Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

Life of the Buddha
Cuộc đời Đức Phật- Tranh Minh Họa

---o0o---

07 08
Wedding Ceremony: The gods gave the holy water from the conch when Prince Siddhatha married Princess Yasodhara. The prince was very happy in his three palaces all days and nights. 

Lễ Thành hôn: Các vị trời đến rải nước chúc phúc từ vỏ sò khi Thái tử Sĩ-đạt-đa kết hôn với Công chúc Gia-du-đà-la. Thái tử sống hạnh phúc trong ba cung điện trong mọi ngày và đêm.

One day Prince Siddhattha went into the city and saw the four signs of and old man, a man afflicted with a loathsome, a corpse, and an ascetic. He appreciated the last one. 

Ngày nọ, Thái tử Sĩ-đạt-ta dạo chơi trong thành và thấy bốn dấu hiệu  của một ông già, một người bệnh hoạn, một tử thi, và một ẩn sĩ. Ngài  trân quý dấu hiệu sau cùng.

 

[Mục lục ][01-02][03-04][05-06][07-08][09-10][11-12][13-14]
[15-16][17-18][19-20][21-22][23-24][25-26][27-28][29-30][31-32]

---o0o---

Source: Post Cards from S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand
Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Bình Anson đã gởi tặng phiên bản điện tử này.

---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544