Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

 

Thượng Tọa Thích Nhất Chân
 


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Nghiệp . Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Trí tuệ là gì ? TT Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 
Công đức đại thừa.  TT Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Ý nghĩa
của bố thí và cúng dường.  Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ Tát. TT Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Ý nghĩa sướng khổ & Niết Bàn theo quan điểm  PG. Thích Nhất Chân


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tứ y pháp .Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tịnh Độ liễu nghĩa .Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giải thích về Thiền ( 2 cuốn) .Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Bi ( băng đọc) .Thích Nhất Chân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa sự cúng dường ( băng đọc). Thích Nhất Chân


Băng Giảng :

-         Góp Nhặt Cát Ðá (7c)

-         Học Phật cần tri thức thế gian

-         Pháp mp6n niệm Phật (6c)

-         Thờ Phật có phải kiêng cử?

-         Tịnh Ðộ nhập môn (7c)

-         Vãng Sanh Luận (10c)

-         Phật Pháp vấn đáp (3c)

-         Ðại Thừa Phật Giáo

-         Chánh Kiến

-         Phật Pháp ứng dụng

-         Tư tưởng- Tinh Thần- Bồ Tát Ðạo

-         Ý nghĩa về Tết

-         Tịnh Ðộ Thập Nghị Luận (7c)

-         Tịnh Ðộ Chính Kiến (14c)

-         Niệm Phật như thế nào?

-         Bồ Ðề Tâm nhẫn---o0o---

Cập nhật : 01-08-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600