Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 22

 

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI

TỨ THẬP NHỊ TỰ QUÁN MÔN

 

MẬT TẠNG BỘ 2: No 1019

 

Chuà Đại Hưng Thiện Tam tạng sa môn Bất Không

 phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch: Huyền Thanh

 

         Bấy giờ Đồng Tử Thiện Tài từ Thiên cung xuống hướng theo thành Ca Tỳ La đến chỗ của Đồng Tử Thiện Tri Chúng Nghệ, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên, bạch rằng:” Thánh Giả! Tôi đã phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát học hạnh Bồ tát như thế nào? Tu đạo Bồ Tát như thế nào? Tôi nghe Thánh Giả khéo dậy bảo, nguyện vì tôi mà nói”

         Thời vị Đồng Tử ấy bảo Thiện Tài rằng:” Ta được giải thoát của Bồ Tát gọi là Thiện Tri Chúng Nghệ. Ta hằng xướng trì, nhập vào chữ của giải thoát căn bản này.

     1- Chữ A ( A        ) thời gọi là do uy đức của Bồ Tát nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của cảnh giới vô sai biệt, ngộ tất cả Pháp vốn chẳng sinh.

     2- Chữ LA ( RA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của vô sai biên tế sai biệt, ngộ tất cả Pháp lià bụi dơ.

     3- Chữ BẢ ( PA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Pháp giới tế, ngộ tất cả Pháp Thắng nghiã Đế chẳng thể đắc.

     4- Chữ TẢ ( CA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Phổ Luân đoạn sai biệt, ngộ tất cả Pháp không có các hành.

     5- Chữ NẴNG ( NA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhả Ba La Mật của Vô A lại gia Tế, ngộ tất cả Pháp Tánh Tướng chẳng thể đắc.

     6- Chũ LA ( LA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Vô Cấu, ngộ tất cả Pháp xuất thế gian, nên ưa thích sự vĩnh viễn chẳng hiện của Chi Nhân Duyên.

     7- Chữ NÁ ( DA      ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Bất thoái chuyển gia hạnh, ngộ tất cả Pháp điều phục, tịch tĩnh, chân như bình đẳng không có sai biệt.

     8- Chữ MA ( BA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Kim Cương Trường, ngộ tất cả Pháp lià cột, giải.

     9- Chữ NOA ( DA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Phổ Biến Luân, ngộ tất cả Pháp lià nóng bức ô uế, được mát mẻ trong sạch.

    10- Chữ SÁI ( SA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Hải Tạng, ngộ tất cả Pháp không có trở ngại.

    11- Chữ PHẠ ( VA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Phổ Biến sinh an trú, ngộ tất cả Pháp cắt đứt đường ngôn ngữ.

    12- Chữ ĐA ( TA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Chiếu Diệu trần cấu, ngộ tất cả Pháp chân ngôn bất động.

    13- Chữ DÃ ( YA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Sai Biệt tích tụ, ngộ tất cả Pháp như thật chẳng sanh.

    14- Chữ SẮT TRA ( STA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Phổ biến quang minh tức trừ nhiệt não, ngộ tất cả Pháp về tướng chế phục, nhậm trì chẳng thể đắc.

    15- Chữ CA ( KA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Sai biệt chủng loại, ngộ tất cả Pháp Tác Giả chẳng thể đắc.

    16- Chữ SA ( SA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Hiện tiền giáng hoắc đại vũ, ngộ tất cả Pháp Thời bình đẳng, tánh chẳng thể đắc.

    17- Chữ MÃNG ( MA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Đại tấn tật chúng phong, ngộ tất cả Pháp Ngã sở chấp, tánh chẳng thể đắc.

    18- Chữ NGA ( GA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Phổ biến luân trưởng dưỡng, ngộ tất cả Pháp Hành thu,û tánh chẳng thể đắc.

    19- Chữ THA ( THA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Chân Như vô sai biệt, ngộ tất cả Pháp xứ sở chẳng thể đắc.

    20- Chữ NHẠ ( JA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Thế gian lưu chuyển cùng nguyên thanh tĩnh, ngộ tất cả pháp Năng sở sanh khởi chẳng thể đắc.

    21- Chữ SA PHẠ ( SVA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Niệm nhất thiết Phật trang nghiêm, ngộ tất cả Pháp an ẩn tánh chẳng thể đắc.

    22- Chữ ĐÀ ( DHA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Quán sát pháp giới đạo trường, ngộ tất cả Pháp Năng trì giới, tánh chẳng thể đắc.

    23- Chữ XẢ ( ‘SA       ) thời nhập vào Môn Bát nhã Ba La Mật của Tùy thuận nhất thiết Phật giáo, ngộ tất cả Pháp tịch tĩnh, tánh chẳng thể đắc.

    24- Chữ KHƯ ( KHA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Hiện hành nhân điạ Trí Tuệ Tạng, ngộ tất cả Pháp như hư không tánh chẳng thể đắc.

    25- Chữ KHẤT SÁI ( KSA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Quyết trạch tức chư nghiệp hải Tạng, ngộ tất cả Pháp cùng tận, tánh chẳng thể đắc.

    26- Chữ ĐA SA ( STA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Tồi chư phiền não thanh tĩnh quang minh, ngộ tất cả Pháp Nhậm trì xứ phi xứ linh bất động chuyển, tánh chẳng thể đắc.

    27- Chữ NƯƠNG ( NA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Sinh thế gian liễu biệt, ngộ tất cả Pháp Năng sở tri, tánh chẳng thể đắc.

    28- Chữ LA THA ( RTHA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Nghịch sinh tử luân trí đạo trường, ngộ tất cả Pháp Chấp trước nghiã, tánh chẳng thể đắc.

    29- Chữ BÀ ( BHA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Nhất thiết cung điện đạo trường trang nghiêm, ngộ tất cả Pháp khả phá hoại, tánh chẳng thể đắc.

    30- Chữ THA ( CHA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Tu Hành gia hạnh tạng tận sai biệt đạo trường, ngộ tất cả Pháp Dục lạc phú, tánh chẳng thể đắc.

    31- Chữ SA MA ( SMA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Hiện kiến thập phương chư Phật tuyền, ngộ tất cả Pháp Khả ức niệm, tánh chẳng thể đắc.

    32- Chữ HA PHẠ ( HVA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Quán sát nhất thiết chúng sinh kham nhậm lực biến sinh hải tạng, ngộ tất cả Pháp Khả hô triệu. tánh chẳng thể đắc.

    33- Chữ ĐÁ SA ( TSA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã ba La Mật của Nhất thiết công đức hải thú nhập tu hành nguyên để, ngộ tất cả Pháp Dũng kiện, tánh chẳng thể đắc.

    34- Chữ GIÀ ( GHA        ) thời nhập vào Môn bát nhã Ba La mật của Nhất thiết Pháp vân kiên cố hải tạng, ngộ tất cả Pháp bình đẳng, tánh chẳng thể đắc.

    35- Chữ XÁ ( THA        ) thời nhập vào Môn bát nhã Ba La Mật của Nguyện vãng nghệ thập phương hiện tiền kiến nhất thiết Phật, ngộ tất cả Pháp tích tập, tánh chẳng thể đắc.

    36- Chữ NINH ( NA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Tự luân tích tập câu đệ tự, ngộ tất cả Pháp lià các huyễn thỉnh vô vãng, vô lai hành trú toạ ngoạ chẳng thể đắc.

    37- Chữ PHẢ ( PHA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Thành nhiệt nhất thiết chúng sanh tế vãng nghệ đạo trường, ngộ tất cả Pháp biến mãn quả báo chẳng thể đắc.

    38- Chữ XA CA ( SKA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Vô trước vô ngại giải thoát Điạ tạng quang minh luân phổ chiếu, ngộ tất cả Pháp tích tụ huân, tánh chẳng thể đắc.

    39- Chữ DÃ SA ( YSA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Tuyên thuyết nhất thiết Phật cảnh giới, ngộ tất cả Pháp suy lão tánh tướng chẳng thể đắc.

    40- Chữ THẤT TẢ ( ‘SCA        ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của tất cả hư không dùng vân điển chấn hống phổ chiếu, ngộ tất cả Pháp Tụ tập định, tánh chẳng thể đắc.

    41- Chữ TRA ( TA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhả Ba La Mật của Vô ngã lợi ích chúng sanh cứu cánh biên tế, ngộ tất cả Pháp tướng khu bách (thúc ép ), tánh chẳng thể đắc.

    42- Chữ TRÀ ( DHA       ) thời nhập vào Môn Bát Nhã Ba La Mật của Pháp luân vô sai biệt tạng, ngộ tất cả Pháp cứu cánh xứ sở chẳng thể đắc.

         Thiện nam tử ! Ta xưng như vậy, nhập vào các chữ giải thoát căn bản thời 42 chữ  Bát Nhã Ba La Mật này làm đầu, nhập vào vô lượng vô số Môn Bát Nhã Ba La Mật. Lại Thiện nam tử! Tự Môn như vậy thì mau ngộ nhập Pháp Không vô biên tế. Ngoài các chữ như vậy, biểu thị cho pháp Không đều chẳng thể được.Tại sao thế? Vì nghiã của chữ như vậy chẳng thể diễn nói, chẳng thể hiển thị, chẳng thể cầm nắm, chẳng thể hoạnh trì, chẳng thể quán sát, vì lià tất cả các tướng.

         Thiện nam tử ! Ví như hư không là trú xứ sở quy cuả tất cả vật, các Tự Môn này cũng lại như vậy. Nghiã của các Pháp Không đều nhập vào Tự Môn này mới được hiển hiện rốt ráo. Nếu Bồ Tát ma ha tát ở như vậy, nhập vào các Tự Môn thì được Trí khéo léo, nơi các ngôn âm sở thuyên sở biểu đều không có trở ngại, nơi tất cả Pháp bình đẳng Không Tánh tận năng chứng trí, nơi mọi ngôn âm hoặc được khéo léo. Nếu Bồ tát hay thông nhập các Tự Môn như vậy, ấn riêng ấn chữ A, nghe xong thọ trì tán tụng, thông lợi làm điạ giải thoát, chẳng tham danh lợi. Do nhân duyên này được Hai mươi loại công đức thù thắng. Thế nào là hai mươi? Đó là:

1) Được niệm mạnh mẽ. 2) Được Thắng tàm qúy. 3) Được lực kiên cố. 4) Được Tăng thượng giác. 5) Được pháp chỉ thú. 6) Được Tuệ thù thắng. 7) Được biện tài vô ngại. 8) Được môn tổng trì. 9) Được vô ngại hoặc. 10) Được khiển thuận ngữ chẳng sinh yêu giận. 11) Được sự an trụ bình đẳng không có cao thấp. 12) Được khéo léo nơi ngôn âm của hữu tình. 13) Được huân thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo. 14) Được duyên khởi thiện xảo, nhân thiện xảo, duyên thiện xảo, pháp thiện xảo. 15) Được căn thắng liệt. 16) Được trí thiện xảo, tha tâm trí thiện xảo. 17) Được quán tinh tú thiện xảo, sinh tử trí thiện xảo, túc trú tùy niệm trí thiện xảo, thần cảnh trí thiện xảo, sinh tử trí thiện xảo. 18) Được Lậu tận trí thiện xảo. 19) Được thuyết xứ phi xứ trí thiện xảo. 20) Được vãng lai đẳng uy nghi lạc thiện xảo.

         Đây là 20 loại công đức thù thắng.

         Này Thiện nam tử ! Ta tuy biết Nhập Chư Giải Thoát Căn Bản Tự Trí này như các Bồ tát ma ha tát, hay ở tất cả pháp thiện xảo của thế gian, dùng trí thông đạt đến nơi bờ kia, mà ta chẳng có thể biết hết hoặc nói làm sao  cho hết các hạnh công đức đó ".

         Thời Đồng tử Thiện Tài cúi đầu kính lễ dưới chân ngài Chúng Nghệ, đi quanh vô số vòng , chiêm ngưỡng rồi lui ra.

Ngày 29/02/ 1996.


 

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI

ĐỐN CHỨNG TỲ LÔ GIÁ NA PHÁP THÂN TỰ LUÂN DU GIÀ NGHI QŨY.

 

MẬT TẠNG BỘ 2   No 1020

 

         Phàm muốn đốn nhập Nhất Thừa, tu tập quán Pháp Thân Như Lai Tỳ-Lô-Giá-Na.Trước hết, nên phát khởi hạnh nguyện vi diệu cuả Bồ Tát Phổ Hiền. Lại nên dùng Tam Mật Gia Trì thân tâm, ắt hay ngộ nhập biển Trí Tuệ cuả đức Văn Thù Sư Lợi. Xong người tu hành, khởi đầu ở chốn Không Nhàn, nhiếp niệm an tâm, nhắm mắt, thân mình ngay thẳng, ngồi kiếi già, vận tâm duyên khắp vô biên sát hải, quán kỹ càng khắp tất cả Như Lai ba đời, ở trước mỗi mỗi Phật Bồ Tát ân cần cung kính lễ bái, đi vòng quanh. Lại đem mọi loại biển mây cúng vật phụng hiến tất cả Thánh chúng của Đẳng như thế.

         Cúng dường rộng lớn xong, lại nên quán Tâm của mình là: Tâm vốn chẳng sanh, tự tánh thành tựu, ánh sáng chiếu khắp giống như Hư Không. Lại nên khởi sâu niệm Bi xót thương chúng sanh chẳng ngộ Tự Tâm, luân hồi các nẻo. Nay, ta sẽ phổ hoá bạt tế khiến cho họ khai ngộ không còn sót một ai. Lại nên quán sát Tự Tâm, Tâm chúng sanh, với Tâm Chư Phật vốn không có sai khác, một tướng bình đẳng, thành Tâm Đại Bồ Đề, trong suốt rõ ràng mát mẻ rỗng không vòng khắp,Viên Minh trắng tinh thành vành trăng lớn, rộng bằng hư không, không có bờ mé. Lại nên ở trong vành trăng, xoay theo bên phải an bày 42 chữ Phạn thảy đều màu vàng ròng, phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương hiển hiện rõ ràng. Trong mỗi ánh sáng, thấy vô lượng sát hải, có vô lượng chư Phật, có vô lượng chúng trước sau vây quanh, ngồi Toà Bồ Đề thành Đẳng Chánh Giác, trí nhập vào Ba Tế Thân khắp cả mười phương, chuyển bánh xe Đại Pháp, độ thoát quần phẩm, đều khiến cho hiện chứng Vô Dư Niết Bàn.

         Lại nên ngộ nhập 42 tự môn Bát Nhã Ba La Mật địa, hiểu thấu tất cả Pháp đều không có Sở Đắc, Năng quán Chánh Trí, Sở quán Pháp giới, thảy đều bình đẳng không sai không khác.

         Người tu Du Già nếu hay trì tụng Đà-la-ni Quán Hạnh để tương ứng, liền có thể hiện chứng Trí Thân của Như Lai Tỳ Lô Giá Na, ở trong các pháp được sự không chướng ngại.

         Bài tụng 42 chữ là:

         - A La Bả Tả Nẵng La Ná Ma Noa Sái Phạ Đa Dã Sát Tra Ca Sa Mãng Nga Tha Nhạ Sa Phạ Đà Xả Kư  Khất Sái Sa Đa Nương La Tha Bà Tha Sa Ma Ha Phạ Đá Sa Gìa Xá Ninh Phả Xa Ca Dã Sa Thất  Tả Tra Trà.

         ( A RA PA CA NA LA DA BA DA SA VA TA YA STA  KA SA MA GA THA JA SVA DHA ‘SA KHA KSA STA NA  RTHA BHA CHA SMA  HVA TSA  GHA THA NA PHA SKA  YSA ‘SCA  TA  DHA )

 


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544