Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Mật Tông


...... ... .

 

MẬT TẠNG

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TẬP II

Ban phiên dịch:

Thích Viên Đức, Thích Thiền Tâm

Thích Quảng Trí, Thích Thông Đức

Cư sĩ Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

---o0o---

MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 44

PHẬT THUYẾT KINH CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN

ĐÀ LA NI

 

Mật Tạng Bộ.4  No.1387 ( Tr.906 )

 

Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh,

Minh Giáo Đại   Pháp Hiền phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn.

Việt dịch : Huyền Thanh

 

         Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng : " Đà La Ni tên Chiên Đàn Hương Thân. Đà La Ni này uy lực lớn, hay ban chúng sinh các Phước rộng lớn. Nếu lại người được Đà La Ni này, phát tâm chí thành đọc tụng, thọ trì, thì bao nhiêu nghiệp cực nặng của đời trước  thảy đều tiêu diệt, ngày sau sẽ được quả báo thù thắng.

         Lại người muốn nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, trước hết nơi thanh tịnh, trì tụng cho tinh thục. Sau đó, chọn ngày tốt lành, lúc mặt trời mới mọc, dùng Bạch Đàn Hương xoa Man Noa La. Ở trong Đàn, thiêu đốt Chiên Đàn Hương, dâng hiến hoa thù diệu, liền khởi tụng Đà La Ni 8000 biến. Đủ số xong, liền trước Man Noa La, trải cỏ Cát Tường, tâm ( Để tâm trống rỗng ) nằm. Như Kinh này, trải qua 7 ngày liền được Bồ Tát xuất hiện Bản Thân, khiến cho người trì tụng thành tựu sự mong cầu.

         Lại người nghiệp báo cho nên thân thể bị ghẻ lở, hắc lào. Liền trước Phật tụng Đà La Ni 3 biến gia trì vào Ma Di với bùn hương, làm Man Noa La cúng dường Phật. Xong rồi, lấy bùn hương của Man Noa La xoa bôi lên người, ắt bệnh ghẻ lở mau được trừ khỏi cho đến Túc Nghiệp ( Nghiệp đời trước ) cũng được trừ diệt” .

         Liền nói Đà La Ni :

         - Na thất-tán na nẵng nga   Đát tha nga đa A la-hạt đế, tam miệu khất-tam một đà . thất-tán nại-la, bát-la phộc   ma la bộ đa . Na mạc a ca xả nga lị-bà   Mạo địa tát đỏa Ma hạ tát đỏa . Na mạc a lị-dã phộc lộ cát đế thuyết la Mạo địa tát đỏa   Ma hạ tát đỏa Ma hạ ca lỗ ni ca A lị-dã phộc lộ cát đế thuyết la tả A đề sắt-xá nễ na duệ xa di  Đát nãnh tha :   nga để ma lị tức kế Nột lị-đà ma di  Nột la nỗ bát-la sắt-trí Tán nại nẵng Tam mãn đa ba lị thâu đạt   Truật đà thi   lị đát-la phộc để  Ma hạ bát-la đa bế  Tát lị-phộc một đà, a đề sắt-trí đế nga phộc để ba na la , sa-phộc hạ .

         ( NAMO CCHANDANÀGÀYA TATHÀGATÀYA ARHATE  SAMYAKSAMBUDDHÀYA. NAMO SCANDRA PRABHAVÀYA  KUMARA BHÙTÀYA. NAMAH AKA’SA GARBHÀYA  BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA. NAMAH ÀRYA  AVALOKITE’SVARÀYA  BODHISATVÀYA  MAHÀ SATVÀYA MAHÀ KARUNIKÀYA ÀRYA  AVALOKITE’SVARA SYA ADHISTANA ME ‘SÀYE   SAUMI  TADYATHÀ : VIGATE  MARE  SIKHI  DRDHA MA  ME  DRDHO PRAVISTI CHANDANA SAMANTA  PARI’SODHANE  ‘SUDDHA  SÌLE  ‘SÀRITRA  VATI  MAHÀ  PRADHAVE  SARVA  BUDDHA  ADHISTITA  BHAGAVATI  PÀPA  VIDHÀRANI  SVÀHÀ ).

         Bấy giờ, A Nan nghe Đức Phật nói Đại Đà La Ni này xong thì vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

05 /04/ 1998

 

---o0o---

Mục Lục Mật Tạng Tập II

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

 51 52 | 53 | 54
---o0o---

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-05-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Mật Tông

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544