Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 51

PHẬT THUYẾT KINH LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ 4  No.1411 ( Tr.927 )

 

Truyền Pháp Đại   Thi Hộ dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Nẵng la đát-nẵng đát-la dạ . Nẵng ma a lị-dã bát nột-ma nễ đát-la , đát tha nga đá. Nẵng tát lị-phạ nễ phạ la noa sắt-ca tỉ ni, mạo địa tát đá-phạ , ma ha tát đát-phạ , Đát nễ-dã tha :

         Án, đá la đá la, cát lệ cát lệ, đổ lỗ đổ lỗ, ca la ca la, cát lệ cát lệ, câu lỗ câu lỗ, la la, tỉ lị tỉ lị, bộ lỗ bộ lỗ, nẵng nẵng , câu lỗ câu lỗ, khất-xoa giả, sa-phạ hạ. Nhập phạ la nẵng phạ tứ-nễ nễ tỉ, sa-phạ hạ. Tát lị-phạ đát tha nga đá, để sắt-xỉ đế, sa-phạ hạ. Ma ma tát-lị phạ nan tả, sa-phạ hạ.

         Đà La Ni Liên Hoa Nhãn này. Nếu người vào mỗi buổi sáng, buổi chiều cung kính cúng dường niệm Đà La Ni này 108 biến. Một ngày, hai ngày cho đến 21 ngày, chí tâm trì tụng thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, cũng chẳng bị các bệnh về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm chẳng loạn. Lại được 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại tai thanh tịnh, 5 loại mũi thanh tịnh, 5 loại lưỡi thanh tịnh, 5 loại ý thanh tịnh. Thân được đoan nghiêm ngay thẳng, Tâm lìa cấu nhiễm.trong tất cả đời, thường phát tâm Bồ Đề, cùng với các Chúng Thánh thường gặp Phật, được nghe Diệu Pháp, tiến thẳng đến Đạo Trường Bồ Đề, viên mãn Chánh Giác.

PHẬT THUYẾT KINH LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

 


 

ĐÀ LA NI LIÊN HOA NHÃN

Phục hồi chú thích Phạn Văn

 

- NAMO  RATNATRAYÀYA : Quy mạng Tam Bảo

- NAMAH  ÀRYA  PADMA  NETRE  TATHÀGATA : Kính lễ Như Lai Thánh Liên Hoa Nhãn.

- NAMAH SARVA NIVARANA VI’SKAMBHINI  BODHISATVÀYA  MAHÀ  SATVÀYA : Kính lễ Bồ Tát Ma Ha Tát Trừ Nhất Thiết Cái Chướng.

- TADYATHÀ : Như vậy, liền nói Chú

     - OM : Ba Thân quy mạng

     - DHARA  DHARA : Nhiếp trì gìn giữ

     - DHIRI  DHIRI : Cầm nắm giữ gìn

     - DHURU  DHURU : Ôm giữ, bảo giữ

     - CALA  CALA : Lay động lay động

     - CILI  CILI : Trường cửu lâu dài

     - CULU  CULU: Lay động, tác động

     - BHARA  BHARA : Đảm nhận, chuyên chở

     - BHIRI  BHIRI : Xem xét giúp đỡ

     - BHURU  BHURU : Giúp đỡ, hỗ trợ

     - NAYA  NAYA : thú, thú

     - KURU  KURU : Tác làm, tạo tác

- MUKSA  ABHAYA  SVÀHÀ : Quyết định thành tựu sự giải thoát không sợ hãi

     - JVARANA  VASINI  NÌTE  SVÀHÀ : Quyết định thành tựu sự dìu dắt nghiêm sức uy quang

- SARVA  TATHÀGATA  ADHISTÏITE  SVÀHAØ : Quyết định thành tựu sự gia trì của tất cả Như Lai.

- MAMA  SARVA  SATVÀNÀMCA  SVÀHÀ : Tôi tất cả chúng hữu tình quyết định thành tựu.

 

25/12/1997

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544