Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Triết học Phật Giáo


 

 

 


Sách :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bát thức quy củ tụng Trang chú. Quảng Minh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Câu chuyện triết học. TN Trí Hải.
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Chân Như Quan của Phật Giáo. Kimura Taiken. HT Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương. Huyền Giác Thiền Sư. Thiền Sư Từ Thông dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Dứt khoát với chữ "Tiểu thừa". Dominique Trotignon. Hoang Phong dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa
Nalinaksha Dutt . Thích Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạt Lai Lạt Ma tại Harvard .Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đạo Phật - Một nhãn quang hiện đại. Dr. Peter D. Santina. Thích Tâm Quang dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Để hiểu Đạo Phật. Phương Bối
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Để hiểu Đạo Phật. Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Giải thoát trong lòng tay. Pabongka Rinpoche. TN Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Họ đã nghĩ như thế. Thích Giác Nguyên dịch
 Hướng đến con đường giải thoát. Dalai Lama Nguyễn Thúy Phượng dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Khái luận triết lý Kinh Hoa Nghiêm
HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lộ trình tiến triển của Ý thức trong sự tạo nghiệp.  Lâm Như Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý Thuyết Nhân Tính qua Kinh Tạng Pali. TT Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nietzsche và Đạo Phật. Robert G. Morrison Thích Nhuận Châu dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân Quả Đồng Thời.
(sách) Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân Quả Đồng Thời. (PDF, sách) Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

Nguồn gốc loài người (sách) Toàn Không

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên lý giáo dục của Đạo Phật. Thích Thông Đạt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhận thức và Không Tánh Giáo sư Hồng Dương Nguyễn văn Hai
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Ðạo Cương Yếu.   Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh yếu. HT Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh hoa, một tổng hợp đạo lý. HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo : tôn giáo, triết học, luân lý hay khoa học ? Hoang Phong
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Niệm Sử Học Của Duy Thức. HT Thích Thắng Hoan 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quan Niệm Triết Học Của Duy Thức. HT Thích Thắng Hoan


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc tướng, thật tướng,vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo
 Prof. Guy Newland. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và  kinh Trung Bộ chữ Pàli HT. Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tăng Triệu và tánh không học Đông Phương. Tuệ Hạnh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thể cách tri nhận chân tâm. Phổ Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thuyết Nhân Quả qua lăng kính Duy Thức. Thích Nữ Nguyên Chủng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thực Tại và Chí Đạo. Phổ Nguyệt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ. Thích Mãn Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin Tức Từ Biển Tâm. Lâm Thanh Huyền. Minh Chi dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật. Edward Conze. Chân Pháp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Trung Hoa. Dan Lusthaus.Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết lý Đạo Phật ( hay Kinh Lăng Nghiêm) HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt khỏi giáo điều. Dalai Lama. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý Tình Thân. Thích Trí Siêu

 


Pháp luận :
 

 

Bát bất trung đạo. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bát nhã và tình yêu . TT Thích Thái Hòa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát và tánh không trong kinh tạng Pali và Đại Thừa. Thích Nữ Giới Hương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cái Đẹp Theo Tinh Thần Phật Học. Thích Thiện Quang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bà Là Môn Giáo ? Hoàng Liên Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 
Công đức đại thừa.  TT Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại ý Triệu Luận.
 Tô Quân. Thích Nữ Dũng Liên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đi Tìm Ý Nghĩa của Cuộc Sống Qua Quan Điểm Thời Gian trong PG. Thích Hạnh Tuấn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý Duyên Khởi  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng đến con đường giải thoát. His Holiness The Dalai Lama

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái niệm Không trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Không Tông & Hữu Tông. Từ Thiệu Cường.  Thích Nữ Liên Nghiêm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lộ trình tiến triển của Ý thức trong sự tạo nghiệp.  Lâm Như Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười Huyền Môn: trật tự của thế giới. Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niết bàn . TT Thích Đức Thắng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phật giáo và tự do tư tưởng. HT. Dhammananda. Thích Quảng Bảo dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo và cuộc sống xã hội hiện đại. Hồng Tu Bình. (T.N. Nguyện Liên dịch)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Phật giáo, một phương pháp luyện tâm. Leonard A. Bullen. Phạm Kim Khánh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quán Không của Tam Luận. Đại sư Ấn Thuận. Thích Nguyên Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự im lặng của Đức Phật từ Araha đến Đại Thừa. BS Trần Ngọc Ninh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự phát triển của tư tưởng Bát nhã tại Trung quốc.  Định Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Sự hủy diệt của một trào lưu tư tưởng Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ Tát. TT Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tánh Không.  Kỹ sư Nguyễn Trung Hiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tánh không luận là gì ?  Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm và cảnh qua lăng kính pháp giới duyên khởi .  Định Huệ dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của Nhật bản  Định Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu hệ thống Bát Nhã và chủ đề tư tưởng của nó :Tánh không. Nguyễn Thế Ðăng.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Bát Nhã Không Tuệ Học. Nguyễn thế Đăng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính chất bạo động giữa các tôn giáo và tinh thần bất bạo động của Phật giáo.Trí Giải

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thể cách tri nhận thân tâm. Phổ Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trí tuệ là gì ? TT Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truy tìm tự ngã. Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ. Edward Conze. Hạnh Viên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Phật giáo đối diện với hư vô Tuệ Sỹ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Không cuả Phật Giáo Đại Thừa  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Hữu cuả phái Hữu Bộ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vài vấn đề về tư tưởng Phật giáo nhân gian. Diêm Hiến Thần. (T.N. Nguyện Liên dịch)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vài nét Phật học trong tư tưởng của I. KANT KURT SCHMIDT. Thái Kim Lan

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn đề tâm thể trong Tâm lý học Phật giáo. Thích Tâm Huyền

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa của bố thí và cúng dường.  Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa sướng khổ & Niết Bàn theo quan điểm  PG. Thích Nhất Chân

 

 

 

 

---o0o---
 

Cập nhật: 17-12-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544