Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Phật Học Cơ Bản


...... ... .


Khai Thị
[ Tập 2 ]
 
Đại Sư Tuyên Hóa
Việt dịch:  Ban Phiên Dịch Đại Học Pháp Giới, 
Vạn Phật Thánh Thành

--- o0o ---

Mục Lục 

Phần giới thiệu

Vài nét về Vạn Phật Thánh Thành

Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa

Mười tám đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tám quy luật của ban phiên dịch kinh điển

 

Phần 01  

1. Gieo nhân gặt quả

2. Phản bổn hoàn nguyên

3. Dùng tâm bình thường để học Phật

4. Học Phật thì đừng tham danh lợi

5.Ghi chú về sự kinh nghiệm khi cầu mưa ở công viên Golden Gate san Francisco

6. Tuyển hiền cử năng để làm bậc trụ trì

7. Kinh Lăng Nghiêm tuyệt đối là bộ Chơn Kinh

8. Chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến

9. Trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý

10. Quy mạng chú Lăng Nghiêm quang minh trên đảnh Phật

 

Phần 02    

11. Khai thị nhân ngày lễ Phật Ðản

12. Bách khổ giao tiên

13. Bát khổ

14. Tu đạo không cần quá thông minh

15. Những côn trùng tác quái trên thân của mình

16. Bí quyết tu đạo: Tiết thực, quả dục

17. Ăn thịt tức là ăn người

18. Tu đạo cần phải bỏ ác làm lành

19. Ðạo cả suy thì có người nhân nghĩa

20. Tu đạo cần có tâm kiên trì không đổi

 

Phần 03

21. Chim đại bàng kim súy điểu

22. Thọ, yểu, phú, cùng, đều không ra khỏi luân hồi

23.Vạn ma không lùi Bồ Ðề tâm

24. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh

25. Rắn lại nghe pháp

26. Tự tại phi tha tại

27. Yêu quái xuất thế

28. Pháp giới duy tâm đạo

29. Cái học tạo mệnh

30. Ăn thịt thì cũng giống như là ăn chất độc vậy!

 

Phần 04   

31. Tu đạo không được cẩu thả

32. Xã hội hỗn loạn

33. Hiệu lịnh nhân ngày quốc khánh nước Mỹ

34. Ma vương cũng phải giữ quy củ

35. Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi

36. Vì nền giáo dục mà làm chuyện giáo dục

37. Nhân ác lớn nhất là sát sinh, ăn thịt

38. Ðôn phẩm lập đức

39. Ðạo

40. Chân, thành, hằng

 

Phần 05

41. Lời khuyến khích đầu năm

42. Có nên để cho trẻ em tự do phát triển chăng?

43. Nguy cơ của sự tiến bộ khoa học, kỹ thuật

44. Nâng cao tiêu chuẩn hàng tăng sĩ, tích cực xiển dương Kinh Lăng Nghiêm

45. Ðạo tràng mới lập

46. Bốn điều răn dạy về tánh chân thật, bất hư

47. Năm mươi thứ ấm ma trong Kinh Lăng Nghiêm

48. Lăng Nghiêm đại định

49. Ðừng ham thần thông dị đoan

50. Muốn độ chúng sinh thì trước hết mình đừng ăn thịt

 

Phần 06    

51. Ít phiền não, ít tự dục

52. Nhân địa bất chân, quả thọ khổ

53. Nếu Phật giáo đồ không trì giới tức là mạt pháp

54. Làm người cần phải hiếu thảo với cha mẹ

55. Tự do quá mức sẽ đem lại đau khổ

56. “HIPPY” từ đâu đến?

57. Học đường là thánh địa

58. Khi phát nguyện cần phải thành tâm

59. Học Phật pháp cần dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm

60. Nói chuyện với học sinh trường Dục Lương và trường Bồi Ðức

 

Phần 07    

61. Quân tử biết cách tạo vận mạng

62. Sự bất đồng giữa Phật với ma

63. Tám đức tánh căn bản làm người

64. Lấy việc giúp đời làm trách nhiệm

65. Có chí thì nên

66. Bài trừ sắc thái mê tín

67. Lòng tham không đáy của con người

68. Ba thứ độc tác hại con người nặng nề nhất

69. Ở vườn lan mà chẳng biết lan thơm

70. Thế nào là tam tạng kinh mười hai bộ

 

Phần 08    

71. Ðức lục tổ ở ẩn nơi nhóm thợ săn

72. Phá bỏ tri kiến nhân ngã, chia rẽ Phật giáo

73. Người tu đạo cần vượt qua khảo nghiệm

74. Người tu đạo cần giữ gìn thân tâm

75. Không đủ giới, định thì chẳng sinh trí tuệ

76. Cha mẹ là tấm gương cho con cái

77. Nền văn hóa cố hữu của Trung Quốc

78. Chúng sinh đáng thương xót, không biết tự cứu

79. Xuất gia là cái gì?

80. Ăn thịt là nguồn gốc của tai kiếp 


--- o0o ---

| Mục Lục00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

--- o0o ---

| Xem tập 01 |

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Đánh máy vi tính : Thiền Lâm Đông Phương
Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-04-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Học Cơ Bản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com