Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Lệ Thọ
Email:
thichletho2@gmail.com


...... ... .

 

 Tháp Đại Giác là di sản của thế giới. Thích Lệ Thọ
Vài nhận định về sự bình đẳng trong Phật giáo. Thích Lệ Thọ
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Bát kỉnh pháp chướng ngại hay căn bệnh thời đại? Thích Lệ Thọ
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Phật giáo Việt Nam bình đẳng hay bất bình đẳng với Ni giới?
Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Lệ Thọ


 

 


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600