Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Tâm Thiện
( Bút hiệu: Khải Thiên)
Website: http://www.cattrang.org


...... ... .

 ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luân hồi. Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo lý Nghiệp - Karma. Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về bài kệ mở đầu Trung Luận. Thích Tâm Thiện
Kinh trái tim tuệ giác vô thượng. Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tia nắng đầu tiên trong lịch sử triết học và tôn giáo. Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thực tại tính không được nhìn nhận qua hai bình diện của biểu từ. Thích Tâm Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ba câu chuyện về triết lý sống của Steve Jobs.   Khai Thien
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Three Stories about Steve Jobs’ Life PhilosophyKhai Thien

Sách :
 

Cẩm nang của người Phật tử (tập 01) Khải Thiên

Cẩm nang của người Phật tử (tập 02) Khải Thiên
Cẩm nang của người Phật tử (tập 03) Khải Thiên

 

Cẩm nang của người Phật tử (ấn bản 2008). Khải Thiên

Tâm Lý Học Phật Giáo . Thích Tâm Thiện
Lịch sử tư tưởng & triết học tánh không. Thích Tâm ThiệnBài giảng:

Khoá Tu Mùa Xuân 2009 - Lễ Khai Mạc (Toàn phần) - Lễ Thù Ân (Toàn phần) - Lễ Trưởng Tịnh (Toàn phần) - Tam Độc Tham Sân Si ( phần 1 , phần 2 ) Lễ Tân Niên 2009 & Pháp Thoại Chuyện Con Trâu (Toàn phần) Khoá Tu Mùa Đông 2008 - Nguyên Tắc của Người Phật Tử ( phần 1 , phần 2 ) - Ý Nghĩa Chữ Tu Trong Đạo Phật (Toàn phần) - Lễ Thù Ân (Toàn phần) - Lễ Trưởng Tịnh (Toàn phần) - Công Đức Niệm Phật (Toàn phần) Thập Loại Chúng Sanh   Phần 1: 01   02   03   04   05   06   07
  Phần 2:
01   02   03   04   05   06
  Phần 3:
01   02   03   04   05   06   07
  Phần 4:
01   02   03   04  
Quá Giang Hạnh Phúc: (Phần 1)  (Phần 2)  (Phần 3) Tâm Bồ Đề: (CD 1)  (CD 2) Giáo Lý Năm Uẩn

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Thập Nhị Nhân Duyên:

CD01: [A]  [B]  [C] CD02: [A]  [B]  [C]  [D]
CD03: [A]  [B] CD04: [A]  [B]  [C]
CD05: [A]  [B]  [C]  [D] CD06: [A]  [B]  [C]  [D]  [E]
CD07: [A]  [B]  [C] CD08: [A]  [B]  [C]  [D]  [E]
CD09: [A]  [B]  [C]  [D]  [E] CD10: [A]  [B]  [C]  [D]

Tâm Kinh Nhật Tụng: (Phần 1)  (Phần 2)  (Phần 3)
(Thầy Tâm Thiện tụng) Tứ Thánh Đế:

CD01: [A]  [B]  [C]  [D]  [E] CD02: [A]  [B]
CD03: [A]  [B]  [C]  [D]  [E] CD04: [A]  [B]  [C]  [C]  [D]
CD05: [A]  [B]  [C]  [D] CD06: [A]  [B]  [C]

Thể Nghiệm Tâm Linh (Toàn phần) Chánh Kiến (Toàn phần) Mũi Tên Thứ Hai (Toàn phần) Trí Tuệ Bát Nhã:

CD 01 CD 02 CD 03 CD 04 CD 05 CD 06 CD 07
CD 08 CD 09 CD 10 CD 11 CD 12 CD 13 CD 14

Cận Tử Nghiệp:

CD01: [A]  [B]  [C]  [D]  [E] CD02: [A]  [B]  [C]  [D]
CD03: [A]  [B]  [C]  [D]  [E] CD04: [A]  [B]  [C]  [D]
CD05: [A]  [B]  [C]  [D] CD06: [A]  [B]  [C]  [D]  [E]
CD07: [A]  [B]  [C]  [D]  [E]


---o0o---

Cập nhật : 01-09-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)