Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Trí Chơn


...... ... .

 

 


Tổng Quan về Phật Giáo:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật. HT Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luật Nhân Quả. Đức Đạt Lai Lạt Ma. HT Trí Chơn dịch
Diễn văn Đại Hội PG Thế giới . HT Thích Trí Chơn dịch
Con đường sống của Phật giáo. HT Thích Trí Chơn
Thông điêp tình thương của Đức Phật. Dr. Rajendra Prasad. HT Thích Trí Chơn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Vấn Đáp. The Buddhist Catechism, H.S. Olcott . HT Thích Trí Chơn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con đường dẫn đến chân hạnh phúc. HT Thích Trí Chơn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một vài kiến thức về Phật Giáo. HT Thích Trí Chơn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo yếu lược
 


Truyện tích:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng thương yêu sự sống ( tập 1)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng thương yêu sự sống ( tập 2)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng thương yêu sự sống ( tập 3)

Nhân vật Phật Giáo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Albert Eistein và Đức Đạt Lai lạt Ma. HT Thích Trí Chơn dịch
Anagarika Dharmapala, A Dục Vương của Tích Lan. HT Thích Trí Chơn

Phật Giáo và Thời Đại:
Ảnh hưởng của PG đối với nhân lọai. Nyanatiloka Thera. HT Thích Trí Chơn dịch
Giá trị của PG trong thế giới tân tiến. Kodo Matsunami. HT Thích Trí Chơn dịch

Phật Giáo và Xã Hội:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lòng từ bi trong sinh hoạt chính trị của thế giới . Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhân quyền và trách nhiệm phổ biến toàn cầu.  Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phật giáo truyền bá từ Đông qua Tây Phương Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Sự cần thiết của nhiều tôn giáo. Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch

Phật giáo thế giới:
Phât giáo truyền bá từ Đông qua Tây Phương. Dalai Lama. HT Thích Trí Chơn dịch
Phật giáo Tây Phương. Nguyên tác: Đại Đức Nyanasatta. HT Thích Trí Chơn dịch
 

Các tài liệu sẽ cập nhật:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những mẫu chuyện tiền thân Đức Phật
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo & hòa bình thế giới
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Những đóng góp to lớn ccủa các học giả Anh Quốc cho nền PG Âu Mỹ
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cáo bạch Tang Lễ

 


 

---o0o---

Khởi đăng: 01-12-2005
Cập nhật : 15-3-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600