Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 49

BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI

PHÁP NIỆM TỤNG TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN

 

Mật Tạng Bộ 3  No.1041 ( Tr.32 - Tr.33 )

 

Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất  Không phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

                    Việt dịch : Huyền Thanh

 

 

         Phàm người tu hành, lúc muốn niệm tụng, thì trước nên tụng Chân Ngôn Thanh Tịnh 7. Chân Ngôn :

         - Án- truật  đệ nậu thú  đà nẵng   sa-phạ haï.

              ( OM- ‘SUDDHE  NU’SÀDDHA  NÀYA  SVÀHÀ)   

         ( Theo ý người dịch thì câu Chú trên phải ghi : OM (Ba Thân quy mạng) ‘SUDDHE (Thanh tĩnh) ANU (Tuân theo)  ’SUDDHA  NÀYA  ( thú Thanh Tịnh) SVÀHAØ (Quyết định thành tựu)  ).

         Do tụng Chân Ngôn này, ba nghiệp liền được thành thanh tịnh, dùng nước Pháp Công Đức rưới tắm thân tâm, rồi kết Ấn Bồ Tát Quán Tự Tại : Hai ( 2 tay ) cùng cài chéo các ngón với nhau, nắm lại thành quyền, đưa Thiền Độ ( Ngón cái phải ) ra ngoài duỗi thẳng cứng, liền thành. Tụng Tâm Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn :

         - Án, A    lực  ca   sa-phạ hạ.  

             ( OM- AROLIK  SVÀHÀ ).    

Do kết Ấn tụng Chân Ngôn nầy, liền thành Tam Muội Gia

         Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến, đưa Ấn xoay theo bên trái 3 vòng, liền thành Tịch Trừ tất cả các loài Ma Chướng.

         Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến, đem Ấn chuyển theo bên phải 3 vòng, liền thành Kết Giới. Liền tưởng trước mặt hoa sen 8 cánh. Lại kết Ấn trước, tụng Chân Ngôn 7 biến, đưa Thiền Độ ( Ngón cái phải ) hướng về thân để triệu mời, thời Bồ Tát Quán Tự Tại tất cả Thánh Chúng thuộc Bộ Liên Hoa đều đến tập hội

         Liền dùng 2 tay nâng vật chứa nước thơmgià (Argha: Nước hoa thơm, nước Công Đức) ngang vầng trán dâng hiến, tụng Chân Ngôn 7 biến, tưởng tắm Thánh Chúng

         Lại kết Ấn trước, tụng Chân Ngôn 7 biến liền thành Pháp Hiến toà hoa sen.  

         Lại kết Ấn trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường hương thoa bôi ( Đồ Hương: Dầu thơm ). 

         Lại kết Ấn trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường Hoa Man ( Tràng hoa, vòng hoa ). 

         Lại kết Ấn trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường mọi thứ thức ăn uống tuyệt diệu của chư Thiên. 

         Lại kết Ấn trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường đèn đuốc .  

         Lại kết Ấn trước, để ngang trái tim tụng Chân Ngôn 7 biến, liền tưởng Tự Thân ngồi trên Đài Chánh Giữa của hoa sen 8 cánh, đầy đủ tướng tốt đẹp, uy quang viên mãn đồng với Bồ Tát Quán Tự Tại. Ở 8 cánh hoa sen, trên mỗi một cánh đều một Đức Như Lai nhập định, hướng mặt về Bồ Tát Quán Tự Tại.

Hành Giả quán niệm cho thật ràng, rồi nâng Ấn lên trên đảnh đầu xả Ấn. 

         Lại lấy Sổ Châu (Tràng hạt) cầm trong lòng bàn tay, chắp 2 tay lại để ngang trái tim. Tụng Gia Trì Sổ Châu 7 biến . Chân Ngôn : 

         - Án,      tả  nẵng  ma  la   sa-phạ hạ.

            (OM- VAILOCANA  MALA  SVÀHÀ).   

( Bản khác ghi : OM- VAIROCANA  MÀLÀ  SVÀHÀ ). 

         Theo Nghi Tắc, thì để 2 tay ngang trái tim, chụm 5 ngón lại như hình Hoa Sen chưa nở. Đặt ( Xâu chuổi) ngang trái tim, tụng Chân Ngôn không chậm không mau cho thật ràng, chẳng nên niệm ra tiếng. Cứ lặng lẽ niệm tụng, mỗi âm thanh của chữ cuối cùng thuộc Chân Ngôn thì lần qua một hột.trong câu Chân Ngôn, bỏ qua chữ đầu chữ sau ( Đừng chú ý chữ trước chữ sau ), lúc niệm tụng đừng để cho tán loạn, thân tâm vắng lặng chẳng theo duyên khác, chỉ quán Bổn Tôn chuyên chú niệm tụng

         Liền quán tưởng trước thân, trên hoa sen 8 cánh Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp viên mãn, bên trong vành trăng. Lại quán Tự thân đồng với Bồ Tát Quán Tự Tại không sai khác. Niệm tụng đủ số xong, nâng xâu chuổi lên đảnh đầu để đội. Rồi khởi tâm Từ Bi, phát thệ nguyện lớn nơi hy vọng của tất cả hữu tình, Thượng nguyện thù thắng của Thế Gian mau được thành tựu. Xong, để xâu chuổi vào chỗ . 

         Lại kết Ấn như trước, để ngang trái tim tụng Chân Ngôn 7 biến, liền thành Tam Muội Gia. Lại đem Ấn gia trì 5 nơi trên thân mình : trán, vai phải, vai trái, trái tim cổ họng. Đó gọi Ngũ Xứ. Mỗi nơi tụng Chân Ngôn một biến gia trì, rồi buông Ấn trên đỉnh đầu.

         Lại kết Ấn trước, như Pháp hiến 5 loại cúng dường, đều tụng Chân Ngôn một biến, ắt thành cúng dường rộng lớn. Liền dùng 2 tay nâng nướcGià ngang vầng trán phụng hiến, tụng Chân Ngôn một biến.

         Lại kết Ấn như trước, chuyển bên trái một vòng liền thành Giải Giới.

         Lại kết Ấn trước, đem Thiền Độ ( Ngón cái phải ) hướng ra ngoài ném, tụng Chân Ngôn 3 biến , nâng Ấn để trên đảnh đầu liền thành Phụng Tống tất cả Thánh Chúng.

         Lại kết Ấn lúc trước, gia trì 5 nơi trên thân mình, đều tụng Chân Ngôn một biến, ắt thành Bị Giáp (Mặc áo giáp), rồi xả Ấn trên đảnh đầu.

         Người tu hành như vậy, y theo Pháp yếu mật này: Tinh thành niệm tụng, tác ý tu trì, thì tất cả nơi làm mau được thành tựu, viên mãn các Nguyện Thế gian Xuất Thế gian, tiêu trừ nghiệp chướng, Tam Muội hiện tiền, chẳng chuyển thân này, nhảy vột lên không tùy ý tự tại, liền qua mười phương Tịnh Thổ phụng sự chư Phật, mau thành Thượng Bồ Đề.

 

Bát Gia Lục ghi rằng :

         Bồ Tát Quán Tự Tại Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn niệm tụng Pháp ( Nhân ) : Bất Không.

         Chữ Nhân (          ) trong đây Viên Nhân, tức tên húy của Đại Từ Giác.

         Như vậy, Bản này do Đại Từ Giác thỉnh về vậy.

                             20/05/1997

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544