Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


...... ... .

 

Đối Thoại Thiền

Giai Không
Pháp Bảo - Sydney - Ấn hành 2004
---o0o---

MỤC LỤC

Phần 1

1. Thủ ấn

_Ðộng tịnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh. Hai tướng động tĩnh hoàn toàn chẳng sanh

-Vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ. Không từ đâu đến, cũng không đi dâu

_Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Trong không sở đắc, ngoài không chỗ cầu

-Tức tâm đạt bổn, vi Bồ Ðề đạo. Dứt tâm đạt bổn là đạo Bồ Ðề

_Nhứt tâm bất loạn. Nhứt tâm chẳng loạn

_Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên vô sở trụ mà sanh tâm ấy

_Chế tâm nhứt xứ, vô sự bất biện. Chế tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong


 

Phần 2

2.  Hương xuân trong phong vị Thiền
3. The giver should be thankful - Người cho phải cảm ơn
4. Right and wrong  -  Ðúng và sai?
5. Three kinds of disciple -– Ba loại đệ tử  
6. How grass and trees become enlightened?- Làm thế nào cỏ cây giác ngộ?
7. In dreamland - Trong cõi mộng
8. Nothing exists –- Không có gì hiện hữu
9. The stone mind - Cái tâm đá

10. Real prosperity - Sự phát đạt chân thật

11. The stinggy artist - Nghệ sĩ bần tiện
12.
Killing – sát sanh
13.  Letter to a dying man - Lá thư cho người sắp hấp hối
14. Tosui's vinegar -– Giấm của Tosui
15. The first principle - Ðệ nhất đế
16. Inch time foot time -– Một phân thời gian
17. Flower shower –- Mưa hoa
18. The true path  - Thật đạo
19. A drop of water -– Một giọt nước
20. Kasan sweated -  Mồ hôi Kasan 

21. Phụ lục: Tâm Bản Nhiên (Bankei)

---o0o---

[ Mục Lục ] [ Phần 1 ] [ Phần 2 ]

---o0o---

Vi tính: Giác Anh - Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-07-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thiền Định Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544