Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Trí Siêu

Email: trisieu@trisieu.com
Website: http://trisieu.free.fr


...... ... .

 

Sách :

ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Đạo gì ? Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Bố Thí Ba La Mật Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Ý Tình Thân Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Thiền Tứ Niệm Xứ Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Đại Thủ Ấn Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Vô Ngã Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Bồ Tát Hạnh Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Xin Cứu Độ Mẹ Đất Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Góp Nhặt Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes)
Tâm và ta Thích Trí Siêu
ICONFLASH.GIF (1595 bytes)
Tâm và ta (PDF)Thích Trí Siêu

Pháp luận :
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Ba lời nguyện Thắng Man
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Bốn Vô Lượng tâm
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Giới luật
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Tranh chấp
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Quán chiếu hạnh phúc
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Thương ghét
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Tiếp độ ngưòi chết

Băng giảng:

http://www.quangduc.com/audio/thichtrisieu.html

http://chuaquangduc.net/tac-gia-1-date-Th%C3%ADch_Tr%C3%AD_Si%C3%AAu.html


- Ba Hạnh, Bốn Ðức 
- Ba lời nguyện Thắng Man
- Bách pháp minh môn luận  (4 cuốn)
- Bát Chánh Ðạo
- Bát Ðại Nhân Giác  
- Bồ Tát Hạnh   (2 cuốn)
- Bồ Tát Ðạo 
- Bồ tát đạo Ngũ Minh  
- Bốn loại thức ăn  
- Bố thí ba la mật
- Cầu an, cầu siêu
- Con đường tu đạo
- Duy Thức Học   (5 cuốn)
- Ðại Thủ Ấn
- Ðối trị tham sân si  (2 cuốn)
- Giảng về thiền  
- Giới Luật  
- Hạnh phúc gia đình 
- Hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời 
- Hiệp ước sống chung  (2 cuốn) 
- Học đạo thông minh
- Kết tập kinh điển
- Khai thị Phật thất và Bồ tát giới
- Khai thị Phật thất và Quy-y
- Khóa học thiền  
- Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ 
- Kim Cang Tát Ðỏa
- Kim Cang thừa  (2 cuốn)
- Kinh A Di Ðà 
- Kinh An trú tầm
- Kinh Bách Dụ  (3 cuốn)
- Kinh Bảy loại vợ 
- Kinh Giáo giới Cấp cô Ðộc
- Kinh Nhân quả tóm tắt 
- Kinh Nghiệp báo phân biệt
- Kinh Người chăn bò      
- Kinh Nguồn gốc loài người
- Kinh Niệm Xứ 
- Kinh Thánh Cầu
- Kinh Thiên Sứ  
- Kinh Trạm Xe
- Kinh Ví dụ cái cưa
- Kinh Ví dụ con rắn
- Kinh Ví dụ lõi cây
- Kinh Ví dụ mũi tên
- Kinh Pháp Hoa  (4 cuốn)
- Kinh Phước Ðức 
- Kinh Từ Bi 

- Luật nhân quả 
- Lục Ðạo luân hồi 
- Lục Ðộ
- Lục Hòa
- Mười điều tâm niệm 
- Mười hai nhân duyên 
- Ngũ ác kiến 
- Ngũ thời giáo 
- Ngũ uẩn 
- Những pháp môn tu: Thiền, Tịnh, Mật
- Niệm Phật thiết yếu
- Pháp đàm tại chùa Viên Giác 
- Phát Bồ Ðề Tâm văn  (3 cuốn)
- Phật Pháp vấn đáp tại Viên Giác  
- Phiền não và hạnh phúc
- Phổ Hiền hạnh nguyện  
- Phước huệ song tu
- Quan Âm 4 tay
- Quy-y Tam Bảo  
- Ra đời tạo nghiệp
- Sám Hối   
- Sáu pháp Du Già Naropa
- Tam ấn, Tứ  Y  
- Tam Pháp Ấn 
- Tham vấn tại chùa Từ Ân (2 cuốn)
- Tham vấn tại San Jose   (3 cuốn)
- Thiền Tịnh song tu
- Thờ Phật, lễ Phật, cúng Phật 
- Tiếp độ người chết 
- Tìm thầy lý tưởng 
- Tịnh Ðộ Di Ðà  
- Tịnh Ðộ vấn nghi  (3 cuốn)
- Tình thương  
- Trung ấm thân
- Tu cả thân và tâm 
- Tu tâm và tu miệng
- Tu cái gì ?   (2 cuốn)
- Tu chuyển hóa  (5 cuốn)
- Tu và đi tu   (2 cuốn)
- Tụng Kinh, trì chú, niệm Phật 
- Tự lực, tha lực
- Vấn đáp Phật thất (2 cuốn)
- Vô ngã    
- Vô ngã và tánh Không
- Ý nghĩa Phật thành đạo 
- Ý tình thân  
- Ý thức cuộc đời 

 

Muốn thỉnh băng sách của Thầy Trí Siêu
 xin liên lạc :

 

Thanh Hạnh
Montreal, Canada
Tel: (514) 593-4654
Email: vanhoan@hotmail.com
Diệu Hải
90 Clarkson Cres
Ottawa, On K2L 3E2, Canada
Tel: (613) 599-7225
Email: hathinhnguyen@gmail.com
Thanh Đức
1183 San Moritz Dr
San Jose, CA 95132
USA
Tel: (408) 258-4207
Email: thanhduc1@gmail.com
Tịnh Luật Books Store
10515 Bellaire Blvd, Suite E
Houston, TX 77072
USA
Tel: (281) 564-1881
Email: tinhluat@hotmail.com
Thanh Lương
Stossaecker Str. 60
70563 Stuttgart
Germany
Tel: 0711.160.
1400
Email: thanhluong03@googlemail.com 
Thanh Âm
Schinkel str. 48/1
80805 München
Germany
Tel: (89) 3610-0822
Email: maixt@yahoo.de 
Thanh Nghiêm
Bischof Str. 33a
47809 Krefeld
Germany
Tel: 2151.763.9662
Email: thanhnghiem54@yahoo.de 
Pháp Niệm
15606 A Brookhurst St
Westminster, CA 92683
USA
Tel: (714) 873-2439

 


---o0o---

Cập nhật : 01-01-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600