Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 52

PHẬT THUYẾT KINH BÍ MẬT BÁT DANH ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ.4  No.1366 ( Tr.884 )

 

Minh Giáo Đại Pháp Hiền dịch Phạn ra Hán văn

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Độc thuộc nước Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm 250 người đến dự. Lại các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát do Kim Cương Thủ làm bậc Thượng Thủ.

         Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Mật Chủ Kim Cương Thủ rằng :Như Đại Bộ của Ông hiệu Bộ Kim Cương, Pháp mật thâm sâu tối thắng trong Tạng Trì Minh. Chúng sinh nhận thức cạn cợt, căn khí hẹp hòi kém cỏi đối với nghĩa mật khó tin khó giải. Trước kia, Ông đã từng nói Pháp khó tín giải. Nhưng Ông chẳng y theo Pháp, chẳng bạch với Thánh Nhân nên tên gọi Bất Thiện, cũng gọi Nan Điều ( Sự việc khó khăn ). Này Kim Cương Thủ ! Nay Ta trong Bộ Kim Cương của Ông lược nói 8 tên gọi Mật với Đà La Ni của Ông. Nếu người trì tụng Đà La Ni này thì dễ được thành tựu các điều mong cầu. Nếu người nghe Đà La Ni này phát tâm chí thành, thọ trì đọc tụng thì bao nhiêu tội nghiệp gián của người đó thảy đều tiêu diệt. Lúc trì Minh này, do uy lực của Pháp ắt hết thảy 8 vạn 4 ngàn câu chi na do tha chúng Ma ác đều bị tan tác chạy trốn khắp 10 phương thế giới. Nếu người nghe Đà La Ni này vui nguyện hoan hỷ, thì người này chẳng trì Giới ắt vẫn được đủ Giới tông, chẳng Phạm Hạnh vẫn được thành Phạm Hạnh, chẳng tịch tĩnh sẽ được thành tịch tĩnh cho đến được nhìn thấy Phật Bồ Tát vui vẻ an ủi ban cho được thành tựu mọi đều nguyện cầu.

         Khi ấy Bồ Tát Kim Cương Thủ nương theo lời la dạy bảo của Đức Phật, liền cúi đầu làm lễ bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Trước kia con đã nói lời thành thật như Thánh Chỉ. Nguyện xin Đức Thế Tôn chẳng bỏ Đại Bi, khắp tất cả chúng sinh đời hiện tại vị lai hãy diễn nói cho con biết 8 loại tên mật với Đà La Ni khiến cho các chúng sinh được lợi ích lớn ”.

         Đức Phật bảo Kim Cương Thủ rằng: “Hãy lắng nghe ! Hãy lắng nghe ! Ta trong Bộ Kim Cương của Tạng Trì Minh tối thắng nói về 8 tên Mật của Ông :

           1- Tượng Nhĩ ( Tai voi ) . 2- Diệu Trang Nghiêm ( Trang nghiêm màu nhiệm ) . 3- Công Đức Bảo Hải ( Biển báu công đức ) . 4-Vô Động ( Không lay động ) . 5-Chân Thật Vân ( Đám mây chân thật ) . 6- Khả Aùi Sắc Tướng ( Sắc tướng đáng yêu ) .            7- Diễm Quang ( Ánh sáng của lửa nóng ) . 8- Diệu Sắc ( Hình sắc màu nhiệm ).

         Này Kim Cương Thủ ! Đấy tức 8 tên Mật của Ông. Liền nói Đà La Ni :

         - Na một đà . Na Đạt lị-ma . Na Tăng già . Na phạ nhật-la noa Đát điệt tha : Khát trí  Khát ra trí  ma mục khê Tát lị-la ca lị-dã ni sa đạt  Tứ lị Di li  Trí lị  Tất điện đô mãn đát-la bát na, sa hạ.

          ( NAMO BUDDHÀYA. NAMO DHARMÀYA. NAMO  SAMGHÀYA. NAMO VAJRAPÀNIYA TADYATHÀ : KHATI KHARATI  SOMA MUKHE ‘SARIRA CÀRYANI SÀDHAYA ILI MILI CILI  SIDDHYANTU  MANTRA  PÀDA  SVÀHÀ ).

         Đức Phật bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng :Tám tên Mật với Đà La Ni này, nếu lại người thọ trì đọc tụng thì người đó trong câu chi na do tha trăm ngàn kiếp chẳng bị đọa vào Địa ngục, lúc sắp chết sẽ được chư Phật Bồ Tát hiện thân trước mặt an ủi nói Pháp, sau khi chết sẽ sinh về cõi Trời Đâu Suất Đà ”.

         Đức Phật nói Kinh này xong thì các quyến thuộc của Bồ Tát Kim Cương Thủ, cùng các vị Bồ Tát với tất cả hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Đạt , Nhân, Phi nhân....của tất cả thế gian nghe lời Phật dạy, đều vui vẻ tin nhận phụng hành .

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544