Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Văn Hóa Phật Giáo


 

 

 

 

 

 

 

 

10 CÂU HỎI VỚI ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Tuệ Uyển chuyển ngữ

 

1.- HỎI:  Ngài có bao giờ cảm thấy sân hận hay giận dữ không?Kantesh Guttal, PUNE, INDIA

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Ô, vâng, dĩ nhiên.  Tôi là một con người.  Nói một cách thông thường, nếu một con người mà không bao giờ biểu lộ giận dữ, thế thì tôi nghĩ có điều gì ấy sai lạc.  Người ấy không bình thường trong bộ não. [cười]

2.- HỎI:  Làm thế nào ngài duy trì lối sống thật lạc quan và chân thành khi có quá nhiều thù hận trên thế giới?Joana Cotar, FRANKFURT 

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Tôi luôn luôn nhìn mọi sự kiện trong một góc độ rộng rãi hơn.  Luôn luôn có một vấn đề nào đấy, một sự giết chóc nào đấy, một hành động  ám sát hay khủng bố nào đấy hay một vụ tai tiếng nào đấy khắp mọi nơi, trong mỗi ngày.  Nhưng nếu bạn nghĩ cả thế giới là giống như thế, thì bạn đã sai lầm.  Đối với sáu tỉ con người, những kẻ tạo nên rắc rối chỉ như một nắm tay.

3.-  HỎI:  Vai trò dành cho ngài đã thay đổi thế nào từ khi lần đầu tiên ngài trở thành một vị Đạt Lai Lạt Ma?Andy Thomas, CARMARTHEN, WALES 

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Tôi đã trở thành Đạt Lai Lạt Ma không phải trên căn bản của một sự tự nguyện.  Cho dù tôi có sẳn sàng hay không, tôi [phải học] triết lý Đạo Phật như một tăng sinh thông thường trong những học viện Phật Giáo to lớn này.  Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng tôi có một trách nhiệm.  Đôi khi nó khó khăn, nhưng nơi mà có một sự thử thách nào đấy, đấy cũng thật sự là một cơ hội để phụng sự hơn nữa.

4.- HỎI:  Ngài có thấy có bất cứ một khả năng nào của một sự hòa hợp với chính quyền Bắc Kinh trong kiếp sống này của ngài không?Joseph K.H. Cheng, MELBOURNE 

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Vâng, có khả năng.  Nhưng tôi nghĩ kinh nghiệm quá khứ cho thấy nó không dễ dàng.  Nhiều người trong những kẻ cực đoan cứng rắn này, quan điểm của họ rất hẹp hòi và thiển cận.  Họ không nhìn vấn đề trong một cung cách thánh thiện.  Tuy thế, trong Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, có một sự tiếp xúc rộng rãi hơn với thế giới bên ngoài.  Ngày càng có nhiều tiếng nói bất mãn trong dân chúng, đặc biệt trong những tầng lớp trí thức.  Mọi thứ sẽ thay đổi – điều ấy bắt buộc phải xãy ra.

5.- HỎI:  Làm thế nào chúng ta dạy con cháu chúng ta đừng sân hận?  —Robyn Rice, GRAND JUNCTION, COLO. 

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Con cái luôn luôn nhìn vào cha mẹ của chúng.  Cha mẹ phải điềm tĩnh thanh thản hơn.  Bạn có thể dạy con cái rằng bạn đối diện nhiều vấn đề nhưng bạn phải phản ứng đến những vấn đề đó với một tâm tư định tĩnh và tuệ trí.  Tôi đã luôn luôn hướng quan điểm này đến hệ thống giáo dục hiện đại: chúng ta phải chú tâm đến sự phát triển của não bộ, mà sự phát triển của lòng nhiệt thành phải là đương nhiên [ưu tiên].

6.- HỎI:   Ngài có bao giờ nghĩ đến việc làm một người bình thường thay vì là một vị Đạt Lai Lạt Ma không?Grego Franco, MANILA 

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Vâng, vào lúc trẻ.  Đôi khi tôi đã nghĩ, “Ô, đây là một gánh nặng.  Tôi ao ước là một người Tây Tạng vô danh.  Thế thì tôi sẽ có nhiều tự do hơn.”  Nhưng rồi thì sau này, tôi đã nhận ra rằng vị thế của tôi là điều gì đấy hữu ích cho những người khác.  Bây giờ, tôi cảm thấy vui mừng rằng tôi là một vị Đạt Lai Lạt Ma.  Cùng lúc ấy, tôi không bao giờ cảm thấy rằng tôi là một người nào đấy đặc biệt.  Giống nhau – tất cả chúng ta giống nhau.

7.- HỎI:  Ngài có nhớ nhung Tây Tạng không?  —Pamela Delgado Córdoba, AGUASCALIENTES, MEXICO  

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Vâng, nền văn hóa Tây Tạng không chỉ cổ xưa mà liên hệ đến thế giới ngày nay.  Sau khi thấy những vấn đề bạo động, chúng tôi nhận ra rằng nền văn hóa Tây Tạng là từ bi và bất bạo động.  Ở đấy cũng là khí hậu.  Ở Ấn Độ, trong mùa mưa, quá ướt át.  Rồi, tôi rất nhớ [Tây Tạng].

8.- HỎI:  Ngài nói gì đến những người sử dụng tôn giáo như một lý do để bạo động hay giết hại?  —Arnie Domingo, QUEZON CITY, PHILIPPINES 

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Có những người vô tội, thuần thành mà họ bị kích động bởi một số người khác mà sự quan tâm của họ là khác biệt.  Sự quan tâm của họ không phải là tôn giáo mà là quyền lực hay đôi khi là tiền tài.  Họ kích động niềm tin tôn giáo.  Trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải thực hiện một sự phân biệt:  Những điều xấu xa này không là duyên cớ bởi tôn giáo.

9.- HỎI:  Ngài có bao giờ mặc quần không? Ju Huang, STAMFORD, CONN. 

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA: Khi thời tiết thật là lạnh.  Và đặc biệt trong năm 1959, khi tôi vượt thoát, tôi đã mặc quần, giống như sự ăn vận của người cư sĩ.  Do thế tôi đã trãi qua, tôi có kinh nghiệm.

10.- HỎI:  Ngài có tin rằng thời gian mà ngài hiện diện ở đây trên trái đất này là một sự thành công?  —Les Lucas, KELOWNA, B.C. 

 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:  Hmmm.  Điều ấy là tương đối.  Thật khó để nói.  Tất cả đời sống con người là một phần nào đấy thất bại và một bộ phận nào đấy là thành tựu.

Ẩn Tâm Thất ngày 06/02/2011

 

10 Questions for the Dalai Lama

 

 

Do you ever feel angry or outraged?Kantesh Guttal, PUNE, INDIA
Oh, yes, of course. I'm a human being. Generally speaking, if a human being never shows anger, then I think something's wrong. He's not right in the brain. [Laughs.]

How do you stay so optimistic and faithful when there is so much hate in the world?Joana Cotar, FRANKFURT
I always look at any event from a wider angle. There's always some problem, some killing, some murder or terrorist act or scandal everywhere, every day. But if you think the whole world is like that, you're wrong. Out of 6 billion humans, the troublemakers are just a handful.
(See pictures of the life and times of the Dalai Lama.)

How has the role set out for you changed since you first came to be the Dalai Lama?Andy Thomas, CARMARTHEN, WALES
I became the Dalai Lama not on a volunteer basis. Whether I was willing or not, I [had to study] Buddhist philosophy like an ordinary monk student in these big monastic institutions. Eventually I realized I have a responsibility. Sometimes it is difficult, but where there is some challenge, that is also truly an opportunity to serve more.

Do you see any possibility of reconciliation with the Chinese government in your lifetime?Joseph K.H. Cheng, MELBOURNE
Yes, there is a possibility. But I think past experience shows it is not easy. Many of these hard-liners, their outlook is very narrow and shortsighted. They are not looking at it in a holistic way. However, within the People's Republic of China, there is wider contact with the outside world. There are more and more voices of discontentment among the people, particularly among the intellectuals. Things will change — that's bound to happen.

How can we teach our children not to be angry?Robyn Rice, GRAND JUNCTION, COLO.
Children always look to their parents. Parents should be more calm. You can teach children that you face a lot of problems but you must react to those problems with a calm mind and reason. I have always had this view about the modern education system: we pay attention to brain development, but the development of warmheartedness we take for granted.
(Watch TIME's interview with the Dalai Lama.)

Have you ever thought about being a normal person instead of being the Dalai Lama?Grego Franco, MANILA
Yes, at a young age. Sometimes I felt, "Oh, this is a burden. I wish I was an unknown Tibetan. Then I'd have more freedom." But then later I realized that my position was something useful to others. Nowadays I feel happy that I'm Dalai Lama. At the same time, I never feel that I'm some special person. Same — we are all the same.

Do you miss Tibet?Pamela Delgado Córdoba, AGUASCALIENTES, MEXICO
Yes. Tibetan culture is not only ancient but relevant to today's world. After seeing the problems of violence, we realize that Tibetan culture is one of compassion and nonviolence. There is also the climate. In India during monsoon season, it is too wet. Then, I very much miss [Tibet].

What do you say to people who use religion as a pretext to violence or killing?Arnie Domingo, QUEZON CITY, PHILIPPINES
There are innocent, faithful people that are manipulated by some other people whose interest is different. Their interest is not religion but power or sometimes money. They manipulate religious faith. In such cases, we must make a distinction: these [bad things] are not caused by religion.

Have you ever tried on a pair of trousers?Ju Huang, STAMFORD, CONN.
When it's very, very cold. And particularly in 1959, when I escaped, I wore trousers, like laypeople dressed. So I have experience.

Do you believe your time here on earth has been a success?Les Lucas, KELOWNA, B.C.
Hmmm. That's relative. It's so difficult to say. All human life is some part failure and some part achievement.
 

 

 

 

----o0o---


Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 1-4-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544