Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nếp Sống Đạo


...... ... .


Tịnh Tư Ngữ

Pháp Sư Chứng Nghiêm
Thích Giải Hiền
dịch
Sàigòn 2001 ; PL. 2545

---o0o---

 

MỤC LỤC

PHẦN MỘT

Hiện tại là thời cơ tốt nhất.

Như trăng, như gương, như nước.

Người ta bị thương, lòng mình đau xót.

Hoa sen thanh tịnh.

Tình thương vô nhiễm.

Hạt lúa chín tròn đầy.

Cỏ vô minh và duyên giúp ích.

Phiền não và Bồ đề.

Ngộ rằng trời đất bao la.

Nhẹ chừng nào, nặng chừng ấy.

Bài học đầu tiên về đạo đức lòng người.

Sức mạnh của một hạt giống.

Trang giấy trắng của đời mình.

Công sở là đạo tràng.

Khi giọt sáp rơi.

Đời người hữu hạn, thế giới vô hạn

Thấm nhuần trong cội nguồn của nhân tính.

Thuyết pháp không lời.

PHẦN HAI

  1. Đối cảnh trả lời
  2. Nói về thiện mỹ.

   Nói về đức hạnh.

   Nói về sinh mạng.

   Nói về lòng khoan dung, nhu hòa.

   Nói về sự thiếu sót.

   Nói về việc thực tế.

   Nói về việc làm.

   Nói về bổn phận.

   Nói về trách nhiệm.

   Nói về công thông.

   Nói về sửa lỗi.

   Nói về nghèo và bệnh.

   Nói về tình yêu.

   Nói về phận con dâu.

   Nói về việc dạy con.

   Ba ý nguyện đầu xuân.

  3. Tùy cảnh khai thị

Nói về tín ngưỡng.

Nói về việc học Phật.

Nói về công đức.

Nói về nhân quả.

Nói về mê tín.

Nói về tu hành.

Nói về thần thông.

Tiểu Sử của Pháp sư Chứng Nghiêm


--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |


Vi tính :  Diệu Thanh - Diệu Phương
Cập nhật ngày: 01-12-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục Nếp Sống Đạo

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com