Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

hình chân dung

Cư Sĩ Phạm Kim Khánh 


...... ... .

 

Truyện ngụ ngôn bốn con rắn . HT. Narada

Luân lý Phật giáo và xã hội. Hòa thượng Walpola Rahula
Đức Phật Gotama, Tối thượng Y Vương. Dr. Ananda Nimalasuria

 Phật giáo, một phương pháp luyện tâm. Leonard A. Bullen 
Thập Nhị Nhân Duyên. Piyadassi Maha Thera

Đức Phật và Phật Pháp.  Hòa thượng Walpola Rahula
Nhẹ gánh lo âu. HT. Sri Dhammananda 
Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo. HT. Narada

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Căn bản Pháp hành thiền. Thiền sư Panyapatipo 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo - Một nguồn hạnh phúc. HT. Piyadassi 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Upagupta .
Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Kisagotami  .
Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Kundala Kesa.
Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Vai Trò Phụ Nữ .
Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Người con gái Chăn-Đà-La .
Piyadassi , Phạm Kim Khánh dịch
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tỳ Kheo Ni Subha. Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Thay Hình Đổi Dạng . Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Maha Pajapati Gotami .Piyadassi Mahathera, Phạm Kim Khánh dịch

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Vai trò Phụ Nữ Trong văn Học PG.
. Piyadassi , Phạm Kim Khánh dịch 
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Visàkhà, vị đại thí chủ thời Đức Phật
. Piyadassi , Phạm Kim Khánh dịch 
Con đường cũ xa xưa. - Giảng luận về Bát Chánh Ðạo. Phạm Kim Khánh. 

Vi Diệu Pháp toát yếu. Nārada Mahā Thera ( online)

Vi Diệu Pháp toát yếu. Nārada Mahā Thera ( CD-Rom)

 


Thiền tập trong Phật giáo. Pháp hành thiền Nguyên thủy. Hòa thượng Piyadassi (Phạm Kim Khánh dịch) ---o0o---

Cập nhật : 01-11-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)