Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Kinh Điển Phật Giáo


...... ... .


Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 6

Quyển thứ 126

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-24

 

Quyển thứ 127

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-25

 

Quyển thứ 128

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-26

 

Quyển thứ 129

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30- 27

 

Quyển thứ 130

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-28

 

Quyển thứ 131

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-29

 

Quyển thứ 132

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-30

 

Quyển thứ 133

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-31

 

Quyển thứ 134

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-32

 

Quyển thứ 135

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-33

 

Quyển thứ 136

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-34

 

Quyển thứ 137

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30- 35

 

Quyển thứ 138

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-36

 

Quyển thứ 139

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-37

 

Quyển thứ 140

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-38

 

Quyển thứ 141

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-39

 

Quyển thứ 142

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-40

 

Quyển thứ 143

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-41

 

Quyển thứ 144

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-42

 

Quyển thứ 145

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-43

 

Quyển thứ 146

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-44

 

Quyển thứ 147

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-45

 

Quyển thứ 148

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-46

 

Quyển thứ 149

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-47

 

Quyển thứ 150

Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-48

--- o0o ---

Mục Lục Tập 6

Quyển thứ: | 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132 

133| 134| 135| 136| 137| 138| 139| 140| 141| 142

143| 144| 145| 146| 147| 148| 149| 150

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Thanh Tâm - Hoàng Ánh

Cập nhật: 01-01-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Kinh Điển Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com