Như Lai không khác, tất cả chúng sinh nơi tăm tối đều được khai hiểu thấy lẫn nhau, tùy ý muốn mà làm các việc. Lại nguyện con và tất cả hữu tình được Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng vô lượng trí huệ phương tiện khiến cho con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề đều được vô tận các thứ cần dùng, không có ai phải chịu thiếu thốn. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình làm các việc tà ác, xin cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề khiến được an trụ trong Đạo Bồ đề, nếu tu theo Thanh Văn Độc Giác Tiểu Thừa đều dùng Đại Thừa mà độ cho. Lại nguyện cho con và các hữu tình ở trong Phật pháp tu hành phạm hạnh được đầy đủ không khuyết phạm, gìn giữ ba nghiệp không có sai phạm. Lại cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề nếu có bị hủy phạm được lại thanh tịnh, không đọa ác thú. Lại nguyện con và tất cả hữu tình các căn không đủ, xú, lậu, ngoan, ngu, câm điếc, khờ khạo … lác hủi điên cuồng, các thứ bệnh khổ bức não, nguyện cho chúng con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ, các căn đầy đủ, trí huệ trang nghiêm. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình bị nghèo cùng khốn khổ không có chỗ dựa, không có chỗ nương nhờ, không thuốc thang, không thân thích, không nhà cửa, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tật bệnh tiêu trừ, quyến thuộc đông đủ, các món cần dùng không có thiếu thốn, thân tâm an lạc. Lại nguyện con và tất cả hữu tình vì làm thân nữ có trăm điều xấu ác bức não rất muốn xả bỏ, nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả đều được chuyển nữ thành nam, có đầy đủ tướng Trượng phu. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình vì bị lưới ma và các ngoại đạo cột trói, hoặc lạc vào rừng rậm ác kiến, xin nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề đều được nhiếp thọ, xa lìa tà kiến, sanh được chánh kiến, từ từ tu được các hạnh Bồ Tát, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình bị pháp vua, luật nước giam giữ tù đày, cột trói đánh đập, mọi thức hình phạt, bị các thứ khổ như vậy bức bách lo buồn không được an ổn vui vẻ, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nhờ oai lực của Phật tất cả mọi sự buồn khổ đều được giải thoát. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình đói khát khổ não vì cầu miếng ăn tạo các nghiệp ác, nguyện con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nương nhờ oai lực của Phật được đầy đủ các món ăn uống ngon lạ tùy ý đầy đủ, sau đó lại dùng Pháp vị khiến được an lạc. Lại nguyện cho con và các hữu tình thân không y phục, bị các muỗi mòng nóng lạnh cắn đốt bức não, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, mong nhờ oai lực của Phật tùy ý mong muốn tức được đầy đủ các thứ y phục tốt đẹp, các thứ báu trang nghiêm, hoa hương kỹ nhạc, giàu có không thiếu, không còn bị khổ não bức bách, lại được đầy đủ các giới của bậc Thánh, mau xa lìa phiền não, mau được an trụ nơi các giải thoát, vui sướng, cho đến khi mạng chung tức được vãng sanh nơi quốc độ của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa và các thứ giải thoát. Sau đó nơi Đạo sư Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang vương và 10 phương Như Lai được nghe Diệu Pháp, thừa sự cung kính cúng dường mong Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được dạo đi khắp 10 phương cõi Phật không ngăn ngại.

         - Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Phật ( 7 lần ).

         Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và chư Thánh chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, chân chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai thần Đức Bổn Sư của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni vì các hữu tình đời sau bị các nghiệp chướng ràng buộc, các thứ bệnh khổ bức bách, bị các lo âu buồn rầu quấy nhiễu, nghèo cùng đói khổ xâm hại, vì muốn trời người được lợi ích an lạc, nhiếp thọ đầy đủ các việc nghĩa lợi. Bảy Phật Như Lai dùng phương tiện thiện xảo rộng lớn hoan hỷ bảo Ngài Mạn Thù Thất Lợi: “Nếu có người muốn xa lìa các phiền não, muốn cúng dường kinh Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, ngày đêm sáu thời suy nghĩ nghĩa lý. Trước tiên nên tạo 7 hình tượng Phật ở nơi sạch sẽ thanh tịnh, dùng các món hương hoa, treo các phướng lọng cùng các món ăn uống ngon ngọt tốt đẹp mà cúng dường. Trong 7 ngày thanh tịnh trì 8 phần trai giới, ở nơi tịnh thất phát đại thệ rằng: "Xin nguyện được sanh nơi quốc độ của Đức Phật kia, ở nơi các hữu tình phải khởi tâm từ bi làm các việc lợi ích an lạc, tức nói chú rằng:

         - Đát điệt tha: cử nhi cử nhi duệ miệt ni nhi hô ma đế ma đế tát phạ đà đát tha nga đa tam ma điệt đế sắc trí đế, a đế ma đế bà lệ bát bà thuật đà ni tát lị phạ bát na na thiết da, ma ma nhạ đế nhạ đa đế miệt minh miệt củ miệt bồ đà khư xá bà rị thuật đà ni đà miệt ni dà nhi, mật rô mật rô thất khư rị tát rị phạ a dà ra nhi rị đổ ni bà ra ni bồ đế tô bồ đế bồ đà a để sắc đề đế nõa ra càn đổ nhi tát lị phạ đế phạ, tam miệu a tam miệu tát ma na a lan đổ tát lị phạ bồ đà, bồ đề tát đỏa, thuyết nhi thuyết nhi bát ra thiết mạn đô nhi, tát lị phạ duệ để bát xá bà biệt đà da, bộ ô rị ni, bộ ra da nhi, tát lị phạ a thiết da tì lưu ly da bát ra đế bà tích tát rị phạ bát bà khất xoa dương già rị xoa ha.

         Nếu có kẻ trai lành, người gái tín dùng Lưu ly Bảo Quang Đà La Ni chí tâm tụng trì mãn một ngàn tám biến, Đức Như Lai kia cùng các Bồ Tát đều lại hộ niệm, Bồ Tát Chấp Kim Cang, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương … cũng lại ủng hộ, người này dầu có phạm 5 tội Vô Gián, tất cả các nghiệp chướng đều tiêu trừ, không bệnh tật, được sống lâu không bị hoạch tử, bệnh tật, trộm cướp, giặc giã lại làm hại, chiến đấu, kiện cáo, hiềm khích, đói khát mau tiêu trừ, tất cả các thứ khủng bố đều khởi lòng từ, chỗ có các điều cầu nguyện đều được xứng ý. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình vì làm các việc lợi ích, y theo nghi quỹ tạo lập Đàn tràng tập hội Bảy Đức Như Lai và chư Thánh chúng cúng dường phát nguyện tụng Đà La Ni, làm sao nhiếp thọ được như Kinh đã nói, nhiếp thọ tất cả công đức thiện lợi, nguyện con và tất cả hữu tình ở trong đời này được đầy đủ như ý, xin nguyện từ bi thương xót nạp thọ, lời chân thật của Như Lai là không có sai khác. Nguyện tất cả lời nguyện của con đều được thành tựu. Nguyện hộ nhiếp thọ! Nguyện hộ nhiếp thọ!

Chiếu trừ vô minh đèn tối thắng

Diệt tam bệnh khổ thuốc thang hay

Pháp màu vi diệu là hơn cả

Con xin đảnh lễ và cúng dường

         Lực chân thật nhiếp thọ của Pháp bảo tối thượng, con nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn được thọ trì, nguyện xin nạp thọ, nguyện xin nạp thọ. Đại Thánh Bồ Tát Ma Ha Tát Mạn Thù Sư Lợi tâm lìa các cấu không một tỳ vết, đầy đủ vô lượng các thứ công đức, thân đầy đủ các thứ trang nghiêm sáng sủa thanh tịnh, hay tịnh trừ các nẻo ác thú, tất cả trời, người, A Tu La, các chúng Tiên thảy đều đảnh lễ nơi tòa sen của Ngài, con cũng như vậy, xin được cung kính đảnh lễ quy y

         - Nam mô quy y cúng dường Đại Thánh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát ( 7 lần ).

         Lại thân cúng dường. Bạc Già Phạm, Mạn Thù Thất Lợi vì thế giới các loại hữu tình bị nghiệp chướng ngăn che, các loại bệnh tật bức não, bị các thứ buồn lo nhiễu hại, các thứ tà kiến ràng buộc khiến cho lui sụt các địa vị, vì thương xót tất cả các chúng sanh đó, khiến người được nghe danh hiệu của Đức Phật kia, nơi đạo Bồ đề quyết định không thoái chuyển, tất cả tội nghiệp, tất cả chướng nạn đều tiêu trừ, khiến các loài ma không còn quấy phá, các ác khổ não thảy đều không còn, các điều cầu nguyện đều được đầu đủ tùy tâm xứng ý. Do đó, Đạo sư Phật Thích Ca Mâu Ni nói danh hiệu của Bảy Phật Như Lai cùng các đại nguyện thù thắng vi diệu, nay nên ở nơi trước chúng hội mà thưa thỉnh rằng: “ Bạch Thế Tôn! Con ở nơi đời Mạt Pháp sau này, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, hoặc vì người khác mà giải nói, hoặc tự chép hoặc bảo người chép cung kính tôn trọng, lại dùng các thứ hương hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, vòng xuyến, phướng lọng cùng các thứ kỹ nhạc mà cúng dường, khiến các thiện nam tín nữ được nghe danh hiệu của Bảy Vị Phật cho đến trong khi ngủ cũng dùng danh hiệu của Phật nói cho họ biết, lại dùng các lụa ngũ sắc, chỉ ngũ sắc treo và làm đãy đựng Kinh này an để nơi tòa cao, bấy giờ có bốn Đại Thiên Vương và các quyến thuộc và trăm ngàn chư Thiên đều lại chỗ đó để cúng dường ủng hộ người đọc tụng Kinh này, nên biết nơi này không bị các nạn hoạch tử, cũng không bị các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí, dầu có bị đoạt cũng được hoàn lại thân tâm an lạc như trong Kinh nói. Lời của Đại Thánh là chân thật không thay đổi, không quên lời thệ nguyện, xin nguyện thọ lãnh sự cúng dường nơi đây. Lại nguyện ở trước Như Lai trong chúng hội, cần thỉnh cảnh giác các vị từ xưa đã phát nguyện lớn khiến cho con đây đủ các cách thức nghi quỹ đạo tràng. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hiện tiền được đầy đủ các công đức nghĩa lợi như trong Kinh đã nói. Nguyện xin nạp thọ ! Nguyện xin nạp thọ !

         - Nam mô cúng dường Cứu Thoát Bồ Tát Ma Ha Tát (7 lần)

         Lại thân cúng dường. Đại Thánh Bồ Tát Cứu Thoát vì đời ác thế, các hữu tình bị các nhân khổ phiền não, muốn lợi ích các chúng sinh đó, ở trước Thế Tôn nơi trong đại chúng mà bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Đời sau này lúc Tượng Pháp chuyển, nếu chúng sanh bị các bệnh tật làm khổ não, thân hình gầy ốm ăn uống không được, miệng đắng cổ khô, mắt thấy đen tối, tướng chết thiện ra, cha mẹ, anh em, vợ con quyến thuộc bè bạn vây quanh than khóc, thân nằm tại chỗ đã thấy Sứ giả của vua Diêm Ma đem thần thức đến trước mặt Vua. Khi đó các vị thần Câu Sanh tùy theo các việc ác thiện mà người đó làm thảy đều ghi rõ đem dâng lên vua. Vua Diêm Ma tức y theo đó mà xử tội hành phạt. Bấy giờ nếu các quyến thuộc … vì người bệnh kia quy y Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang và các Như Lai, dùng các món trang nghiêm như Pháp Cúng dường, thì thần thức kẻ kia hoặc trải qua 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày như vừa trải qua mộât giấc chiêm bao, hiểu biết các việc thiện báo và các quả báo, do tự chứng biết nghiệp ác là không sai, nên cho đến lúc chết cũng không dám làm ác nữa. Đại Đức A Nan, người làm cúng dường nếu vì bệnh nhân bị các tai ách muốn được giải thoát nên vì kẻ kia 7 ngày 7 đêm thọ 8 trai giới, dùng các món ăn uống và các vật cần dùng cúng dường Phật, Pháp, Tăng, ngày đêm sáu thời cung kính lễ bái hành đạo. Lễ bái bảy Đức Phật Như Lai, tụng kinh này 49 biến, đốt 49 ngọn đèn, tạo 7 tượng Như Lai, trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn lớn bằng như bánh xe, đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng để tắt, làm phướng đủ màu 49 cái, mỗi cái dài 49 tấc, phóng sanh 49 loại. Đại Đức A Nan! Đây là nghi thức cúng dường 7 Đức Như Lai. Nếu Sát Đế Lợi Quán Đảnh Vương tử có các tai nạn khởi lên như là: nạn tật dịch, nước khác xâm lăng, trong nước có phản nghịch, tinh tú biến quái, mặt trời mặt trăng mưa gió trái mùa, các vị Sát Đế Lợi Quán Đảnh Vương kia bấy giờ đối với tất cả hữu tình khởi lòng đại bi mở thả tù ngục, phóng các sanh mạng rồi y theo Pháp Cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang và các Phật Như Lai, do căn lành này và nhờ oai thần của Như Lai gia hộ khiến trong nước tức được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, chúng sanh trong nước không bệnh, an lạc, không có các bạo ác Dạ Xoa Quỷ Thần làm náo loạn, tất cả ác tướng đều ẩn mất, các Sát Đế Lợi và Quán Đảnh Vương kia được sống lâu không bệnh tật, được tự tại, cũng như trong kinh đã nói, các ý chỉ của Đại Thánh là chân thật không có sai khác, không bỏ lời thệ, cúi xin nạp thọ tất cả món cúng dường ở trong Đàn này. Lại nguyện ở trong hội của Như Lai, ân cần cầu thỉnh các Ngài không bỏ lời thệ làm cho con được đầy đủ nghi quỹ đạo tràng. Lại nguyện con và các hữu tình được tất cả công đức thiện lợi y như trong kinh đã nói. Xin nguyện nạp thọ ! Xin nguyện nạp thọ !

         - Nam mô quy y cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát  Kim Cang Thủ

         - Nam mô quy y cúng dường Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn, Ưu Bà tắc cùng chư Hộ Pháp nhất thiết Thánh chúng ( 7 lần )

         Lại thân cúng dường. Bồ Tát Ma Ha Tát Kim Cang Thủ, Thiên Vương Đại Phạm, Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn, chư Ưu Bà Tắc cùng nhất thiết Hộ Pháp Thánh chúng. Xưa đã từng ở trong hội dùng Thiên Thật Ngữ mà bạch Phật rằng: “ Chúng con đã được nghe công đức thù thắng của 7 vị Phật, lại thấy chư Phật được thân cận cúng dường Thế Tôn. Nếu ở nơi nào có kinh điển này cùng danh hiệu của 7 Đức Phật và Pháp Đà La Ni lưu thông, cúng dường cho đến biên chép, chúng con nương nhờ oai lực của Phật tức đến nơi kia ủng hộ, Quốc vương, Đại thần, thành, ấp, tụ lạc, thiện nam tín nữ … không có các khổ và các bệnh tật làm não hại. Chúng con muốn báo ân đức của Phật, muốn cho tất cả không bị hoạch tử, nơi đấu tranh kiện tụng đều bị tiêu diệt. Tất cả nguyện cầu đều được đầy đủ, thường được an vui, tiền tài đồ ăn uống giàu có đầy đủ, tất cả mọi thời đều được ủng hộ. Bạch Thế Tôn ! Nay chúng con ở nơi trước Phật lập thề nguyện: "Nếu có Thiện nam Tín nữ nhớ nghĩ đến con và đọc chú này. Tức nói chú là:

         - Đát diệt tha: A cử ma cử đà ra cử ma ma cử cử lệ ha hô hê ma la ma la ma la ma la thô thô lệ thô lệ sa ha.

           ( TADYATHÀ : AKU  MAKU  TRAKU  MAMAKU  KURE  HA  HO  HE MARA  MARA  MARA  MARA  PUCURE  PURE SVÀHÀ )

         Nếu Thiện nam Tín nữ tụng danh hiệu của 7 Đức Phật và đọc chú này, chép viết cúng dường, hiện đời tức được sống lâu không bệnh tật, xa lìa các khổ não không đọa tam đồ, được bất thoái chuyển cho đến Bồ đề, tùy ý vãng sanh về các cõi Phật, được thấy Chư Phật, đắc Túc Mạng Trí, đủ Niệm, Định, Huệ ".

         Bấy giờ, Bồ Tát Ma Ha Tát Chấp Kim Cang đi đến nơi Bồ Tát mà bạch rằng: “Con cũng xin ủng hộ người thọ trì kinh trong đời vị lai, khiến không có các khổ não, mọi việc cầu xin đều được đầy đủ. Nay con xin nói Đà La Ni rằng:

         - Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà. Nam mô tát lị phạ, phạ nhựt ra đà ra nẩm, đát điệt tha: Úm phạ nhựt lị, phạ nhựt lị, ma ha phạ nhựt lị, phạ nhựt ra bà thiết đà rị ni, tam ma tam ma tam mạn đa, a bát ra đế ha đà phạ nhựt lị thiết ma thiết ma bát ra thiết mạn đô tát lị phạ tì da đà dà cử rô cử rô, tát lị phạ dà la ma ni tát ma da, ma nổ sắc ma ra bà dà phạn phạ nhựt ra bà ni, tát lị phạ a thương di bát lị bô ra di sa phạ ha.

          ( NAMO SAPTÀNÀM SAMYKSAMBUDDHA. NAMO SARVA VAJRADHÀRANÀM  TADYATHÀ : OM- VAJRI  VAJRI MAHÀ VAJRI VAJRA  PA’SE  DHÀRANI SAMA ASAMA SAMANTA APRATIHATA VAJRI ‘SÌMA ‘SÌMA PRA’SÌMANTU SARVA  VYADHÀYA KURU KURU SARVA  GRA  MANI MANUSMARA   BHAGAVAM  VAJRAPÀNI SARVA  A’SAM  ME  PARIPÙRNI SVÀHÀ ).

         Bạch Thế Tôn ! Nếu có người trì danh hiệu của 7 Đức Phật, nhớ niệm công đức bổn nguyện của Ngài. Tụng trì Thần chú lưu bố cho người, con sẽ khiến cho kẻ kia tất cả sở nguyện đều được đầy đủ không có thiếu thốn. Nếu muốn thấy con để hỏi việc thiện ác, cần nên chép kinh này tạo tượng của 7 Đức Phật và tụng Bồ tát Chấp Kim Cang, ở trong tượng để Xá Lợi Phật, trước tượng như trong kinh đã nói, dùng các hương hoa, tràng phan, bảo cái, các món  ăn uống ngon ngọt, các món kỹ nhạc cúng dường lễ bái đi nhiễu quanh tượng, đối với chúng sanh khởi tâm từ bi, thọ 8 trai giới, ngày 3 thời tắm rửa, 3 thời thay y phục. Từ ngày mùng Tám cho đến ngày Rằm mỗi tháng mỗi ngày chí tâm tụng 108 biến, con ở trong mộng tức hiện thân chỉ bảo rõ ràng, tất cả nguyện cầu đều được thành tựu đầy đủ như trong kinh đã nói. Diệu chỉ của Đại Thánh là chân thật không hư dối. Xin nhận nơi đầy sự cúng dường này, lại xin Từ bi ban cho con đầy đủ nghi quỹ đạo tràng. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hiện tiền đều được đầy đủ công đức nghĩa thiện lợi. Nguyện xin nạp thọ ! Nguyện xin nạp thọ! Lại nguyện Thất Phật Công Đức Bổn Nguyện Kinh cùng tất cả các kinh điển Pháp bảo trụ lâu ở đời rộng khắp 10 phương, được xương long hưng thịnh lợi lạc. Lại nguyện chúng con thọ trì Pháp môn và trong nước tất cả nhân dân, muôn sanh vật, tất cả các tật bệnh, ách nạn, sấm sét, mưa đá làm hại mùa màng, yêu tinh biến quái, các thứ ác tướng, các điềm không lành làm hại chúng sanh, các loài quỷ thần hung ác thường qua lại làm ra các nạn … đều do chúng con bị chiêu các nghiệp đời trước hoặc do nghiệp trong đời này hoặc do ông bà cha mẹ gây nên, nay xin cho chúng con ở trong đất nước được oai đức tự tại, quyến thuộc tư cụ sum vầy, tất cả các chướng ngại ở nơi quỷ thần đều dùng phương tiện điều phục, xả bỏ tâm oán ghét, khởi lòng thương xót lẫn nhau, tất cảcác việc xấu ác đều ẩn mất. Từ nay trở đi, tất cả các ác quỷ thần không được khởi ác tâm, không gây chướng ngại. Tùy theo các loại ở nơi trước Phật đều phát đại nguyện, an trú nơi lời thệ, an ở trong Tam Muội, thường làm việc lành như vậy trước mặt. Cúi xin nạp thọ ! Cúi xin nạp thọ !

         Cát Tường Oai Đức Ưu Bà Tắc 12 Đại tướng Dược Xoa:

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Cung Tỳ La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Phạt Chiết La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Mê Xí La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng An Để La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Át Nễ La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng San Để La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Nhân Đà La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Ba Di La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Ma Hổ La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Chân Đà La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Chiêu Đổ La Dạ Xoa.

   - Nam mô quy y cúng dường Đại Tướng Tỳ Yết La Dạ Xoa.

         Lại thân cúng dường. Cát Tường Oai Đức Ưu Bà Tắc 12 Dạ Xoa chúng. Mỗi vị Đại Tướng đều có 7 ức Dạ Xoa làm quyến thuộc. Xin thương xót con ở nơi đại hội nói lời chân thật và phát nguyện trước Phật : “Bạch Thế Tôn ! Chúng con nương vào oai lực của Phật, được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn sợ sệt nơi các đường ác, chúng con cùng nhau đều đồng một lòng cho đến suốt đời xin quy y Phật, Pháp, Tăng, thề không bỏ một hữu tình nào, thường làm việc lợi ích an lạc, bất cứ chỗ nào hoặc thành ấp tụ lạc nơi rừng cây vắng vẻ, nếu có ai đọc tụng lưu bố kinh này, hoặc thọ trì danh hiệu của 7 vị Phật cung kính cúng dường, chúng con và quyến thuộc ủng hộ người đó thoát khỏi các nạn, mọi việc mong cầu đều như ý muốn ".

         Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị Đại Tướng Dạ Xoa rằng: "Lành thay! Lành thay! Các Đại Tướng Dạ Xoa của các ông muốn đáp đền ân đức của 7 Phật Như Lai mà làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình ".

         " Bạch Thế Tôn ! Chúng con bây giờ xin dẫn các thiện chúng lại thọ cúng dường, rủ lòng từ bi thọ lãnh cúng dường đầy đủ tất cả nghi quỹ đạo tràng của con. Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình hiện tiền được đầy đủ công đức thiện lợi như kinh đã nói. Xin nguyện nạp thọ ! Xin nguyện nạp thọ ! Lại nguyện Thất Phật bổn Nguyện Công Đức Kinh và các kinh điển Pháp bảo trụ lâu nơi đời, lưu bố 10 phương, làm đại lợi ích cho tất cả nhân dân, tất cả hữu tình. Lại nguyện chúng con và tất cả hữu tình tất cả bệnh khổ tai ách hiểm, nạn sấm sét, mưa đá làm hại mùa màng, yêu tinh quỷ quái, tất cả điều xấu ác làm não loạn chúng sanh như vậy. Chúng con do nghiệp đời trước tạo ra hay do đời này thành kết quả hoặc ông bà tổ tiên cha mẹ gây ra, xin cho chúng con ở trong đất nước có oai đức tự tại, quyến thuộc tư cụ đầy đủ. Tất cả quỷ thần làm chướng ngại đều theo các loại làm các phương tiện tự điều phục, xả bỏ tâm ganh ghét giận dữ, khởi lòng từ thương xót lẫn nhau, tất cả mọi sự xấu ác đều ẩn mất, khiến cho các quỷ thần không có sanh lòng ác làm chướng ngại, các loài đều ở nơi trước Phật thọ nguyện an trụ trong lời thề và trong Tam Ma Địa, thường làm các vệc lành, như vậy Cúi xin nạp thọ ! Cúi xin nạp thọ ! Như vậy mỗi mỗi cúng dường phát nguyện xong. Lại khi tụng Đà La Ni, trước tắm rửa sạch sẽ, trước Chư Phật Thánh cúng dường cầu đảo rằng: “ Y theo Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Nghi Quỹ, tạo lập đạo tràng cúng dường hương hoa, phụng thỉnh BaÏc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 7 vị Phật, Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chúng Thánh xưng niệm danh hiệu cúng dường lễ bái cũng như bổn nguyện, phát đại thệ nguyện, đối trước chư Thánh sám hối tội chướng, tùy hỷ các Thiện căn, thỉnh Chuyển Pháp Luân, thỉnh tại thế gian, các thiện căn lực lại nhờ công đức nhiếp thọ vi diệu thượng nguyện lực. Lại nguyện Đại Thánh Hoàng đế từ vô thủy trở lại, tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ, không có tật bệnh, sống lâu. Thế xuất thế gian tất cả mọi việc đều được sung túc đầy đủ, tất cả phước trí hiện tiền, mau chứng Pháp Vương, làm chủ Tam giới, Ứng chánh Đẳng Giác, Kim Cang Bảo vị, trăm quan thứ dân không có trong ngoài các nạn, an vui giàu có, cuối cùng nguyện chứng Vô Thượng Bồ Đề. Lại nguyện trong nước tất cả nhân dân và tất cả chúng sanh, tất cả tật bệnh tai nạn, lúa thóc được mùa, trộm cướp vắng bóng, tất cả việc không lành đều bị tiêu diệt, mưa gió thuận thời, dân cư giàu có, tất cả nhân dân và các chúng sanh thọ hưởng vui sướng khoái lạc. Đời sau nguyện sanh Cực Lạc thế giới, được thấy Thế Tôn, được nghe Diệu Pháp, mau được đầy đủ hai món Phước Trí, chứng được Vô Thượng Bồ Đề Phật quả. Lại nguyện Pháp bảo lưu truyền lâu dài ở đời, rộng làm lợi ích hữu tình.

         Thứ lại làm Pháp phụng tống: Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 7 Phật, Như Lai Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát Thánh chúng, chúng con vì các hữu tình làm việc lợi ích nhưng vì chúng con ở trong đời ác thế trong tâm tạp nhiễm không được thanh tịnh, không biết xả bỏ Thân, Ngữ, Ý nghiệp khởi các phiền não, các món cúng dường không được đầy đủ, có sự xúc phạm khiếm khuyết không như nghi quỹ, có nhiều sai lầm. Xin nguyện Thánh chúng không bỏ, Từ bi thương xót mẫn nạp cho chúng con. Lại cho chúng con làm các việc lành không bị chướng ngại. Cúi xin nạp thọ ! Cúi xin nạp thọ !

               Nay làm lợi ích hữu tình xong

                Các việc cầu mong đều thành tựu

    Đưa tiễn Thế Tôn về Bổn vị

    Xin nguyện từ bi giáng Đạo tràng

         Xin nguyện Thế Tôn đầy đủ Từ bi thương xót chúng con làm tất cả các việc lợi ích xong. Thỉnh chư Thánh chúng dùng Đại Thần thông trở về Bổn độ.

 

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT

BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

PHÁP NGHI QUỸ NIỆM TỤNG CÚNG DƯỜNG

 

Mật Tạng Bộ 2 No 926  ( Tr.41 - Tr.48 )

 

Tam Tạng Sa Môn Sa La Ba phụng chiếu dịch Phạn ra Hán

          Việt Dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

 

Nay con làm sạch chỗ đất này

Không có gạch ngói, các uế tạp

Bằng phẳng thù thắng không gì hơn

Nguyện được thành tựu cõi Lưu ly

Đầy đủ trang nghiêm như Cực Lạc

Các báu xen lẫn nhau tốt đẹp

Cây báu, ao báu đều đầy đủ

Phát ra Pháp âm thật vi diệu

Khiến người nghe được phát căn lành

Đầy đủ các báu thành tựu tốt

Có đủ vô lượng đại quang minh

Cầu Phật, Bồ Tát đều an trụ

Không qua, không lại thần thường trụ

Đầy đủ vô lượng các đại nguyện

Như hào quang sáng phát sanh ra

Vì cứu thế gian giáng đạo tràng

Rộng rãi trong sạch tòa báu đẹp

Xa lìa tất cả chướng ngại thân

Tánh thường an trú nơi bình đẳng

Xin thỉnh nạp thọ tòa an ổn

Thanh tịnh pháp giới thánh bất động

Từ bi thương xót các hữu tình

Đầy đủ diệu giác các hạnh lành

Ba đời Chư Phật xin giáng lâm

Vì lợi hữu tình bị các Khổ

Cúi xin đi đến cõi Ta Bà

Không bị Tam hữu làm nhơ uế

Xin nguyện an trụ tòa Liên hoa

Đạo sư đã thọ tòa sen báu

Lại xin cầu thỉnh chư Bồ Tát

Ba nghiệp thanh tịnh xin nạp thọ

Cầu xin gia bị cho chúng con

Ở trong ánh sáng đại an lạc

Thương xót chúng con hạng phàm phu

Xin rải mây từ khắp mười phương

Mưa lớn xối tuôn các loại báu

Phương Đông thế giới tên Vô Thắng

Thiện Danh Xưng Phật vô lượng chúng

Xa lìa phiền não, đủ các nguyện

Vì cứu thí chủ … giáng đạo tràng

Phương Đông thế giới cõi Trang nghiêm

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm vô lượng chúng

Diệt trừ tán loạn được an tịnh

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Phương Đông thế giới cõi Bảo Tích

Kim Sắc Bảo Quang vô lượng chúng

Sống lâu, khi chết được thọ ký

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Phương Đông thế giới cõi Vô Ưu

Vô Ưu Tối Thắng vô lượng chúng

Không có khổ não trừ nghiệp chướng

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Phương Đông thế giới cõi Pháp Tràng

Pháp Hải Lôi Âm vô lượng chúng

Tiêu trừ Tà kiến các chướng nạn

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Phương Đông Thiện Trụ Bảo Hải cõi

Pháp Hải Thắng Huệ vô lượng chúng

Đầy đủ tịnh độ tam ma địa

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Phương Đông thế giới Tịnh Lưu Ly

Dược Sư Nhật Nguyệt biến chiếu chúng

Đầy đủ các tướng vì hàng Ma

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Vô thượng Mâu Ni Phật Thích Ca

Đầy đủ công đức các oai lực

Không bỏ các nguyện thương chúng sanh

Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

Đoạn trừ tất cả các Hoặc nghiệp

Ngữ nghiệp tự tại, đốt đuốc Pháp

Đầy đủ công đức như trong kinh

Cúi xin các Thánh giáng Đạo Tràng

Khiến kẻ quy y lìa các Khổ

Thành tựu vô thượng nguyện Mâu Ni

Tịnh trừ hết thảy mọi khổ não

Vì lợichúng con giáng đạo tràng

Tiêu trừ dục lạc được tự tại

Phạm Thiên Đế Thích chư Hộ Pháp

Ưu Bà Tắc cùng các Thánh chúng

Vì lợi hữu tình giáng đạo tràng

Bí mật tự tại tâm sanh tử

Điều phục thương yêu tướng thiện ác

Bảy Phật đầy đủ các Diệu nguyện

Đủ đại thần lực giáng đạo tràng

Đủ đại oai thần và công đức

Làm Chủ Bộ xa lìa sợ sệt

Cung Tì La cùng các Thánh chúng

Vì lợi hữu tình nguyện giáng lâm

Không rời bổn nguyện cứu chúng sanh

Tám Đức Như Lai đủ Từ bi

Con nay thành tín tạo Đàn pháp

Chí thành cung thỉnh giáng Đạo tràng

Hết thảy Thiện Thệ Bạc Già Phạm

Rủ lòng từ bi thương xót cho

Chúng con đầy đủ phần công đức

Chí thành cung thỉnh ngồi tòa báu

Thế Tôn oai đức sức thần thông

Mẫn niệm chúng con với hữu tình

Thế Tôn đại bi xin giáng lâm

Chí thành cung thỉnh ngồi tòa báu

Cung kính dâng lên các cúng dường

Xin nguyện các Ngài đến Đạo tràng

Nạp thọ Ứ Già các món cúng

Cho con đủ đầy các đại nguyện

Như Đức Như Lai lúc giáng lâm

Tất cả Chư Thiên đến tắm rửa

Con nay dùng chút nước trong lành

Cũng như Chư Thiên xin tắm rửa

Chơn trí tự tánh vốn thanh tịnh

Không có các Chấp cùng phiền não

Trừ các chúng sanh các món chấp

Xin rửa chân tay chư Thánh chúng

Phiền não làm khổ các hữu tình

Nay dùng Pháp thủy khiến đầy đủ

Rửa sạch tạp uế của chúng con

Bình nước dâng lên xin nạp thọ

Sư tử, ngựa, voi cùng các loại

Kim Cang Ma Ni Nhật nguyệt luân

Không sạch không dơ tòa Liên hoa

Ở nơi vô trụ xin an trụ

Các Pháp tự tánh vốn thanh tịnh

Không có các tướng làm đắm nhiễm

Tùy thuận thế gian mà cung kính

Xin thỉnh an trú tòa Liên hoa

Không vào Niết Bàn vì Đại bi

Không lìa phiền não, không nhiễm trước

Tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh

Xin thỉnh an trụ tòa Liên hoa

Phiền não, độc hại các hữu tình

Pháp thủy Cam lồ hay diệt sạch

Đầy đủ vi diệu các thượng nguyện

Chúng con đê đầu lễ Thế Tôn

Vì các não phiền luôn bức bách

Thương xót chúng sinh khởi lòng từ

Vì trừ phiền não phát nguyện rộng

Con nay đảnh lễ bảy Thế Tôn

Đầy đủ tất cả mọi công đức

Tướng tốt trang nghiêm, thân đẹp đẽ

Trời người cúng dường thân Kim sắc

Đảnh lễ Như Lai Thiên trung Thiên

Pháp giới thanh tịnh tánh trạm nhiêm

Khắp cả mười phương thân biến hóa

Ma Ni Bảo Vương các Như Lai

Con xin cúng dường, xưng tán lễ

Tam Bảo công đức không gì hơn

Lễ, tin đầy đủ phước không lượng

Tất cả Bồ Tát cứu thế gian

Tam Bảo Ứng Cúng con đảnh lễ

Thế Tôn Đại bi diệu trang nghiêm

Chánh biến tri tôn các Đạo sư

Như biển lớn kia ban Phước huệ

Con xin đảnh lễ các Như Lai

Tự tánh vốn tịnh lìa các dục

Hay khiến xa lìa các ác thú

Thậm thâm vi diệu chỉ một lý

Con xin đảnh lễ Pháp Thanh tịnh

Chứng Đạo rốt ráo được giải thoát

Giữ gìn luật nghi đáng tôn thờ

Tất cả Phước điền được phát sanh

Con xin đảnh lễ Chúng Trung Tôn

( Tất cả đầy đủ như trong kệ tán thán Tam Bảo )

Thân Phật đầy đủ các nghiêm sức

Tướng Đại tướng thật trang nghiêm

Vì trừ cấu nhiễm đủ các nguyện

Nay xin tạo lập Mạn Đà La

Tất cả nhân duyên do tự tánh

Chỗ có tất cả Ứ Già thủy

Xin đem hiến dâng Phật Thánh chúng

Mẫn niệm hữu tình xin nạp thọ

Tất cả nhân duyên tự tánh sanh

Tất cả các loại hoa trời đẹp

Nguyện xin cúng dường Phật Thánh chúng

Thương xót hữu tình xin nạp thọ

Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh

Các thứ hương trời thơm bát ngát

Xin dâng Thiện Thệ cùng chúng hội

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh

Tất cả đèn trời xin dâng đốt

Cúng dường Thế Tôn chúng hải hội

Vì lợi hữu tình xin nhận lãnh

Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh

Ví như nước trời đầytrong sạch

Dâng hiến Thế Tôn và Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tất cả nhân duyên tự tánh sanh

Các món ăn uống ở cõi Trời

Thành kính cúng dường Phật Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tự tánh sanh ra bởi nhân duyên

Mọi thứ nhạc trời xin trổi hết

Cúng dường Chư Phật chúng Đạo tràng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tự tánh sanh ra các nhân duyên

Áo trời tốt đẹp trăm ngàn thứ

Cúng dường Chư Phật và Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Nguyện dâng đầy đủ các cúng dường

Ở trong thế gian có các thứ

Đều dâng lên Phật và Thánh chúng

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tất cả các thứ thuốc thang hay

Trừ diệt tất cả các bệnh tật

Phụng hiến Thế Tôn hải hội chúng

Vì lợi … xin nạp thọ

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng cúng Đại Bảo Luân (Bánh xe báu)

Đoạn trừ ba cõi, các Luân hồi

Chuyển diệu Pháp luân độ hàm thức

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng cúng báu Ma Ni

Đoạn trừ nghèo cùng các khốn khổ

Khiến được đầy đủ thứ cần dùng

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng hiến mỹ nữ báu

Diệt trừ hắc ám các vô minh

Nguyện xin đầy đủ Bát Nhã trí

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Nay con dâng hiến Bảo Tạng Thần

Trí huệ hiểu sâu ba thừa giáo

Rốt ráo công đức thảy đủ đầy

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Nay con dâng hiến ngựa báu tốt

Ra ngoài ba cõi đủ thần thông

Tới tận vô cùng các cõi Phật

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Con xin dâng hiến voi báu đây

Nguyện theo Đại thừa trừ ác kiến

Mau đến giải thoát đầy đủ huệ

Bảy Phật Như Lai và chúng hội

Nay con xin hiến bảo Tướng quân

Điều phục tất cả mọi phiền não

Hiển thông hết thảy các lý màu

Con xưa vốn tạo các nghiệp ác

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý mà sinh ra

Tất cả con nay xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa Hữu học và Vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu chứng Bồ Đề

Tất cả con đều xin khuyến thỉnh

Chuyển bánh xe báu độ hàm linh

Chư Phật muốn hiện nhập Niết Bàn

Con đều ân cần xin khuyến thỉnh

Các Ngài ở mãi tận muôn đời

Để làm lợi ích loài chúng sanh

Các phước lễ bái cùng cúng dường

Thỉnh Phật ở đời chuyển xe Pháp

Tùy hỷ, sám hối các căn lành

Hồi hướng chúnh sanh và Phật đạo

Như  kinh đã nói các công đức

Vì lợi thí chủ và chúng sanh

Nguyện tám Như Lai các Thánh chúng

Nạp thọ khiến mau đầy đủ nguyện

Tướng tốt đầy dủ như hoa nở

Trang nghiêm các thứ để nghiêm thân

Thấy nghe, nhớ niệm được bình an

Thiện danh xưng Phật con đảnh lễ

Thân thể trang nghiêm tướng Đại nhơn

Đủ Đại từ bi tâm ít có

Viên âm cùng khắp cả mười phương

Cúng dường Thiện Danh Xưng Vương Phật

Con xin dùng nước công đức sạch

Như nước sông Hằng không hết được

Cúng dường Thiện Danh Xưng Vương Phật

Xin nguyện Từ bi nạp thọ cho

Ba đầu ma nạn đà la la hoa

Ưu Bát La đủ hương thơm đẹp

Cúng dường Như Lai Thiện Danh Xưng

Xin nguyện Từ bi thường nạp thọ

Hương thơm ý đẹp hương cây tốt

Hương ở cõi trời bát ngát thơm

Cúng dường Đức Phật Thiện Danh Xưng

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

Tốt đẹp quang minh đủ cát tường

Đèn sáng hay trừ chư hắc ám

Cúng dường Đức Phật Thiện Danh Xưng

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

Uất Kim, Đàn Hương trộn lẫn nhau

Các thứ hương xoa cùng với nước

Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

Các thứ phẩm vật đẹp ý người

Mỹ vị trân tu các món ăn

Dâng cúng Thiện Danh Xưng Vương Phật

Xin nguyện Từ bi thường nạp thọ

Trên đời các thứ kỹ nhạc hay

Các thứ âm thanh vi diệu tốt

Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai

Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

Bao nhiêu tất cả loại thuốc thang

Hay trừ tất cả các bệnh khổ

Con xin dâng hiến Thiện Danh Xưng

Vì lợi … xin nạp thọ

Tất cả mọi thứ các cúng dường

Trong thế gian này không có thiếu

Nguyện hiến Thế Tôn hải hội chúng

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Tất cả mọi thứ các cúng dường

Trong thế gian này không có thiếu

Nguyện hiến Thế Tôn hải hội chúng

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

Mười phương nơi có thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu được Bồ Đề

Hết thảy con đều xin khuyến thỉnh

Cầu chuyển vô thượng Diệu Pháp luân

Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn

Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh

Xin trụ ở mãi tận muôn đời

Làm lợi tất cả loài chúng sanh

Cúng dường, lễ, tán các phước báu

Thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối, các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Đạo sư thường làm chỗ dựa nương

Nhiêu ích tất cả các hữu tình

Ban cho tất cả đều an lạc

Nay xin an ẩn được cát tường

Bảo Nguyệt Liên hoa các trang nghiêm

Biến khắp cả nơi tất cả Pháp

Thân cao lớn như là biển cả

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm đảnh lễ Ngài

Thân trong sạch giống bảo Ma Ni

Như ánh trăng kia trừ các Khổ

Như hoa sen nọ chẳng nhiễm ô

Cúng dường thân trang nghiêm tối diệu

Nay xin dâng hiến nước sạch trong

Không bẩn không dơ nước Ứ Già

Dâng hiến Phật Quang Âm Vương Đức

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tất cả các loại hoa tốt đẹp

Sanh ra nơi nước xin dâng cúng

Trước Phật Như Lai Quang Âm Vương

Dâng cúng, cúi xin Ngài nạp thọ

Hay trừ tất cả mọi vô minh

Như mặt trời, trăng chiếu khắp chỗ

Đèn sáng cúng dường Quang Âm Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Hay trừ phạm giới các tạp nhiễm

Có các hương hoa sạch sẽ thơm

Dâng hiến cúng dường Phật Quang Âm

Lợi ích hữu tình xin nạp thọ

Mười phương khắp cả thế giới đây

Các thứ uống ăn ở cõi Trời

Dâng hiến Quang Âm Như Lai Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tiếng của Ma Ni chuông báu vang

Các thứ kỹ nhạc thảy đều dâng

Cung kính cúng dường Quang Âm Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tất cả đầy đủ thứ thuốc thang

Hay trừ hết thảy các bệnh khổ

Phụng hiến Quang Âm Như Lai Vương

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Như vậy tất cả mọi cúng dường

Ở trong thế gian đầy đủ cả

Dâng hiến cúng dường Phật Quang Âm

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai cùng Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

Mười phương chỗ có Thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu được Bồ Đề

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp không gì hơn

Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn

Con thảy ân cần xin khuyến thỉnh

Cầu Ngài trụ mãi ở nơi đời

Lợi ích tất cả loài hàm linh

Tất cả cúng dường, lễ tán phước

Thỉnh Phật trụ đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Thế Tôn cứu độ đại Từ bi

Thương xót tất cả mọi hữu tình

Như con trông chờ nơi cha mẹ

Nguyện được cát tường an ẩn luôn

Thân như vàng Diêm Phù sáng chói

Rực rỡ còn hơn ngàn mặt trời

Cũng như vô cấu tràng quang minh

Kim Sắc Bảo Quang con kính lễ

Trong sạch thân như Diêm Phù kim

Tướng tốt trang nghiêm không cấu nhiễm

Kim Sắc Bảo Quang thật thanh tịnh

Cúng dường Đạo sư diệu sắc thân

Trong sạch không dơ ý vui vẻ

Các nước công đức ở cõi trời

Dâng hiến Kim Sắc Quang Như Lai

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Như vậy các thứ đèn, hương, hoa

Các món hương xoa, các món ăn

Các món kỹ nhạc, món cần dùng

Cúng dường Như Lai Kim Sắc Quang

Tất cả đầy đủ các thuốc thang

Hay trừ tất cả các bệnh khổ

Cúng dường Như Lai Kim Sắc Quang

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Như vậy đầy đủ các cúng dường

Và ở thế gian tất cả thứ

Dâng cúng Như Lai Kim Sắc Quang

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đầu do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Hết thảy nay con xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả thế gian đăng

Đầu tiên chứng đắc đạo Bồ Đề

Con nguyện thảy đều xin khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp lợi quần sanh

Chư Phật khi muốn vào Niết Bàn

Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh

Trụ thế lâu dài muôn kiếp tuổi

Lợi ích tất cả các chúng sanh

Các phước lễ tán và cúng dường

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Sanh tử biển kia chìm đắm mãi

Vì chúng hữu tình làm dựa nương

Tạo ra Phật quốc cùng quyến thuộc

Khiến cho yên ổn được cát tường

Cứu cánh Niết Bàn đắc an lạc

Hay trừ chúng sanh các khổ nhơn

Cứu hộ sáu đường Cát Tường Vương

Vô Ưu Tối Thắng con kính lễ

Độ cho ba cõi đến bờ kia

Cứu cánh Niết Bàn vui an lạc

An trụ Pháp giới tối diệu thân

Cúng dường vượt ra được ba cõi

Thiện Thệ Vô Ưu cõi Tối Thắng

Ba đầu ma hoa Mạn Đà La

Ưu Bát La hoa hương tỏa ngát

Cùng các thứ hàng hoa xinh đẹp

Các thứ hương xông rất đẹp lòng

Như vậy đủ đầy hương vân hải

Các món ăn uống sạch thơm ngon

Cõi trời, cõi người cao quý nhất

Trang nghiêm các thứ hoa sen vàng

Đèn sáng Ma Ni chiếu đạo tràng

Khắp đất xoa hương thơm sực nức

Hoa rải cúng dường khắp mọi nơi

Các báu treo quanh nơi Bảo điện

Dùng các âm thanh ca xưng tán

Bảo châu anh lạc chiếu xung quanh

Đầy đủ trang nghiêm nhiều món báu

Tất cả biến đầy khắp hư không

Cúng dường Vô Ưu Cát Tường Phật

Tán cái các báu làm nên lọng

Che khắp mọi nơi, anh lạc võng

Trùm khắp mọi nơi thật đáng mừng

Cúng dường Vô Ưu Cát Tường Phật

Chỗ có tất cả các diệu dược

Hay trừ tất cả bệnh khổ đau

Dâng hiến Vô Ưu Cát Tường Vương

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Như vậy đủ đầy các cúng cụ

Ở nơi thế gian các cúng dường

Dâng hiến Vô Ưu Cát Tường Vương

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Nay con thảy đều xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai các Bồ Tát

Có các công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Hết thảy con đều xin khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp không gì hơn

Chư Phật nào muốn hiện Niết Bàn

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Trụ ở đời lâu lợi hữu tình

Mãi mãi sống lâu muôn kiếp tuổi

Các phước cúng dường lễ tán trên

Thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Hiện tiền chứng được Tịnh Pháp thân

Trong sạch không sai, không điên đảo

Do lời trong sạch khiến trong sạch

Xin nguyện Cát tường an ẩn luôn

Tiếng hải triều diệu âm sâu thẳm

Tiếng Pháp âm lý nghĩa sâu xa

Hay trừ đoạn phiền não khổ đau

Pháp Hải Lôi Âm con cúi đầu

Tiếng Pháp âm vang khắp tam thiên

Sáu mươi loại tiếng độ bàng sanh

Lý nghĩa sâu xa như biển lớn

Cúng dường Thế tôn lời tối diệu

Lọng báu che trùm cả hư không

Bảo kế rộng như anh lạc vân

Nước thơm đẹp ý như biển lớn

Đựng bát Ứ Già nước Cam lồ

Hương thơm vi diệu tỏa khắp nơi

Đèn sáng chiếu soi hơn nhật nguyệt

Đầy đủ vô cùng hoa Ma Ni

Trăm ngàn mùi vị uống ăn ngon

Cùng với vô lượng các kỹ nhạc

Đầy khắp hư không để cúng dường

Như vậy trăm ngàn các đồ dùng

Cho đến cõi Trời Đẩu Suất đà

Có các thứ hoa Mạn Đà La

Cùng các trang nghiêm trời có đủ

Như vậy tất cả các cúng dường

Cùng tâm thanh tịnh con hóa hiện

Hết thảy dâng cúng Thế Tôn tiền

Đem lòng cung kính mà cúng dường

Lại có tất cả các thuốc thang

Hay trừ tất cả các bệnh khổ

Thảy cúng Pháp Hải Lôi Âm Phật

Vì lợi thí chủ, xin mẫn nạp

Như vậy đầy đủ các cúng dường

Và nơi thế gian các phẩm vật

Dâng hiến Pháp Hải Lôi Âm Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả Thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Con đều chí thành xin khuyến thỉnh

Quay chuyển bánh xe Vô thượng Pháp

Chư Phật muốn thị hiện Niết Bàn

Con đều chí thành xin khuyến thỉnh

Cầu Phật ở đời được lâu hơn

Lợi lạc tất cả loài quần sanh

Chỗ có phước lễ tán cúng dường

Cầu Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Khi các Thế Tôn nói Diệu Pháp

Thành tựu tất cả việc thành tựu

Nguyện xin Cát tường được an ổn

Huệ lớn sâu rộng khó so lường

Du hý thần thông trong Pháp giới

Cứu cánh thành tựu tất cả Pháp

Du Hý Thần Thông con kính lễ

Chứng được các thần thông du hý

Pháp thân che chở khắp hữu tình

Thắng huệ du hý độ bàng sanh

Cúng dường tự tánh thân vi diệu

Nhân duyên do tự tánh xuất sanh

Có nước Ứ Già ở cõi trời

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu hoa

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu hương

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu đăng

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu thủy

Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu thực

Dâng cúng Du Hý ThầnThông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc

Dâng cúng Du Hý ThầnThông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Nhân duyên tự tánh phát sanh ra

Tất cả các thứ Thiên diệu dược

Vì trừ tất cả các bệnh khổ

Dâng hiến Du Hý ThầnThông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Như vậy các thứ cúng dường đủ

Và tại thế gian các cúng dường

Dâng hiến Du Hý Thần Thông Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả Thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Con xin tất cả đều khuyến thỉnh

Quay bánh xe Pháp lợi hàm linh

Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Xin Phật nơi đời trụ dài lâu

Vì lợi tất cả các chúng sanh

Tất cả lễ, tán, cúng dường, phước

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Tất cả Chư Phật lúc ra đời

Núi non đất rừng đều chấn động

Tất cả hữu tình đều hoan hỷ

Nguyện được cát tường khiến an ổn

Hay trừ bệnh khổ đại an vui

Thân như lưu ly rất đáng ưa

Gặp ánh quang minh đều giải thoát

Như Lai Dược Vương, con quy y

Như ánh mặt trời phá tối tăm

Như ánh mặt trăng tiêu các khổ

Diệt trừ chúng sanh ba thứ độc

Cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang

Như thầy thuốc hay ở thế gian

Hay trừ phiền não các tật bệnh

Như Tịnh Lưu Ly bảo trí thân

Thường hay cúng dường trừ ba độc

Tất cả vi diệu nước Ứ Già

Và tại thế gian nước công đức

Dâng hiến Dược Sư Quang Như Lai

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên diệu hoa

Và ở thế gian các thứ hoa

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên diệu hương

Và tại thế gian các món hương

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên diệu đăng

Và tại thế gian các loại đèn

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên đồ hương

Và tại thế gian các hương xoa

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên diệu thực

Và tại thế gian các món ăn

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc

Và tại thế gian các thứ nhạc

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

Tất cả các thứ thuốc thang hay

Vì trừ chúng sanh các bệnh tật

Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Như vậy tất cả các cúng dường

Ở tại thế gian đầy đủ cả

Dâng hiến Dược Sư Lưu Ly Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai, các Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả Thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo

Như vậy con đều xin khuyến thỉnh

Chuyển xoay Vô thượng diệu Pháp luân

Chư Phật khi muốn nhập hiện Niết Bàn

Con xin chí thành mà khuyến thỉnh

Cầu Phật sống lâu tại nơi đời

Lợi lạc tất cả loài quần sanh

Chỗ có lễ tán phước cúng dường

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Khi có vị nào đắc Bồ đề

Đại địa sáu món đều chấn động

Khiến các bọn Ma phải não phiền

Xin khiến cát tường được an ổn

Giống Thích Đại bi xuống cõi đời

Hàng phục các Ma oán khắp nơi

Thân thể trang nghiêm vàng rực rỡ

Thích Ca vua Pháp con kính thờ

Thiện Thệ có nhiều Bồ Tát chúng

Cứu giúp ba cõi Thiên Trung Thiên

Bất Động Thế Tôn Thích Ca Vương

Cúng dường trang nghiêm Mâu Ni Tôn

Tất cả các thứ vi diệu thủy

Và tại thế gian nước sạch trong

Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Vương

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Tất cả các thứ Thiên diệu hoa

Và tại Thế gian các thứ hoa

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Tất cả các thứ Thiên diệu hương

Và tại Thế gian các thứ thơm

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Tất cả các thứ Thiên diệu đăng

Và tại Thế gian các loại đèn

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Tất cả các thứ Thiên đồ hương

Và tại Thế gian các hương thoa

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Tất cả các thứ Thiên diệu thực

Và tại Thế gian các món ăn

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc

Và tại Thế gian các món nhạc

Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Tất cả các loại thuốc thang hay

Diệt trừ chúng sanh các bệnh tai

Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Như vậy tất cả thứ cúng dường

Thế gian hiện có thảy cúng dường

Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Phật

Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

Con xưa đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Tất cả con đều xin sám hối

Mười phương tất cả các chúng sanh

Nhị thừa hữu học và vô học

Tất cả Như Lai các Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả Thế gian đăng

Đầu tiên chứng được Bồ Đề đạo

Tất cả con đều xin khuyến thỉnh

Chuyển quay xe Pháp diệu vô cùng

Chư Phật nếu muốn nhập Niết Bàn

Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh

Nguyện Phật ở đời muôn ức kiếp

Lợi lạc tất cả loài chúng sanh

Lễ tán cúng dường các phước lành

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Đầu tiên lúc Phật thuyết Pháp thời

Chỉ có bốn Pháp Thánh Đế thôi

Hay khiến tin nghe ngày càng nhiều

Nguyện được cát tường được an ổn

Như hư không kia vốn không tướng

Hay hiện ra các thứ công đức

Cứu các chúng sanh lên giải thoát

Tất cả Pháp bảo con quy y

Các loại Pháp tánh có mười hai

Vốn không sanh diệt lìa bàn cãi

Nhớ nghĩ sanh ra các công đức

Con xin đảnh lễ Pháp lành kia

Trừ ngu trí huệ Đại Nhật Vương

Diệt khổ luân hồi tối thượng tôn

Tịnh các gốc khổ Cam lồ Vương

Cúng dường tất cả các Diệu Pháp

         Tất cả các món cúng dường v.v… thảy đều đem hồi hướng chúng sanh và Phật đạo, lại dùng các kệ xưng tán Bát Nhã Phật Mẫu, Cứu Độ Phật Mẫu thọ trì kinh luật luận v.v… Tay cầm bình bát và tích trượng.

Phụng trì Đạo sư các Pháp diệu

Cúng dường Thanh Văn và Thánh chúng

Giống như trí kiếm rất bén nhọn

Tự chứng tất cả tánh duyên khởi

Hay hiện tất cả các thần biến

Cúng dường Duyên Giác và Thánh chúng

Tất cả các món cúng dường v.v…thảy đều hồi hướng chúng sanh và Phật đạo.

Ba đời tất cả Chánh Đẳng Giác

Tất cả chơn trí tự tánh thân

Lời kỳ diệu có lý nhiệm màu

Mạn Thù Thất Lợi con kính lễ

Tâm tịnh xa lìa các cấu nhiễm

Trang nghiêm trong sạch các công đức

Trời người đảnh lễ nơi Bản toạ

Cúng dường Mạn Thù Đại Bồ Tát

Tất cả các món cúng dường v.v…thảy đều hồi hướng chúng chúng sanh và Phật đạo.

Cứu bạt tất cả chúng sanh khổ

Cứu thoát ba cõi các ràng buộc

Chỉ bày con đường giải thoát cho

Cứu Thoát Bồ Tát con kính lễ

Cứu Thoát Bồ Tát ma ha tát

Ngồi tòa hoa sen màu đỏ thắm

Tay phải nắm giữ Tạng Diệu Pháp

Cúng dường tay trái để eo lưng

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Giữ gìn ba đời Chánh Đẳng Giác

Thân miệng ý đều là bí mật

Hàng phục trừ ma, Đại Minh Vương

Chấp Kim Cang chùy con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Giữ gìn ba đời Chánh Đẳng Giác

Chỗ có tất cả các Pháp Tạng

Trì Bí Mật Vương các quyến thuộc

Cung kính cúng dường con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đầy đủ Đại bi các thần thông

Nhớ niệm hay thoát các nạn khổ

Chiếu khắp thế gian như mặt nhật

Cung kính cúng dường Biến Chiếu Tôn

Tất cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Nguyệt Nhật Biến Chiếu Đại Bồ Tát

Thân ngồi tòa sen màu trắng đẹp

Hai tay cầm chuỗi ấn thuyết Pháp

Cung kính cúng dường con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đế Thích Thiên Chủ cầm chày báu

Cùng các Thiên Thần, chúa các Ma

Đông phương Thiên Thần các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

Lại cúi xin tiên vị Hỏa Thần

Đại Tiên Thần Vương chúa các Ma

Đông Nam Tiên chúng các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

Xa lìa chơn đế Cụ Mỹ Thần

Dạ Xoa Thần Vương chúa các Ma

Tây Nam Dạ Xoa các quyếc thuộc

Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

Tay cầm quyến sách Thủy thiên thần

Long chúng Thần Vương chúa các Ma

Tây phương Long Vương các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

Tay cầm thọ mạng Phong thiên thần

Giữ gìn Thần vương chúa các Ma

Tây Bắc Phong Thần các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

Tay cầm gậy báu La Xoa Thần

Nguyện hộ Pháp Tạng chúa các Ma

Bắc phương La Xoa các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

Cụ chủ tể giả Dụ Dẫn Thần

Tỳ Nan Thần Vương chúa các Ma

Đông Bắc cụ chủ các quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

Thượng phương tất cả các Chư Thiên

Mặt trời, mặt trăng và các sao

Như vậy Chư Thiên và quyến thuộc

Cúng dường xưng tán xin kính lễ

Hạ phương các Rồng và Địa Thần

Giữ gìn đại địa được an ổn

Hộ tam muội da các quyến thuộc

Cúng dương xưng tán xin kính lễ

Phục các phiền não đủ công đức

Cứu hộ thế gian các Bồ Tát

Như các thứ báu thân giải thoát

Dâng lên tất cả mọi cúng dường

Chỗ có tất cả Ứ Già thủy

Cùng ở thế gian công đức thủy

Dâng hiến mười phương Hộ Pháp Thần

Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đoạn trừ Dục giới các nhiễm ô

Trụ mơi Sắc giới các Phạm Thiên

Chúa cõi Ta Bà, Vua Đại Phạm

Cúng dường Đại Phạm các Thánh chúng

Ba mặt sáu tay thắng Tu La

Châu biến khắp nơi bình đẳng tánh

Thần thông Thiên giới chẳng ai hơn

Cúng dường Đại lực Na La Diên

Gần gũi Di Lặc cứu Thế Tôn

Đẩu Xuất Đà thiên và Thiên tử

Thí chủ … xin thành kính cúng dường

Đối địch Tu La chúa cõi trời

Ba mắt nhìn xem rõ ba đời

Hộ trì đạo Phật, an bốn chúng

Cúng dường Thiên chủ Đế Thích Tôn

Ở nơi cao xa Diệu Pháp đường

Tùy thuận chúng sanh dùng phương tiện

Tất cả Chư Thiên và quyến thuộc

Ban cho đủ nguyện nhận cúng dường

Đủ lòng trong sạch, đủ tín tâm

Dẹp tan các núi cao ngã mạn

Vâng lời Phật dạy luôn gìn giữ

Cúng dường Hộ Pháp tám bộ Tôn

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đông phương Trì Quốc Đại Thiên Vương

Thân trắng sạch xinh giữ Tỳ Bà

Ở giữ cửa Đông làm Hộ Pháp

Đảnh lễ xưng tán dâng cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường v.v…thảy đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Nam phương Tăng Trưởng Đại Thiên Vương

Kiếm báu cầm tay thân sắc xanh

Cửa Nam thệ nguyện là Hộ Pháp

Tán lễ xin dâng các cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Tây phương Quảng Mục Đại Thiên Vương

Thân sắc hồng tươi cầm quyến sách

Cửa Tây thệ nguyện hộ Đạo tràng

Xưng tán lễ lạy nguyện cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Bắc phương Đa Văn Đại Thiên Vương

Thân màu lục, tay cầm giáo báu

Cửa Bắc giữ gìn Đàn Pháp Phật

Cúng dường lễ tán nguyện Ngài thương

Tất cả các thứ cúng dường v.v…đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

            Mười hai Đại tướng Dược Xoa Vương 

            Mỗi Vị có trong bảy ức người

Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy

Đứng đầu tất cả Dạ Xoa Vương

Ưu Bà Tắc đủ đại oai đức

Dạ Xoa Đại tướng Cung Tỳ La

Thân sắc vàng tươi cầm gậy báu

Đứng đầu bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Phạt Chiết La

Thân sắc trắng trong cầm kiếm báu

Đứng đầu bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Mê Xí La

Thân sắc vàng ngồi cầm gậy báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng An Để La

Thân màu lục sẫm cầm chùy báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Át Nễ La

Thân sắc đỏ tươi cầm giáo báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng San Để La

Thân màu khói đen cầm kiếm báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Nhơn Đạt La

Thân màu đỏ thẫm cầm côn báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Ba Di La

Thân màu đỏ hồng cầm chày báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Ma Hổ La

Thân màu trắng đẹp cầm búa báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Chơn Đạt La

Thân nọ sắc vàng cầm quyến sách

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Chiêu Đổ La

Thân sắc màu xanh cầm chùy báu

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Dạ Xoa Đại tướng Tỳ Yết La

Thân kia sắc đỏ cầm bánh xe

Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần

Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy

Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Tất cả các thứ cúng dường v.v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Khi chưa chứng được Bồ Đề

Sinh vào ba cõi đủ đầy nghiệp duyên

Mạng thân bị các ngại phiền

Bồ Đề tâm nguyện ngày đêm giữ gìn

Sau đó thí thực, tắm rửa, lạy thù ân lại xưng tán.

Đạo Sư Thiện Danh Xưng Kiết Tường

Thân sắc vàng ngồi Vô úy Ấn

Tám lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Đạo Sư Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Phật

Thân sắc vàng ngời Thí diệu Ấn

Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Đạo Sư Kim Sắc Bảo Quang Phật

Thân sắc vàng ngời Thuyết pháp Ấn

Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Đạo Sư Pháp Hải Lôi Âm Phật

Thân sắc trắng trong Thuyết pháp Ấn

Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Thiện Thệ Pháp Hải Thắng Huệ Phật

Thân sắc màu xanh Thuyết pháp Ấn

Bốn lời nguyện lớn Sư tử tòa

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Thân màu xanh trong Thí diệu Ấn

Mười hai nguyện lớn Sư tử tòa

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Tôn

Thân màu vàng kim Thuyết pháp Ấn

Phát lời nguyện lớn Sư tử tòa

Con nay cúng dường xin đảnh lễ

Đã từng vô số kiếp từ xưa

Thương xót chúng sinh khổ chẳng vừa

Phát thệ nguyện sâu thành cứu cánh

Cúng dường tám Đại Như Lai Tôn

Quá khứ vô số kiếp từ lâu

Thương xót hàm linh phát nguyện màu

Nay đã đủ đầy lời thệ nguyện

Cúng đường tám Đại Như Lai Tôn

Lời Thánh lớn rộng tợ hư không

Nghĩa lý vô cùng chẳng nghĩ bàn

Tánh của Viên âm trùm khắp cõi

Cúng dường Bát Nhã các Phật Mẫu

Từ lâu huân tập, tự tánh không

Nói Pháp tánh không nhiều loại thứ

Lại biến hiện ra thân đồng tử

Văn Thù Đại Trí xin kính lễ

Cứu hộ sáu đường tám nạn khổ

Rời biển sanh tử tới bờ kia

Khiến nhập Niết Bàn vui giải thoát

Cứu Thoát Bồ tát con kính lễ

Kim Cang thân báu chẳng ai lay

Mật chú Minh Vương thật mạnh thay

Chế ngự các loài không trở ngại

Kim Cang Thủ con xin lễ lạy

Đức Phật khi thành Chánh Đẳng Giác

Mười Địa Bồ Tát các Pháp Vương

Hiện các tướng thân lợi hữu tình

Cúng dường như trên vô lượng chúng

Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang

Giữ gìn tối thắng Diệu Pháp Tạng

Lợi lạc chúng sinh như Nhật Nguyệt

Quang minh tối thắng con đảnh lễ

Thọ trì các thứ Luật Luận Kinh

Bình bát Cà sa Tích trượng cầm

Theo học Thế Tôn nhiều Pháp báu

Cúng dường các vị chúng Thanh Văn

Đông phương Bách Thí Đế Thích Thiên

Thân sắc vàng tay giữ bảo chày

Ngồi ở trên lưng con tượng trắng

Con xin xưng tán lễ lành thay

Đông Nam Thần lửa Đại Phạm Thiên

Sắc đỏ thân tay giữ Quân trì

Cỡi lưng dê đỏ, lửa phủ quanh

Xin được cúng dâng đảnh lễ Ngài

Nam phương Âm Mẫu Diễm Ma Vương

Thân sắc màu xanh Trượng báu cầm

Ngồi ở lưng trâu xanh dũng mãnh

Cúng dường cung kính hết tâm thành

Tây Nam Ly Đế Dạ Xoa Vương

Kiếm báu cầm tay thân sắc đen

Ngồi cỡi trên lưng Khởi thi quỷ

Cúng dường các món xin kính lễ

Tây phương Thần nước Bà Rô Noa

Sắc trắng tay cầm Quyến sách xà

Ngồi ở Na già tòa sạch đẹp

Cúng dường đảnh lễ xin thọ nạp

Tây Bắc Phong thần Bà Da Ti

Thân sắc khói đen cầm túi gió

Ngồi lưng lừa lục đủ oai nghi

Xin nhận cúng dường và kính lễ

Bắc phương đã có Cu Tì La

Thân sắc vàng kim cầm gáy chuột

Cỡi trên ngựa báu sắc màu xanh

Con xin cung kính hết lòng thành

Đông Bắc Cụ chủ vua các Ma

Thân trắng tay cầm cây giáo báu

Ngồi lưng trâu xanh dạo lại qua

Con nay thành kính cúng dường lễ

Thượng phương tất cả các Chư Thiên

Nhật thiên, Nguyệt thiên, Tinh tú thiên

Các vị chư Thiên cùng quyến thuộc

Cúng dường kính lễ xin mẫn nạp

Hạ phương Long Vương với Địa thần

Bưng đỡ Địa luân tay lớn mạnh

Hộ các tam muội quyến thuộc đông

Xin nhận cúng dường các món dâng

Tuân theo lời Phật Ưu bà Tắc

Phương tiện tùy cơ biến hiện thân

Cung Tì La Tướng, các Dạ Xoa

Cùng các quyến thuộc xin kính lễ

Kiết tường oai đức Ưu Bà Tắc

Dữ dằn hung ác rất đánh sợ

Cung Tì La với Phạt Chiết La

Tỳ yết La xin thảy cúng dường

Tất cả tán lễ cúng dường phước

Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

Bởi vì ngu si không trí huệ

Tu các việc lành chẳng tới nơi

Vì độ chúng con và các loại

Nguyện xin từ bi thương nạp thọ

Vì chưa đầy đủ lực thắng thù

Chỗ các sai lầm không tự biết

Như vậy tất cả các điều kia

Xin nguyện từ bi thương nạp thọ

Lợi ích cho con với chúng sanh

Tất cả mong cầu thành tựu hết

Xin thỉnh Thế Tôn về chỗ cũ

Phụng thỉnh xin Ngài hãy giáng lâm.

( Bản Nghi quỹ cúng dường nầy không có Thần Chú )26/05/1006

KINH DƯỢC SƯ THẤT PHẬT

NGHI QUỸ CÚNG DƯỜNG NHƯ Ý VƯƠNG

 

Mật Tạng Bộ 2 - No 927 ( Tr.48 - Tr.62 )

 

Phổ Trí Trì Kim Cang Đạt Lai Lạt Ma soạn Phạn ra Hán văn

            Việt Dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

 

Khể thủ vô cấu mãn nguyệt chủ

Pháp vũ nhiêu ích chư chúng sanh

Tu trì nghi quỹ hạnh nguyện Pháp

Nguyệt diệt chư khế hộ an ninh

( Kính lạy vị đầy đủ tướng tốt không dơ bẩn

 Mưa Pháp lợi ích khắp chúng sanh

 Tu trì nghi quỹ pháp hạnh nguyện 

 Nguyện các khổ diệt, được an vui )

         Tu tạo Dược Sư Đàn Pháp: Hoặc tạo lập hoặc họa vẽ đều được, sau đó an Phật Thích Ca, Dược Sư bảy Phật Như Lai, các Đại Bồ Tát, Hộ Pháp, mười hai Dạ Xoa Đại tướng, mỗi mỗi theo thứ lớp, hương đèn hoa quả hiến cúng tùy sức bày biện.

         Nếu muốn tu trì, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, không ăn uống các loại rượu thịt uế ác v.v… ăn tam bạch thực, tâm phải xa lìa các cấu nhiễm. Nếu là cư sĩ giữ gìn trai giới (ngày ăn một bữa ngọ). Nếu là xuất gia phải giữ gìn Đại thừa giới luật.

         - Nguyện quy y Tam Bảo, cầu Chư Phật Bồ Tát nhiếp thọ thành tựu tất cả sức tối thắng, Pháp giới thanh tịnh bất tư nghị, tất cả Chư Phật gia hộ đệ tử …. Nơi đây làm Pháp Bồ Tát, phước điền xin nguyện giáng lâm nạp thọ.

Thương xót chúng sinh năm ác trược

Kinh Đại Phương đẳng nghĩa sâu xa

Gần gũi dạy dỗ cho chúng con

Các vị Tôn sư, con đảnh lễ

Thế Tôn đầy đủ Đại bi tâm

Đủ các món Trí làm Đạo sư

Phước đức trí huệ sâu như biển

Con xin đành lễ các Như Lai

Thanh tịnh xa lìa các tham dục

Hay khiến rời bỏ các ác thú

Tối thắng tối tôn nghĩa nhiệm màu

Thanh tịnh Pháp bảo con đảnh lễ

Tự mình hiểu được khiến người hiểu

Lại hay an trụ các học xứ

Đủ các công đức làm Phước điền

Các vị Tăng già, con đảnh lễ

Đảnh lễ Tối Tôn Chánh biến tri

Đảnh lễ tất cả các Diệu Pháp

Đảnh lễ tất cả hàng Tăng già

Mãi mãi chí thành xin đảnh lễ

Xem khắp mười phương các chúng sanh

Xót thương xoay chuyển Diệu Pháp luân

Độ cho tất cả loài hàm thức

Đảnh lễ mười phương Phật Thế Tôn

Đồng lòng phát thệ nguyện sâu dầy

Tu tập cùng nhau làm bạn lữ

Nguyện trong hiền kiếp chứng Như Lai

Đầy đủ ngàn Phật, con kính lễ

Từ lâu vô số kiếp ngày xưa

Vì cứu chúng sanh bị khổ hoài

Nên phát các lời đại nguyện thệ

Tám Phật Như Lai con cúi đầu

Duy Hệ, Thi Khí, Tỳ Xá Phù

Câu Lưu, Na Hàm và Ca Diếp

Thích Ca Như Lai ở cõi đời

Bảy Phật như trên, con đảnh lễ

Thù thắng mặt như mặt trăng tròn

Thân sắc vàng tươi, con đảnh lễ

Xa lìa ba cõi các bụi nhơ

Các vị Thế Tôn con đảnh lễ

Đại bi Thế Tôn xin thương xót

Nghe tên tiêu trừ khổ sáu đường

Trừ ba bệnh độc, Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Vương con đảnh lễ

Chỗ nơi Chánh Giác hiện ra đời

Và chỗ Ngài thành đạo Bồ đề

Cùng chỗ Pháp Luân đầu tiên nói

Nay con thảy đều xin đảnh lễ

Chỗ Đức Như Lai thường an ở

Kinh hành qua lại hoặc ngồi nằm

Nói Pháp thậm thâm dạy chúng sanh

Những chỗ như vầy con đảnh lễ

Trên dưới mười phương tới trung ương

Chẳng cần phân biệt các hướng phương

Có Xá lợi hay không Xá lợi

Hễ có chùa tháp, con cúi đầu

Trí huệ thâm sâu chẳng nghĩ bàn

Không sanh không diệt thể hư  không

Tùy theo các loại mà sanh khởi

Phật Mẫu ra đời con kính lễ

Văn Thù Cứu Thoát, Bí Mật Chủ

Cùng với Quan Âm hạnh rộng sâu

Độ khắp chúng sanh không mỏi mệt

Đại Thừa Tăng già, con đảnh lễ

Tâm sáng đầy đủ chiếu khắp nơi

Con xin đảnh lễ thân chói ngời

Khiến được an vui lìa các khổ

Các nơi như vậy con đảnh lễ

Các căn trong sạch trí mênh mông

Dạy bảo mọi loài ở thế gian

Pháp Phật lưu truyền hay ủng hộ

Mười sáu La Hán, con đảnh lễ

Tu quán mười hai khắp nhân duyên

Được gọi Duyên Giác quả như trên

Không nương nơi Pháp tự mình tu

Chứng Đạo Độc Giác, con đảnh lễ

Thần thông biến hóa thật khó lường

Vâng lời Phật dạy suốt ngày đêm

Ủng hộ Như Lai mật Pháp truyền

Hộ Giáo Kim Cương, con đỉnh lễ

Đời xưa Bố Thí nhân này

Đời nay thọ mệnh,tiền tài, trang nghiêm

Cúng dường Tam Bảo Đạo Tâm

Con xin kính lễ ân thâm mọi người

Chư Phật Bồ Tát khắp Hư Không

Biến hóa Thần Thông độ chúng sinh

Khắp cõi vi trần đều có đủ

Tất cả các Thời, con kính lễ

Mười Phương tất cả Thế Giới đây

Ba đời chư Phật hiện ra nay

Con dùng thân khẩu ý trong sạch

Cúi đầu đỉnh lễ các Như Lai

Phổ Hiền hạnh nguyện thật oai thay

Trước Phật Như Lai hiện đủ đầy

Một hiện ra trăm, trăm hiện ức

Thảy đều có đủ lễ Như Lai

Ở trong tất cả khắp mười phương

Phật Hội Bồ Tát Chúng hiện đương

Tin Phật rất sâu đầy đủ cả

Tận khắp vi trần thật khó lường

Hay dùng tất cả mọi âm thanh

Vô tận lời hay ý đẹp lành

Khen Phật vô cùng công đức lớn

Tận vi trần kiếp khắp nơi sinh

Lại dùng tất cả các tràng hoa

Âm nhạc và cùng các thứ hương

Đầy đủ trang nghiêm không có sót

Xin đều dâng hiến Phật mười phương

Tất cả y phục, tất cả hương

Hương bột, hương đốt, đèn đuốc trong

Tất cả chứa đầy như núi lớn

Cúng dường chư Phật hết lòng thành

Lại dùng rộng lớn Thắng Giải Tâm

Tin Phật sâu xa chẳng đổi lòng

Y Đức Phổ Hiền hạnh nguyện đó

Cúng dường khắp hết Phật mười phương

Con xưa đã tạo các aÙc nghiệp

Đều do vô thủy Tham Sân Si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Tất cả con đều xin sám hối

Mười Phương tất cả các chúng sinh

Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Có bao Công Đức đều tùy hỷ

Mười Phương tất cả Thế Gian Đăng

Đầu tiên thành tựu Đạo Bồ Đề

Nay con thảy đều xin khuyến thỉnh

Cầu Ngài xoay chuyển bánh xe Pháp

Chư Phật nếu muốn vào Niết Bàn

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Cầu Phật ở lâu tại nơi đời

Lợi lạc tất cả các chúng sanh

Tất cả lễ tán, cúng dường phước

Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

(Chắp tay đọc lời Bồ Tát rằng: )

         Nhớ xưa Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như người dạy ngựa, dạy voi, chỗ đáng làm đã làm xong, thệ nguyện đủ đầy, lợi mình lợi người, hết các kiết sử, đủ các giải thoát, đủ các trí huệ. Nay vì chúng con, vì lợi ích, vì giải thoát, vì xa lìa tật bệnh, xa lìa đói khát, vì đầy đủ các phương tiện, vì Chánh Đẳng Bồ đề làm Pháp giải thoát. Chúng con … từ lúc này cho đến lúc mặt trời mọc, xin thọ Bồ Tát.

Bắt đầu từ đây không sát hại

Lại cũng không trộm cướp của người

Lại cũng không làm chuyện dâm dục

Lại cũng không nói dối mọi lời

Lại cũng nguyện xin chừa bỏ rượu

Mọi tội phát sinh bởi đây thôi

Chẳng nằm giường rộng ngồi chỗ cao

Chẳng có thèm ăn uống trái thời

Cũng chẳng đeo hoa xoa phấn sáp

Chẳng cần ca hát nhạc vui chơi

Như Phật xưa kia cũng đã làm

Nay con theo Phật chẳng sát sanh

Tất cả việc trên đều theo học

Nguyện thành vô thượng, chứng kim thân

Nguyện sớm thoát ly qua biển khổ

Nguyện đem an lạc cứu quần sanh

         - Ngạc ma a ma hắc hợp tí y lạp, tát ma bạt hợp lặc tát ma bạt hợp lạt, bạt hợp lạt, bạt hợp lạt, ma hợp a thư bạt đạt hợp tát linh ba đạt ma tất bất lương y đáp bất tạp đạt hợp lặt đạt hợp lặc tát mạn đáp a oát la cơ đắc hồng phì dà sa a hợp a (21 lần)

Giữ gìn giới cấm lìa ô nhiễm

Thanh tịnh đầy đủ chẳng ngại ngăn

Lìa xa cấm giới bị chấp trước

Luôn luôn giữ Giới Ba La Mật

         Quy y mười phương ba đời các Như Lai, công đức của ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý, tự nơi tự tánh sanh tám vạn bốn ngàn Pháp. Tất cả Thánh Tăng tôn làm Thân giáo sư (A Xà Lê) và các Ngài có đủ oai đức tự tại.

         Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy Thế Tôn và tám Như Lai trong Hội Dược Sư cùng các quyến thuộc.

         Phát tâm Bồ đề: Vì các hữu tình nguyện thành Phật quả. Do tu trì tám Đại Như Lai Phật hội, cùng các quyến thuộc cúng dường lễ thỉnh. Dùng ý phát nguyện lần lượt theo thứ tự :

         Từ trong bản tánh Chân như phát bốn Tâm Vô lượng: Ta cùng các hữu tình Pháp tánh bổn lai không khác, do vì không hiểu lý này, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc và các nghiệp thanh tịnh.

Nguyện khiến xa lìa khổ não và các nhân khổ

Nguyện khiến dứt các khổ, thường được an lạc

Nguyện khiến bỏ các nhân ác chấp trước được an ẩn thường lạc, luôn có tâm bình đẳng.

         Cúi mong Tam Bảo, tất cả Chư Phật và Bồ Tát nhiếp thọ, hai món đầy đủ, lực Pháp giới thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Nguyện bảy Phật Như Lai bổn nguyện như trong kinh đã nói, mười phương Như Lai chứng cho đệ tử, các Thánh Hộ Pháp nơi đàn cùng các cúng vật, nguyện oai lực của Phật Bồ Tát biến thành cõi Phật thanh tịnh như cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà đầy đủ tất cả công đức trang nghiêm. Đất này đều do các thứ báu mà thành, bằng phẳng sạch sẽ rộng rãi, ánh sáng vi diệu chiếu khắp mọi nơi, hoa trời tán rải, các mùi hương Ngưu Đầu, Chiên Đàn xông khắp, vàng bạc các báu rải lát nơi đất, các ao báu có nước tám công đức, các thứ chim chóc đủ màu bay nhảy hót lên các âm thanh vi diệu. Lại có cây báu Như ý nghiêm sức bằng các báu ma ni, trân châu, san hô, treo thòng các ngọc báu, nở các hoa quả, khi có gió thổi rung động các chuông vàng phát ra âm thanh vi diệu, đầy đủ các món như vậy, tự nhiên thành tựu.

         Lại nơi giữa đất do bảy báu thành tựu, có vô lượng cung điện phóng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp vô lượng thế giới, các cảnh như thế, thế gian không gì sánh kịp, dùng các món thiện căn thanh tịnh oai đức tự tại lễ nơi Đức Như Lai ngự cùng các chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhân, Phi nhân vô số qua lại giỡn chơi, lại phát ra các Pháp vị độ tất cả hữu tình thảy đều an lạc, xa lìa các phiền não cấu chướng, vĩnh viễn không có việc ma. Tất cả việc như trên thành tựu không nghi, thế gian không bì được, cũng như cõi Tịnh độ của Phật, được đại trí huệ quyết định chứng ngộ Đại thừa chỉ quán, nhập vào cửa Giải thoát, tự tánh không tướng, vô lượng tòa sen báu, vô lượng công đức, vô lượng bảo điện tự nhiên thành tựu.

         Lại nơi trong đàn tòa Như Lai Liên Hoa Sư tử Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Vương, Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Thích Ca Mâu Ni và mười phương Như Lai, Bồ Tát Thánh thần Hộ Pháp chúng hội, các vị đều nơi tòa của mình an trụ theo thứ lớp, tự nhiên thành tựu đầy đủ.

         Lại nữa trong ngoài tất cả mọi nơi, tùy lực các món thắng diệu uống ăn nơi cõi trời ngườ, y phục âm nhạc các thứ vật cúng như trong kinh đã nói, nơi phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền đầy như mây biển cúng dường khắp Thánh chúng. Xin nguyện nạp thọ.

         - Chỉ ngạt ma nạp ma bạt hợp hắc oác đắc bạt nan lặc tát a lặc ba lặc ma lặc đạt nạp đáp tháp a hắc đáp a nha a lặc hợp đắc tát ma nha ưu tát ma phổ đạt đạt hợp nha đáp đạt nha tháp a chỉ ngạc ma bạt tạp phù bạt tạp phù ma lạp a tất đạt nha a bạt tạp phù, ma lạp a bạt đề tư đáp đáp bạt tạp phù ma cáp a bạt đề mạn đốt ba tang kiết lạt ma na bạt tạp phù tát lạt oát kiết lạt ma a a oát lạt ma tất thạc đạt cáp nạp bạt tạp phù sa a cáp a.

         Lại xin tất cả Chư Phật Bồ Tát nhiếp tho hai món tư lương đầy đủ sức tối thắng, lực bất khả tư nghị tối thắng của Pháp giới như vậy thành tựu.

        Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Vương, Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Như Lai Thích Ca Mâu Ni … Ba đời mười phương tất cả Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác cùng tất cả chư Bồ Tát xót thương chứng giám. Thế Tôn đầy đủ Đại Từ Bi, do vì khi Tượng Pháp chuyển năm trăm năm sau, tất cả chúng sanh bị các nghiệp chướng ràng buộc, tất cả ác bệnh bức bách, tất cả khổ não làm hại cùng sự nghèo kho vì muốn cứu vớt các hữu tình như vậy và vì lợi ích trời người được an lạc. Tất cả Như Lai đủ các phương tiện khéo léo và đủ các đại nguyện do các lực tối thắng này nhiếp thọ không cùng, khiến cho con tên … cầu xin … và tất cả chúng sanh làm chỗ dựa nương. Nguyện xin giáng lâm tại Đạo tràng này thọ các cúng dường, từ bi nhiếp thọ gia hộ cho.

         Bổn sư hiện tại của chúng con : Thích Ca Mâu Ni Văn Phật phân thân biến hóa khắp mười phương cõi, du hý thần thông làm lợi ích chúng sanh. Nguyện Thế Tôn đại từ đại bi không bỏ lời thệ nguyện thương xót con và tất cả chúng sanh thời Mạt Pháp làm chỗ nương dựa, giáng lâm Đạo tràng thọ lãnh cúng dường ban cho thành tựu.

         Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Cứu Thoát, Bồ Tát Kim Cang Thủ … và tất cả các Bồ Tát từng ở nơi Hội của bảy Như Lai, khi nghe kinh Bổn nguyện Công đức ở trong đại hội nhiếp thọ kinh nghĩa, vì thành tựu Diệu Pháp của Như Lai mà phát tâm, nay vì tên … cùng chúng con và tất cả chúng snah làm nơi nương dựa, xin thỉnh giáng lâm tại đạo tràng này thương xót nạp thọ.

         Lại ở trong Pháp hội của các Như Lai từ xưa đã dùng lời chân thật của cõi Trời, các vị thệ nguyện ủng hộ kinh Công Đức Bổn Nguyện của bảy Như Lai, Chánh Pháp cùng bốn chúng nguyện xin Thích Đề hoàn nhân, Đại Phạm Thiên Đế, Thiên Vương Trì Quốc, Thiên Vương Tăng Trưởng, Thiên Vương Quảng Mục, Thiên Vương Đa Văn … cùng các Hộ Pháp Thánh chúng. Nay vì (tên … ) con cùng tất cả chúng sanh làm nơi nương dựa, nguyện xin giáng lâm tại đạo tràng thương xót nạp thọ.

         Lại nơi trong Pháp hội của các Như Lai, thuở xưa đã từng phát nguyện hộ trì các hữu tình ủng hộ Chánh Pháp Bổn Nguyện Công Đức Kinh, các vị đó là : Đại Tướng Cực Ý Dạ Xoa, Đại Tướng Kim Cang Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Nghiêm Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Tinh Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Phong Dạ Xoa, Đại Tướng Cư Xử Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Lực Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Ẩm Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Ngôn Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Tưởng Dạ Xoa, Đại Tướng Chấp Động Dạ Xoa, Đại Tướng Viên Tác Ý Dạ Xoa. Các vị Dạ Xoa Đại Tướng xưa đã có ý cao đẹp, nay vì …. (tên … ) con và tất cả chúng sanh làm nơi nương dựa, xin phụng thỉnh giáng lâm đạo tràng thọ nạp cúng dường, xót thương gia hộ.

Chẳng có tới lui thân bất hoại

Tùy cơ mà hiện các Hóa thân

Như vầng trăng sáng ở trên không

Chiếu rọi thế gian trừ tăm tối

Phụng thỉnh Thế Tôn Xuất Hữu Hoại

Con nay có chút phần công đức

Cầu xin từ bi thương nạp thọ

Chư Tôn Pháp thân vốn thanh tịnh

Xa lìa tham ái các buộc ràng

Thương xót chúng con trừ các chướng

Nước ròng tinh khiết xin gội rửa

Tất cả Chư Tôn đều đầy đủ

Nước thơm, con chứa trong bình báu

Viên mãn tràn đầy xin hiến cúng

Lại dùng các món kỹ nhạc đây

Dâng cúng tối thắng vô tỷ y

Ứơp tẩm hương thơm phủ Phật thân

Lại nguyện dâng hoa đủ sắc màu

Hương thơm vô cùng xin hiến cúng

Lại dùng các món của cõi trời

Cúng dâng Bất hoại Kim Cang thể

Con dùng tâm bền không lui sụt

Xin nguyện đắc được thân Kim Cang

Phiền não làm khô các hữu tình

Nước Pháp rưới cho được đầy đủ

Thành tựu tất cả các nghiệp duyên

Nay xin dâng hiến bình nước sạch

Tại nơi thanh tịnh đạo tràng này

Oai đức tòa sen xin phụng cúng

Ở nơi Thiền định không lay động

Cầu thỉnh Chư Tôn nguyện an trụ

Ngồi trên tòa báu, quý không lường

Hiển hóa thần thông không chướng ngại

An nơi bình đẳng tánh kiên cố

Phẩm vật nơi đây xin nạp thọ

         Tám đại Như Lai ở tại quốc độ mình, dùng thần thông nương hư không mà lại nơi đạo tràng, an nhiên trụ nơi tòa Sư tử báu nơi trung ương. Chư Bồ Tát, quyến thuộc Phạm Thiên Đế Thích, Hộ Pháp, Đại Tướng Thập Nhị Dạ Xoa, mỗi vị đều y nơi bổn tòa của mình an trụ.

         Tưởng xong dâng các món cúng dường v.v… các món dâng cúng tùy sức bày biện.

            Cứu độ Trời người, chúng sanh, con Đại Phạm

Văn Thù Sư Lợi là con của Pháp Vương

Đạo giáo gốc rễ Đức Phật thường nuôi dưỡng

Ngay ngắn đoan trang, chí thành con kính lễ

Thánh thiên chi tử Tát trì nạp lặc y

Giải thích đính chánh các văn tự

Hay Nhẫn, Khổ hành thiên phổ Kim Cang Đức

Chủ Tể hộ quang bốn vị con đảnh lễ

Tôn sùng Tam Bảo Tối thượng, đức bền chắc

Thành kính Thánh giáo an đế nhật quang tôn

Chúa tể các đại diệu Pháp cát tường đế

Thượng sư nơi đời bốn vị con đảnh lễ

Chấp Tài tự hộ Thiên trung đế

Chúng tôn tộc tánh đại đức quang minh đế

Tuyết lảnh tối thân nhất Thiên đảnh tôn đế

Phan địa hàng oan bốn vị con đảnh lễ

Đại Thiện tri thức, Thư an, Trí huệ xưng

Dương địa độc tuyền mậu thạnh Pháp tràng sư

Phù xuyên Thành giáo Nhật quang trác ma xa

Chánh giác tu quán bốn vị con đảnh lễ

Cao tộc giáng sanh tâm tạng Kiết tường tràng

Vô tỉ lạc phổ biến hoan nguyện hộ túc

Thảo xá Thượng sư danh xưng Kiết Tường hiền

Thượng sư Phước xưng, bốn vị con đảnh lễ

Pháp phổ Đại sư Bảo danh kiết tường phan

Như Ngài Bồ Tát Văn Thù trí huệ đủ

Trì luật tối thượng tôn đủ các nghi tắc

Biến hỷ trí huệ, bốn vị con đảnh lễ

Giữ gìn giới luật ngừa tội phước lục sư

Diệt vọng ngữ Phổ Hiền lực oai mãnh sư

Quyết định tất cả chủng trí thật đầy đủ

Tự tại bền chắc, bốn vị con kính lễ

Thế Tôn phước đức đầy đủ thật an lành

Pháp sư ân nghĩa gối rễ sạ rô ba

Cư xử Pháp sư ý tứ quảng bác sư

Tu Bảo Thần Hải, ba vị con kính lễ

Diệu ngữ cụ tư lệ tạng thắng trí huệ

Trụ trì Kim Cang tối thượng hai vị sư

Nên được tên Pháp ân Ngữ vương trí huệ

Hiền nhận Diệu hải, hai vị con kính lễ

Chánh giác tu quán tùy trì hư không xưng

Đại Thiện trí thức phước đức trí huệ đủ

Chánh biến tri giác gọi là Phước Đức Hòa thượng

Vô tỉ hàng chỉ, ba vị con kính lễ

Thánh giác Căn bản pha đề tát anh tôn

Thí chủ Pha đề tát anh là sau xửa

Ở trong tát hòa lặc là vua Thiện kiết tường

Để y bà ma kiết a lặc, bốn vị con kính lễ

Thánh giáo mạng Mộc Thiên đức Bồ đề quang

Cứu độ hữu tình Đế tư Quảng đại hiệu

Bồ Tát ma cáp a tát anh nguyệt tràng sư

Công bà Thích sư bốn vị con kính lễ

Thắng tràng sư hay diệt phiền não các báu

Gia oát tự tại Diệu mỹ tên lừng lẫy

Gia oát Đức diệu nói giới đủ các hành

Oai đức tự tại bốn vị con kính lễ

Quảng đại công đức Thương ba trì Luật sư

Các Pháp sư Bồ Tát Hoà thượng được khen

Tám đại Như Lai bổn nguyện nghi quỹ kinh

Cùng các Đại sư danh xưng con kính lễ

Tuuyết lảnh lợi ích phước lục là chỗ sanh

Thắng liệt tu hành đều có thể lâm đạo

Kim Bổn Nguyện Công Đức của Đấng Pháp Vương

Các vị Hộ pháp giúp lưu truyền, con kính lễ

Nhị lợi cứu cánh Phật đạo sư chánh đẳng

Nhị đế lưỡng trùng Thánh giáo Chánh diệu pháp

Nhị túc thọ trì Tối thắng chúng Tăng già

Quy y tất cả Tam Bảo, con kính lễ

         ( Phần kệ này do các Lạt Ma soạn vào đời Thanh, có những câu xưng tán bằng tiếng Tây Tạng nên không cần phải thọ trì và hơn nữa, có tên các vị của Tây Tạng trong này. Vì dịch thuật nên phải dịch ra.)

         - Đảnh lễ cúng dường quy y ba đời mười phương các Thiện Thệ và chúng đệ tử

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương cùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên các chúng Bồ Tát đoanh vây.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương cùng các Bồ Tát đoanh vây.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu cùng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát đoanh vây.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường cùng vô lượng ức Bồ Tát đoanh vây.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Pháp Hải Lôi Âm Như cùng vô lượng Bồ Tát quyến thuộc đoanh vây.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông cùng vô lượng Bồ Tát đoanh vây.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương cùng quyến thuộc Bồ Tát, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, vô lượng Bồ Tát.

Thân thể sáng xanh màu ngọc báu

Quang minh tướng hảo thể hư không

Biến khắp mọi nơi ban thành tựu

Dược Sư Như Lai, con kính lễ

Pháp ngữ nhiều lời làm lợi ích

Phạm âm thanh tịnh đủ lời hay

Đủ đầy giải thoát các Pháp tạng

Dược Sư Diệu ngữ, con kính lễ

Trí huệ thâm sâu như biển cả

Vô duyên từ bi cứu mọi loài

Tất cả thệ nguyện vì độ chúng

Dược Sư Thắng ý, con kính lễ

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Bản Sư Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Thích Ca Mâu Ni Văn Phật cùng các quyến thuộc ba vạn sáu ngàn Bồ Tát.

Diệt mọi tối tăm đuốc tối thắng

Trừ các bệnh khổ thuốc thang hay

Tất cả các Pháp bảo vi diệu

Đảnh lễ quy mạng và cúng dường

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Thánh giả Văn Thù đồng tử Cứu Thoát, Kim Cang Thủ vàcác Bồ Tát ma ha tát.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Phạm, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, tất cả các Hộ Pháp. Đảnh lễ cúng dường quy y Cực Úy Dạ Xoa Đại Tướng, mười hai vị Dạ Xoa Đại Tướng nơi Thánh hội này. Phụng cúng nước công đức, hương thoa, hoa đẹp thơm, hương xông, đèn sáng, đồ ăn, thuốc thang, bảo cái, tràng phan, tận lực bày biện dâng cúng, thiên thượng nhơn gian có các món tốt đẹp nào thảy đều dâng cúng với lòng thành kính đầy đủ như mây biển, giống như Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm trong kinh đã nói rõ, như hư không, như biển lớn không có bờ bến, tất cả đều dâng hiến. Nay vì tên … con và tất cả hữu tình từ vô thủy lại đây ở trong luân hồi thọ các thứ thân, không làm các việc lành, việc không đáng làm lại làm, việc đáng làm lại không làm v.v… Tất cả mọi việc phải trái trên thảy đều thành tâm sám hối, ba đời phàm thánh chỗ có các việc lành, tất cả phước đức thảy đều tùy hỷ, mười phương Chư Phật xin thỉnh chuyển bánh xe Pháp làm đèn sáng nơi đời. Nếu có vị nào muốn nhập Niết Bàn, con  đều chí thành cầu khẩn các Ngài thường ở mãi nơi đời làm lợi ích an lạc chúng sanh. Như vậy, tất cả phước đức của mình của người thảy đều hồi hướng. Xin nguyện làm nhơn chứng đắc Vô thượng bồ đề.

         Cúi xin tất cả Thế Tôn ở nơi Pháp đàn xót thương hộ niệm. Chư Phật đủ đại từ đại bi vì chúng sanh ở đời vị lai năm trăm năm sau khi Tượng Pháp chuyển, bị các ác nghiệp ràng buộc, các bệnh khổ bức bách, các khổ não làm hại, bị nghèo đói khốn khổ, vì muốn cứu độ các chúng sanh kia, vì muốn lợi ích trời người, từ xưa bảy Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dùng phương tiện thiện xảo phát ra các lời nguyện rộng lớn gia hộ nhiếp thọ không thể nghĩ bàn. Đức Bổn sư hiện tại của chúng con Như Lai Thích Ca Mâu Ni đã gần gũi dạy bảo, xin vì nhiếp thọ, các Thánh Văn Thù Sư Lợi, Cứu Thoát Kim Cang Thủ v.v… Các chư Tôn Bồ Tát ma ha tát ngày trước đã từng thề nguyện làm cho thành tựu các nghĩa nơi kinh, nguyện xin nhiếp thọ. Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, mười hai Đại Tướng Dạ Xoa v.v…ủng hộ Phật Pháp làm các việc lớn. Nay nơi Pháp hội, chỗ nào có Bổn Nguyện Công Đức Kinh, nếu có ai thọ trì đọc tụng sẽ được ủng hộ cứu độ, nay chúng con y theo Bổn Nguyện Kinh Nghi quỹ hòa hợp các cúng phẩm tận lực bày biện hiến dâng, ngưỡng mong ơn trên ban cho đầy đủ các nguyện, chư Thế Tôn ở nơi Pháp đàn từ bi hộ niệm, chư tôn Thánh giả đầy đủ trí huệ thương xót, nguyện tất cả các việc không thể nghĩ bàn này đều xin hồi hướng Phật Pháp hưng long, các vị Thượng sư chưởng giáo thân thể bình an mạnh khỏe sống lâu, Tăng già hưng thạnh an hóa đầy đủ mười Pháp hành, các người thọ trì, tăng trưởng lưu thông thế lực. Tất cả hữu tình đều được an lạc, hiện tiền thí chủ … tiêu trừ tai chướng, đủ hai món tư lương, mau chứng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cúi xin gia hộ.

         ( Lại mỗi khi cúng dường đều phát nguyện, đảnh lễ tám Như Lai, Diệu Pháp, Tăng già, xin thành tựu Tổng trì bảo bình … tám Như Lai bắt đầu từ Thiện Danh Xưng …

         - Thứ nhất niệm danh hiệu Như Lai Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương dâng cúng và phát nguyện.

         - Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương (7 lần)

         Các Phật tử nay tại đạo tràng trước Như Lai Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương nghe tên nhớ niệm tụng 7 lần cúng dường xưng tán Như Lai Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương đã từng phát nguyện : 

     - Ta sẽ vì tất cả chúng sanh, nếu ai bị các thứ bệnh khổ, nóng lạnh, quỷ mị, chú khởi thi quỷ, các nạn bức bách, tai họa, bệnh tật tức thời tiêu diệt cho đến cứu cánh Bồ đề không bị các bệnh nóng, quỷ mị, tội chướng thảy đều trừ diệt. 

     - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu bị điên cuồng lác hủi các bệnh, ta sẽ cứu cho đến cứu cánh Bồ đề, các căn đầy đủ, tất cả khổ não tật bệnh  thảy đều chấm dứt đoạn tuyệt.

    - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu bị tham sân ngu muội hoặc làm các tội ngũ nghịch, làm các hành phi pháp, phỉ báng Chánh Pháp, tạo các tội nghiệp chẳng lành đọa vào tam đồ Địa ngục, các chúng sanh đó ở nơi Điạ ngục thọ khổ, nhớ niệm tên ta thì tất cả các tội ngũ nghịch, các ác nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ cho đến chứng được Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không bị đọa vào các ác đạo, Địa ngục, thường sanh Chư Thiên hưởng các điều vui sướng.

    - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu ai bị nghèo cùng đồ ăn thức uống món mặc tiền bạc lúa gạo v.v…nguyện cho tất cả đến khi chứng đạo Bồ đề, vàng bạc, lúa gạo, quần áo v.v… tất cả các thứ cần dùng đều đầy đủ, lại nếu bị cùm trói lao ngục, chiến đấu, thân thọ các thứ khổ, nguyện cho tất cả cho đến khi được đạo Bồ đề, thường được giải thoát các khổ, diệt trừ tất cả phiền não nơi thân. 

    - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu không  nơi nương dựa, thân bị sa vào các chỗ sư tử, hổ lang, gấu, rắn độc, hầm lửa khiến cho nguy hiểm tánh mạng, nguyện tất cả cho đến Bồ đề, hầm lửa dập tắt, các loài ác thú đều khởi lòng từ được đến chỗ an ổn.

    - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu có kiện cáo đấu tranh làm não loạn sợ sệt, nguyện cho tất cả đến khi cứu cánh Bồ đề, kiện cáo đấu tranh đều tiêu diệt lại khởi lòng thương xót lẫn nhau. 

    - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu đi thuyền bè vào trong sông lửa gặp các hiểm nghèo, muốn đoạt mạng sống bị các thứ khổ, nguyện cho tất cả đến cứu cánh Bồ đề ở nơi sông biển an nhiên vào ra không có sợ sệt. Nguyện con khi hết thân này được sanh nơi cõi Phật Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, nơi tòa Liên Hoa Sư tử đầy đủ các Pháp Tổng trì thiền định …v…v… tất cả công đức. Hiện tiền được Vô thượng Đạo sư Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương và mười phương Chư Phật xoa đầu thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật vô ngại tự tại.

Từ xưa tối thắng Phật Như Lai

Đã phát rộng sâu tám đại nguyện

Y Phật từ bi nhiếp thọ cho

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Xin nguyện Phật Pháp thường còn mãi

Khiến cho hữu tình được an vui

Tối tăm phiền não đều tiêu trừ

Mau được vô thượng Bồ đề đạo.

         Thứ hai niệm danh hiệu và phát nguyện dâng cúng Như Lai Oai Âm Vương.

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương (7 lần).

         Các Phật tử nay tại đạo tràng này trước Đức Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Oai Âm Vương nghe danh và nhớ niệm 7 lần, xưng tán cúng dường các căn lành. Đức Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Oai Âm Vương khi xưa đã có phát nguyện :

         - Ta vì tất cả chúng sanh nếu có người kinh doanh buôn bán làm các nghề nghiệp, tâm bị các lo rầu bỏ quên các Pháp lành và tâm Bồ đề, ham ưa nơi luân hồi thọ các thứ khổ não, sanh lão bệnh tử, thương yêu ghét muốn, các khổ không được an lạc, vô lượng vô biên các lo buồn, nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến Chánh Đẳng Bồ đề Ứng Chánh Đẳng Giác, đồ ăn thức uống y phục các thứ cần dùng đều đầy đủ, tiền tài lúa gạo vàng bạc giàu có, lại khiến các Pháp lành tăng trưởng, không xa lìa tâm Bồ đề, các loài ác đạo, địa ngục, các luân hồi khổ nạn đều được giải thoát.

         - Ta vì tất cả chúng sanh nếu có nóng lạnh đói khát làm cho thân bị các khổ não đáng thương xót. Nguyện cho tất cả túc nghiệp chướng đều được tiêu trừ cho đến nơi thân này và thân cuối cùng và cho đến Vô thượng Bồ đề, tất cả các khổ đều được giải thoát, thọ các điều vui sướng nơi cõi trời.

         - Lại nữa nếu có người nữ bị các thứ bệnh tật bức bách muốn bỏ thân nữ hoặc bị các khổ sanh đẻ. Nguyện cho tất cả hết thảy các khổ não đều đoạn trừ sạch, từ thân này cho đến thân cuối và cho đến Vô thượng Bồ đề thường làm thân nam. Ta nguyện vì tất cả chúng sanh bị các nạn sáu đời chết chóc, vào các chỗ hiểm nạn bị giặc cướp và cha mẹ, anh em, chị em, bà con quyến thuộc thọ các khổ não bức bách nơi thân, nguyện cho tất cả đều được giải thoát cho đến cứu cánh Bồ đề, tử ách oán nạn, các chỗ thọ khổ thảy đều tiêu trừ mau được xa lìa.

         - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu trong ban đêm đi vào các chỗ tối tăm hoặc vì các nhân duyên sự nghiệp bị các ác quỷ thần làm cho sợ sệt não loạn, lớn tiếng la hét kêu gào. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, không còn các chỗ tối tăm, ác quỷ thần thảy đều giải thoát, đều cúng dường thừa sự làm các việc lành tốt.

         - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh ngu si đần độn không có trí huệ đối với các Pháp lành, Bồ đề giác chi Thiền định các môn Tổng trì và Phật Pháp Tăng hay quên mất. Nguyện cho tất cả đều được giác ngộ cho đến cứu cánh Bồ đề, Thiền định, chánh niệm, các môn Tổng trì, Bồ đề giác chi hiện tiền thành tựu, được trí huệ lớn, việc làm không có ngăn ngại.

         - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh vì nghĩ tưởng hạ liệt, muốn cầu Thanh Văn và Độc Giác thừa tu hành theo đó, không ham ưa Vô thượng thắng diệu Bồ đề. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề nơi Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không có thối chuyển, các quả vị Độc Giác, Thanh Văn đều vượt khỏi, làm đạo Bồ đề không lìa bỏ.

         - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc gặp lúc đại kiếp tận, lửa lớn nổi dậy thiêu đốt tất cả khiến bị lo rầu do bị ác nghiệp đời trước, nay chịu báo khổ không có chỗ dựa nương. Nguyện cho tất cả các khổ não lo rầu đều được xa lìa, được mát mẻ. Nguyện thân này lúc lâm chung được sanh về cõi của Đức Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương, liên hoa hóa sanh nơi tòa Sư tử, lại được các môn Tổng trì thiền định công đức hiện tiền, Vô thượng Đạo sư Như Lai Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương và mười phương Chư Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát đi đến các cõi Phật tự tại vô ngại.

Thế Tôn oai đức Diệu Âm Vương

Đã từng phát tám lời thệ nguyện

Y theo Phật từ bi nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phát Pháp luôn hưng thạnh

Khiến cho hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não đều tiêu trừ

Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

* Như Lai Kim Sắc Vô Cấu :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu (7 lần)

         Các Phật tử nay tại đạo tràng này trước Đức Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu được nghe và niệm danh hiệu Ngài 7 lần, xưng tán cúng dường đảnh lễ các căn lành, Như Lai Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu đã từng phát nguyện :

         - Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu tạo các việc sát hại không lành, đoạn mạng các loài chúng sanh, do các nghiệp ác này bị đoản mạng, nhiều bệnh tật, nước lửa, đao, độc, các bệnh làm cho phải chết. Nguyện cho tất cả các ác nghiệp chướng ràng buộc thảy đều tiêu diệt, sống lâu không bệnh, bất cứ ở đâu, lúc nào cũng không bị phi thời mà chết.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh làm tất cả các nghiệp tội ác, trộm tiền của người nên bị bần cùng hạ tiện, thiếu quần, thiếu áo bị đói khát, thân bị các khổ. Nguyện cho tất cả các tội tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, giàu có tự tại không có thiếu thốn.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu có tâm độc hại làm các việc đấu tranh, giết hại lẫn nhau. Nguyện cho tất cả đều được tiêu sạch cho đến Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề, thương yêu lẫn nhau xem như cha mẹ.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu bị tham sân si phạm các giới cấm, làm các tội lỗi nơi các học xứ, thọ lãnh của tín thí đọa vào tam đồ Địa ngục. Nguyện cho tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, xa lìa tất cả phiền não cho đến khi ngồi nơi Bồ đề đạo tràng giữ gìn Giới luật, hay phòng hộ ba nghiệp thân, khẩu, yÙ không xa lìa tâm Bồ đề.

         - Đáp đạt nha tháp a, tây đạt đắc tây đạt đắc ma tạp ni ma ưu sát nisam ưu đắc tất sam ưu đắc a ma lặc, tất ma lặc ma ma hắc lạp diệp, hy lặc ra nha yết lặc bạch, lặt đáp nạp hắc lặc bạch tát lợi oát a lặc tháp tát ha đạt cáp ni ma nạp tắc, ma cáp a ma nạp tắc, a đạt bất đắc a đáp nha đạt bất đắc, tất y đáp bạt cáp nha tô bạt lạt nạp ba lạt cát ma quách khái ba lặc cáp ma a đạt cáp khê đắc, tát lạp oát a lặc trì quật, a ba lặt a tư đắc tạp da tư tạp tạp si phố đạt đạt cáp oa chi bạt cáp a khê đắc nạp ma ma tát lặc oát đát tháp a hắc đáp a nan a bà a cáp a.

         Đức Thế Tôn Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai khi xưa nơi tòa Bồ đề quán xét các hữu tình bị tham, sân, si làm chướng ngại, các ác tật bệnh làm cho khổ não, oan gia các nạn làm chết chóc, bị nạn nơi các chỗ nguy hiểm, vào Địa ngục cả kiếp thọ các thứ khổ, vì muốn lợi ích các hữu tình khiến họ vào đạo Bồ đề Ứng chánh Tri giác, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng nên nói ra căn bản Tổng trì, tụng chân ngôn này nhiếp thọ chúng con và tất cả chúng sanh các tội Vô Gián thảy đều tiêu trừ, tất cả các nguyện vọng đều đầy đủ, khi mạng chung lại được Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu hộ niệm. Nguyện cho thân này khi xả bỏ được vãng sanh cõi Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, lại được các môn Tổng trì thiền định, các công đức đầy đủ, hiện tiền Vô Thượng Đạo Sư Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu cùng mười phương Chư Phật thọ ký cho, tâm sanh hoan hy trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Kim Sắc Vô Cấu Quang

Đã từng phát ra bốn nguyện lớn

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khiến khắp hữu tình đều an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau đắc Vô thượng Bồ đề đạo

* Như Lai Vô Ưu Tối Thắng :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường (7 lần).

         Các Phật tử nay tại nơi đạo tràng được nghe và nhớ niệm danh hiệu Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường, cung kính ngợi khen niệm tụng 7 lần, Đức Phật kia đã từng phát nguyện :

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh bị thọ các khổ não, tâm ý không vui sướng, nhiều thứ buồn khổ. Nguyện  cho tất cả các thứ buồn rầu, tâm ý không ưa các buồn khổ đều được tiêu trừ, vĩnh viễn xa lìa không còn bị nữa, thường được an vui, vừa ý sống lâu.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu tạo các nghiệp ác bị đọa vào Địa ngục Vô Gián, các chỗ tối tăm. Nguyện khi bị sanh vào các chốn đó gặp được ánh quang nơi thân của Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Vương chiếu đến thân, tất cả các tội chướng đều được tiêu diệt, giải thoát các khổ nơi Địa ngục cho đến Bồ đề, thường hưởng các điều vui sướng nơi cõi trời người.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh khi xưa đã từng làm các nghiệp ác, đoạt tiền của kẻ khác nên sanh vào nhà nghèo cùng áo quần, đồ ăn, thức uống, các tư cụ đều bị thiếu thốn, thường bị khổ vì nóng lạnh, đói khát bức bách, thân hình tiều tụy. Nguyện cho tất cả đến cứu cánh Bồ đề, y phục, ẩm thực, ngọa cụ thọ dụng đều được đầy đủ như các chư Thiên, thân có ánh sáng đẹp đẽ đáng ưa, đầy đủ các thứ nghiêm sức.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí, khiến bị các thứ bệnh khổ. Nguyện cho tất cả cho đến Bồ đề, các loại ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí thảy đều bỏ chạy, lại khởi lòng từ giải thoát tất cả bệnh tật khổ não. Nguyện thân này khi lâm chung được sanh về cõi Phật Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Chánh Giác, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, sau đó lại được các môn Tổng trì, thiền định, các thứ công đức, được Vô Thượng Đạo sư Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường và mười phương Chư Phật thọ ký cho, tâm sanh hoan hỷ, trong khoảng giây lát, dạo đi các nước Phật tự tại vô ngại.

            Thế Tôn Vô Ưu Tối Thắng Vương

Từ xưa đã phát bốn nguyện lớn

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Quy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khiến khắp hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau thành Vô thượng bồ đề đạo

* Như Lai Pháp Hải Lôi Âm :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Pháp Hải Lôi Âm (7 lần)

         Các Phật tử nay tại đạo tràng này được nghe và xưng niệm nhớ nghĩ danh hiệu của Như Lai Pháp Hải Lôi Âm 7 lần, cung kính xưng tán cúng dường Đức Phật kia đã từng phát nguyện :

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu sanh vào các nhà tà kiến, không tin Phật, Pháp, Tăng, xa lìa tâm Bồ đề. Nguyện cho tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trư,ø cho đến cứu cánh Bồ đề thành tựu chánh kiến nơi Phật, Pháp, Tăng, kính tín đầy đủ tâm Bồ đề không thối chuyển.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu không nghe Phật, nghe Pháp, nghe Tăng, sanh vào các chỗ biên địa, gần gũi các ác tri thức làm các tội, sau khi mạng chung đọa vào ba nẻo ác, không tu các các việc lành. Nguyện khi danh hiệu của Đức Như Lai Pháp Hải Lôi Âm lọt được nơi tai, tự nhiên phát sanh như tiếng Pháp, tất cả các nghiệp chướng đều được tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, không bỏ tâm Bồ đề.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các khổ não vì thiếu thốn y phục, các thứ trang nghiêm nơi thân, hương xoa, hương đốt, đồ nằm, thuốc thang, làm các việc ác. Nguyện cho tất cả y phục trang nghiêm, hương xoa, hương đốt, đồ nằm, thuốc thang, các vật cần dùng tùy ý mong cầu đều được, cho đến cứu cánh Bồ đề bất cứ món gì thảy đều đầy đủ.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh vì các nghiệp quá khứ đã chín muồi, tranh đấu sát hại lẫn nhau khiến phải chết chóc, cung, tên, đao, gậy làm cho thương hại, bị các đại nạn khổ não. Nguyện cho tất cả cung, tên, đao, gậy đều quay ngược lại, tất cả oan gia đều khởi lòng từ, tôn trọng mạng sống không còn sát hại cho đến cứu cánh Bồ đề, các thứ cần dùng tự tại đầy đủ.

         - Nguyện thân này khi mạng chung được vãng sanh nơi cõi Phật Pháp hải Lôi Âm Như Lai, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, lại được các Pháp môn Tổng trì, Thiền định, các công đức. Hiện tiền Như Lai Pháp Hải Lôi Âm và mười phương Chư Phật thọ ký, tâm sanh hoan hỷ, trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Pháp Hải Lôi Âm Thắng

Từ xưa đã phát bốn nguyện lớn

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khiến khắp hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

* Như Lai Thần Thông Vương :

- Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông  (7 lần).

         Các Phật tử nay ở tại nơi đạo tràng này được nghe và nhớ niệm danh hiệu Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông 7 lần, xưng tán cúng dường v.v… Đức Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai đã từng phát nguyện :

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh  vì cày cấy canh tác, buôn bán giao dịch mà tranh chấp lẫn nhau tạo ra các nghiệp ác. Ta nguyện cho tất cả món cần dùng cho dời sống đều tùy tâm mong muốn đầy đủ, tiêu trừ các việc ác, thường làm các việc lành.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh do tạo mười nghiệp bất thiện nên bị đọa vào Địa ngục. Nguyện cho tất cả ở nơi mười nghiệp lành đều tu hành đầy đủ, vô lượng chúng sanh đều không bị đọa vào các nẻo ác.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh vì đi đến chỗ công, thân bị đánh đập cột trói, giam giữ lao tù cho đến bị chết. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, tất cả trói buộc lao ngục thảy đều giải thoát, được tự tại giàu có đầy đủ.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc tạo các nghiệp ác khiến cho phải bị chết non, chết yểu. Nguyện cho tất cả tội nghiệp thảy được tiêu trừ, không bị vĩnh viễn các nạn tử vong, thường được sống lâu, khi chết được nghe danh hiệu của Đức Phật Pháp hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông lọt vào tai, tùy theo ý niệm tức được sanh về các cõi lành, được địa vị cao quý, cho đến cứu cánh Bồ đề, thường hưởng các điều vui sướng cõi Trời người.

         - Nguyện khi hết thân này được sanh về cõi Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tư sau đó các môn Tổng trì, Thiền định công đức thảy đều hiện tiền, Như Lai Vô thượng Đạo sư Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông và mười phương Chư Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát dạo đi đến các cõi Phật, được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Pháp Hải Thần Thông Phật

Từ xưa đã phát bốn nguyện lớn

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khiến khắp hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

* Như Lai Dược :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương (7 lần).

         Chư Phật tử nay tại đạo tràng này, được nghe và xưng niệm danh hiệu Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 7 lần, cúng dường xưng tán, Đức Phật kia khi xưa đã từng phát nguyện.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh 32 tướng Đại Trượng phu, 80 tướng tốt, thân tướng trang nghiêm của Ta thế nào, tất cả chúng sanh cũng đều được như vậy. Hào quang nơi thân của Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, oai đức rực rỡ, thân như ngọc lưu ly báu, tướng Ngài thế nào thì chúng sanh cũng được như vậy. Trong ngoài sáng suốt, quang minh chói lọi rộng lớn, oai đức kiết tường, an trụ nơi lưới diệm võng trang nghiêm sáng hơn nhật nguyệt. Ngài như thế nào, tất cả chúng sanh đều y như vậy, phàm các hữu tình sanh ở khoảng giữa hai thế giới nơi chốn tối tăm, ở nơi thế giới kia ban đêm khi đi đứng, nguyện cho tất cả thấy được oai quang an lành, sung sướng, tùy ý làm các sự việc. Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang dùng vô lượng trí huệ phương tiện lợi ích, nguyện vì tất cả chúng sanh chỗ cần các vật thọ dùng, đều không thiếu thốn, bất cứ lúc nào cũng được đầy đủ.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc hành tà đạo, hoặc hành Thanh Văn, Độc Giác đạo, nguyện cho tất cả đều được an trụ nơi đạo Bồ đề, trong Pháp Đại thừa.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh cho đến cứu cánh Bồ đề, gìn giữ ba nghiệp, tất cả học xứ không có sai phạm, nếu có hủy phạm giới luật cũng không bị đọa ác thú.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh thân thể xấu ác, các căn không đủ, xú lậu ngoan ngu, thân hình cong quẹo, bối lũ bạch lại, loan tích điên cuồng, tất cả các bệnh khổ bức bách. Nguyện cho tất cả các nghiệp chướng đời trước đều được tiêu trừ, thân thể các căn đều đoan chánh trang nghiêm.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các chứng bệnh bức bách, không nơi dựa nương, không ai nuôi dưỡng, không thuốc thang, không bà con thân thích nghèo cùng khốn khổ. Nguyện cho tất cả các bệnh đều trừ, thảy đều tiêu tán cho đến cứu cánh Bồ đề không còn bị bệnh tật não hại, các thứ cần dùng đầy đủ, giàu có.

Nếu có người nữ vì thân nữ có các điều ác làm cho phiền não, không ham thân nữ muốn thành thân nam. Nguyện cho tất cả chuyển nữ thành nam cho đến Bồ đề, thuờng làm thân nam. Nguyện vì tất cả chúng sanh bị lọt lưới ma cột trói đều được giải thoát, tất cả các dị kiến, các lý bất đồng thảy đề đoạn dứt, lại được chánh kiến, các hạnh Bồ đề rộng lớn thảy đều thành tựu.

         Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc phạm pháp vua nhốt vào tù ngục, xiềng xích đánh đập, lại có chúng sanh bị khổ vì bức thiết thân, khẩu, ý, ưu phiền tán loại. Nguyện cho tất cả do phước lực của Ta tất cả tai hại đều được giải thoát.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh vì bị đói khát tìm cầu miếng ăn, tạo các nghiệp ác. Nguyện cho tất cả đều được đầy đủ các món ăn ngon, sau đó lại dùng Pháp vị khiến được an vui sung sướng.

         - Nguyện vì tất cả chúng sanh, thân thể không y phục, nghèo cùng khổ não, nóng lạnh, ruồi muỗi ngày đêm bức bách. Nguyện cho tất cả thảy đều được như ý mong cầu, tức được quần áo tốt đẹp, các đồ trang sức quý báu hương xoa, tràng hoa, các thức kỹ nhạc, các thứ chúng sanh mong muốn thảy đều đầy đủ, vui vẻ giữ gìn Thánh giới, các khổ não đều được giải thoát thường được an lạc.

         - Nguyện hết thân này tức được vãng sanh về cõi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, sau đó các môn Tổng trì, Thiền định, công đức thảy đều hiện tiền. Vô thượng Đạo sư Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Vương và mười phương Chư Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng giây lát, dạo đi các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang

Từ xưa đã phát mười hai nguyện

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khắp vì lợi ích các hữu tình

Vô minh phiền não tận tiêu trừ

Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

* Như Lai Thích Ca :

     - Đảnh lễ cung kính quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Oai Thắng Như Lai Thích Ca Mâu Ni ( 7 lần ).

         Các Phật tử nay tại đạo tràng này, được nghe và nhớ niệm danh hiệu Như Lai Thích Ca Mâu Ni 7 lần, cung kính cúng dường ngợi khen. Đạo sư Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta và tất cả chúng sanh bị các nghiệp ác ràng buộc, các thứ tật bệnh, buồn khổ bức bách, nghèo cùng thiếu thốn, rất đáng thương xót vì các hữu tình, lợi ích trời người kiến được an lạc mới nói phương tiện thiện xảo cùng các bổn nguyện nhiếp thọ của bảy Đức Phật, mà bảo Mạn Thù Thất Lợi rằng : “Nếu có người muốn cầu các công đức được thành tựu, phải xa lìa phiền não, niệm danh hiệu của 7  Đức Như Lai ngày 3 thời, đêm 3 thời, ý niệm bền chắc, cung kính tin trọng, hết lòng tạo hình tượng Phật, hương hoa đèn nến, các món ăn uống kỹ nhạc, các thứ phẩm vật dâng cúng, thọ tám phần trai giới, trong 7 ngày ở nơi thanh tịnh, phát nguyện cầu sanh nơi cõi Phật kia, khởi lòng từ bi xem khắp chúng sanh, lại tụng chú này:

         - Đát đạt nha tháp a Đề tắc đề tắc y mặc ni mật kì ma cô ma cô tát ba đáp đáp tháp a hắc đáp tát ma a đạt cáp nha, đề từ si đắc, a đắc ma đắc ba a lặc ba a lặc thạc đạt cáp ni tát lặc oát ba a ba ma nạp ha sa nha, ma ma bố đạt đắc phố đạt đá đáp đát mặc ô mặc cô mặc phố đạt đạt cáp kiết vi đát lặc ba lịt hạc đạt cáp ni, đạt cáp mặc ni đạt cáp mặc, mặc rô mặc rô mặc rô bái dung hồ tát lặc át a kiết a lạp mật lạt đáp ứ ni bạt a lặc ni phố đạt đác tô phố đạt đắc phố đạt đạt cáp a đề tư xoa a nạp lặc kiết ky bộ mặc tát lặc oát đức oát tát mặc a tát mặc tát a mặc oát a cáp lam bộ tát lặc oát phố đạt đạt cáp pha đề tát cưu sa mặc sa mặc ba đế sa mạn đô mặc, tát lặc oát y đáp ứ ba đạt lặc oát bạt nha a đáp nha tư phổ ô lặc nạp phổ ô lặc ni phổ ô lặc nha mặc tát lặc oát a a sa a nha tự ách châu nha ba lặc đề bạt cáp a mặc tát lặc oát ba a bạt ma kiết sát ương kiết lị sa a cáp kha.

         Đây gọi là Bệ Lưu Ly Tổng Trì. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhân cúng dường thọ trì, đọc tụng mãn 1080 lần, tất cả Như Lai đều hộ niệm, các Bồ Tát nhớ nghĩ, Bồ Tát Chấp Kim Cang lân mẫn, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Đại Thiên Vương thảy đều ủng hộ, các tội nặng Vô Gián, tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt, không có tật bệnh, sống lâu, không bị chết uổng, tất cả các nạn oan gia, ma quỷ khoáng dã, giặc giã đấu tranh, kiện cáo thảy đều tiêu trừ, xa lìa các oán hại, có chỗ mong cầu đều được toại ý. Như vậy, tất cả đều vì chúng con như trong Nghi Quỹ Bảy vị Phật, Đức Như Lai Thích Ca đã nói trước chúng hội, cúng dường, cầu nguyện, niệm tụng thần chú, nhiếp thọ lợi ích chúng con và tất cả chúng sanh mau được hộ trì.

Thế Tôn, Chánh Đẳng Thích Ca Phật

Nói chú Dược Sư được lợi quả

Y phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khắp cả hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não đều tiêu trừ

Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

* Pháp Bảo :

Phá dẹp tối tăm duốc tối thắng

Trừ các bệnh khổ thuốc thang hay

Tất cả ly dục các Pháp Bảo

Đảnh lễ quy mạng và cúng dường ( 7 lần )

Diệu chỉ của Phật là chân thật không thay đổi, xin cho chúng con hiện tiền được như bổn nguyện đúng nghĩa chân thật.

Nghe danh tiêu tội, sanh công đức

Như Lai đã nói, không sai khác

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khiến khắp hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

* Tăng Bảo Bồ Tát Mạn Thù :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Thánh giả Bồ Tát ma ha tát Văn Thù Thất LợÏi. Tâm xa lìa tất cả phiền não cấu uế tội lỗi, thân đầy đủ oai đức thanh tịnh sáng sửa, oai nghi trang nghiêm, như hoa sen sạch đẹp, Trời, người, A Tu La, Rồng, các Trì Minh Tiên vi nhiễu, đầu đội mão báu, phá 3 đường ác và các khổ chúng sanh ( 7 lần ).

         Bạch Thế Tôn! Ngài Mạn Thù Thất Lợi thương xót chúng sanh nơi đời bị các nghiệp chướng ngăn che, các bệnh tật ràng buộc, buồn rầu, khổ não bức bách, các tà kiến làm mê hoặc khiến bị đọa lạc vào các chốn ác. Vì thương xót các hữu tình hoặc nếu người nghe được kinh này, ở nơi Vô thượng Bồ đề không bị thối chuyển, tiêu trừ tội chướng, ma quỷ không não, tai hoạ, các việc không vừa ý thảy đều tiêu tan, các việc mong cầu đều được thuận duyên, tùy ý thành tựu Bảy danh hiệu của Phật Dược Sư và Bổn Nguyện Công Đức Kinh, ở nơi Pháp hội mà thưa cùng Đức Như Lai Thích Ca rằng: “Bạch Thế Tôn! Sau khi Tượng Pháp chuyển, nếu có người tụng trì Kinh Bổn Nguyện Công Đức, rộng nói cho người khác hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, tạo thành bản tiếng Phạn, kính tín tôn trọng, dùng các hoa thơm, hương bột, hương xoa, hương đốt, vòng hoa, phướng lọng cúng dường, con sẽ vì người kia xưng danh hiệu của Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang, cho đến trong giấc ngủ cũng nói nơi tai cho rõ biết, lại dùng lụa năm màu làm đãy đựng kinh này để nơi sạch sẽ, tức thì chỗ đó có bốn Đại Thiên Vương và các quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn các vị Trời lại nơi đó. Người thọ trì kinh này không bị hoạnh tử, các quỷ thần không thể đoạt lấy tinh khí, giả sử có bị đoạt sẽ được hoàn lại như cũ . Tất cả lời trên đều là lời Thánh chân thật, không có nói dối. Nay tại Đàn này, dâng cúng các phẩm vật cúng dường Hải hội các Như Lai, chắc có tiền duyên tu theo nghi quỹ, việc Thánh lưu thông trong kinh đã nói, tất cả mọi việc lợi ích con và chúng sanh đều thành tựu.

Văn Thù thâm rộng Bổn nguyện Kinh

Ân cần thưa hỏi các lợi ích

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khắp cả hữu tình đều an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

* Bồ Tát Cứu Thoát :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Bồ Tát ma ha tát Cứu Thoát ( 7 lần).

         Bạch Thế Tôn ! Ngài Cứu Thoát thương xót chúng sanh đời ác bị các nhân khổ, nên khởi lòng từ, nơi trước Thế Tôn trong Hải Hội chúng mà nói rằng: “ Đại Đức Thế Tôn! Nơi đời sau này khi Tượng Pháp chuyển, nếu có chúng sanh bị các bệnh khổ bức bách, thân hình gầy ốm không ăn uống được, môi cổ khô khốc tướng chết hiện ra, cha mẹ, bà con bạn bè quen biết vây quanh khóc lóc mặt nhìn không rõ, thấy Sứ giả của vua Diêm Ma Pháp Vương dẫn thần thức đi đến chỗ Vua Diêm Ma, các thần Câu Sanh ghi rõ các việc làm Thện Ác đầy đủ dâng lên vua Diêm Ma. Diêm Ma Pháp Vương y theo Pháp luật, hỏi các tội phước mà xử đoán. Nếu vì người bệnh quy y Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang như Pháp cúng dường, thần thức người kia hoặc qua 7 ngày, hoặc 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày như chiêm bao tỉnh dậy thấy rõ Thiện Ác đều có quả báo, do tự thấy biết, nên cho đến chết cũng không làm ác.

         * Pháp tắc cúng dường : Lại bảo Đức A Nan, nếu có người muốn khỏi các bệnh nạn lớn, phải vì người bệnh kia bảy ngày đêm đọc tụng, bố thí, giữ tám trai giới, dùng các món ẩm thực và các món cần dùng tùy sức cúng dường, phụng sự các chúng Tỳ Kheo, ngày đêm sáu thời đọc tụng danh hiệu Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang, lại tụng ngày 49 lần, thắp đèn đủ 49 ngày, tạo 7 tượng, trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe cho đến 49 ngày đêm thắp sáng luôn, lại làm 49 cái phướng ngũ sắc. Đại Đức A Nan! Nếu Sát Đế Lợi, Hoán Đảnh Vương v.v… có các bệnh nạn, hoặc trong nước hoặc nước ngoài xâm lăng phản nghịch, tinh tú biến quái, nhật nguyệt bạt thức, mưa gió trái mùa, quá thời không mưa, dân chúng tật bệnh, tất cả các ách không được an ổn; thời Sát Đế Lợi, Hoán Đảnh Vương kia … bấy giờ nên khởi lòng từ đối với tất cả hữu tình, mở các tù ngục, giải bớt khổ nạn, như Pháp thức trên cúng dường Phật Dược Sư Lưu Ly quang Vương. Do căn lành này và công đức bổn nguyện lực của Phật Dược Sư, khiến trong nước an ổn, mưa gió thuận thời, lúa thóc được mùa, nhân dân không bịnh, an lạc vui vẻ, tất cả bạo ác quỷ thần không nhiễu loạn, tất cả ác tướng đều tiêu diệt, Quán đảnh vua kia được sống lâu, tăng trưởng sắc lực, không bệnh, tự tại. Tất cả lời trên là lời của Thánh chắc thật không sai, nay xin dâng cúng tất cả phẩm vật nơi Đàn này lên Hải hội Như Lai, nghĩ nhớ duyên xưa có tu Nghi quỹ nên mới được nghi quỹ này, trong kinh nói đến các thứ lợi ích khiến con và tất cả chúng sanh đều được thành tựu, cúi mong nhiếp thọ.

Cứu Thoát thương xót bệnh nạn thời

Trừ diệt ban cho được an lạc

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Khiến khắp hữu tình được an lạc

Vô minh phiền não thảy tiêu trừ

Mau thành Vô thượng Bồ đề đạo

* Bồ Tát Kim Cang Thủ :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y oai đức Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ ( 7 lần ).

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Phạm Thiên Đế Thích, Trì Quốc, Quảng Mục, Tăng Trưởng, Đa Văn bốn Đại ThiênVương, các Trời gần gũi, Hộ Pháp Thiện Thần ( 7 lần ).

         Xin dâng các phẩm vật đầy đủ lên các Trời Thần trấn giữ 10 phương, Bốn Đại Thiên vương và các quyến thuộc, xin nguyện Phật Pháp được hưng thạnh, chúng sanh được an lạc, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ cùng Đại phạm Đế Thích, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn, 4 Đại Thiên Vương, Hộ pháp, Thiện Thần ở nơi Hải hội trước đại chúng, đã dùng lời chân thật bạch hỏi Đức Phật. Con đã nghe Bổn Nguyện của bảy Như Lai, được thấy và gần gũi phụng sự Như Lai, ở nơi nào có niệm tụng danh hiệu của bảy Như Lai, sao chép lưu thông cúng dường, con và các bổn hộ quyến thuộc đều đến chỗ đó. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vua, quan thọ trì, chép viết Bổn Nguyện Tôn Kinh, con thừa oai thần của Phật thảy đều ủng hộ. Thành ấp tụ lạc đều được ủng hộ, nạn chết chóc, oan gia, khoáng dã các nạn, tất cả tật bệnh đều tiêu tan. Chúng con theo Phật từ bi thương xót hữu tình, khiến thảy đều thối tán, đấu tranh kiện tụng đều được tiêu trừ, có mong cầu gì đều được thành tựu, thân tâm an lạc, thọ dụng tự tại, tiền của, lúa gạo tăng trưởng, trong tất cả thời, con đều ủng hộ. Nay con ở trước Phật tự  xin lập thệ : Nếu có Thiện nam, Tín nữ nhớ nghĩ chúng con nên tụng chú này:

         - Đát đạp nha tháp a, a cô ma cô đáp lặc cô ma ma cô cô phù cáp hô ha ma lặc ma lặc ma lặc ma lặc đát đát phù sa ha cáp a

         ( TADYATHÀ : AKU  MAKU  TRAKU  MAMAKU  KURE  HA  HO  HE MARA  MARA  MARA  MARA  PUCURE  PURE_ SVÀHÀ ).

         Nếu có người niệm danh hiệu bảy Như Lai và tụng Chú này hoặc chép hoặc bảo người chép, cung kính cúng dường. Các người như trên không đọa tam đồ, không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi các cõi Phật tùy ý thọ sanh, thường được thấy Phật, được Túc mạng trí, Tổng trì, Thiền định đều đầy đủ. Các điều đó tự miệng nói ra. Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Thủ có bạch Phật rằng : "Nếu có người trì tụng Bổn Nguyện Tôn Kinh vì lợi các hữu tình kia, con xin nói thần chú xin Chư Phật ủng hộ cho con.

     - Chí tâm đảnh lễ bảy Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác.

     - Chí tâm đảnh lễ tất cả các vị Chấp Kim Cang.

         - Đát đạp nha tháp a ngạc ma bạt tạp phù bạt tạp phù ma cáp a bạt tạp phù bạt tạp lặc ba a thương đạt cáp ba lặc ni y tát ma tát ma tát mạn đáp a ba lặc đề cáp đáp bạt tạp phù sa ma sa ma ba lặc sa mạn đô tát lặc oát bạt nha a đạt cáp nha ma nổ tát ma lặc bạt cáp hắc oát a nạp bạt tạp ma lặc ba a ni tát lặc oát a thương mặc ba lị phổ ô lặc điệp sa ha cáp a.

         Bạch Thế Tôn! Nếu có người niệm danh hiệu bảy Phật và Bổn Nguyện Kinh, trì tụng Chú này, con khiến họ thành tựu các mong cầu, tất cả Pháp lành đều được thành tựu. Nếu muốn thấy con nên chép kinh này, tạo 7 tượng Phật và tượng Chấp Kim Cang, dùng Xá Lợi Phật để nơi phụng tượng, y theo Như Lai đã nói các Pháp tắc trên, dùng các hương hoa đèn nến, anh lạc, kỹ nhạc trang nghiêm cúng dường, lại tụng chú này, vì tất cả chúng sanh làm các việc lợi ích, thọ tám phần trai giới, ba thời tắm rửa, ba thời thay áo quần, từ ngày 8 cho đến ngày 15, mỗi ngày tụng 108 lần, con ở nơi mộng tức tự hiện thân cùng nhau nói chuyện, tùy ý cầu xin, con sẽ ban cho. Các lời ở trên đều là lời Thánh không có sai khác. Nay tại Đàn này, có các món phẩm vật cúng dường dâng lên Hải hội Như Lai, chắc do nhân duyên đời trước được gặp đạo Thánh lưu thông, tu theo nghi quỹ như Bổn Kinh nói các việc lợi ích, xin cho con và tất cả chúng sanh mau được thành tựu. Cúi xin nạp thọ.

         Lại nguyện Kinh Bổn Nguyện Công Đức của bảy Phật, các Pháp vi diệu thâm sâu luôn luôn hưng thạnh, tất cả ma chướng làm gián đoạn sự tu hành ở tại phương này hoặc làm hại người, súc vật, bệnh tật, gió mưa sương tuyết hại mùa màng, hoa màu, tất cả tai nạn ác tướng, các việc không tốt làm cho hữu tình lo lắng buồn rầu, tất cả tà ma, lị, mị, vọng lượng ở trong thế giới này, hoặc ở hoặc đi khắp nơi, tất cả các đẳng loại nay vì … con hoặc có oan cừu đời trước, hoặc nay kết các ác duyên hoặc do địa lý làm ngại, hoặc do ông bà để lại các tai ách họa ương. Nay vì … con và tất cả hoặc hại  mạng kẻ khác, hoặc trong quốc giới quyến thuộc lấy vật của người, tất cả ma quái, ma quỷ làm các tai ương, não hại hữu tình, thảy đều dùng phương tiện khéo léo điều phục, khiến cho các tâm tổn hại kia thảy đều khởi lòng từ, xa lìa tất cả sự xấu ác, lại không tạo các điều ác nữa, được vào Thánh hội, Thánh giáo lưu thông. Cúi xin nạp thọ.

Mật Chú chư  Thiên phát nguyện thề

Nói chú Pháp tu Kim Cang Thủ

Y Phật từ bi sức nhiếp thọ

Tất cả chúng sanh được thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Cầu cho tất cả các Đàn việt

Nghiệp chướng tiêu trừ nguyện đầy đủ

Tà ma tiêu tán duyên thuận lợi

* Mười hai Dạ Xoa Đại Tướng :

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Cực Úy Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Kim Cang Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Nghiêm Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Tinh Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Phong Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Cư  Xử Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Lực Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Ẩm Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Ngôn Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Tưởng Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Chấp Động Dạ Xoa

     - Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Tướng Viên Tác Ý Dạ Xoa

        ( 3 lần )

         Các phẩm vật ngon đầy đủ xin dâng hiến lên chư Đại Tướng Dạ Xoa cùng các thị tùng, cầu xin Phật Pháp được hưng thạnh, cầu xin cho Đàn việt tất cả chướng nạn đều tiêu trừ, thành tâm khấn bái mười hai Dạ Xoa, oai đức thân cận các thần tướng cùng các quyến thuộc mỗi vị có 7 ức Dạ Xoa đồng xót thương chiếu giám, nhớ nghĩ khi trong chúng hội đã dùng lời chân thật bạch Phật rằng : "Chúng con nương theo oai lực của Phật, được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang không còn sợ sệt bởi các ác thú, tất cả chúng con đều đồng một lòng cho đến hết đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thề không bỏ một hữu tình nào, làm các việc nghĩa lợi nhiêu ích an lạc, tùy ở chỗ nào thành ấp, tụ lạc, các chỗ yên lặng vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố hoặc có người đọc tụng thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang cung kính cúng dường, con và tất cả quyến thuộc sẽ ủng hộ người đó khiến thoát các nạn các chỗ nguyện cầu đều được thành tựu đầy đủ".

         Bấy giờ Thế Tôn đã bảo các vị : "Các ông vì muốn báo ân đức của Như Lai Dược Sư Lưu Ly quang nên làm như vậy, lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Lành thay! Lành thay! Tùy ý các ông". Hôm nay tại đạo tràng này dâng cúng các phẩm vật, cúi xin các vị cùng các quyến thuộc phát lòng từ bi thọ các phẩm vật. Con có duyên xưa gặp được Thánh giáo lưu thông, tu được nghi quỹ như kinh đã nói, các việc lợiích cho con và tất cả chúng sanh đều được thành tựu.

         Lại nguyện công đức bổn nguyện kinh, các Pháp thậm thâm vi diệu, luôn được hưng thạnh, tất cả chướng nạn tu hành nửa chừng bỏ lỡ, tất cả ma chướng ở tại nơi đây làm người bệnh tật, hoặc mưa gió sương tuyết phá hại hoa màu, tất cả tai nạn ác tướng, các việc không lành làm cho hữu tình phải bị buồn rầu lo lắng, tất cả tà ma lị, mị, vọng lượng ở tại cõi này hoặc đi khắp chốn các đẳng loại, nay vì … chúng con hoặc do oan báo đời trước, hoặc kết ác duyên đời này hoặc do địa lý ngăn ngại, hoặc do Tổ Tông truyền lại, nên bị các tai ương họa hoạn làm não loạn, nhân vì … và chúng con hoặc hại thân mạng hoặc các quyến thuộc lấy của người, tất cả ma quỷ yêu quái làm các tai ương, thảy đều dùng phương tiện khiến cho điều phụ, bỏ các tâm tổn hại, khởi lòng từ, các thứ xấu ác, các tà hạnh đều được xa lìa, không còn tạo các ác nghiệp nữa. Nguyện cho tất cả đều vào Thánh Hội nơi tại Đạo Tràng, không quên lời thề làm cho Thánh giáo lưu thông. Cúi xin nạp thọ.

Dạ Xoa nghe thấy Bổn Nguyện Kinh

Lập thệ bảo hộ cứu quần sanh

Y Phật từ bi nhiếp thọ lực

Tất cả chúng sanh đều thành tựu

Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh

Cầu cho tất cả các Đàn việt

Chúng sanh tiêu chướng mãn nguyện cầu

Thối tán tà ma được thuận duyên

* Địa thần :

         Nay đem ngũ dục, các món công đức đầy đủ thí thực rộng lớn, phụng hiến Kiên Lao Địa Thiên Thần Nữ là vị trên hết, nơi nơi chốn chốn hộ quốc an dân, tất cả thần kỳ ở tại nơi đây, các vị Trời Rồng, mười hai vị Thần đầy đủ sức lực, tất cả đại lực Phi nhân, các vị thọ hưởng thí thực, gia hộ cho … và quyến thuộc đại chúng khi tu đạo, chướng duyên tiêu trừ, tùy ý đầy đủ.

         - Đát đạp nha tháp a cô mặc cô mặc y mặc ni mật hi ma đề ma đề tát ba đáp tháp hắc đáp tát ma a đạt cáp nha đề tạp si đắc a đắc ma đắc ba a lặc ba a ba thạc đạt cáp ni tát lặc oát ba a ba ma nạp a s nha ma ma phố đạt đắc phố đạt đà nạp nạp mặc, ô mặc cô mặc phố đạt đạt cáp kiết vi đạp lặc ba lị thạc đạt cáp ni, đạt cáp mặc ni đạt cáp mặc, mặc rô mặc rô mặc rô thí tạp phù tát lặc oát a kiết a lạp mật lặc đạt ứ ni bạt a lặc ni, phố đạt đắc tô phố đạt đắc phố đạt đạt cáp a đề tạc xoa a nạp lặc kiết đảm cô mặc a lặc oát đức oát tát mặc a tát mặc, tát ma nạp oát a cáp dủ bộ tát lặc oát phố đạt đạt cáp bạt đề tát anh sa mặc sa mặc ba lặc sa mạn đô mặc tát lặc oát y đáp ứ ba ma đạt lặc oát bạt nha a đáp nha tư, phổ ô lặc nạp phổ ô lặc ni, phố ô lặc nha mặc tát lặc oát a a sa a nhạ tự ách chu ô lặc nha ba lặc đề bạt cáp a mặc a lặc oát ba a bạt ma kiết sát ương kiết lỵ sa a cáp a.

         Nạp ma bạt hắt oát đắc tự ách tạc tạp diệp cô rô tự ách chu ô lặc nha ba lặc bạt cáp lặc a tạp a nha đát tháp a hắt đáp nha a lặc cáp đắc tát ma nha kiết tát ma phố bạt cáp nha đát đạp nha tháp a, ngạc ma tự ách tạc tạp diệp lặc a tạp a tát sa đạt hắc đắt sa a cáp a. ( Chú đọc càng nhiều càng tốt )

         Do sức chú lực, tám Như Lai và quyến thuộc từ nơi thân phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu vào trong các bình đựng nước nhiếp thọ gia trì.

     - Đảnh lễ các chư Tôn Thượng Sư của Tông phái

Tướng tốt thanh tịnh như sen báu

Tám mươi vẻ đẹp kết thành thân

Nếu được thấy nghe đều hộ niệm

Đạo Sư Thiện Danh, con kính lễ

Bảo Nguyệt Liên Hoa Thắng trang nghiêm

Trí huệ cao vời hiểu tất cả

Lời nói thâm sâu dường biển rộng

Oai Âm Vương Phật, con kính lễ

Đảm bộ hà Kim Thắng quang minh

Oai đức sáng hơn ngàn mặt Phật

Thân đẹp còn hơn công báu tốt

Kim Sắc Vô Cấu, con kính lễ

Đắc được Niết Bàn thường an lạc

Tiêu trừ khổ não của hữu tình

Ở trong sáu đường làm chúa tể

Vô Ưu Thắng Phật, con kính lễ

Pháp âm truyền khắp phá các nạn

Sâu như biển cả lời chân thật

Diệt trừ chúng sanh ba món độc

Pháp Vương Hải Âm con kínhl ễ

Pháp huệ xét thấu các lý màu

Du hý ở trong cảnh Pháp giới

Trước mặt thấy khắp tánh các loài

Thần Thông Như Lai, con kính lễ

Đại bi Thế Tôn nhiếp hết thảy

Nghe tên tức trừ các nẻo khổ

Trừ ba độc bệnh Phật Dược Sư

Lưu Ly Quang Vương, con kính lễ

Đại bi phương tiện sanh dòng Thích

Dẹp trừ tất cả các loài Ma

Thân vàng như thể núi Tu Di

Thích Ca Mâu Ni, con kính lễ

Phương Đông xa cách bốn hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh tên Vô Thắng

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Thiện Danh Thắng Vương, con kính lễ

Phương Đông xa các năm hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh hiệu Diệu Bảo

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Bảo Nguyệt Như Lai, con kính lễ

Phương Đông xa các sáu hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh hiệu Hương Tích

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Vô Cấu Kim Sắc, con đảnh lễ

Phương Đông xa các bảy hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh hiệu Vô Ưu

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Thắng Đức Vô Ưu, con kính lễ

Phương Đông xa các tám hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh hiệu Pháp Tràng

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Pháp Hải Lôi Âm con kính lễ

Phương Đông xa các chín hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh hiệu Bảo Hải

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Thắng Huệ Như Lai, con kính lễ

Phương Đông xa các mười hằng sa

Cõi Phật thanh tịnh hiệu Lưu Ly

Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây

Dược Sư Như Lai, con kính lễ

Đại bi tinh tấn hơn các Thánh

Đời ác năm trược khó điều phục

Kham nhẫn ra đời cứu chúng sanh

Đạo Sư  Thích Ca, con kính lễ

Hay trừ thế gian các tối tăm

Tiêu diệt trần lao các khổ nhân

Phật Mẫu trí huệ đến bờ Giác

Ba thừa Diệu Pháp, con kính lễ

Trí Tạng Đồng Chân con Pháp Vương

Thương con có đủ trăm bức bách

Thỉnh Phật cầu xin Pháp vi diệu

Văn Thù Bồ tát, con kính lễ

Phương tiện vì con bị trầm luân

Quốc thái dân an tăng phước thọ

Nên nói các Pháp tu cúng dường

Cứu Thoát Bồ Tát, con kính lễ

Trang nghiêm chúng hội trước Như Lai

Phát nguyện giữ gìn kinh điển Phật

Mỗi Vị thảy đều vâng lịnh Phật

Mật chư các Thánh, con kính lễ

Rộng nghe danh hiệu Phật Dược Sư

Rộng phát từ tâm hộ kinh điển

Mỗi Vị có bảy ức quyến thuộc

Mười hai Đại Tướng, con kính lễ

Lại lễ mười phương tất cả cõi

Tin sâu tất cả các công đức

Vô cùng biến hóa khắp các thân

Đảnh lễ khắp cả các cõi Phật

Ở trong thế giới có bao nhiêu

Ba đời hết thảy các Đức Phật

Con dùng thanh tịnh Thân Ngữ Ý

Đảnh lễ hết thảy không thiếu sót

Phổ Hiền hạnh nguyện sức oai thần

Hiện thân đầy khắp trước Như Lai

Một thân biến hiện hết thảy thân

Mỗi thân lễ lạy hết thảy Phật

Nơi trong tất cả các cõi Phật

Và nơi chúng hội các Bồ Tát

Vô tận Pháp giới nhiều như thế

Tin Phật sâu xa đều có đủ

Lại dùng tất cả thứ tiếng tăm

Phát ra tất cả lời cao đẹp

Tận cùng vị lai vô số kiếp

Xưng tán công đức của Chư Phật

Lại dùng tất cả các tràng hoa

Kỹ nhạc, hương xoa, cùng phướng lọng

Như vậy các thứ để trang nghiêm

Thảy đều dâng cúng lên Chư Phật

Áo quần sạch tốt hương thơm ngát

Hương bột, hương xoa, đèn đuốc sáng

Tất cả chất đầy như núi cao

Hết thảy cúng dường đến Chư Phật

Lại dùng thắng giải tâm rộng lớn

Tin sâu ba đời các Đức Phật

Đều dùng hạnh nguyện của Phổ Hiền

Rộng khắp cúng dường các Như Lai

Con xưa đã tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thủy tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Hết thảy con đều xin sám hối

Mười phương hết thảy các chúng sanh

Nhị Thừa Hữu học và Vô học

Tất cả Như Lai và Bồ Tát

Chỗ có công đức đều tùy hỷ

Mười phương tất cả thế gian đăng

Đầu tiên thành tựu đạo Bồ đề

Con đều chí thành xin khuyến thỉnh

Cầu Phật chuyển Vô thượng Pháp luân

Chư Phật khi muốn nhập Niêt Bàn

Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh

Cầu Phật ở mãi nơi thế gian

Lợi ích tất cả loài quần sanh

Tất cả lễ tán phước cúng dường

Cầu Phật ở đời chuyển Pháp luân

Tùy hỷ sám hối các Thiện căn

Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo.

         Như thế, Bảy Phật Công Đức Bổn Nguyện Kinh đã nói. Cung kính bày biện trần thiết đạo tràng, dâng các món cúng dường, cung kính chí thành phụng thỉnh bảy Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đảng Chánh Giác và Phật Thích Ca mâu Ni cùng các quyến thuộc giáng lâm đạo tràng, chứng minh nạp thọ. Nơi trước Chư Phật, con xin sám hối các tội lỗi, trước Chư Phật con xin tùy hỷ các căn lành, lại nương vào sức của các căn lành, sức nhiếp thọ oai thần của Phật, Bồ Tát, cầu xin các Đạo sư hoằng Pháp lợi sanh, các tội lỗi từ vô thủy trở lại đây thảy đều tiêu trừ, không bệnh, sống lâu, thân thường an ổn, làm các sự nghiệp thế gian xuất thế gian đều cát tường, giàu có đầy đủ, hai món tư lương cứu cánh đầy đủ, chứng được thân bền chắc, mau được vô thượng Phật đạo, tất cả tai nạn trong ngoài ở thế gian đều tiêu tan, vui sướng giàu có, mau chứng Vô thượng Bồ đề. Lại nguyện tất cả mọi nơi, người vật không tai ương bệnh tật, không có đói nghèo, tất cả ách nạn thảy đều vĩnh viễn tiêu trừ, mưa hòa gió thuận, lúa cốc được mùa, tất cả chúng sanh an cư lạc nghiệp, đời sau được vãng sanh nơi các cõi Phật, được thấy Phật, được nghe Pháp, được thọ ký, phước huệ hai món tư lương đầy đủ, chứng được quả vị Đại giác. Lại nguyện, Pháp bảo ở đời lâu dài khiến cho nhân gian đều được khai hiểu.

         Xuất Hữu Hoại Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác bảy vị Phật và quyến thuộc cùng Đức Thích Ca Mâu Ni và quyến thuộc trong Thánh hội. Nay vì … chúng con vì lợi lạc tất cả chúng sanh, trì tụng kinh này không đúng giờ khắc, làm các ác hạnh, việc làm thiếu sót vì không hiểu biết hết được, phiền não sâu dày hoặc vật cúng ít, hoặc không sạch sẽ, hoặc làm các Pháp tắc không đầy đủ, tất cả mọi việc như trên cúi xin đại từ đại bi thương xót nạp thọ, vĩnh viễn xa lìa chướng nạn, cúi xin nạp thọ.

     Không được và sai phạm          Do nhân ngã ngu si

     Tự làm hoặc bảo người             Thảy đều xin thương xót

     Các hữu tình đời ác                   Ít phước nhiều tối tăm

     Không hiểu trọn ý Thánh         Thảy đều xin thương xót

     Không trí do tham lam               Vật cúng không đầy đủ

     Cúi xin Đấng Đại bi                  Thảy đều xin thương xót      

    Việc làm có thiếu sót                 Không y như nghi quỹ             

     Không vừa ý Như Lai               Thảy đều xin thương xót       

     Tất cả mọi lỗi lầm                     Không y nơi nghi quỹ            

     Có các điều sai lầm                   Thảy đều xin thương xót       

     Phụng tống (tiễn đưa)                Thế Tôn lợi ích các hữu tình

          Hạnh nguyện công đức đều thành tựu

          Xin Phật trở về nơi bổn độ

          Lại thỉnh xin Ngài lại giáng lâm

         Đại từ Đại bi Chư Phật Thế Tôn, đã làm các việc lợi ích xong, cúi xin Ngài dùng sức thần thông cùng các quyến thuộâc trở về bổn độ.

* Hồi Hướng :

Văn Thù Sư Lợi trí mạnh mẽ

Phổ Nguyện hạnh nguyện cũng như nhau

Con xin hồi hướng các Thiện căn

Cầu cho tất cả đều tu học

Ba đời Chư Phật xin khen ngợi

Hết thảy nguyện lớn của các Ngài

Con xin hồi hướng các Thiện căn

Nguyện làm Phổ Hiền, Văn Thù hạnh

Đem các công đức thí chúng sanh

Phước đức trí huệ đã tu tập

Phát sanh các món trí phước đức

Nguyện được tối thắng hai thứ tâm

Thuốc thang hay trừ các bệnh nạn

Tất cả an lạc được phát sanh

Nguyện được cúng dường và cung kính

Thánh giáo, luôn luôn mãi trường tồn

Chư Phật Bồ Tát sức nhiếp thọ

Bốn duyên đầy đủ lực chân thật

Dùng sức thanh tịnh, sức tin sâu

Tất cả mong cầu đều đầy đủ

* Kiết Tường kệ :

Từ quang chiếu rọi hết tối tăm

Oai đức lẫy lừng bảy Như Lai

Bổn nguyện tôn kinh đầy đủ cả

Chư Phật an lành xin tập hội

Kinh lọt vào tai, trừ các khổ

Thậm thâm diệu pháp cứu chúng sanh

Bổn nguyện gồm thâu tám trăm Tạng

Các Pháp an lành xin tập hội

Kinh đây ban cho đầy đủ cả

Hộ trì khiến được thảy lưu thông

Bồ Tát, Thanh Văn, các Thần Tướng

Đại chúng an lành xin tập hội.

 

Kinh Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ý Vương

 

                              25/ 06/ 1996

 

 

 

DƯỢC SƯ THẤT PHẬT CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ

KINH BẢN TỰA KHẮC LẠI

 

Mật Tạng Bộ 2  No. 928 (Tr.62 - Tr.67 )

 

ĐẠI  CHÁNH  NGUYÊN  BẢN

 

Việt Dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

 

         Kinh chép: Khi xưa Đức Phật ở tại thành Quảng Nghiêm dùng Phạm Âm nói kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Truyền đến đời Đường, nhiều người thọ trì. Vua Tây Tạng là Tụng Tạng Cang Bố chuyển qua Tạng văn để trong nước tu tập. Đợi đến triều đại bây giờ, Lạt Ma Vương Bối Lặc chế ra nghi quỹ cúng dường, cách thức lễ lạy tôn trọng đầy đủ, người đời sau y theo đây tu trì, trong đủ lòng thành kính, ngoài đủ cách thức; khiến hay giải thoát các khổ trong đời, mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, thật là lợi ích vô cùng. Nhưng có thêm các phần văn của Tây Tạng, nhiều người không rõ. Sau đó, Hiển Thân Vương truyền cho Nghĩa Tân Công Công Bố Tra Bó Sở giải thích bản chữ Hán, văn tự đầy đủ giống như trong Kinh, trong Nguyên bản không có lời Tựa và không có cách thức an bố Đàn Pháp nghi quỹ và các bày bố phương vị các Tôn. Nay khắc lại không dám giấu, chỉ muốn cho mọi người biết. Nhân vì sức không đủ, dùng giáo pháp dạy lại từ từ. Nay gặp đại Đàn việt Tông Chí giúp đỡ khắc lại bản Kinh này, thêm vào các nghi thức và Phật tượng ở mỗi phương vị, cùng 35 vị Phật Cứu Độ Phật Mẫu, 21 vị, cùng hoạ vẽ Phạn tự cho thêm phần trang trọng. Lại có đàn việt (thí chủ) Lý Lập Viện Chánh Lang Định Quan nghe khắc bản Kinh này cũng muốn phụ giúp, được gặp duyên lành, thỏa lòng mong ước, cùng nhau thích giải ra văn Hán các phần trong kinh có danh hiệu Phật đều viết ra hai loại chữ để cùng đối chiếu, cúi mong các chùa chiền cùng các bậc tín sĩ cùng nhau tu học là đồng chí, là kẻ hiền thảy không coi nhẹ. Nên, khi khắc bản Kinh này rồi không thể không nhớ đến các vị đã bỏ tiền của, công sức cùng nhau làm việc Pháp thí, nên có lời Tựa này.

Nhà Thanh hiệu Đạo Quang, năm Giáp Thân tháng Chạp ngày lành.

Chùa Tịnh Trụ . Trụ trì: Đặc Thụ

Thạnh Kinh chùa Chân Thắng

Chưởng ấn là LaÏt Ma A Vượng Trá Kế viết

(Hình tượng Đàn Pháp)

 

NGHI QUỸ LẬP ĐÀN TU PHÁP DƯỢC SƯ

 

Bắc Kinh, chùa Tịnh Trụ. Trụ Trì : A Vượng Tra Kế giải

 

         Tu tập theo nghi quỹ Pháp Dược Sư có ba phần. Như trong Thất Phật Bổn Nguyện Quảng Đại Công Đức Nghi Quỹ Kinh Niệm Tụng có nói: “Người muốn kính lễ 7 Đức Phật tu theo nghi quỹ cần phải tắm rửa thân thể, mặc áo mới sạch, ăn đồ ăn thanh tịnh, các thứ phiền não dơ uế nơi tâm cần phải dứt bỏ, các lợi ích công đức của Tam Bảo cần cung kính, hiểu rõ, tin chắc, tu bốn món vô lượng tâm; hành giả nếu là tại gia cần thọ trì Trai giới, ngày Tám mỗi tháng bắt đầu. Tìm chỗ vừa ý, cần phải sái tịnh, treo các tràng phan để nghiêm sức, bên trong tạo đại Mạn Đà La, hoặc dùng bột màu, bột gạo, hoặc bột họa mà an bố, ở trên an trí tượng Phật ( Tượng vẽ, khắc, chạm trổ đều được), nếu có Xá Lợi nên để và quyến thuộc thế-xuất thế gian ( Xá Lợi, ngọc của các loại), y Pháp trần thiết. Các món cúng dường tận lực sắm sửa dâng cúng trước 7 tượng Phật, trước mỗi tượng đốt 7 ngọn đèn, treo 7 cái phướng 5 màu, lại để các thứ hương, hoa, hương bột, đồ ăn uống, thuốc thang, thất trân, bát cát tường bình báu các vật … Như vậy an bố cúng dường xong, đại chúng ngồi tại chỗ nhập vào Không Tánh Thiền định, tùy sức đọc tụng Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh và Bát Nhã … phải tin sâu các kinh điển. Sau đó tận lực tụng Tổng Trì nghi quỹ này. Ít nhất là 7 ngày, hoặc 21 hoặc 35, cho đến 49 ngày, việc này trong các nghi quỹ cũng có nói. Pháp này có hai: một là Pháp Bố Đàn, hai là Pháp Tu Tập.

     1- Pháp Bố Đàn : Tìm đất tốt thù thắng, trên, dưới, bốn bên sái tịnh, sạch sẽ trang nghiêm. Ở giữa để một cái kệ, nếu không có kệ, lập một đài sạch sẽ, trên dùng thuốc thơm mà bôi. Trên làm cung điện không thể sánh được, 4 góc có 4 cửa, trừ bỏ các Bài Phòng (các cánh cửa) Điện này phải như nghi thức làm chuẩn. Trong Điện khởi 8 tòa Đại Thừa cho đến các ngạch cửa cũng phải đúng nghi thức (cung điện y trong Mật Bộ Pháp giăng dây).

         - Pháp chia màu sắc: Trong vô tỷ cung điện, trung vị, bốn phương, đài, có ba bậc, bậc trên màu trắng, giữa và dưới, hướng Đông màu xanh, hướng Nam màu vàng, hướng Tây màu đỏ, hướng Bắc màu lục; bề mặt thượng đài để 8 hoa sen, trên mặt trung đài để 16 hoa sen, trên mặt đài dưới để 24 hoa sen; thượng đài trung tâm và các phương bên trên hoa sen để tòa báu hình mặt trăng. Đài Giới bắt đầu từ cửa Đông, theo bên phải để 10 Hộ phương Thần, và Nhật, Nguyệt Thiên đều để tòa núi, theo bên trái bắt đầu để 12 Đại Tướng Dạ Xoa, để tòa bằng lụa là, trong 4 cửa để 4 Thiên Vương đều để Liên Hoa Nhật Luân tòa (toà hình mặt trời có hoa sen), hoặc dùng bột màu an bố mặt đất phía ngoài dùng cát báu mà rải, dùng các thứ hoa tốt, thơm để nghiêm sức, như cảnh giới trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Bên ngoài có tường bao bọc, dùng núi sắt bao quanh, trên tường có các cọc báu trang trí như trong vườn rộng lớn, cung điện, đất Phật cần biết.

         Phàm lập ra nghi quỹ có nhiều, khiến người Phật tử không gặp các Thầy dạy rõ ràng, bị dính mắc nghi quỹ. Thượng đài nơi trung ương nơi tòa Sư tử, an để hình Mạn Tư, nơi trên để bức kinh (tấm vải), trên để 8 hộp đựng Kinh. Hướng Đông, an Phật Thích Ca màu vàng, tay phải trấn Địa ấn, tay trái Chánh Định ấn. Hướng Nam, an Như Lai Oai Âm Vương màu vàng, tay phải Thí Nguyện ấn, tay trái Chánh Định ấn. Hướng Tây an Vô Ưu Tối Thắng Như Lai màu hồng nhạt, hai tay Trì ấn. Hướng Bắc Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai màu vàng, tay phải Thí Vô Úy ấn, tay trái Chánh Định ấn. Đông Bắc Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai màu lam, tay phải Thí Nguyện ấn cầm trái A Rô Lợi, tay trái Chánh Định ấn, trên để bình bát. Đông Nam Kim Sắc Vô Cấu Như Lai màu vàng, hai tay Thuyết Pháp ấn. Tây Nam Pháp Hải Lôi Âm Như Lai màu đỏ, hai tay Thuyết Pháp ấn. Tây Bắc Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai màu đỏ, tay phải Thí Nguyện ấn, tay trái Chánh Định ấn. Như trên các Đức Như Lai đều mặc Pháp y màu vàng đỏ, tướng hảo trang nghiêm, kết Kim Cang già phu (ngồi Kim Cang). Trung đài trên hoa sen chính Đông an Văn Thù Sư Lợi màu vàng đỏ, tay trái cầm kinh, tay phải cầm kiếm, bên phải Ngài để Cứu Thoát Bồ Tát màu trắng, hai tay Kim Cang Quyền ấn để nơi hai bắp vế, tướng hơi dữ. Đông Bắc an Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát màu vàng đỏ, tay phải cầm Ô Bà Lạp Hoa, trên hoa để trắp kinh, trên có mặt trời, tay trái Kim Cang Quyền ấn để nơi bắp đùi. Bên trái Văn Thù Sư Lợi an Kim Cang Thủ Bồ Tát màu lục, tay phải cầm chày đặt ở  ngực, tay trái cầmcái chuông báu góc Đông Nam Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát màu trắng, tay phải cầm Ô Ba Lạp Hoa, trên hoa có trắp kinh, trên trắp có Nguyệt Nha tướng (trăng lưỡi liềm), tay trái Kim Cang Quyền ấn để nơi đùi. Ở ngoài có 11 vị Bồ tát y trong bổn kinh có nói. Chánh hớng Đông Nam an Quan Thế Âm màu trắng, tay cầm hoa sen, bên trái Ngài là Đại Huệ Bồ Tát màu vàng, tay cầm hoa sen, trên hoa sen để một con mắt, bên phải là Từ Thị Bồ Tát màu vàng, tay cầm cây Long Hoa, trên có Bình Quân Trì. Tây Nam Biện Ích Bồ Tát màu trắng, tay cầm kiếm. Chánh Tây Bất Không Siêu Việt Bồ Tát màu trắng, tay cầm kiếm, bên tả Diệu Đoan Bồ Tát màu trắng, tay cầm cây hoa sen, trên hoa có trắp kinh, trên trắp có bảo châu, bên phải Phá Minh Tuệ Bồ Tát màu trắng, tay cầm gậy. Tây Bắc Thiện Duy Bồ Tát màu trắng, tay cầm Bảo bình. Chánh Tây Bắc Tu Di Tích Bồ Tát màu trắng, tay cầm cây hoa sen, trên hoa có Nguyệt Nha tướng, bên trái Vi Diệu Âm Bồ Tát màu lam nhạt, tay cầm Ô Ba Lạp Hoa, trên hoa có chày và Bảo châu chiếu sáng, bên phải Diệu Cao Phong Vương Bồ Tát màu vàng, tay cầm Bảo Tuệ (bông lúa). 11 vị Bồ Tát tay phải đều kết Tự ấn để nơi ngực, tay trái Kim Cang Quyền ấn để nơi đùi, dùng các báu trang nghiêm, thân mặc Thiên y nhiều màu, tướng hiền lành vui vẻ ngồi kết già.

Hạ đài tên hoa sen trong cửa Đông, bên trái Cực Ý Dạ Xoa Đại Tướng màu vàng cầm gậy, bên phải Kim Cương Dạ Xoa Đại Tướng màu xanh cầm kiếm, lại Chấp Trang Dạ Xoa Đại Tướng màu vàng cầm gậy. Đông Bắc Chấp Tinh Dạ Xoa Đại Tướng màu lam nhạt cầm gậy, hướng Bắc Chấp Phong Dạ Xoa Đại Tướng màu đỏ cầm Tam xoa, Cư Xử Dạ Xoa Đại Tướng màu khói am kiếm, Chấp Lực Dạ Xoa Đại Tướng nàu đỏ cầm gậy, Chấp Ẩm Dạ Xoa Đại Tướng màu vàng cầm gậy. Tây Bắc Chấp Ngôn Dạ Xoa Đại Tướng màu càng cầm búa. Hướng tây Chấp Tưởng Dạ Xoa Đại Tướng màu vàng cầm dây Quyến sách, Chấp Động Dạ Xoa Đại Tướng màu lam cầm gậy, Viên Tác Dạ Xoa Đại Tướng màu đỏ cầm bánh xe. Các Dạ Xoa Đại Tướng tay đều kết Tự ấn để nơi ngực, tay trái đều cầm chuột báu, miệng phun bảo châu, dùng các báu trang nghiêm, thân mặc Thiên y, thân hình vạm vỡ to lớn, hình tớng đáng sợ, đều ngồi tòa Đế Vương (ngai). Trong của Đông trên tòa sen để Nhật Quang Thiên Tử màu đỏ, hai tay bưng mặt trời, bên trái trên tòa Ngỗng Nguyệt Quang Thiên Tử màu trắng, hai tay bưng mặt trăng. Lại trên tòa Ngỗng (con ngỗng) an Phạm Thiên bốn mặt, màu vàng, tay phải cầm bánh xe, tay trái cầm Bảo bình. Đông Nam trên tòa Voi an Đế Thích Thiên màu trắng cầm chày. Hướng Nam tòa Dê núi an Hỏa Thiên màu đỏ tay bưng Lư lửa, trên tòa Trâu nước an Diêm Ma Thiên màu lam cầm gậy, trên tòa Khởi Tử Thi an La Sát Thiên màu xanh cầm kiếm, trên tòa Nước Thủy Thiên màu trắng, hai tay cầm con rắn quấn thành dây, góc tây nam Lộc tòa (con nai) Phong Thiên màu lam nhạt, tay cầm phan gió, hướng Tây tòa Ngựa Dạ Xoa Thiên màu vàng tay cầm gậy, trên tòa Bò Tự Tại Thiên màu trắng cầm xoa, trên tòa Heo Địa Thiên Mẫu màu vàng hai tay cầm bình. Các chư Thiên đầu đội mão báu, thân mặc áo Trời.

Trong cửa Đông Trì Quốc Thiên Vương màu trắng, hai tay cầm đàn Tỳ Bà. Cửa Nam Tăng Trưởng Thiên Vương màu lam cầm kiếm. Trong cửa Tây Quảng Mục Thiên Vương màu đỏ cầm dây rắn. Trong cửa Bắc Đa Văn Thiên Vương màu vàng tay cầm chuột báu. Bốn Thiên Vương đầu đội mão báu, thân mặc áo Trời, hai chân đều đứng; như vậy các tượng chạm, khắc, vẽ … đều được. Nếu dùng vàng bạc mà đúc thì rất là tốt, cần theo nghi quỹ phân bố, mặt các Vị đều xây vào ở trong Đàn.

Trong bản xưa có nói rằng, tùy theo phương tiện mà làm. Nếu không có họa tượng, dùng Mạn Tra y theo nghi quỹ, dùng bột hoa mà phân bố cũng được. Nhưng như vậy mà nói thì khiến người không tưởng đến Phật, điều này cần phải biết đó, cần phải một lòng tin tưởng liền thành tòa rộng lớn. Trên thỉnh Chư Phật giáng lâm, không cần như trước bày biện y trong kinh tạo tượng Phật, 7 Vị là chính yếu. Bảy vị Phật cùng với quyến thuộc nương vào sức này mà hiện như mời khách đến, có trí huệ thì hiểu rõ không nên nghi ngờ, đây là do các vị Hiền giả nói ra. An trí xong, sau đó an bày cácmón cúng dường. Trước mỗi vị Phật đốt 7 ngọn đèn, treo 7 cái phướng. Nhân vì Cứu Thoát Bồ Tát nguyện văn có nói. Lại dùng các thứ hương dược, nước công đức, hương xoa, hoa mới, hoặc hoa tạo (như hoa vải, giấy), Chiên Đàn Hương, A Hạ Rô Hương, Đổ Hạ Rô Hương, các thứ hương đốt cho đến các loại hương đều có thể cúng dường, các món ăn uống ngon ngọt dâng cúng, các thứ thuốc, tràng phan, y phục, thất trân, bát bảo, bát Cát Tường … các món dâng cúng đầy đủ chia làm 7 phần dâng hiến các Dạ Xoa Đại Tướng, giữ gìn các Phương thần, không cúng cũng được.Nay theo nghi quỹ trong bản kinh này dâng đồ ăn uống mỗi thứ mỗi phần, sau đó đem nước hương thơm đổ đầy trong bình báu, dùng dây lụa cột cổ bình, miệng bình cắm cành cây có bông trái để trang nghiêm, chỉ có thí chủ ở trong hội cùng các đại chúng Tỳ Kheo tụng 800 bài tụng và kinh Bát Nhã, các kinh sâu màu, để trợ Pháp.

Nghi quỹ này tùy thời có thể tu tập, nên tu trong 7 ngày tốt Công đức rất là thù thắng gấp trăm ngàn vạn ức, 7 ngày đó là: ngày Phật nhập thai, là năm Kỷ Mùi mùa Hạ ngày Rằm ; hai là ngày Phật giáng sinh, năm Canh Thân tháng Tư ngày mùng Bảy; ba là ngày Phật xuất gia, năm Mậu Tý mùa Xuân ngày Tám ; bốn là ngày Phật thành đạo, năm Giáp Ngọ tháng Tư ngày Rằm ; năm là ngày Phật chuyển Pháp luân tại Lộc Uyển ( ngày thành đạo là cuối Hạ tháng Sáu ngày Bốn) ; sáu là Phật từ Trời Đao Lợi trở về, Canh Tý Trung Thu ngày Hai Mươi Hai ; bảy là ngày Phật nhập Niết Bàn, Canh Thìn tháng Tư ngày Rằm; đó là các ngày tốt, rõ ràng không sai. Nếu dùng Tát Chú Nghĩa Pháp sư nói ngày giáng sinh là năm Đinh Mẹo mùa Xuân ngày Tám, nếu theo Phổ Giải Tử Đại sư nói ngày giáng sanh năm Giáp Ngọ, nếu theo Lạc Thiết Ban Thiền và Niệp Phổ La Tạp Oát hai vị Đại sư nói ngày Phật trở về ngày Hai Mươi Hai, tháng Hệ Lâu ( ? ). Đó là do các vị nói rất là bí mật khó lường không thể hiểu được, ta cũng như các vị thôi. Lại thấy trong kinh Tạp A Hàm và Niết Bàn có nói rằng Phật thần biến ( tháng Hai ngày Hai), ngày chứng đạo Bồ Đề, ngày đầu tiên chuyển Pháp luân, và ngày từ Đao Lợi trở về là bốn ngày tốt nhất, phàm làm các việc thiện, trội hơn ngày thường trăm ngàn ức, công đức không lường được.

 

Hết

                                 19/ 03/ 1999


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544