Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

Life of the Buddha
Cuộc đời Đức Phật- Tranh Minh Họa

---o0o---

25 26
thai-lifbud-25.gif (49130 bytes) thai-lifbud-26.gif (54223 bytes)
Devadatta tried against the Buddha by all means for many thousands of births. He made schism in the Order and hurted the Buddha till the Buddha's foot was bruised. The earth could not uphold him. The ground opened. The fierce flames burst forth. Devadatta sank amidst the flames and disappeared.

Đề-bà-đạt-ta đã tìm đủ cách hại Đức Phật trong nhiều tiền kiếp. Ông ta  gây chia rẻ Tăng đoàn, và tạo thương tích nơi chân Đức Phật. Quả đất  không chịu nổi ông ta. Vì thế, mặt đất nứt ra. Những ngọn lửa cực  mạnh bùng cháy ra. Đề-bà-đạt-ta rơi vào trong đám lửa ấy và tan biến.

Prajapati, his step-mother, offered the Buddha a pair of her own hand-made robes. But the Buddha told her to offer them to the Order, since she would get more merits. 
 
 
 

Bà Kiều-đàm-di (Ba-xa-ba-đề), di mẫu của Đức Phật, dâng cúng Ngài  bộ y do chính bà tự tay dệt ra. Tuy nhiên, Đức Phật khuyên bà nên dâng bộ y đó cho cả Tăng đoàn, như thế bà sẽ được phước báo nhiều hơn.

[Mục lục ][01-02][03-04][05-06][07-08][09-10][11-12][13-14]
[15-16][17-18][19-20][21-22][23-24][25-26][27-28][29-30][31-32]

---o0o---

Source: Post Cards from S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand
Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Bình Anson đã gởi tặng phiên bản điện tử này.

---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544