Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 24

 

PHẬT THUYẾT ĐÀ LA NI ĐẠI THỪA NHƯ LAI THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG

 

MẬT TẠNG BỘ 2  NO 937  ( Tr. 85 - Tr. 86 )

 

Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên phụng chiếu

dịch Phạn ra Hán.

Sa Môn Thích Quảng Trí dịch Hán ra Việt văn.

 

         Ta nghe như thế này: Một thời Đức Thế Tôn  ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng với các Đại Tỳ Kheo 1250 người đầy đủ, đều là các bậc Lậu Tận, không còn các phiền não, đắc được các Pháp Giải Thoát, việc cần làm đã làm xong, là các Đại A La Hán mà mọi người đều biết. Lại có các vị đầy đủ Trí Tuệ, công đức rộng lớn, oai nghi trang nghiêm, các Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn nghe Pháp đều lại tập hội ở nơi Đại Chúng, do Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Tuệ Diệu Cát Tường đứng đầu.

         Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sanh nơi đời sau thường bị chết non, khiến họ được kéo dài mạng sống, được lợi ích lớn mà nói Pháp Môn tối thắng không thể suy lường, Pháp bí mật thâm sâu vi diệu.

         Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ Diệu Cát Tường rằng: "Ông nên lắng nghe! Từ cõi Nam Diêm Phù Đề qua phía Tây, vượt khỏi vô lượng cõi Phật, có Thế Giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng, cõi nước đẹp đẽ, dùng các báu trang nghiêm, sạch sẽ thù thắng an vui sung sướng, vi diệu bậc nhất không cõi nào bằng. Ở trong Thế Giới Vô Lượng Công Đức Tạng ấy có Đức Phật , hiệu là Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nay đang ở cõi đó khởi Tâm Đại Bi vì chúng sanh, nói Diệu Pháp khiến được lợi ích an lạc bậc nhất".

         Đức Phật lại bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường rằng: "Nay ở trong cõi Diêm Phù Đề này, tuổi thọ của con người là một trăm năm, nhưng phần nhiều vì hay tạo các nghiệp ác nên phải chịu chết yểu. Này Diệu Cát Tường! Nếu có chúng sanh nghe được Đà La Ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, cùng các thứ công đức thù thắng và nghe danh hiệu Phật, rồi tự chép hay bảo người chép Kinh này. Hoặc ở nhà nơi lầu cao, nơi Tịnh Xá, nơi cung điện thọ trì đọc tụng cung kính lễ bái. Dùng các thứ hoa, hương bột, hương đốt, hương thoa cúng dường Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương. Như vậy, người kia dẫu bị đoản mệnh, nếu hay chí thành như Pháp thọ trì cúng dường, đọc tụng, lễ bái sẽ được sống lâu trăm tuổi.

         Lại nữa Diệu Cát Tường! Nếu có chúng sanh nghe được danh hiệu của Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, chí Tâm xưng niệm 108 biến, chúng sanh thọ mệnh ngắn ngủi kia sẽ được tăng ích thọ mệnh. Hoặc chỉ nghe danh hiệu, một lòng tin tưởng tôn trọng cũng được sống lâu trăm tuổi.

         Lại nữa Bồ Tát Diệu Cát Tường! Nếu như mọi thời, tâm không buông lung, chí thành cầu Diệu Pháp. Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, các ngươi nghe đây! Nay Ta sẽ nói 108 Danh Hiệu Đà La Ni Như  Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương. Chân Ngôn là:

         -Nam mô bà nga phạ đế, a bá lị nhi đá nghê dã nẵng, vĩ nĩnh thất chỉ  đát, đế tô, ra nhạ dã, đát tha nga đa dã, ra hạ đế, tam dược khất tam bột đà dã, Đát nễ dã tha: Án, tát phạ tăng tắc ca ra, bà lị vũ đà, đạt lặc ma đế, nga nga nẵng, mẫu nỗ bách đế, sa phạ bà phạ, vĩ vũ đệ, ma hạ nẵng dã, bà lị phạ lê, sa phạ ha.

         (NAMO BHAGAVATE APARIMITA AJURJNÕÀNA, SUVINE ‘SCITA, TEJA, RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA  TADYATHÀ: OM-SAMSKÀRA PARI’SUDDHA DHARMATE, GAGANA  SAMUDGATE SVABHÀVA VI’SUDDHE, MAHÀ NAYA PARIVERE  SVÀHA ).Ø  

         Bồ Tát Diệu Cát Tường! Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai 108 Danh Hiệu này, nếu có người tự viết chép hoặc bảo người khác viết chép rồi đặt ở lầu cao hoặc ở điện đường, nơi chốn sạch sẽ… như Pháp bày biện các món cúng dường, thì người thọ mệnh ngắn ngủi được tăng tuổi sống lâu trăm năm, sau khi mệnh chung được vãng sanh về Thế Giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Phật Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương" .

        Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Đà La Ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, đồng thời có 99 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời cũng nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 88 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 77 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng THọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 66 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 55 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 44 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 36 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 25 Cu Chi Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Lại cũng có 10 Hằng Hà Sa số Cu Chi Phật, các Phật đều không sai biệt, đồng lời nói Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương.

         Kinh Đà La Ni này, nếu có người tự viết chép hoặc bảo người chép thì người này từ đây trở về sau không bị đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, không đọa vào cõi Diêm La Vương, Minh Quan Nghiệp Đạo; nơi các đường ác thọ các khổ… đều vĩnh viễn xa lìa. Như vậy đều do sức công đức viết chép Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương. Từ  đây về sau, đời đời kiếp kiếp, sanh ở chốn nào cũng đều được Túc Mệnh Trí.

         Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, nếu mình tự chép hoặc bảo người khác chép thì công đức ngang bằng sự viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng không sai khác. Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, nếu có người tự chép hoặc bảo người biên chép thì công đức đồng với sự xây dựng ( kiến lập ) tám vạn bốn ngàn Tháp báu không sai khác.

         Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, nếu có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này do sức công đức mà các tội nghiệp nơi năm Địa Ngục Vô Gián đều được tiêu trừ.

         Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni này, nếu có người chép hoặc bảo người chép thì người này không bị đọa làm Ma Vương và các quyến thuộc của Ma, không đọa vào các loài Dạ Xoa La Sát…không bị chết oan uổng, vĩnh viễn không thọ các quả báo ác.

         Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, nếu có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này khi mệnh chung có 99 Cu Chi Phật hiện ra trước mặt tiếp dẫn về cõi Phật kia. Các ngươi không nên sanh lòng nghi ngờ.

         Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, nếu có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này đời sau vĩnh viễn không thọ thân Nữ nữa.

         Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương này, nếu có người tự chép hoặc bảo người chép thì người này liền được Đông Phương Càn Thát Bà Chủ Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Cưu Bàn Trà Chủ Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Long Chủ Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đại Dạ Xoa Chủ Đa Văn Thiên Vương, ẩn dấu thân hình thường theo ủng hộ.

         Lại nếu có người đối với Kinh này đem chút ít tài bảo bố thí cũng bằng đem Kim Ngân, Lưu ly, Pha lê, Mã não, San hô, Hổ phách, 7 báu đầy dẫy trong 3000 Đại Thiên Thế Giới đều đem bố thí hết.

         Nếu lại có người cúng dường Kinh Điển này cũng như cúng dường tất cả Pháp Tạng chân thật.

         Lại nếu có người dùng 7 báu thật tốt cúng dường Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác….thì nơi được phước đức, không thể biết được. Lại nếu có người cúng dường Kinh Đà La Ni Như Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương thì công đức cũng không thể biết được hết. Lại như  nước trong bốn biển không thể biết được có bao nhiêu giọt, nếu có người chép Kinh này cúng dường, thọ trì, đọc tụng, ắt phước đức có được cũng không thể biết rõ số lượng là bao nhiêu.

         Lại nếu có người viết chép Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, tức nơi đó thành tựu Tháp báu Chân Thân Xá Lợi của chư Phật, cần phải tôn trọng lễ lạy. Nếu có chúng sanh nghe ĐàLa Ni này, thì chúng sanh đó vĩnh viễn không còn thọ thân chim bay, thú chạy, loài có 4 chân hay nhiều chân, các thân hình kỳ dị, đời sau mau thành tựu Bất Thoái Chuyển Chánh Đẳng Bồ Đề.

         Lại nếu có người  chất chứa 7 báu: vàng, bạc, Lưu ly, Xà cừ, Mã não, San hô, Hổ phách cao như núi Tu Di đem bố thí hết thì phước đức đó không thể tính đếm được. Lại nếu có người bố thí đem Kinh Đà La Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương mà bố thí, tức được phước đức không thể biết rõ là bao nhiêu. Lại nếu có người viết chép Kinh Đà La Ni Như  Lai Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương, lễ bái cúng dường cũng bằng lễ bái cúng dường mười phương tất cả cõi nước tất cả Như  Lai không khác".

        Bấy Giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni lại nói Kệ rằng :

Tu hạnh Bố thí khiến thành tựu

Công đức Bố thí được thành Phật

Nếu vào trong Tịnh thất Đại Bi

Nơi tai nghe được Đà La Ni

Giả sử Bố Thí chưa đầy đủ

Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

 

Tu hành Trì giới khiến thành tựu

Do sức Trì giới được kết thành

Nếu vào trong Tịnh Thất Đại Bi

Nơi tai nghe được Đà La Ni

Giả sử Trì giới chưa đầy đủ

Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

                        

Tu hành Nhẫn nhục khiến thành tựu

Do sức Nhẫn nhục được thành Phật

Nếu vào trong Tịnh Thất Đại Bi

Nơi tai nghe được Đà La Ni

Giả sử Nhẫn nhục chưa đầy đủ

Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

 

Tu hành Tinh tấn khiến thành tựu

Do sức Tinh tấn được thành Phật

Nếu vào trong Tịnh Thất Đại Bi

Nơi tai nghe được Đà La Ni

Giả sử Tinh tấn chưa đầy đủ

Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

 

Tu hành Thiền định khiến thành tựu

Do sức Thiền định được thành Phật

Nếu vào trong Tịnh Thất Đại Bi

Nơi tai nghe được Đà La Ni

Giả sử Thiền định chưa đầy đủ

Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

 

Tu hành Trí huệ khiến thành tựu

Do sức Trí Huệ được thành Phật

Nếu ở trong Tịnh Thất Đại Bi

Nơi tai nghe được Đà La Ni

Giả sử Trí huệ chưa đầy đủ

Người này mau chứng Thiên Nhân Sư

         Khi Đức Phật nói Kinh này xong, các chúng Đại Tỳ Kheo cùng chư Bồ Tát, tất cả Thế gian, Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà… nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng và đồng tin chịu vâng làm.

 

ĐÀ LA NI THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH
QUANG MINH VƯƠNG

Phục hồi và chú giải Phạn Chú : Huyền Thanh

 

         NAMO (Quy mạng kính lễ) BHAGAVATE (Thế Tôn) APARAMITA AJURJNÕÀNA (Vô Lượng Thọ Trí) SUVINE  ‘SCITA TEJA (Quyết Định Quang Minh) RÀJAYA (Vương) TATHÀGATÀYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng) SAMYAKSAMBUDDHÀYA (Chánh Đẳng Chính Giác) TADYATHAØ (Như  vậy, liền nói Chú là) :

         - OM (Ba Thân quy mạng) SARVA SAMSKÀRA (Tất cả hoạt động của Tâm Trí) PARI’SUDDHA (Tối thượng thanh tịnh) DHARMATE (Pháp Tánh) GAGANA (Hư không) SAMUDGATE (Thắng thượng) SVABHÀVA (Tự Tánh) VI’SUDDHE (Thanh tịnh) MAHÀ NAYA (Rộng lớn bao la) PARIVERE (Thắng Nguyện) SVÀHAØ (Thành tựu Tự Tánh an lạc của Đại Niết Bàn ).

                 Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là :

         Quy mạng kính lễ Đức Thế Tôn Như Lai Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương, Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác. Như vậy:

         OM ! Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tánh cực thanh tịnh. Thanh Tịnh như tự tánh thắng thượng của Hư  Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự thanh tịnh an lạc của Đại Niết Bàn “

Ngày 12/ 02/ 1998


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544