Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 21

 

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 2 No. 934 ( Tr.80 )

 

Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh, Minh Giáo Đại Pháp Hiền

 phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền Thanh .

 

         Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:” Ông hãy lắng nghe ! Nay Ta ông cùng chúng sinh đời Mạt Pháp diễn nói về Lượng Công Đức Đà La Ni. Ông hãy ghi nhớ đừng để quên mất, nhằm giúp cho các chúng sinh trong đời Uế Ác sau nàu được đại thiện lợi.

         Này A  Nan ! Nếu chúng sinh nào được nghe Đà La Ni nàymỗi ngày sáng chiều tụng 21 biến thì bao nhiêu nghiệp ác người ấy đã gom chứa trong một ngàn kiếp, đều được tiêu diệt, hiện thân gặt hái được sự an ổn khoái lạc. Nếu người chí tâm trì tụng một Lạc Xoa biến thì sau này, người đó sẽ được gặp Đức Bồ Tát Từ Thị. Nếu trì tụng hai Lạc xoa biến, thì sau này sẽ được gặp Bồ Tát Quán Tự Tại .

Nếu trì tụng ba Lạc Xoa biến, thì sau này sẽ gặp được Đức Phật Lượng Thọ ". Đức Phật  liền nói Đà La Ni  rằng :

         - Nẵng la đát-na đát-la dạ . Na mạc a lị-dã a di đà , đát tha nga đa , a la-hạt đế, tam miệu cật-tam một đà , đát nĩnh tha: A di đế, a di đổ nạp-bà vị, a di đa tam vị, a di đa cật-lan đế, a di đa cật-lan đa nga di nễ, nga nga na kế lị-để yết lị, tát lị-phộc cật-lê , sái dương yết-lị duệ sa-phộc hạ .

 Bấy giờ A Nan được nghe Đức Như Lai nói về Lượng Công Đức Đà La Ni này xong, liền vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

 

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ĐÀ LA NI

 

Ghi chú :

 

      Lượng Công Đức Đà La Ni  ( Vãng Sinh Chân Ngôn ) :

 

- NAMO  RATNATRAYÀYA : Quy mệnh Tam Bảo

 - NAMAH  ÀRYA  AMITÀBHÀYA  TATHÀGATÀYA  ARHATE 

   SAMYAKSAMBUDDHÀYA : Kính lễ Thánh Lượng Quang 

  Như  Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác

- TADYATHAØ : Như vậy, liền nói Chú

- AMRTE : Cam Lộ bất tử

- AMRTA  UDBHAVE : Hiện lên Cam Lộ

- AMRTA  SAMBHAVE : Phát sinh Cam Lộ

- AMRTA  VIKRÀNTE : Cam Lộ dũng mãnh

- AMRTA  VIKRÀNTE  GAMINE : Đạt đến Cam Lộ dũng mãnh

- GAGANA  KIRTTI  KARE : Rải đầy khắp không

 - SARVA  KLE’SA  AKSÏAYAM  KARE : Dẹp sạch mọi phiền não         

   tận

- SVÀHAØ : Quyết định thành tựu.

 

Xong ngày 11 / 07 / 1997

 

 


---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544