Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phổ Nguyệt Huỳnh Tấn Ban
Email: banhuynh2002@yahoo.com


...... ... .

 

 

Ân tình Bồ Tát (thơ) Phổ Nguyệt
Cốt tủy các kinh căn bản của Phật Giáo (pdf)  Phổ Nguyệt

Cốt tủy Kinh Nhất Dạ Hiền.  Phổ Nguyệt

Cốt tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ.  Phổ Nguyệt

Cốt tủy Kinh Kim Cang. Phổ Nguyệt
Cốt tủy Kinh Viên Giác. (
pdf)  Phổ Nguyệt  

Cốt tủy Kinh Lăng Nghiêm. Phổ Nguyệt

Cốt tủy Kinh Nhất Dạ Hiền.  Phổ Nguyệt
Cốt tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ.  Phổ Nguyệt
Cốt Tủy Giáo Pháp của đức Phật. Phổ Nguyệt
Đặc Tính của Tâm và Pháp hay Kinh Giáo Giới Nandaka và Channa Phổ Nguyệt

Khẳng định tính, con đường giác ngộ giải thoát của Phật Giáo. Phổ Nguyệt
Luận Câu Xá, truy tầm cứu cánh phân biệt các pháp.(pdf)  Phổ Nguyệt
Luận Thành Thật Là Tìm Về Thực Tại Của Ngã Pháp. Phổ Nguyệt
Luật nhân quả và nghiệp báo. Phổ Nguyệt

Nhất Nguyên Luận. Thể Cách Tri Nhận Tánh Không.  Phổ Nguyệt  

Pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật. Kinh Pháp Hoa. Phổ Nguyệt

Pháp Thể Nhập Chân Trí. ((pdf) Phổ Nguyệt
Siêu việt thời không: cái vô sanh Phổ Nguyệt
Thể cách tri nhận chân tâm. Phổ Nguyệt

Thiền: Sự Tĩnh Lặng của Tâm. Phổ Nguyệt
Thực Tại và Chí Đạo. Phổ Nguyệt

Tinh Yếu của Kinh Sáu Xứ. Phổ Nguyệt

Thường Đoạn trong giáo lý Đạo Phật. Phổ Nguyệt


 

 

 

   Phổ Nguyệt là Pháp Danh của Huỳnh tấn Ban, sanh năm 1937 tại Long An, VN.  

   1957-1960 : Tốt nghiệp trường QG Sư Phạm Saigon;

   1960-1963 : Giáo sư trường Trung học Kiến Hòa;

   1968-1975 :- Giáo sư, Tổng Giám Thị trường Trung học Vũng Tàu;

                        - 72-75 : ĐH Văn Khoa Saigon, Ban Cử Nhân Triết;

   1990           : Định cư ở Mỹ;

   1990-1997 : MS, Ph.D in Counseling Psychology tại ĐH Columbia S USA; ( Tư Vấn Tâm lý )

   2002---       :Tịnh Tâm Dưỡng Tánh, hoạt đng trong lãnh vực Tâm Linh.


---o0o---
Cập nhật : 01-02-2012


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544